Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Pogačnik

Vseh ključnih besed je 130, ki se skupaj pojavijo 203 krat.
31 ključnih besed (23.85 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 104 krat (51.23 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x11.54%geodezija
8x7.69%magistrska dela
7x6.73%diplomska dela, gradbeništvo, UNI
6x5.77%disertacije
5x4.81%prostorsko načrtovanje, Slovenija
3x2.88%kulturna krajina
2x1.92%vrednotenje razvojnega potenciala kmetij, regulacijski načrt, obmestja, razvoj, vplivi, prostorski razvoj, IPŠPUP, Ljubljana, ciklične spremenbe, lokacija, mešane kmetije, urbanistična zasnova, vojašnica, utrdba, mesto, vojaški kompleks, daljinsko zaznavanje, Landsat TM, vojska, modeliranje, vizualnoestetsko vrednotenje krajine, zaraščanje
1xinformacijska družba, metodologija, študija primera (Slovenija), Občina Lendava, regionalno prostorsko planiranje, bagranje, strateško nacrtovanje, ravnanje s sedimentom, vizija, celovitost prostorskega nacrtovanja, smernice, nadzor, urbanistični kazalci, Občina Ig, poslovno industrijska cona, funkcionalno ovirani ljudje, invalidi, grajene ovire, strategija prostorskega razvoja, analiza stanja, Notranjska, Primorska, klasifikacija, GIS, izhodišča za posamezne zasnove, projekt ESPON, policentrični urbani razvoj, občinski prostorski načrt, prostorsko planiranje, bilanca rabe površin, Slovenska obala, zakonodaja o bagranju, policentrični razvoj, funkcionalna urbana območja, mesta, kriteriji, poselitev, ESPON, regionalno planiranje, plovni kanali, plinovod, zavarovana območja, varovana območja Natura 2000, območja varstva narave, okoljski kazalci, gospodarski kazalci, družbeni kazalci, velikost (za)varovanih območij, LED, cerkve, lokacijske značilnosti, podoba urbanih prostorov, urbanistično oblikovanje osvetlitve, OLED, trajnostni razvoj v Alpah, uresničevanje trajnostnega razvoja, planinsko pašništvo, planšarstvo, hidroelektrarne na reki Muri, umestitev hidroelektrarn v prostor, primerjalna analiza, razvojne priložnosti, planine, pastirsko bivališče, romsko vprašanje, trajnostni razvoj, stavbna dediščina, pastirji, začasno bivališče, oddaljenost, naselja, študija primera, Romi, Kamniškobistriška ravnina, thesys, landscape scenarios, geodesy, romska problematika, energetska infrastruktura, omejitve v prostoru, kritični odsek, razvojni načrt, umeščanje romskih naselij, daljnovod, spatial planning, visual assesement, okoljska sprejemljivost, ekonomska sprejemljivost, individualna pobuda, slovenske kulturne krajine, zgodovina, družbena sprejemljivost, mestni rob, river landscape, cross-cultural environmental values, urbanizem, rast mest, razpršeno mesto, lokalna raba