Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Polonca Kovač

Vseh ključnih besed je 686, ki se skupaj pojavijo 1594 krat.
177 ključnih besed (25.8 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1085 krat (68.07 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
193x17.79%diplomske naloge
131x12.07%upravni postopek
60x5.53%magistrske naloge
27x2.49%inšpekcijski nadzor, Slovenija
22x2.03%gradbeno dovoljenje
19x1.75%javna uprava
17x1.57%pravna sredstva
14x1.29%prekrški
13x1.2%zakonodaja
12x1.11%občine, davčni postopek, človekove pravice, upravni spor
11x1.01%policija
10x0.92%upravne enote
9x0.83%vročanje, lokalna samouprava, učinkovitost, tujci
8x0.74%varstvo osebnih podatkov, informacije javnega značaja
7x0.65%prekrškovni postopek, davki, državna uprava, nadzor, informacijski pooblaščenec, upravni postopki
6x0.55%javni interes, davčna izvršba, davčni nadzor, pritožba
5x0.46%upravne zadeve, Evropska unija, javni sektor, izvršba, prekrškovni organ, pristojnosti, odločba, varuh človekovih pravic, davčni sistem
4x0.37%inšpekcijski postopek, procesno pravo, upravno poslovanje, posebni upravni postopek, javno pooblastilo, center za socialno delo, cestni promet, osebni podatki, Hrvaška, kakovost, javni uslužbenci, stranke, temeljna načela, upravno pravo, Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP
3x0.28%projektna dokumentacija, varstvo pravic, centri za socialno delo, zaposlovanje, dohodnina, socialno varstvo, medobčinski inšpektorat, zadovoljstvo strank, javne službe, odločbe, zasebno varovanje, upravna inšpekcija, javna korist, lastninska pravica, inšpektorat, davčni zavezanec, inšpekcijski upravni postopek, dokazni postopek, upravni akti, komuniciranje, razlastitev, carinski postopek, zakonska zveza, sodna praksa, prekršek, upravna enota
2x0.18%državna štipendija, denarna socialna pomoč, splošni upravni postopek, Evropski socialni sklad, Varuh človekovih pravic, načela, finančna uprava, pravice iz javnih sredstev, upravna svetovalnica, štipendiranje, uradniki, pooblastila, ombudsman, obvezno zdravstveno zavarovanje, zakonitost, otroški dodatek, EFQM, CAF, carine, davčno procesno pravo, študenti, invalidsko zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, kvaliteta, kontrola kvalitete, Ljubljana, notarska overitev, upravna overitev, kazenski postopek, inšpekcijski ukrepi, sklep, načelo sorazmernosti, Irska, delovna razmerja, sodišče, notariat, notarji, nepremičnine, graditev objektov, priče, diplomska naloge, policijski postopki, upravni organi, občinska uprava, davčna uprava, sodni postopki, davek, inšpekcija, e-uprava, pravice, javna pooblastila, izobraževanje, otroci s posebnimi potrebami, otroški vrtci, gradbeni objekti, posebni upravni postopki, komunalni prispevek, transparentnost, šolstvo, davčni sistemi, promet, cestni transport, uradne osebe, modernizacija, državne štipendije, stranke v postopku, dostop do informacij javnega značaja, zdravstvena komisija, zdravstveno zavarovanje, kazniva dejanja, davčna obveznost, migracije, redarstvo, davčna reforma, pravo, Zavod RS za zaposlovanje, varstvo okolja, visoko šolstvo, inšpektor, socialna varnost, brezposelnost, Evropsko sodišče za človekove pravice, notranji nadzor, sodni postopek, stranka, izredna pravna sredstva, poslovna sposobnost, administrativne ovire, letno poročilo, kršitve, plačilni nalog, sodišča, občinska inšpekcija, občinsko redarstvo
1xmati študentka, starševstvo, vzgoja in izobraževanje, minister, vladna služba, študentske družine, predsednik vlade, vlada, stalno prebivališče, prostorski akti, upravne oblasti, pravno procesna pravilnost, pravna država, javno upravljanje, varstvo, pravni posel, e-javna uprava, e-poslovanje, urejanje prostora, delitev pristojnosti, prostor, gostinstvo, odpravljanje administrativnih ovir, obramba, osnovna šola, mestno redarstvo, kršitelji, Splošni in posebni upravni postopki, psihoaktivne snovi, podrejena raba ZUP, enako varstvo pravic, Finska, položaj strank, posest, odločanje, lastnina, smiselna raba ZUP, pravno varstvo strank, davčni prekršek, davčni inšpektor, sodni nadzor, analiza sodne prakse, pravnomočnost, izdaja odločbe, občevanje, kmetijsko zemljišče, gradbeni postopek, zavarovanec, avtobusni prevozi, zaposleni, podjetje, upravljanje, vodenje, upravna zadeva, javna dajatev, študent, stranke v upravnem postopku, davčni organ, sistem javnih uslužbencev, sistem plač v javnem