Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Vovk

Vseh ključnih besed je 149, ki se skupaj pojavijo 228 krat.
33 ključnih besed (22.15 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 112 krat (49.12 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x8.04%oksidativni stres
8x7.14%epilepsija, protiepileptične učinkovine
7x6.25%tekočinska kromatografija visoke ločljivosti
6x5.36%validacija
5x4.46%posušeni krvni madeži
4x3.57%valprojska kislina, protiepileptična zdravila, terapevtsko spremljanje koncentracij
3x2.68%zdravljenje epilepsije, plazemski vzorci, lamotrigin, HPLC, zdravljenje z zdravili, karbamazepin, tekočinska kromatografija, analizne metode, antioksidanti
2x1.79%bisoprolol, glutation, fluorescenčni detektor, okskarbazepin, metode, usklajevanje zdravljenja, masna spektrometrija, zdravila, levetiracetam, farmakokinetika, intervencije, zgodovina zdravljenja, populacijska farmakokinetika, validacija metod, pljučni rak
1xposušeni krvni madež, presnova učinkovin, etopozid, zdravljenje, UV detektor, krvna plazma, ekstrakcija tekoče-tekoče, meritve MDA, derivatizacija, TDM, optimizacija detekcije, alginati, nitroziranje konjugatov, dušikov oksid, fluorescenca, nitrozotioli, antiepileptiki, metabolit, koncetracije zdravil, donorji dušikovega oksida, DBS vzorci, določanje malondialdehida, ekstrakcija na trdnih nosilcih, validacijska metoda, dejavniki okolja, topiramat, farmakokinetika etopozida, UHPLC-MS/MS, statistična analiza, limfociti B, TDM lamotrigina, haloperidol, validacija metode, terapija, malondialdehid, meritve GSH, farmakodinamika etopozida, zdravljenje pljučnega raka, analiza vzorcev, radikali, farmakodinamika bisoprolola, lipidna peroksidacija, plazma konj, plazemske koncentracije, reaktivne dušikove zvrsti, terapevtsko območje, fizična vadba, konji, obramba pred reaktivnimi zvrstmi, nitrozativni stres, biološki vzorci, kronično srčno popuščanje, traneksaminska kislina popolna kolčna endoproteza popolna kolenska endoproteza izguba krvi antifibrinolitiki hemostaza, starostniki, farmakoterapijski pregled, kromatografija, priprava topil, cefepim, piperacilin/tazobaktam, Priscus lista, EU(7)-PIM lista, dovoljenje za promet, neregistrirana zdravila, farmakoterapija, klinična farmacija, polimorbidnost, starost, imipenem, protimikrobne učinkovine, porazdeljevanje, Epilepsija, spremljanje koncentracij zdravil, neskladja pri zdravljenju, usklajevanje zdravljenja z zdravili, napake pri zdravljenju, terapevtska uporaba, vankomicin, antibiotiki, zunajtelesna membranska oksigenacija, varnost zdravljenja, odmerjanje vankomicina, farmakokinetika vankomicina, farmakodinamika vankomicina, interkacije, spletni programi, protimikrobna zdravila, odpornost mikroorganizmov, tretiranje celic, encimski antioksidanti, farmacevti, prosti radikali, poraba protimikrobnih zdravil, likarbazepin, meta-analiza, prva generacija, karbamezapin, plazemska metoda, ultravijolična detekcija, pregabalin modeliranje tekočinska kromatografija visoke ločljivosti farmakokinetična analiza neželeni učinki pregabalina protiepeileptične učinkovine, analiza neskladij, nasveti farmacevta, starejša generacija PEU, novejša generacija PEU, akutna ledvična odpoved, osebna kartica zdravil, prepoznavanje interakcij med zdravili, brezšivna skrb, politerapija, aktivnost encimskih antioksidantov, zdravljenje s kemoterapijo slabost bruhanje antiemetična terapija zakasnjena faza gastrointestinalni tumor, napake, porazdelitveni koeficient, terapevtske koncentracije učinkovin, 4-en VPA, hemoliza, druga generacija