Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Dolšek

Vseh ključnih besed je 383, ki se skupaj pojavijo 865 krat.
98 ključnih besed (25.59 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 580 krat (67.05 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
76x13.1%gradbeništvo
44x7.59%diplomska dela
43x7.41%UNI
19x3.28%potresno inženirstvo
16x2.76%potresnoodporno projektiranje
14x2.41%diplomska naloga
13x2.24%Evrokod 8, potisna analiza, potresno tveganje
12x2.07%potresna analiza, armiranobetonski okvir
11x1.9%potresna odpornost
10x1.72%zidana stavba, Evrokod
9x1.55%zidane stavbe
8x1.38%B-GR, potresna nevarnost
7x1.21%SAP2000, N2 metoda
6x1.03%disertacije, ocena potresne odpornosti, graduation thesis, metoda s horizontalnimi silami, modalna analiza, potresna obtežba
5x0.86%gradbene konstrukcije, civil engineering, načrtovanje nosilnosti, GR
4x0.69%magistrska dela, nelinearna statična analiza, ETABS, opečna polnila, promet, strižna nosilnost, SAP 2000, nearmirano zidovje, UN, potres, VSŠ
3x0.52%OG-MK, zidana konstrukcija, Potresno inženirstvo, nelinearna analiza, nelinearna statična (potisna) analiza, armiran beton, faktor obnašanja, program 3Muri, inkrementalna dinamična analiza, upogibna nosilnost, metoda načrtovanja nosilnosti, EC8, JUBHome BASE, zanesljivost konstrukcij, zidana polnila, grajeno okolje, armiranobetonska stavba, pospešek tal, diplomske naloge
2x0.34%linijski model, armiranobetonska konstrukcija, standard Evrokod 8, Hala Tivoli, metoda z vodoravnimi silami, lateral force method, Eurocode 8, nelinearna dinamična analiza, VSŠ-OG, Matlab, analiza potresne ranljivosti, ekonomska izguba, nekonstrukcijski elementi, dinamična analiza, analiza izgub, primerjava rezultatov, projektiranje, Evrokod 8-3, slv, armiranobetonska montažna hala, odločitveni model, EAVEK, seismic performance assessment, nelinearna statična (pushover) analiza, strižna porušitev, JUBHome WALL, stenasta konstrukcija, avtomatsko dimenzioniranje, metoda N2, spletna aplikacija, potisna krivulja, dimenzioniranje, stresni test, standardi EVROKOD 8, strižna in upogibna nosilnost, SIST EN 1998-1, verjetnost porušitve, masonry building, analiza negotovosti
1xparametri potresnega odziva, standard Evrokod, jeklene okvirne konstrukcije, staranje materiala, potresno projektiranje, modelne negotovosti, armaturni načrt, verjetnost prekoračitve mejnega stanje, kapaciteta konstrukcije, seznam armature, Evrokodi 8, steel frame structures, SAP2000 computer software., fizikalne negotovosti, seismic design, korozija, Eurocode standard, metodaN2, automated design procedures, Excel-Visual Basic, EN 1998, okvirna konstrukcija, ocena potresne odpornosti objekta, unreinforced masonry, shear and flexural resistance, Rayleigheva metoda, prostorski model, matoda z vodoravnimi silami, nepovezano zidovje, vpliv polnil, modeliranje mostov, Bridge Modeler, parametrične študije, SSPA, vrednost investicije, API, VS, earthquake, daljnovodni stebri, KS, konstrukcijska smer, porušitve, SIST EN 50341-1, računalniški program, racunalniški program SAP 2000, armiranobetonske okvirne konstrukcije, nonlinear static analysis, JUS standardi odpornosti, modelna analiza, seismic resistance, seismic analysis, protipotresno projektiranje, JUS standards, racunalniško projektiranje, računalniško podprto projektiranje, upogibna porušitev, Konstrukcijska smer, armirano-betonska konstrukcija, objektno podprto modeliranje, šolska potresna miza, konstrukcije, eksperiment, simulacija, potresi, IFC, BIM, tveganje, ocena, ariranobetonska gred, jeklen, stavba, informacijski model zgradbe, medopravilnost, duktilna stena, linijski in ploskovni model, torzijsko podajen sistem, podajnost stropov, konzolna stena, sodelujoče širine plošč, modeliranje sten z linijskimi ali ploskovnimi elementi, analiza konstrukcij, projektiranje betonskih stavb po Evrokodu 8, Tower, potresni vpliv, potresna izolacija, projektiranje potresnoodpornih konstrukcij, direktna integracija, minimalna armatura po EC8, etažni spekter, ukrepi za utrditev konstrukcije, duktilnost sten, linijski modeli, ploskovni modeli, nihajni