sektorju, habilitacijski postopki, Univerza v Ljubljani, inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, azil, organizacija policije, analiza poročil in sodne prakse, Slovenija in Kanada, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, postopek za mednarodno zaščito, enotni azilni sistem, avtonomija univerze, samostojni podjetniki, udeleženci postopka, upravnopravna razmerja, uporabno dovoljenje, uspešnost, štipediranje, enotno dovoljenje za prebivanje in delo, zastopanje stranke, zaposlovanje tujih državljanov, udeleženci upravnega postopka, registracija, subvencije, sodno varstvo, kmetijstvo, analiza letnih poročil, stanovanjska politika, neprofitna stanovanja, inšpekcijske službe, izbirni postopek, gostinski obrati, represivni ukrepi, ustavno varstvo pravic strank, biti slišan, načelo zaslišanja stranke, konzularne zadeve, konzularna služba, zakonodajni postopek, izvršba članarine, članski prispevek, obvezno članstvo, konzularni postopek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, izjaviti se, ugotovitveni postopek, Triglavski narodni park, vrednotenje, naravovarstveni nadzornik, izbira upravičencev, javni razpis, udeleženci v postopku, listine o izobraževanju, transnacionalno izobraževanje, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, delo na črno, Bolnišnica Golnik, poslovanje z osebnimi podatki, šolski sistem, pravice bolnikov, Obrtni zakon, upravne vede, družba za upravljanje, držana uprava, overitev, dolgovi, osebna svoboda, Bosna in Hercegovina, prostori za pridržanje, obrt, obrtno dovoljenje, zdravstvo, pacienti, obdelava osebnih podatkov, sorazmernost, strokovno izobraževanje, mojstrski izpit, vizumi, izvršilni postopek, hitri prekrškovni postopek, odloćba, banka, organizacija, inšpektorat za delo, lokalna uprava, javni zavodi, kultura, uradi, uradne listine, investitorji, upravni posotpek, Kostel, občinski svet, onformacijski pooblaščenec, borznoposredniška družba, zaslišanje strank, plačilo davka, predkupna pravica, član uprave, dokazovanje, starševsko nadomestilo, uveljavljanje pravic, upravičenci, zavezanci, matični register, potrdila, matične zadeve, izvedenci, kokazovanje, ogled, starševski dopust, starševsko varstvo, organ skupne občinske uprave, Prekmurje, javna naročila, osebe javnega prava, investitor, investicije, upravne overitve, overitev podpisa, zavodi za prestajanje kazni, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, priporniki, obsojenci, overitev prepisa, kazensko pravo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, plačni sistem, plačna politika, delo v tujini, informiranost strank, usmerjenost k uporabniku, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, uredba o upravnem poslovanju, delovna uspešnost, postoki v upravnem sporu, GDPR, raba ZUP, informacije, postopki, hierarhija predpisov, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, delovna inšpekcija, gradnja objektov, globalizacija, mobilnost, raziskovalna dejavnost, sodne odločbe, tožba, postopek vpisa tujih študentov, Upravna enota Ljubljana, inšpekcijski ukrep, internacionalizacija, obdavčevanje, magistrsko delo, davčni inšpekcijski postopek, Zdravstveni inšpektorat, dovoljenje za prebivanje, nadzorne institucije, regije, pridobivanje informacij, posredovanje informacij, istospolna partnerska skupnost, Bežigrad, lokalna samouprav, hitri postopek, redni sodni postopek, zunajzakonska skupnost, primerjava, pravni akti, delovna razmeja, pravna načela, štipendist, elektronski dokumenti, elektronsko vročanje, pristojnost, formalna zakonitost, Slovenska vojska, disciplinska odgovornost, carinske listine, zavarovalnica, pravna ureditev pokrajin, sposobnost in primernost, disciplinski postopek, registracija vozil, Ministrstvo za obrambo, nomotehnična ureditev, viri in sredstva izvršbe, postopek, tehnični pregledi, ukrepi, Italija, okoljevarstveno dovoljenje, Ključne besede: demokratična država, človekova pravica, dostop do informacij javnegaznačaja, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, revščina, socialna država, socialna politika, test javnega interesa, Ključne besede: občina, ISO, nepremičnina, uporabniki javnih storitev, odličnost, javne storitve, civilna izvršba, analiza ugovorov, vloga, letna poročila FURS, Zakon o davčnem postopku, obstoječa javna cesta, občinska cesta, organ, mednarodna primerjava, novele, Finančna uprava RS, vrtec, starši, vpis