Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boris Kompare

Vseh ključnih besed je 321, ki se skupaj pojavijo 556 krat.
45 ključnih besed (14.02 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 280 krat (50.36 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
51x18.21%gradbeništvo
44x15.71%UNI
43x15.36%diplomska dela
28x10%VKI
12x4.29%pitna voda
6x2.14%diplomska naloga
5x1.79%ultrafiltracija, vodooskrba
4x1.43%čistilna naprava, vodovodni sistem, disertacije
3x1.07%umetno bogatenje, pretok, tlak, hidravlični model, magistrska dela, kalibracija
2x0.71%VSŠ, rastlinska čistilna naprava, hidravlično dimenzioniranje, komunalna odpadna voda, male čistilne naprave, Blejsko jezero, čistilne naprave, monitoring, HS, vertikalni podpovršinski tok, horizontalni podpovršinski tok, aktivno blato, avtomatizirano modeliranje, rekonstrukcija, rastlinske čistilne naprave, kloriranje, bazenska voda, nitrati, hidravlični izračun, UV svetloba, evtrofikacija, komunalna smer, Fabiani, Štanjel, GIS podatki, atrazin, EPANET 2.0, poraba
1xmodeliranje, GPS-X, občutljivostna analiza, simulacija, Mantis, Nitratna Direktiva, MBBR, ASM1, dezinfekcija s ClO2, tlačni filtri, digitalna elektrofotografija, preskušanje vzorcev pitne vode, kakovost vode, podatkovne baze, okolje in zdravje, kurativni ukrepi, hidrične epidemije, preventivni ukrepi, mikrobiološka onesnaženost, UV dezinfekcija, Epanet, čiščenje podtalnice, teorija mejne plasti, Moody, ozon/UV, elektrokemijska oksidacija, odlagališčni plini, Krško polje, Colebrook-White, Nikuradse, hidravlične izgube, vodnjaki, koeficient trenja, relativna hrapavost, Reynoldsovo število, Reynoldsovo število hrap, biofilter, bakla, AutoCAD Civil, AutoCAD Map, GIS, Kaliopa, Desktop 3, podtalnica, Google Earth, hidravlika, sekvenčni biološki reaktor, vodovodno omrežje, produkcija metana, požarna varnost, predlog rekonstrukcije, obnova, občina Vodice, WEST, Ferrari's garden, denitrifikacija, adsorpcija na aktivnem oglju, podtalna voda, ionska izmenjava, membranski procesi, matematično modeliranje, vodni ekosistem, obrezni filtrat, slovenska Istra, Kras, vodni vir, JP VO-KA Ljubljana, ArcView, Malni, Padež, Klariči, Kubed, Pinjevec, konceptualno modeliranje, dinamični sistemi, komunalna infrastruktura, optimizacijski model, MIKE-SHE, ocena stroškov, odvajanje odpadne vode, vodni viri, hidrotehnika, investicijski stroški, model podtalnice, vodarna Hrastje, hranila, domenska knjižnica znanja, strojno učenje, kanalizacijsko omrežje, lokalni vodovodi, varovanje vodnih virov, aktivna zaščita, model fosforja, dinamični model, upravljanje z jezeri, Koroška jezera, cistern, sanacijski in zdravstveni ukrepi, baza podatkov, javni vodovod, vaški vodovod, komunalne storitve, aparatures, methods, aparature, metode, puščanje, cisterne, odvajanje odpadnih voda, leakage, reconstruction, water supply system, kvaliteta pitne vode, voda, Maribor, Trije ribniki, dopustna obremenitev, erozija, mestni park, Vollenweiderjev model, kvaliteta vode, limnološki model, Imbodenov model, evtrofnost jezera, variante trase, Karlovc, primarni cevovod, podvariante vodohranov, hidravlika cevovoda, površinski odtok, Škofja Loka, Ferrarijev vrt, Sewer, samodejna termična dezinfekcija, interni vodovodni sistem, odstranjevanje prekurzorjev (onesnažil), legionela, Klinika Golnik, odstranjevanje železa, odpadna voda, odstranjevanje SPD, priprava bazenske vode, čiščenje odpadne vode, recirkulacijski akvakulturni sistemi, pretočni sistemi, projekt za izvedbo, stranski produkti dezinfekcije (SPD), kloramini, trihalometani (THM), livarstvo, emulzija, učinek čiščenja, obratovalni pogoji, površinski vir, čistilna naprava za odpadno vodo, planinske koče, fiyikalno-kemijske meritve, zakonodaja, membranska pilotna naprava, reverzna osmoza, wastewater, civil engineering, graduation thesis, ultrafiltration, iron removal, emulsions, foundry, vzreja postrvi, ribogojnice, separation, hydrodynamic cavitation, International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments, zooplankton, marine bacteria, otroci, svinec, ballast water treatment systems, ballast water management, ozon, napredna oksidacija, hidrodinamična kavitacija, vodikov peroksid, environment protection, invasive species, thesys, migracije svinca, hišno vodovodno omrežje, biološki odpadki, optimizacija rabe vode, gorske postojanke, avtomatski kompostnik, kompost, posip za biološke odpadke, kompostni proces, siva voda, deževnica, napredni oksidacijski procesi, kemijska oksidacija, odpadna komunalna voda, model porečja, hidrologija, knjižnica znanja, obremenitev s hranili, kemijske analize, skeletizacija, padavinska odpadna voda, kanalizacija, soglasja, kompaktna čistilna naprava, tehnološka primerjava, črpališče odpadnih voda, ekonomska primerjava, membranski tlak, fluks, postopki čiščenja, planinske postojanke, zaščitena območja, matematični model, model k-C*, testni modul, membranska tehnologija, mala čistilna naprava, vodovod, površinske vode, obremenitev s fosforjem, evtrofikacijski model, podzemna voda, Spodnja Savinjska dolina, matematični model podzemne vode, Medlog, gojitveni ribniki, dezinfekcija, Gradbeništvo, VŠS, požarna voda, grajeno okolje, Rižanski vodovod, UV svetila, UV reaktor, Triglavski narodni park, Slovenska Istra, nitaste bakterije, napihnjeno blato, kosmičenje, nespecifične metode, mikroskopski pregled, Anammox, amonijev dušik, usedanje, tehnološki projekti, oskrba s pitno vodo, poraba vode, izgube vode, sistem C, analize, zajem vode iz reke, opustitev črpališča, centrat, nitrifikacija, odpadki, oljčno olje, Slovenija, stranski, proizvodi, obdelava, čiščenje, Avstrija, Italija, Sharon, nitritracija, nitritni dušik, pilotna čistilna naprava, načrtovanje rastlinskih čistilnih naprav, Danska, smernice, PMWIN