Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Bončina

Vseh ključnih besed je 186, ki se skupaj pojavijo 255 krat.
42 ključnih besed (22.58 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 111 krat (43.53 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x7.21%gozdnogospodarsko načrtovanje
6x5.41%gozdne posesti
5x4.5%gozdni sestoji, gozdovi
4x3.6%bukev, participacija
3x2.7%drevesna sestava, posestni načrti, gozdnogospodarski načrti, gozdni posestniki, sanacija, gospodarjenje z gozdovi, pomlajevanje
2x1.8%zasebni gozdovi, gozdni prostor, gozdnogojitveni načrti, sestojna zgradba, anketa, posestna struktura, Natura 2000, Idrija, trajne raziskovalne ploskve, ekonomska presoja, gozdna inventura, naravna obnova, Fagus sylvatica, zasebna gozdna posest, vetrolom, Radovljica, gozdnogospodarski načrt, sestoj, sestojna karta, vplivni dejavniki, motnje, vetrolomi, posek, razvoj gozdov, razvoj gozdnih sestojev, žledolom, poškodovanost, lesna zaloga, lastniki gozdov
1xsestojna dinamika, Abies alba, inventura pomladka, Leskova dolina, Bohor, stalne vzorčne ploskve, jelovo-bukov gozd, forest stands, sušice, Julijske Alpe, odmrlo drevje, količina, upravljanje z kočami, nelesne funkcije gozda, gospodarjenje, Suhadole, gozdarske koče, volumen, število, dejavniki, zavarovana območja, Triglavski narodni park, listavci, iglavci, struktura, development, podrtice, pomlajevanja, Larix decidua, internet, komunikacija, gozdarstvo, načrti, svetovni splet, spoznavni zemljevid, vertikalni profil gozda, primestni gozd, zahteve javnosti, e-načrtovanje, sodelovanje javnosti, gozdnogojitveno načrtovanje, gojitveno načrtovanje, Vransko, podrobno načrtovanje, inventura, posestniki, Kral, klasifikacija sestojev, GGE Bohor, pSCI Bohor, sestojna gostota, macesen, vplivi steljarjenja, sestojna struktura, gozdni rezervati, stand structure, growing stock, forest management plan, Rudnik živega srebra Idrija, zgodovina, gozdni habitatni tip, gozdne vrste, kazalci ugodnega stanja ohranjenosti, habitatne direktive, Ravne, prebiralni gozdovi, prebilano gospodarjenje, dinarski jelovo-bukovi gozdovi, tree species composition, jakost poseka, umetna obnova, ocenjevanje kakovosti, Fagus sylvatica L., pametni telefoni, sestojni parametri, naravno pomlajevanje, odmrle lesne mase, MOTI, Preserje, Rakitna, Panovec, večnamenska raba, upravljanje, mestni gozdovi, premer debla, sortimentacija, velikost krošnje, Oselica, rekreacija, vzorčne ploskve, revirni gozdarji, naravni dejavniki, sestoji, osrednje do vzhodne Karavanke, padajoče kamenje, snežni plazovi, modeliranje, ujma, etat, zasebni lastniki, ekonomija, motorne sani, oblika načrta, vsebina načrta, golosečnja, velikost posesti, stanje gozdov, Kartuzija Pleterje, gospodarski načrt, gospodarjenje z gozdom, gradacija podlubnikov, kategorije gozdov, lastništvo, strategije, načrtovanje, varovalni gozd, delež smreke, nižinski gozdovi, zaraščanje, Bloški hrib, razvojne stopnje, sukcesija, Jelendol, Celje, debelinska struktura, gospodarjenjez gozodm, Kranj, odpornost sestojev, redčenje, tipi redčenj, gozdnogospodarsko območje Novo mesto, kisloljubna bukovja, kakovostna struktura, podgorska bukovja, bukovi drogovnjaki, izbranci, Picea abies, Alpe, upravljanje gozdov, smreka, Slovenj Gradec, konkurenti, Pišece, sekundarni borovi gozdovi