Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Krištof Oštir

Vseh ključnih besed je 198, ki se skupaj pojavijo 285 krat.
28 ključnih besed (14.14 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 115 krat (40.35 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x10.43%daljinsko zaznavanje, geodezija
9x7.83%Landsat
8x6.96%klasifikacija, satelitski posnetki
5x4.35%magistrska dela, diplomska dela, UNI, Sentinel-2
4x3.48%segmentacija, lidar
3x2.61%analize časovnih vrst, časovne vrste, GIG, pokrovnost
2x1.74%raba tal, objektna klasifikacija, analiza podob, graduation thesis, MODIS, Python, Google Earth Engine, disertacije, strojno učenje, temperatura tal, NDVI, poplave, objektno usmerjena analiza
1xanaliza natančnosti klasifikacije, hidrologija, odločitveno drevo, atmosferska transmisija, srednja temperatura atmosfere, ortofoto, Železniki (Slovenija), Ljubljansko barje (Slovenija), BFAST Monitor, Regeneracija gozdov, optična gostota aerosolov, prostorsko načrtovanje, grajenje strukture iz gibanja, nezazidana stavbna zemljišča, digitalni model površja, emisivnost, mestni toplotni otok, SAR, koherenca, diferencialna radarska interferometrija, daljinsko zaznavanje pepela s sateliti, OpenStreetMap, pozidanost tal, iskanje sprememb, Snap, posedanje, kataster stavb, Satelitski posnetki, aerofotografije, jamska klima, jamski vhod, termalni satelitski posnetek, spremembe, vzdrževanje prostorskih podatkov, visoko ločljivi posnetki, modeliranje ravni zvoka, hrup, zračno lasersko skeniranje, intenziteta, zunanji stroški prometa, promet, image sequences, matching, varstvo okolja, cestninjenje, naravne nesreče, program Vesolje in velike nesreče, analiza kart, GIS, Gruberjev prekop, gradnja železnic, georeferenciranje, zgodovina kartografije, SPOT, normiran diferencialni vegetacijski indeks, temperatura zraka, feature extraction, image registration, navodila za delo, gozd, DMR, model, optična globina aerosolov, InterIMAGE, vulkanski pepel nad Slovenijo, izbruh vulkana Eyjafjallajökull, odprtokodni programi, atmosphere, noise, geodesy, 3d building model, infrared radiation, image processing, TROPOMI, TIDE, simulation, spectroscopy, stray light, metode zaznavanja pepela v atmosferi, zelene površine, prepoznava objektov, segmentacija objektov, samodejna klasifikacija, Mestni toplotni otok, Mask R-CNN, CAS, Google Colab, globoko učenje, konvolucijske nevronske mreže, klasifikacija stavb, QGIS, onesnaženost zraka z NO2, indeks snega, taljenje, temperature, časovna vrsta, Grenlandija, predobdelava satelitskih posnetkov, Sentinel-5P, Jupyter Notebook, atmosferski popravki, super-ločljivost, DSen2, avtonomno vozilo, avtonomna vožnja, Raspberry Pi, termografija, rvt, orodje za vizualizacijo reliefa, digitalni model reliefa, rastsrske funkcije, arcgis pro, python, arheologija, termo kamera, VodaKje.si, Ljubljanica, Krka, izboljšava ločljivosti, Sentinel-1, infrardeči spekter elektromagnetnega valovanja, termogram, odkrivanje podzemnih arheoloških ostankov, nedestruktivna arheološka tehnika, harmonizacija, PostgreSQL, FME Desktop, FME Server, normirani diferencialni vegetacijski indeks, standardizirani padavinski indeks, veččasovna klasifikacija, časovna vrsta satelitskih posnetkov, grajeno okolje, optični satelitski posnetki, objektno usmerjena klasifikacija, klasifikacija pokrovnosti, stanje vegetacije, suša, nadzorovana klasifikacija, pokrovnost tal, PM10, regresijska analiza, časovna analiza, Sentinel-2A, korelacija, vizualizacija reliefa, mesta, struktura iz gibanja, RapidEye, piksel, radarska slika padavin, vremenski radar, normirani dnevni seštevki padavin, obdelava satelitskih posnetkov, SNAP, Globalni urbani odtis, objektno usmerjena analiza podatkov, Orfeo ToolBox, intenziteta padavin, količina padavin, paralaksa, oblaki, identični točki, fotogrametrični oblak točk, spektralni kanali, sateliti, Spatialite, glajenje, vegetacijski indeksi, onesnaženje zraka