Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Branko Kontić

Vseh ključnih besed je 46, ki se skupaj pojavijo 50 krat.
3 ključnih besed (6.52 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 7 krat (14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x42.86%prostorsko načrtovanje
2x28.57%ocena tveganja, krajinska arhitektura
1xformalno ocenjevanje, ekspertno ocenjevanje, varstvo okolja, ocenjevanje vplivov na zrak, ogroženost, vplivno območje, environmental impact assessment, Direktiva Seveso, presoja vplivov na okolje, formal assessment, sanacija, nova raba saniranih območij, mesta, urbanizem, nasipi odpadne rude, rudniki živega srebra, industrijske nesreče, expert assessment, environmental protection, urejanje prostora, air impact assessment, rudniki, ranljivost, daljnovod, vetrna elektrarna, hidroelektrarna, ustreznost prostora, prostorsko modeliranje, elektroenergetska infrastruktura, izredni vremenski dogodek, ocena ogroženosti, jedrska elektrarna, žled, morje, DEXi, nasad hitrorastoče drevnine, sanacija opuščenih rudniških območij, obalno območje, raba morja, erozija, disertacije, raba kopnega, nevarne industrijske dejavnosti