otrok, judikatura, razvoj davčnega postopka, zakonske spremembe, razlastitveni postopek, uspešnost., registracija vozila, kategorizacija, akreditacija, prometno dovoljenje, register prebivalstva, Zakon o prijavi prebivališča, odvzem poslovne sposobnosti, zagovorništvo, skrbništvo, sodba v razumnem roku, elektronsko komuniciranje, organizacija oblasti, skrbnik, specialna enota, participacija, prostorsko planiranje, prostorski razvoj, imigranti, odškodnina, davčni uprava, davčna služba, carinska služba, razlastitveni upravičenec, zakonsko prebivališče, prebivališče, javna sredstva, upravni postopek ugotavljanje prebivališča, pravna ureditev, banke, hranilnice, SFRJ, sodna statistika, javno mesto, dimnikarske storitve, socialni spor, oglaševanje, varovalni pas, pas za prometno signalizacijo, koncesijski sistem, licenčni sistem, rok za prostovoljno vrnitev, prepoved vstopa, odločba o vrnitvi, konkurenčnost, Sodni svet, požarna varnost, prometna varnost, občinske ceste, redno pravno sredstvo, konkreten upravni akt, Francija, preobremenjenost, ustavno sodišče, ustavnosodna presoja, Ministrstvo za delo, družino, strokovni izpiti, Upravna akademija, usposabljanje inšpektorjev, razvoj javne uprave, socialno delo in enake možnosti, načelo materialne resnice, učinkovito pravno sredstvo, podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev, obveznost zaposlitve, intelektualna lastnina, štipendijsko razmerje, študij v tujini, mednarodna mobilnost, štipendija Ad futura, prepovedi in omejitve, piratstvo in ponarejanje, uničenje blaga, kršitve pravic, primeri, carinski organ, znamka, sum kršitve, primeri., mednarodni vpogled, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ukrepi za zaščito otrok, dostop do informacij javnega znacaja, eNaročanje, temeljna clovekova pravica, eNapotnica, roditeljska pravica, varstveni dodatek, uprava, otrok, ekonomičnost, Splošni upravni postopek, korist otroka, nosilec javnega pooblastila, Avstrija, tujci in državljanstvo, Informacijski pooblaščenec, Zakon o tujcih, prekrškovno pravo, dokazilo, svoboda izražanja, sodstvo, upravna praksa, retroaktivnost, odmera dohodnine, informativni izračun, videonadzor, davčno-izvršilni postopek, prekrškovne sankcije, upravni nadzor, dovoljenje za bivanje, športniki, letalski promet, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, repatriacija, evidence, globa, osnovne šole, motorna vozila, množični mediji, transportno pravo, teža tovornih vozil, prijava, blagovni transport, politika, ZUTD, avto kamere, državne meje, davčni zavezanci, inšpekcijski postopki, davčne obveznosti, postopek registracije, carinski postopki, samostojni podjetnik posameznik, gostinski lokali, upravni predpisi, zavarovanje, pridobivanje gradbenega dovoljenja, dokazi, prostorsko urejanje, Švedska, okolje, zunanjetrgovinska politika, carinski sistem, odvzem otroka, zaposlitvena mobilnost, socialno delo, zaščita otrok, prehod, vojni invalid., poklicne kvalifikacije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pritožbe, redna pravna sredstva, uslužbenski sistem, reforme, status invalida, invalidi, nedavčna izterjava, AJPES, Zakon o zdravilih, redni zakonodajni postopek, zdravila, davčni register, skrajšani zakonodajni postopek, davek na dodano vrednost, ustavnorevizijski postopek, smučišča, preventivno delovanje, sodelovanje, komunalna infrastruktura, ustavodajni postopek, varnost na smučiščih, nesreče na smučiščih, dobra uprava, nujni zakonodajni postopek, potrošniški spori, alternativno reševanje sporov, potrošništvo, politika zaposlovanja, integracijski programi, integracijska politika, upravna razmerja, državljanstvo, ločevanje, podzakonski pravni akti, komunalni odpadki, integracija, priseljenci, evropsko pravo, otroci, varstvo otrok, stranski udeleženec, gradbeno in uporabno dovoljenje, pravna spredstva, trajanje postopkov, kohezijska politika, financiranje, komunalne dejavnosti, gradbeni zakon, izvršilni davčni postopek, Agencija za javnopravne evidence in storitve, davčne utaje, Komisija za preprečevanje korupcije, cestno prometni prekrški, korupcija, mejna kontrola, schengenska meja, odločanje v razumnem roku, strukturni skladi, objekti državnega pomena, šport, ohranjanje narave, organi skupnih občinskih uprav, Kohezijski sklad, evropska sredstva, zasebni vrtci, meje, javni vrtci, letna poročila, upravno procesno pravo, predšolska vzgoja, delodajalci