Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mihael Brenčič

Vseh ključnih besed je 148, ki se skupaj pojavijo 184 krat.
22 ključnih besed (14.86 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 58 krat (31.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x15.52%hidrogeologija
4x6.9%Pomurje, podzemne vode
3x5.17%podzemna voda, geologija, medzrnski vodonosnik
2x3.45%Dravsko polje, zaloge, dinamika podzemne vode, poplave, tok podzemne vode, Slovenija, onesnaženje, črpalni poizkus, Ljubljansko barje, vodomerna postaja Haasberg, Iški vršaj, vodna bilanca, vodostaji, vodonosniki, vodonosnik, Planinsko polje
1xsnežnica, reka Radovna, črpališče pitne vode, padavine, izotopska razdelitev hidrograma, Betnava, predkvartarna podlaga, kraški vodonosnik, barjanska okna, meritve pretokov, prepustnost, izvir, Mengeško-Domžalsko polje, trendi nihanja gladin podzemne vode, hidrološke postaje podzemne vode, nalivalni poizkus, monitoring podzemne vode, geokemija, zadrževalni čas, stabilni izotopi, grajeno okolje, Železarna Ravne, reka Meža, srednja napajalna višina, reka Unica, odlagališče odpadkov, Kidričevo, mofeta, Savica, visoki kras, komonente vodne bilance, snežna odeja, mineralna voda, Slovenske gorice, analiza hidroloških postaj, hidrološke postaje, sprememba gladine podzemne vode, kataster mofet, izvor CO2, batimetrični 3D-model, karbonatno zaledje, reka Savinja, maksimalne gladine podzemne vode, kraški vodonosniki, pretok, fizikalno-kemični parametri vode in zraka, speleogeneza alpskih jam, Maribor, Pokljuški greben, nizek vodostaj, kvartar, območje Polzele, izviri, kemijsko stanje, vrhnje slabše prepustne plasti, Radovna, bazni tok, vodnjaki, spatio-temporal analysis, dimenzioniranje vodnjaka, Trata pri Škofji Loki, Vršaj Iške, nezasičeno območje, nalivalni poizkusi, HISTALP, QGIS, porečja Draščice, Želimeljščice, barjanska okna., Drava, klasifikacija izvirov, hidrodinamika, Smoligojnika, hidrogeološko kartiranje, SPI, ekstremna suša, konceptualni model, hidravlični parametri vodonosnika, koeficient prepustnosti., debelina nezasičene plasti, evaporacija, gramoznice, prostorske značilnosti, geotermalne vrtine, črpalni preizkusi po korakih, poplave podzemne vode, povratne dobe, učinkovitost vrtine, termalna voda, črpalni preizkusi po korakih s prekinitvami, obdelave črpalnih preizkusov, numerični hidrogeološki model, metoda končnih razlik, Boršt, Rudnik Žirovski vrh, groundwater-level, hidrometalurška jalovina, plaz, dreniranje, vpliv padavin, geostatistics, mill-tailing Boršt, Dravsko-Ptujsko polje, Nihanje gladine podzemne vode, SGI, suša podzemne vode, uranium mine Žirovski vrh, hydrogeology. Slovenia, drenažni rov, drenažne vrtine, statistične analize, plitva geotermalna energija, geosonda, hidrogeologija Slovenije, dimenzioniranje podzemnega jezu, jez podzemne vode, gradnja podzemnega jezu, numerično modeliranje, obnavljanje toplote, izvir Težka voda, podzemni tok vode, numerični model, kvantifikacija krasa, infiltracija, kraški izvir, minimalne gladine podzemne vode