Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: David Stopar

Vseh ključnih besed je 178, ki se skupaj pojavijo 258 krat.
36 ključnih besed (20.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 116 krat (44.96 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x7.76%Vibrio sp.
7x6.03%ekologija mikroorganizmov
6x5.17%Bacillus subtilis
5x4.31%fiziologija mikroorganizmov, prodigiozin
4x3.45%okoljski dejavniki, karboksimetil celuloza, Cellulomonas uda, Escherichia coli, SAXS, naravna barvila, viskoznost, pigmenti
3x2.59%bakterije, biorazgradnja, biofilmi, HPLC, barvila, vpliv temperature
2x1.72%EPS, prodigionini, rast bakterij, slanost, optična pinceta, rast, reologija, stres, metil celuloza, signalne molekule, hidroksitetil celuloza, denitrifikacija, viskoznost gojišča, reološke lastnosti, celulaze, zaznavanje celične gostote, vpliv slanosti
1xperiodično spreminjanje temperature, optična gostota, ohladitveni stres, prolin, Vibrio, merjenje viskoznosti, filamentacija, prodiginini, kloramfenikol, produkcija pigmenta, vpliv vira ogljika, šok ohlajanja, protibakterijska aktivnost, pH, protimikrobne snovi, rast mikroorganizmov, viskoznost gojišč, sipanje X-žarkov pod majhnimi koti, didušikov oksid, toplogredni plini, mutante, divji tip, zunajcelične polimerne substance, proteini, adhezija bakterij, nitrifikacija, konkurenčna sposobnost, pigment, mikrobiološke tehnike, altruizem, sodelovanje, nitrati, acetilen, mikrobne združbe, halofilni mikroorganizmi, celična membrana, koloidi, minerali glin, dihalna veriga, metabolizem, avtoklavirani lizati, lizati pripravljeni z virusno indukcijo, kaolinit, bentonit, pritrjanje bakterij, aktivnost bakterij, respiracija, vezava hranil, Pseudoalteromonas, gojišča, mikroorganizmi, sonicirani lizati, 2-D elektroforeza, klorofil, prokariontska aktivnost, [3]H-timidin, vrednost pH, Sečoveljske soline, slanostni gradient, soline, T-RFLP, sekundarni metaboliti, lizati, biomasa, sestava biomase, modelni sistemi, NaCl, Pseudoalteromonas sp., Vibrio ruber DSM 14379, biofizika, slanost gojišča, validacija metod, plazma, hidrotermalna obdelava, fluorescenčna mikroskopija, tozilat karboksimetil celuloza, HMHEC, celuloza, redukcijski sladkorji, površina materialov, methyl cellulose, biodegradation, bacteria, hidroxyethyl cellulose, tosylat carboxymethyl cellulose, celullose, carboxymethyl cellulose, hidrofobno modificirana hidroksietil celuloza, CMC, fazna separacija, fizikalno-kemijski parametri, mehanska sklopitev gibanja bakterij, levan, mikrobiološki parametri, okoljski monitoring, opuščeni glinokop na Ljubljanskem barju, mikrobiološka razgradnja, mikroskopija, arheološki mokri les, koncentracija redukcijskih sladkorjev, celulolitični encimi, zunajcelični matriks, faktor pakiranja, difuzija, mikrofluidika, cellulase, viscosity, N-acil homoserin lakton, AI-2, bioluminiscenca, avtoinduktorji, detekcija signalnih molekul, izrabljeno gojišče, poročevalski sevi, ekstrakcija pigmenta, stabilnost pigmenta, signaliziranje pri mikroorganizmih, acilhomoserin laktoni, sporazumevanje med bakterijami, vpliv topila, vpliv UV-svetlobe, koliformne bakterije, vpliv pH vrednosti, membranska filtracija, kromogeni koliformni agar, naravni pigmenti, medcelična komunikacija, odpornost proti UV sevanju, metabolna aktivnost, Vibrio ruber, reducing sugars, rheology, bakterijski medvrstni odnosi, biorazgradnja celuloznih gostil, reducirajoči konci, reogrami, komunikacija med celicami, hidroksietil celuloza, reducirajoči sladkorji, struktura celuloznih gostil, tozilat karboksimetil celuloze, depozitorij