Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jernej Jogan

Vseh ključnih besed je 90, ki se skupaj pojavijo 121 krat.
17 ključnih besed (18.89 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 48 krat (39.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x18.75%Slovenija
7x14.58%sistematika
3x6.25%razširjenost, flora
2x4.17%herbaceum, španska detelja, horologija, Dorycnium, Fabaceae, flora kvadranta, taksonomija, morfometrija, Kras, Dutovlje, germanicum, habitatni tipi, ogroženost
1xSoča z Volarjo, NATURA 2000, Posočje, rod Viola, univariantna in multivariantna statistika, revizija herbarijskega materiala, Epilobium, močvirnice, Epipactis, Orchidaceae, kukavičevke, določevalni ključ, Onagraceae, Miljski polotok, vegetacija skalnih razpok silikatnega skalovja, Potentilla, Vipavska dolina, Istra, Aureae, Bryopsida, mahovi, rožnice, etnologija, semenke, nom. prov., Campanulo cochleariifoliae-Primuletum villosae ass. nova, Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis R. Tx. 1937, Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963, praprotnice, fitocenologija, listnati mahovi, Cerkniško jezero, občina Kobarid, drevesne vrste, grozdasti kosmuljek, navadni kosmuljek, urbana drevesa, izjemna in zavarovana drevesa, rdeči seznam, mokrišča, nasadi neavtohtonih vrst, kosmuljki, analiza fotografij, Prekmurje, Kobilje, ekstenzivni travniki, grmasti slakovec, gomoljasti slakovec, Anthericum ramosum, Anthericum liliago, tujerodna invazivna vrsta, naravovarstvo, Borovnica, tujerodne rastline, zakonodaja, prenos, tristopenjsko hierarhično načelo, invazivne rastline, učna pot, prehrana, užitne divje rastline, 6. razred osnovne šole, biološka raznovrstnost, konvencija o biološki raznovrstnosti, invazivne tujerodne vrste, slovenska flora, Ljubljansko barje, ITV, Evropska strategija, usmerjevalna načela CBD, Bernska konvencija, Strategija, uporaba