Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janica Kalin

Vseh ključnih besed je 197, ki se skupaj pojavijo 461 krat.
55 ključnih besed (27.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 319 krat (69.2 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
39x12.23%pedagogika
36x11.29%diplomska dela
27x8.46%pedagoška metodologija
24x7.52%didaktika
13x4.08%osnovna šola
9x2.82%diplomsko delo
8x2.51%učitelji
7x2.19%magistrska dela, šolska geografija, geografske diplome
6x1.88%pouk, Slovenija, otroci s posebnimi potrebami, učenci
5x1.57%osnovne šole, specialna pedagogika, slovenščina, sodelovanje
4x1.25%učne težave, metodika geografije, integracija, didaktične igre, pouk geografije, učne metode, učitelj
3x0.94%kombinirani pouk, francoščina, individualizacija, izobraževanje učiteljev, profesionalni razvoj, poučevanje, metodika pouka, razredniki, gimnazije, inkluzija
2x0.63%tuji jeziki, podružnične šole, kompetence, učna pomoč, poučevanje jezikov, lokalna skupnost, empirično raziskovanje, nadarjeni učenci, šolska svetovalna služba, medpredmetno povezovanje, književna didaktika, učbeniki, podaljšano bivanje, nadarjenost, govorne motnje, nadarjeni, evalvacija, učni načrti, projektno učno delo, učna diferenciacija
1xsodelovanje s starši, oblike socialne opore, učne inovacije, CD-ROM, individualiziran program, pouk francoščine, pedagoško svetovanje, viri socialne opore, disleksija, specifične učne težave, metoda razgovora, medgeneracijsko učenje, CIRIUS, metoda pogovora, izbirni predmeti, študija primera, šolsko svetovanje, ekskurzije, asistenti učencev, problemski pouk, Spodnje Posavje, gibalno ovirani, učna uspešnost, statistika, didaktična načela, didaktika književnosti, branje, delovni zvezki, socialne potrebe, čustvene potrebe, Prešernova nagrada, opismenjevanje, učne oblike, osnovna šola s prilagojenim programom, metodika, metode poučevanja, metoda diskusije, sociologija, Osnovna šola Bršljin, izobraževanje romov, španščina, Romi, romski otroci, ankete, informacijska vrednost, svetovanje, učenje, otroci, mladina, Zavod za slepo in slabovidno mladino, socialna opora, kariera, kombinirani oddelki, ustno sporazumevnaje, učna sredstva, sporazumevanje, čitanke za osnovne šole, didaktična vrednost, brajica, slepota, učni viri, sporazumevalne dejavnosti, slabovidnost, izobraževanje, pravljica, sodelovanje., mentor, vloge mentorja, soočanje z motečim vedenjem učencev, svetovalni delavec, ravnatelj, programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, Moteče vedenje učencev, mentoriranec, mentorski odnos, drugačnost, gibalna oviranost, ki počasneje usvajajo znanja, učno sredstvo, slikanica, izzivi in težave mentoriranja, mladinski delavci, delo z oddelkom, trening socialnih veščin, dijaški dom, didaktični filmi, vprašanja pri pouku, učenčevo sodelovanje pri pouku, informacijsko komunikacijska tehnologija, temeljne zmožnosti, pedagoški koordinator, izobraževanje zapornikov, izobraževanje ranljivih skupin, Bloomova taksonomija, vprašanja višje in nižje spoznavne ravni, razrednik, medosebni odnosi v oddelčni skupnosti, socialne veščine, ure oddelčne skupnosti, izobraževanje na daljavo, strategija spraševanja, oddelčna skupnost, petstopenjski model pomoči, gluhota, razumevanje, učna individualizacija, srednja šola, sodobna pravljica, frazem, motnje pozornosti, diferenciacija, frazeologija, specialna didaktika, didaktika francoščine, srednješolski učbeniki, varstvo okolja, okoljska vzgoja, družba, šola, notranja učna diferenciacija, italijanski jezik, angleščina, hiperaktivnost, učenci z učnimi težavami, izobraževanje mentorjev, čustvene težave, vedenjske težave, gasilska društva, stališča, visoko šolstvo, prilagoditve, znakovni jezik, inovacije, šolski razvojni tim, socialne igre, izkustveno učenje, konflikti, vzgojitelji, timsko delo, vodenje, devetletka, vseživjenjsko učenje