Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Prosen

Vseh ključnih besed je 199, ki se skupaj pojavijo 371 krat.
34 ključnih besed (17.09 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 206 krat (55.53 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
36x17.48%geodezija
33x16.02%diplomska dela
19x9.22%UNI
14x6.8%VSŠ
12x5.83%podeželje
9x4.37%magistrska dela
6x2.91%Slovenija, kmetijska zemljišča
5x2.43%zakonodaja, prostorsko planiranje
4x1.94%zemljiški kataster, razvoj podeželja, prostorsko načrtovanje
3x1.46%komasacija, razvoj, EU, prenova, gradbeništvo, naselja, turizem
2x0.97%suburbanizacija, urejanje naselja, lastninska pravica, urbanizacija podeželja, avtocesta, sprememba namembnosti, zemljiška knjiga, poselitev, trajnostni razvoj, kmetijstvo, urejanje prostora, prostorski razvoj, kategorizacija, zidanice
1xjavna prevozna sredstva, centralna baza nepremičnin, teselacija, GIS modeliranje, mrežna analiza, geodetska uprava, kronologija, organizacija dela, geodetska služba, evidenca urejenosti cest, javne dejavnosti, zbirni kataster GJI, kataster, upravni postopki, mestno naselje, prostorski monitoring, terminologija, kaxalci, ESPON, spremljanje stanja v prostoru, regionalni razvoj, občina Razkrižje, ureditev, stroka, geodeziaj, geodetski podatki, diagram aktivnosti, Enterprise Architect, popis nepremičnin, razvojni program, dostopnost, družinska hiša, večstanovanjska hiša, primer uporabe, program razvoja podeželja, stanovanjska gradnja, UML, deponija odpadkov Vranoviči, celostni razvoj, prenova vasi, GIS, ohranjanje narave, strateški dokumenti, Postojna, meja, mestno območje, Pivka, urbanizacija, Grajana, programiranje, varstvo okolja, ekološko pravo, omejitev lastninske pravice, evropska unija, strategija, zemljiška politika, vinogradništvo, varstvo kmetijskih zemljišč, merilo, kazalnik, ravnanje z odpadki, urbanistični razvoj, pogodbena komasacija, primeri pogodbene komasacije, preureditev in širitev deponije, odpadki, rwgister nepremičnin, vrednotenje zemljišč, deponija, občinske ceste, javno dobro, teritorialna enota, klasifikacija, Gorenjska, indikator, naselje, Gibina, Moravske Toplice, mesto, stavba, vodno gospodarstvo, funkcionalni vidik, ekološki vidik, estetski vidik, družbeni vidik, pravni vidik, kmetijska krajina, kazalniki, celovito urejanje kmetijskih zemljišč, ekološki elementi, javnost, Krška vas - Obrežje, varstveni režimi, IPŠPUP, geografija podeželja, kazalniki trajnostnega razvoja, sektorsko načrtovanje, lokalno načrtovanje, IP, problematika prostorskega načrtovanja, prostorske ureditve, metodologija, razvojne smernice, vključujoče urejanje, sodelovalno upravljanje, ekološki turizem, zavarovano območje, trajnostni urbani razvoj, zelena strategija, disertacije, javne zelene površine, celovito urejanje javnih zelenih površin, prostorski razvoj turizma, krajinski park, strnjenost, submikroregija, tradicija, Mestna občina Novo mesto, izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, vinogradniška območja, nelegalne in neskladne gradnje, legalizacija, pozidava, oddaljenost, sektorji, agrarne operacije, podnebne spremembe, razvoj vasi, krajina, sonaravno urejanje, javni prostor, vodni prostor, obvodni prostor, kohezijska politika Evropske unije, krajevna skupnost Lig, Bavarska, evidenca nepremičnin, lokalna skupnost, primerjava postopka, komasacije, ohranjanje, obnova, stavbna dediščina, kohezijska politika, čezmejno sodelovanje, obligacijske pravice, strokovna podlaga, stopnja zaupanja, stvarna bremena, register nepremičnin, parcela, Velenje, etažna lastnina, kataster stavb, stvarne pravice, služnost, zemljiškokatastrski prikaz, strukturne spremembe, razvoj naselij, zemljiškokatastrski načrt, zemljiški dolg, stavbna pravica, zastavna pravica, zaznambe, občinski podrobni prostorski načrt