Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Panjan

Vseh ključnih besed je 388, ki se skupaj pojavijo 800 krat.
93 ključnih besed (23.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 505 krat (63.13 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
68x13.47%gradbeništvo
62x12.28%UNI
50x9.9%diplomska dela
38x7.52%VKI
17x3.37%diplomska naloga
10x1.98%odpadne vode, čistilna naprava
8x1.58%kanalizacijski sistem, hidravlično dimenzioniranje
7x1.39%magistrska dela, kanalizacija, odpadna voda
5x0.99%kanalizacija za odpadno vodo
4x0.79%investicijski stroški, hidravlični izračun, program SWMM, stroškovna primerjava, obratovalni stroški, civil engineering, preliv, čiščenje odpadnih voda, B-VOI, čiščenje, črpališče, VSŠ, zadrževalni bazen, kanalizacijski sistemi, padavinska kanalizacija
3x0.59%vzdrževalni stroški, razbremenilnik, fosfor, dušik, odvečno blato, zasnova, padavinske vode, biofilm, SBR, male čistilne naprave, vodovarstveno območje, odpadno blato, adsorpcija, modeliranje, zadrževalni bazeni, padavinski odtok, mala čistilna naprava, komunalna čistilna naprava
2x0.4%standard ATV-A 128E, komunalni odpadki, antropogeni vpliv, samočistilna sposobnost, naravni vpliv, ATV standard, biokemijska potreba po kisiku, črpališča, B-GR, VOI, KPK, benchmarking, izvir Dobličice, razbremenilniki, vodarstvo in komunalno inženirstvo, gravitacijska kanalizacija, evtrofikacija, aktivno blato, padavine, biološko čiščenje, mikroorganizmi, obdelava blata, prvi val onesnaženja, monitoring, tlačni kanalizacijski sistem, dimenzioniranje, fekalni kanalizacijski sistem, kanali, pitna voda, predpisi, disertacije, kanalizacijski sistem za padavinske vode, stroški, zadrževanje, sanacija, mlekarniška odpadna voda, ATV-A 128E, kompostiranje, rastlinska čistilna naprava, aktivno oglje, žagovina, čiščenje odpadne vode, adsorbent, vakuumski kanalizacijski sistem, mešani kanalizacijski sistem, membranska filtracija, recikliranje
1xoptimiranje obnove, Vollenweiderjev model, strategija obnove, kanalizacijski zbiralnik A6, Šaleška jezera, baza podatkov, cenilne linije, stroški obratovanja, eutrophication, rehabilitacija, Vollenweider's model, Šaleška lakes, AHP metoda, metoda z razmerno skalo, nutrient, stroški izgradnje, geografski informacijski sistem, večkriterijsko odločanje, stroški vzdrževanja, BPK, SWMM, Višnjica, kvaliteta, razbremenjevanje, QUAL2JK, reka Krka, Ivančna Gorica, glazirana keramika, posodobitev CČN, aplikacija AQUIFAS, CČN Škofja Loka, simulacija procesov, meteorna voda, razbremenilni objekt, Grosuplje, potok Grosupeljščica, analiza tveganja, staranje, analiza stanja, Mestna Gradaščica, zakonodaja, IPPC, upravljanje s kanalizacijskim omrežjem, refleksija, nemške smernice ATV-A 128E: 1992, okoljska taksa, fekalni kanalizcijski sistem, membranska čistilna naprava, SBR čistilna naprava, Grgar, ocena stanja, dimenzioniranje cevi, kmetijske površine, odlaganje blata, zaščita vode, primorski krak, Komunalna smer, zbiranje odlagališč komunalnih odpadkov, odlagališčni plini, sanacija odlagališča, prekritje odlagališča, avtocesta, denitrifikacija, dehidracija blata, zgoščevanje blata, lokacije odlagališč komunalnih odpadkov, program Aquifas, MBBR, nitrifikacija, rekonstrukcija, nosilci biomase, izcedne vode, hidrotehnična smer, tlačni vod, meteorne odpadne vode, sanitarne odpadne vode, zgornji tok, teznostni vod, biološki procesi, reciklažni centri, frakcije, idejni projekti, Krka, vodna kvaliteta, primerjalne vrednosti, metoda sanacije, kanalizacijska cev, rezultati, srednja koncentracija dogodka, modelna simulacija, odvodnik, onesnažila, Branik, analiza zadrževalnih volumnov, membrane, membranski bioreaktorji, blato, vodik, aquifas, VŠS, hranila, kanalizacijski