Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Brilly

Vseh ključnih besed je 261, ki se skupaj pojavijo 443 krat.
35 ključnih besed (13.41 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 217 krat (48.98 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
40x18.43%UNI
35x16.13%gradbeništvo
29x13.36%diplomska dela
25x11.52%VKI
13x5.99%diplomska naloga
8x3.69%poplave
5x2.3%magistrska dela
4x1.84%HS
3x1.38%rekreacija, podtalnica, padavine, pretok
2x0.92%konceptualni model, vzdolžni profil, varstvo okolja, varstvo pred poplavami, oskrba z vodo, načrtovanje, plovba, ukrepi, škoda, Ljubljanica, podnebne spremembe, poplava, vodarstvo, površinski odtok, HBV model, B-GR, blistavec, modeliranje, evapotranspiracija, porečje Save, razsoljevanje, protipoplavna zaščita, snežna odeja
1xodvisnost površinske in podzemne vode, vodni ekvivalent snega, tajanje, optimizacija merilne mreže, podzemne vode na urbanih območjih, opazovanje podzemne vode, model HBV, satelit, M5, posnetek, oblačnost, pokrovnost, strojno učenje, napovedovanje nizkih pretokov, spomladanska odjuga, satelitski posnetki, VSŠ, hidrološko modeliranje, pretoki, Natura 2000, poplavna območja, ukrep, ocena škode, zgodnje učenje naravoslovja, obnavljanje kmetijskih površin, zadrževalnik, hidroizolacija, poplavna varnost, morfološka spremenjenost struge, vrste substrata, makroinvertebrati, perifiton, drenažni sistem, čutila, Kamniška Bistrica, rekreacija in turizem, reguliranje, turbine, mala hidroelektrarna, peskolov, napaka pri zaznavanju, prodišče, zajem vode, mlinščica, nizki pretoki, infiltracija, zrnavostna analiza, Turbenpro, 100-letna voda, program RiverWare, injekcijska zavesa, hidroelektrarna Mavčiče, hidroelektrarna Medvode, vršna energija, model črpanja, sedimentacija, vodna bilanca, hidroelektrarna Blanca, primerjava nasipov, sneg, meritve, Modflow, vplivi pregrad, proizvodnja električne energije, zadrževalnik visokih voda, Kometni test, biotesti, atrazin, metolaklor, Ljubljansko polje, PEARL, monitoring, WFD, kvaliteta voda, mokrišče, evtrofikacija, pitna voda, okvirna vodna direktiva, kontrola pronicanja, stabilnost nasipa, mokro tesnenje objekta, vertikalni profili, model vodne bilance Watbal, algoritm Petton, povodje reke Save, kalibracija modela Watbal, koeficient površinskega odtoka, ekstremne padavine, AutoCAD Map, pribrežno zemljišče, Mali graben, raba zemljišča, lastništvo zemljišča, transpiracija, gozdna hidrologija, količina padavin, intenziteta padavin, HBV, odtok, valjani beton, vodni nasipi, odtok po deblu, prepuščene padavine, transpiracijski pretok, okoljski dejavniki, terenske meritve, načrtovanje plovne poti, načrtovanje pristanov, vodno zemljišče, kalibracija, reka Savinja, Udin boršt, DMR, DOF, GIS pregledovalnik, protipoplavni ukrepi, osnovna šola, odnos, interdisciplinarni študij, vpliv na okolje, voda, izkustveno učenje, znanje, interpolacija, izračun prostornine poligona, metoda razredčenja, Manningov koeficient, Želimeljščica, habitat, ribji prehod, pregrade, Flo-tracer, prečni profili, turizem, reka Kolpa, čolnarjenje, jezovi, pretočnost, morska voda, sladka voda, reverzna osmoza, analiza občutljivosti, izpust slanice, okoljski vplivi, ogroženost, okoljsko inženirstvo, Bolska, MODFLOW, Univerzitetni podiplomski študijski program Varstvo okolja, magistrsko delo, površinske vode, podzemne vode, HEC-RAS, reka Krka, jezovi na reki Krki, onesnaženje, podzemna voda, pesticidi, črpalni poskus, vodonosnik, magistrski študij gradbeništva hidrotehnična smer, hidrotehnika, disertacije, anketa - rekreacija in turizem v dolini reke Krke, rečni prostor, prostočasne dejavnosti, veslanje, migracije, sulec, naselje Miren, material, Starflow, Matlab, komunalno inženirstvo, okoljsko gradbeništvo, reka Vipava, države članice EU, upravljanje, direktiva, načrt upravljanja povodij, implementacija, povodje, PEST, prostorsko načrtovanje, vodna telesa površinskih voda, pregled rabe voda, vodne pravice, ekološko sprejemljiv pretok, možnosti nadaljnje rabe voda, verjetnostna analiza, analiza stroškov, vpliv podnebnih sprememb, porečje Vipave, nasipi, super nasipi, cene gradbenih del, Polhov Gradec, Železniki, urejanje vodotokov, zelena delovna mesta, visoke vode, prečni profil, Ledava, Mura, ekosistemi, ekološka podpora, hitrost vode, platnica, funkcionalnost ribje steze, hudourniki, drobirski tokovi, poplavno ogroženo območje, suša, Kras, B-VOI, Planinsko polje, VOI, most, urejanje voda, zaščita in reševanje, vodarstvo in komunalno inženirstvo, SPI, poplavna škoda, stroški, proračunska sredstva, hitrost vodnega toka