čas, strižna porušitev z nastankom diagonalnih razpok, strižna porušitev z zdrsom, poenostavljeni postopki, empirične enačbe, potresnovarno projektiranje, SIST EN 1998-1:2005, Rayleighova metoda, capacity design, dimenzioniranje konstrukcij, psevdotridemenzionalni model, design, armiranobetonske okvirne stavbe, reinforced concrete frames, results comparison, modelna analiza s spektri odziva, ocena potresne odpornosti konstrukcije, projektiranje konstrukcij, mejno stanje, histereza pravila, reinforced concrete beams, etažni mehanizem, porobeton, civilengineering, nepovezane stene, sistemi, modelne preiskave, ocena potresnega tveganja, zdrs, zidana hiša, earthquake resistance design, diagonalne razpoke, horizontalne sile, pospeški, projektni spekter, armiranobetonske okvirne konstrukcije z opečnimi polnili, materiali, nosilnost, deformacijska kapaciteta, montažne hiše, mejno stanje blizu porušitve, SIST EN 1998, ANsNES, PURES-2-2010, energijska učinkovitost, les, steklo, potresne nevarnost, potresna ranljivost, Univerza v Ljubljani, časovno-opredeljen model posledic potresov, OpenSees, moznični stik., spekter odziva, montažna armiranobetonska stavba, parametri energijske učinkovitosti stavbe, sprememba zasnove nosilne konstrukcije stavbe, torzijska podajnost stavbe, globalna duktulnost, potresno-odporno projektiranje, ovojnica upogibnih momentov, montažne AB-hale, negotovost tveganja, sistem ocenjevanja, obremenitveni test, linearna analiza, krivulja potresne nevarnosti, Evrokod standardi, toplotni ovoj, AB stena, povezane stene, razširjena N2 metoda, krivulja potresne ranljivosti, porušni mehanizem, stavbni fond, seizmični stresni test, analitična rešitev, numerične metode, dinamična obtežba, programiranje, Python, petrokemična tovarna, jekleni rezervoarji, Evrokod 2, enačba gibanja, dinamika, osnovni nihajni čas, potresne sile, numerično modeliranje, GR-OG, Metoda N2, verjetnostna analiza, spekter pospeškov, potresna zmogljivost stavbe, analiza tveganja, naravno-tehnološki dogodki, modeli populacije, simulacije Monte Carlo, načrtovanje na ciljno tveganje, ciljne krivulje ranljivosti., poenostavljeni nelinearni model, nivo zanesljivosti, podatki o stavbi, model IFB, dopustno tveganje, industrijsko-urbana območja, poenostavljen model, potresna miza, plavajoča streha, model s končnimi elementi, smrtno tveganje, industrijski obrati, domino učinki številnih nevarnosti, ranljivostna analiza, frekvenca porušitve, primeri sanacij, stanja poškodovanosti, opečne stene, ocena stroškov, primerjava stroškov sanacije različnih materialov, ocena obnašanja, poenostavljene nelinearne analize, N2 metod, analiza baze cikličnih testov, strižna trdnost, toplotna izolacija, sodelujoča širina pasnic, togost razpokanih prerezov, preiskave na zdrs, koeficient lepenja, mehanske karakteristike, potresna sila, ciklične preiskave, dipl., mehanske lastnosti zidovja, striţna nosilnost na zdrs, nosilnost z nastankom diagonalnih razpok, zidan objekt, betonska polnila, modeliranje polnil, pričakovana letna izguba, ambientne in vsiljene vibracije, občutljivostna analiza, togost stikov, jekleni kotniki, analiza konstrukcije, interakcija zemljina - konstrukcija, geotehnika, EC8- 5, analiza časovnega odziva, lesene hiše, Plaxis, okvirna AB stavba, zgornja meja intenzitete potresa, standardi Evrokod, projektna prečna sila, faktor obnašanja q, minimalna armatura, temeljna plošča, konstrukcijske zahteve, šibko armirana stena, velika, verjetnostna analiza potresnih zahtev, projektni pospešek tal, modeli nosilnosti zidovja, potresna odpornost konstrukcije, metoda s q-faktorjem, ploskovni model, lesena konstrukcija, mejno stanje uporabnosti, mejno stanje nosilnosti, projektiranje konstrukcij, JUBHome, dodatna nosilnost, PHP, Evrokod 6, Tower 7, MySQL, IDA, spodnja meja intenzitete potresa, intenziteta potresa, HTCondor, q-faktor metoda, sekundarni potresni elementi, krivulje ranljivosti, nelinearna potisna (statična) analiza, poškodbe, konstrukcijski model stavbe, potresnoodporno projektiranje armiranobetonskih konstrukcij, nihajni časi, etažne prečne sile, porušni mehanizmi