Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nina Gunde-Cimerman

Vseh ključnih besed je 193, ki se skupaj pojavijo 224 krat.
22 ključnih besed (11.4 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 53 krat (23.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x18.87%glive
3x5.66%črne kvasovke
2x3.77%stres, E. coli, agarozna gelska elektroforeza, ŠKP, protibakterijska aktivnost, inhibicija acetilholinesteraze, halofilne in halotolerantne glive, kvasovke, biološko aktivne snovi, hemoliza, PCR v realnem času, določanje števila kopij plazmidov, soline, rod Wallemia, kvantitativni PCR, slanost, AFLP, Wallemia, TTGE, hiperosmotski stres
1xmikorizni potencial, bazidiomicetne glive, askomicetne glive, vloga ektomikorize, bioindikacija, metoda priprave vzorcev, halofilni mikroorganizmi, kserofilne glive, identifikacija ektomikorize, morfologija mikroorganizmov, rod Cladosporium, VEM, sušenje pri kritični točki, vrstična elektronska mikroskopija, Slovenija, alginat, elastin, RT-PCR, enosloj, celična kultura, elastični hrustanec, hondrociti, izolacija celic, hemocitometer, mikoriza, ultrastruktura celične stene, mikrobioindikacija, trosnjaki višjih gliv, gozdna raziskovalna ploskev Veliki Vrh, vitalna smreka, simbioza med glivo in lesno korenino, ektomikoriza, osuta smreka, tipi ektomikorize, desaturaza, metulji, kraške jame, Scolipteryx libatrix L., Triphosa dubitata L., zajedalstvo, ultravijolično sevanje, Cladosporium, Eurotium, Penicillium, sol-izvor kontaminacije, makromorfologija, mikromorfologija, odpornost bakterij proti živemu srebru, prilagoditev bakterij na živo srebro, 16S rDNK, CFU, izpostavljenost živemu srebru, živo srebro, ekotoksikologija, črevesna bakterijska združba, rak enakonožec, Porcellio scaber, Aspergillus, mikotoksini, PCR, gen merA, biološko čiščenje vode, halotolerantni mikroorganizmi, elongaza, tkivno inženirstvo, Hortaea werneckii, Saccharomyces cerevisiae, elektronska mikroskopija, filogenija, halotolerantne kvasovke, Aureobasidium pullulans, elongaze, mesni izdelki, sušeni mesni izdelki, kontaminacija mesnih izdelkov, desaturaze, encimi, hipoosmotski stres, transkripcija genov, maščobne kisline, celične stene, pomivalni stroj, vodni ekstrakti, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, občutljivost za antibiotike, halotolerantne glive, alofilne glive, analitične metode, TLC, HPLC, biološko testiranje, oksacilin, cefoksitin, trimetoprim-sulfametoksazol, odpornost proti antibiotikom, disk difuzijski test, bazidiomicetne kvasovke, moksifloksacin, ciprofloksacin, eritromicin, klindamicin, linezolid, natrijev kloroacetat, 2-deoksi-D-glukoza, gojenje gliv, kalitev gliv, submerzna rast, holesterol, Aspergillus terreus, nitaste glive, halotoleranca, polimorfizen dolžine pomnoženih delov, M13, HMG-CoA reduktaza, fermentacijski proces, kolhicin, benomil, katabolna represija, deregulacija, UV mutageneza, mutageneza, sekundarni metaboliti, statini, lovastatin, taksonomska analiza, Arktika, ozmotsko stresna okolja, vzorčenje, ITS rDNA, taksonomija, kserofilni mikroorganizmi, hemaglutinacija, naravni habitati, življenjski krog, naravni produkti, ekstrakti, fiziologija, ekologija, pralni stroj, organski ekstrakti, fiziološke prilagoditve, osmoliti, gospodinski stroji, rod Exophiala, patogeni mikroorganizmi, oportunistični patogeni, fiziologija gliv, identifikacija bakterij, elektroforeza, Gpd, kationi, celična stena, mikrobne združbe, glicerol, transkriptom, halofili, ekologija mikroorganizmov, genom, solinsko blato, bolneologija, izmeček, izolacija DNA, kvantifikacija DNA, verižna reakcija s polimerazo, atipični in tipični povzročitelji pljučnic, Fusarium oxysporum, gojitvene metode, Aspergillus fumigatus, Eurotium repens, subproteomika