jaški, kanalizacijske cevi, amoniak, metan, zadrževalniki, program SWMM 5, prvi val, Dolenja vas, vakuumski sistem, presnovališče, termofilni anaerobni procesi, tlačni sistem, geodezija, podaljšana aeracija, vpliv soli na biološko čiščenje, vpliv soljenja cest, sredstva za zimsko vzdrževanje cest, kanalizacija za padavinsko vodo, vpliv soli na vodno okolje, vodotok, mešani kanalizacijski sistemi, komunalna smer, onesnaženje, biološko aerobno čiščenje, prenos kisika, CČN Šaleške doline, CČN Celje, biofiltracija, Ljubljanska urbana regija, encimsko-mikrobiološki preparati, mejna plast, vpihovanje zraka, prezračevalni sistemi, odtok odpadne vode, small wastewater treatment plants, prodana voda, poraba električne energije, strošek električne energije, mikroplastika, epi-neustonska mreža, Blejsko jezero, Van Veen-ovo grabilo, bencinska črpalka za vodo, kanalizacijsko omrežje, komunalna odpadna voda, Male čistilne naprave, izkopi, klasična tehnologija, očiščena odpadna voda, stroškovna primerjava izgradnje KS, odvajanje, tuja voda, povodje Kokre, Ljubljanica, povprečna koncentracija mikroplastike, Črnomelj, reka Dobličica, kalibracija, jezero, globinska filtracija, suspendirane snovi, filtracija 2D, filtracija 3D, koncentracija onesnaževal, statistični testi, umetna zemljina, končna dispozicija blata, težke kovine, sežig, analiza nalivov, nizi GEN, IDF krivulje, verjetnostna teorija, horizontalno vodeno vrtanje (HDD), gravitacijski kanalizacijski sistem, spojine dušika, podnebna območja, evapotranspiracija, spojine fosforja, Krajinski park Goričko, porečje Kobiljskega potoka, porečje Velike Krke, porečje Ledave, zadrževanje padavinskih vod, zelena streha, odpadni pepel, pripravljeno oglje, tekstilne odpadne vode, adsorbljivi organski halogeni (AOX), površinske vode, operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, nacionalni program varstva okolja, lagunska čisitilna naprava, ekološka karakterizacija, vodarstvo, kompost, kompostna piramida, bioplin, stabilizirano blato, Nuv, obremenitve s hranili, antropogeno onesnaževanje, Glinščica, odpadno blato iz ČN, anaerobna razgradnja, Cerkniško jezero, padavinska voda, okoljsko inženirstvo, vodna bilanca, masna bilanca, aerobna razgradnja, biorazgradljivi odpadki, okolje, gravitacijski sistem odvodnje, fizikalno-kemijsko čiščenje, hidrotehnika, občina Cerkno, Ponikovski karst, čistilne naprave, gnojenje, municipal wastewater treatment plant, kras, uporaba blata, sewage system dimensioning, wastewater treatment, populacijski ekvivalent, kemijska potreba po kisiku, pepel, Puštal, sanitarna kanalizacija, graduation thesis, Ponikovski kras, dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov, sewage sludge, carst, dodatek, poškodbe kanalizacije, hišni priključki, delež, povišani stroški, sewage negative pressure, sewage waste water, podtlačna kanalizacija, drenažne vode, specifični odtok, ATV-A 105E, infiltracija, tuje vode, ATV-A118E, IOC Trzin, JKP Prodnik d.o.o., občina Trzin, sušni odtok, tehnična izvedba kanalizacijskega sistema, komunalni objekti, cenovni razredi, tržišče, vrste, vodni viri, občina Črnomelj, kanalski sistem, normativ, analize, nepretočne greznice, biofilter, ionska izmenjava, flokulacija, koagulacija, oksidacijski postopki, BAT reference, lagunske čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, Vipava, mešan sistem, Lucija, kakovost pitne vode, pesticidi, nitrati, Urbano Canalis, Občina Brežice, racionalna metoda, urbanizacija, površinski odtok, vodovodni sistem, AMPTS II, vakuumska kanalizacija, PE-populacijski ekvivalent, obremenitev, biometanski potencial, anaerobna presnova, ultrazvočna predobdelava, encimska predobdelava, šaržni-semi-kontinuirani procesi, grawity sewer