Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tatjana Hodnik Čadež

Vseh ključnih besed je 107, ki se skupaj pojavijo 141 krat.
23 ključnih besed (21.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 57 krat (40.43 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x8.77%matematika
4x7.02%medpodročno povezovanje
3x5.26%IKT, računske operacije, matematični problem, merjenje, predšolski otrok, kurikulum za vrtce
2x3.51%verjetnostni račun, število nič, učenje matematike, koncept realistične matematike, matematika v vrtcu, bralna pismenost, merske enote, obdelava podatkov, projektno delo, aktivno učenje, učni pristop, deljenje, pojmi, poštevanka, ulomki
1xučni pristopi, množenje, učenje skozi raziskovanje, obseg, geoplošča, merjenje časa, ura, kontekst, neskončnost, naloge iz logike, geometrijsko mišljenje, učitelji, fleksibilna diferenciacija, deli celote, celostni pristop poučevanja, Slovenija, strategije reševanja, konstruktivizem, ustvarjalni gib, Piagetova teorija, van Hielova teorija, geometrijski pojmi, geodetic measurements, spatial coordinates, required precision, displacement, geotechnical measurements, orientacija, Montessori pedagogika, učni cilji, učno gradivo, učni načrti, Gagnejeva taksonomija znanja, logično mišljenje, starodavne kulture, didaktični materiali, vzorci, zaporedje, Bosna in Hercegovina, igra, merjenje z nestandardnimi enotami, zapisovanje števil, prirejanje 1-1, matematika nekoč, matematični pojmi, petošolci, mestna vrednost, decimalno število, števila, poklici, mozaik, prostop Reggio Emilia, motivacija, številske predstave, števila do 10 000, geometrija v vrtcu, pouk matematike, pisno deljenje, učenje v vrtcu, razvoj predšolskega otroka, vloga vzgojitelja, kurikulum, RME, nizkostrukturirane igrače, učenje, predšolska matematika, številka, visokostrukturirane igrače, matematične vsebine v zgodnjem učenju matematike, didaktične igre, učenje na prostem, učenje v naravi, razvoj pojma število, štetje, CLIL, prvi razred, zgodnje poučevanje tujega jezika, realistični problemi, geometrijski liki, podaljšano bivanje, zgodovina števil, didaktični pripomočki, matematične didaktične igre, preizkus