Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janica Kalin

Vseh ključnih besed je 181, ki se skupaj pojavijo 440 krat.
53 ključnih besed (29.28 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 312 krat (70.91 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
39x12.5%pedagogika
36x11.54%diplomska dela
27x8.65%pedagoška metodologija
24x7.69%didaktika
12x3.85%osnovna šola
9x2.88%diplomsko delo
8x2.56%učitelji
7x2.24%geografske diplome, magistrska dela, šolska geografija
6x1.92%otroci s posebnimi potrebami, Slovenija, pouk
5x1.6%sodelovanje, učenci, osnovne šole, slovenščina, specialna pedagogika
4x1.28%integracija, didaktične igre, učne težave, metodika geografije, učne metode, pouk geografije
3x0.96%inkluzija, metodika pouka, gimnazije, francoščina, razredniki, učitelj, profesionalni razvoj, kombinirani pouk, poučevanje, izobraževanje učiteljev, individualizacija
2x0.64%učni načrti, nadarjenost, govorne motnje, medpredmetno povezovanje, projektno učno delo, nadarjeni, kompetence, učna diferenciacija, učna pomoč, književna didaktika, empirično raziskovanje, tuji jeziki, učbeniki, poučevanje jezikov, evalvacija, podaljšano bivanje, lokalna skupnost, podružnične šole
1xprogrami nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, čitanke za osnovne šole, učni viri, učna sredstva, nadarjeni učenci, Moteče vedenje učencev, didaktična vrednost, informacijska vrednost, učne oblike, čustvene potrebe, ravnatelj, Prešernova nagrada, ankete, socialne potrebe, trening socialnih veščin, učenje, specifične učne težave, disleksija, metoda razgovora, pouk francoščine, študija primera, izbirni predmeti, individualiziran program, izobraževanje, didaktična načela, svetovanje, svetovalni delavec, soočanje z motečim vedenjem učencev, kariera, kombinirani oddelki, šolska svetovalna služba, delovni zvezki, otroci, mladina, Zavod za slepo in slabovidno mladino, ustno sporazumevnaje, sporazumevalne dejavnosti, slepota, slabovidnost, socialna opora, učna uspešnost, CD-ROM, učne inovacije, problemski pouk, viri socialne opore, statistika, oblike socialne opore, brajica, sporazumevanje, španščina, Romi, metodika, osnovna šola s prilagojenim programom, dijaški dom, sodelovanje., romski otroci, izobraževanje romov, branje, opismenjevanje, sociologija, metoda diskusije, Osnovna šola Bršljin, metode poučevanja, didaktika književnosti, metoda pogovora, petstopenjski model pomoči, ki počasneje usvajajo znanja, gluhota, visoko šolstvo, znakovni jezik, prilagoditve, diferenciacija, gibalna oviranost, sodobna pravljica, razumevanje, pravljica, frazem, drugačnost, frazeologija, stališča, motnje pozornosti, devetletka, timsko delo, vodenje, šolski razvojni tim, čustvene težave, inovacije, vzgojitelji, izobraževanje mentorjev, učenci z učnimi težavami, hiperaktivnost, konflikti, izkustveno učenje, gasilska društva, socialne igre, učno sredstvo, učna individualizacija, CIRIUS, asistenti učencev, sodelovanje s starši, mentorski odnos, medgeneracijsko učenje, izzivi in težave mentoriranja, šolsko svetovanje, mentoriranec, vedenjske težave, gibalno ovirani, ekskurzije, Spodnje Posavje, pedagoško svetovanje, vloge mentorja, vseživjenjsko učenje, okoljska vzgoja, notranja učna diferenciacija, socialne veščine, didaktika francoščine, specialna didaktika, srednja šola, slikanica, italijanski jezik, angleščina, srednješolski učbeniki, varstvo okolja, mladinski delavci, delo z oddelkom, šola, družba, mentor