Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Plut

Vseh ključnih besed je 254, ki se skupaj pojavijo 1104 krat.
93 ključnih besed (36.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 943 krat (85.42 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
121x12.83%geografske diplome
116x12.3%Slovenija
99x10.5%diplomska dela
86x9.12%varstvo okolja
64x6.79%sonaravni razvoj
62x6.57%regionalna geografija
21x2.23%zaključne seminarske naloge
19x2.01%energetski viri
18x1.91%energetika
14x1.48%hidrogeografija
12x1.27%naravni viri
10x1.06%obnovljivi energetski viri
9x0.95%odpadki
8x0.85%lesna biomasa, zavarovana območja, vodni viri, regionalni razvoj, ekonomska geografija
7x0.74%onesnaževanje voda, varstvo voda, Ljubljana, odlagališča odpadkov, Dolenjska, kmetijstvo, turistična geografija
6x0.64%Gorenjska, agrarna geografija, ekološko kmetijstvo, Zasavje, reke
5x0.53%Trbovlje, hidroenergija, družbena geografija, obnovljivi viri energije, sončna energija, vodna oskrba
4x0.42%krajinski parki, mesta, ekološka sanacija, čistilne naprave, hidroelektrarne, geografija naselij, Bela krajina
3x0.32%tekoče vode, geografska metodologija, onesnaževanje zraka, sonaravni turizem, fizična geografija, biomasa, trajnostni razvoj, ekoremediacije, Krka, prostorsko planiranje, občine, pitna voda, vodni mlini, raba tal, žagarstvo
2x0.21%Evropa, Bled, vinogradništvo, industrijska geografija, poplave, klimatogeografija, suša, Šturmovci, Kočevje, Nova Zelandija, naravne znamenitosti, rekreacija, magistrska dela, Triglavski narodni park, Slovenska Istra, geotermalna energija, Ribnica, Notranjska, naravne nesreče, biodizel, Loški Potok, talna voda, biogeografija, Kranj, Novo mesto, trajnostna mobilnost, poselitev, Kolpa, ekološka politika, biodiverziteta, Škofja Loka, Mura, gozdovi, Grosuplje, Celje
1xrjavi medved, onesnaževanje tal, zoogeografija, zavarovane živali, vrtnarstvo, ekološki odtis, Tržiška Bistrica, zasebni vrtovi, Medvode, Waitakere, rastlinske čistilne naprave, Karavanke, regionalizacije, Kras, Koprsko Primorje, divjad, Primorska, lovstvo, Goriška, Miren, panoge industrije, Radovljica, lehnjak, predelava odpadkov, čolnarjenje, Kostanjevica, Ljubljansko barje, lov, Krajinski park Šturmovci, Sava, prometna geografija, cestni promet, matematični modeli, Moravče, peskokopi, Jesenice, Portugalska, Idrija, obremenjevanje okolja, pokrajinska ranljivost, sonaravni trajnostni razvoj, kulturna dediščina, demogeografija, Šmarje pri Jelšah, Bizeljsko, naravna dediščina, lokalna agenda, industrijska ekologija, krasoslovje, kraška hidrologija, Pivka, Pokljuka, regionalno planiranje, raba tal v mestih, avtobusni promet, potniški promet, Vodice, mestni parki, ekosistemi, Gradaščica, obramba pred poplavami, Francija, Pariz, pretoki, vodomerne postaje, Žalec, Suha krajina, Ptujsko jezero, Škofljica, Podravje, termoelektrarne, Dobrovlje, samotne kmetije, Prapretno, suburbanizacija, Tolmin, Posotelje, Vonarsko jezero, namakanje, Vipava, radioaktivni odpadki, onesnaženje voda, Slovenj Gradec, gozdarstvo, lesna industrija, Ledava, šport, Vrhnika, Obsotelje, Kozjansko, Blejsko jezero, narodni parki, podnebne spremembe, Olimpijske igre, Zagorje, Rinža, Horjul, Zgornjesavska dolina, Pohorje, proizvodna energije, bolonjska magistrska dela, sonaravni ravzoj, Lobnica, zaraščanje, antropogeni vplivi, ranljivost okolja, onesnaženost okolja, Zgornje Posočje, Dravograd, Črnomelj, Gorjuše, komunalna infrastruktura, Mirna Peč, Grosupeljščica, sončna energije, veterna energija, mlini, evtrofikacija, Pomurje, Tržaški zaliv, morja, ekosistemski pristop, trajnost, Jadransko morje, Jadran, daljinsko ogrevanje, Moravske Toplice, Dol pri Ljubljani, trajnostne regije, regionalna agenda, Ilirska Bistrica, sončno obsevanje, pasivne hiše, gradbeništvo, Košenjak, Kozjak, sodelovanje javnosti, komunalni odpadki, Iška, Preddvor, fotovoltaika, Polhograjsko hribovje, Ljubljanica, kopališki turizem, Kamnik, gospodinjstva, ogljični odtis, Koprsko primorje, Istra, Koroška Bela, vetrna energija, vetrne elektrarne, Ribniška dolina, historična geografija, Šentjur, okoljska politika, Švica, Radenci, Zdravilišče Radenci, zdraviliški turizem, Celjska kotlina