Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Lipec-Stopar

Together there are 105 keywords, that are appearing 123 times.
12 of them (11.43 % of all) appear more than once, together appearing 30 times (24.39 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x13.33%inkluzija, osebe s posebnimi potrebami
3x10%socialne veščine, specifične učne težave
2x6.67%otroci, bralno razumevanje, primanjkljaji, učenci s posebnimi potrebami, opismenjevanje, učenci, bralna fluentnost, naučena nemoč
1xosebe z motnjami v duševnem razvoju, invalidi, rehabilitacija, zaposlovanje pod posebnimi pogoji, zgodnja pismenost, predopismenjevanje, zaposlitev, spodbujanje pismenosti, pomen dela, izvajalci, prostori, stališča, starševstvo, partnerstvo, neuspeh, organizacija dela, intimnost, jezik, govor, načrtovanje, starostniki, usmerjanje otrok, ADHD, motnje senzornega procesiranja, učne priprave, individualizirani programi, pomoč učencem, bralna učinkovitost, fonomična metoda, aplikativna vedenjska analiza, pojasnjevalni slog, brajica, učni pripomočki, kombinirani oddelki, odrasli, projektne delavnice, očesne bolezni, veščine, pes vodič, učna gradiva, vloga tiflopedagoga, trening uporabnika, kriteriji in pogoji za pridobitev psa, bivanje, tipne ilustracije, bralne učne strategije, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, metode dela, strategije, otroci z motnjami avtističnega spektra, lažja motnja v duševnem razvoju, poklicna orientacija, varovane zaposlitve, zaposlovanje, nižje poklicno izobraževanje, svetovalna služba, testi bralnega razumevanja, matematična pismenost, psihosocialni položaj, samopodoba, socialne aktivnosti, socialna sprejetost, avtistične motnje, Aspergerjev sindrom, bralna pismenost, funkcionalna pismenost, fonološko zavedanje, besedišče, otrok s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi potrebami, moteče vedenje, bralne veščine, tuj jezik, učenje, strategije pomoči, slabovidni, osnovne šole, logografsko branje, priporočila za oblikovanje, govorno-jezikovni razvoj, socialne interakcije, sporazumevanje, didaktični materiali, obravnava, inkluzivno izobraževanje, stališča učiteljev, didaktična načela, Montessori kurikulum, delovne aktivnosti, kakovost življenja, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, downov sindrom, branje