Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Plut

Vseh ključnih besed je 254, ki se skupaj pojavijo 1104 krat.
93 ključnih besed (36.61 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 943 krat (85.42 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
121x12.83%geografske diplome
116x12.3%Slovenija
99x10.5%diplomska dela
86x9.12%varstvo okolja
64x6.79%sonaravni razvoj
62x6.57%regionalna geografija
21x2.23%zaključne seminarske naloge
19x2.01%energetski viri
18x1.91%energetika
14x1.48%hidrogeografija
12x1.27%naravni viri
10x1.06%obnovljivi energetski viri
9x0.95%odpadki
8x0.85%lesna biomasa, zavarovana območja, vodni viri, regionalni razvoj, ekonomska geografija
7x0.74%onesnaževanje voda, varstvo voda, Ljubljana, odlagališča odpadkov, Dolenjska, kmetijstvo, turistična geografija
6x0.64%Gorenjska, Zasavje, agrarna geografija, reke, ekološko kmetijstvo
5x0.53%Trbovlje, vodna oskrba, sončna energija, obnovljivi viri energije, hidroenergija, družbena geografija
4x0.42%hidroelektrarne, ekološka sanacija, čistilne naprave, mesta, Bela krajina, geografija naselij, krajinski parki
3x0.32%fizična geografija, biomasa, raba tal, onesnaževanje zraka, ekoremediacije, trajnostni razvoj, prostorsko planiranje, žagarstvo, geografska metodologija, pitna voda, Krka, vodni mlini, občine, sonaravni turizem, tekoče vode
2x0.21%Škofja Loka, biodizel, industrijska geografija, rekreacija, naravne znamenitosti, Bled, Šturmovci, vinogradništvo, Evropa, suša, klimatogeografija, Kočevje, Nova Zelandija, Triglavski narodni park, Slovenska Istra, geotermalna energija, Novo mesto, naravne nesreče, Kranj, poplave, Grosuplje, Ribnica, Notranjska, magistrska dela, ekološka politika, Kolpa, gozdovi, Celje, trajnostna mobilnost, Mura, poselitev, Loški Potok, biodiverziteta, biogeografija, talna voda
1xzasebni vrtovi, onesnaževanje tal, rjavi medved, Tržiška Bistrica, Medvode, zoogeografija, lehnjak, ekološki odtis, Waitakere, rastlinske čistilne naprave, Karavanke, regionalizacije, lovstvo, divjad, Primorska, Koprsko Primorje, Kras, Goriška, Miren, čolnarjenje, Radovljica, lov, panoge industrije, predelava odpadkov, Kostanjevica, zavarovane živali, Ljubljansko barje, vrtnarstvo, Krajinski park Šturmovci, Sava, prometna geografija, cestni promet, matematični modeli, Moravče, peskokopi, Jesenice, Portugalska, Idrija, obremenjevanje okolja, pokrajinska ranljivost, sonaravni trajnostni razvoj, naravna dediščina, kulturna dediščina, demogeografija, Šmarje pri Jelšah, lokalna agenda, Bizeljsko, industrijska ekologija, krasoslovje, kraška hidrologija, Pivka, Pokljuka, regionalno planiranje, raba tal v mestih, pretoki, vodomerne postaje, avtobusni promet, mestni parki, ekosistemi, obramba pred poplavami, suburbanizacija, Francija, Pariz, potniški promet, Vodice, Žalec, Suha krajina, Ptujsko jezero, Škofljica, Podravje, termoelektrarne, Dobrovlje, samotne kmetije, Prapretno, Gradaščica, Tolmin, Posotelje, Vonarsko jezero, namakanje, Vipava, radioaktivni odpadki, onesnaženje voda, Slovenj Gradec, gozdarstvo, lesna industrija, Ledava, šport, Vrhnika, Obsotelje, Kozjansko, Blejsko jezero, narodni parki, podnebne spremembe, Olimpijske igre, Zagorje, Rinža, Horjul, Zgornjesavska dolina, Pohorje, proizvodna energije, bolonjska magistrska dela, sonaravni ravzoj, Lobnica, zaraščanje, antropogeni vplivi, ranljivost okolja, onesnaženost okolja, Zgornje Posočje, Dravograd, Črnomelj, Gorjuše, komunalna infrastruktura, Mirna Peč, Grosupeljščica, sončna energije, veterna energija, mlini, evtrofikacija, Pomurje, Tržaški zaliv, morja, ekosistemski pristop, trajnost, Jadransko morje, Jadran, daljinsko ogrevanje, Moravske Toplice, Dol pri Ljubljani, trajnostne regije, regionalna agenda, Košenjak, sončno obsevanje, pasivne hiše, gradbeništvo, Kozjak, Ilirska Bistrica, sodelovanje javnosti, komunalni odpadki, Iška, Preddvor, Šentjur, Polhograjsko hribovje, kopališki turizem, Ljubljanica, Kamnik, gospodinjstva, ogljični odtis, Koprsko primorje, Istra, Koroška Bela, vetrna energija, vetrne elektrarne, Ribniška dolina, historična geografija, fotovoltaika, okoljska politika, Švica, Radenci, Zdravilišče Radenci, zdraviliški turizem, Celjska kotlina