Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Polonca Kovač

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016201720182019
diplomske naloge4443915282122812   
upravni postopek2161882310139710105
magistrske naloge 34866101211   
inšpekcijski nadzor 5444212 212
Slovenija 45421314111
gradbeno dovoljenje 531421231  
javna uprava 43214121 1 
pravna sredstva 421214 1 11
prekrški 611 231    
zakonodaja 5  11 131 1
občine1221113 1   
davčni postopek1 2 3222    
človekove pravice 1 1221 113 
upravni spor 51 2 211   
policija 5 3 1  1  1
upravne enote 211 22 1 1 
vročanje 1311 111   
lokalna samouprava 51 11  1   
učinkovitost 1  211  2 2
tujci 11  24    1
varstvo osebnih podatkov 2 2   1 1 2
informacije javnega značaja 2 12111    
prekrškovni postopek 1 4     11 
davki121 1  11   
državna uprava 22   2 1   
nadzor  13   1 11 
informacijski pooblaščenec 3 11  2    
upravni postopki1  11 1  1 2
javni interes 1  1  112  
davčna izvršba 11  1 1 11 
davčni nadzor 11 21  1   
pritožba 111    11 1
upravne zadeve    11   12 
Evropska unija   1 12 1   
javni sektor 11111      
izvršba 21     2   
prekrškovni organ   2 1    11
pristojnosti 3    1   1 
odločba  32        
varuh človekovih pravic    1 11  2 
davčni sistem  1  3 1    
inšpekcijski postopek  21       1
procesno pravo     12 1   
upravno poslovanje1   1 11    
posebni upravni postopek   2     2  
javno pooblastilo   1   2  1 
center za socialno delo  1 1    1 1
cestni promet 111  1     
osebni podatki 3     1    
Hrvaška       1 12 
kakovost 1   11  1  
javni uslužbenci 3 1        
stranke    22      
temeljna načela         31 
upravno pravo 2   11     
Zakon o splošnem upravnem postopku  1  1   11 
ZUP   1 1   1 1
projektna dokumentacija 3          
varstvo pravic     1   11 
centri za socialno delo     2 1    
zaposlovanje 1 1   1    
dohodnina  1  1 1    
socialno varstvo 2        1 
medobčinski inšpektorat 1   1    1 
zadovoljstvo strank 1   11     
javne službe 2       1  
odločbe12          
zasebno varovanje    111     
upravna inšpekcija   111      
javna korist     1  1 1 
lastninska pravica  1     1 1 
inšpektorat  2        1
davčni zavezanec  2 1       
inšpekcijski upravni postopek  3         
dokazni postopek  21        
upravni akti 2    1     
komuniciranje  2 1       
razlastitev     1  1 1 
carinski postopek 1      11  
zakonska zveza111         
sodna praksa       1 2  
prekršek  11 1      
upravna enota 11       1 
državna štipendija    1    1  
denarna socialna pomoč        11  
splošni upravni postopek1      1    
Evropski socialni sklad      11    
Varuh človekovih pravic   1     1  
načela1        1  
finančna uprava        11  
pravice iz javnih sredstev    1    1  
upravna svetovalnica     1  1   
štipendiranje 1      1   
uradniki        2   
pooblastila 1      1   
ombudsman       1 1  
obvezno zdravstveno zavarovanje  1      1  
zakonitost      1  1  
otroški dodatek    1    1  
EFQM  1      1  
CAF  1      1  
carine 1      1   
davčno procesno pravo       1 1  
študenti     11     
invalidsko zavarovanje  2         
pokojninsko zavarovanje  2         
kvaliteta  2         
kontrola kvalitete  2         
Ljubljana 11         
notarska overitev 11         
upravna overitev 11         
kazenski postopek 1 1        
inšpekcijski ukrepi  11        
sklep  11        
načelo sorazmernosti 1 1        
Irska 1 1        
delovna razmerja 11         
sodišče 11         
notariat 2          
notarji 2          
nepremičnine11          
graditev objektov 2          
priče2           
diplomska naloge 2          
policijski postopki 2          
upravni organi 11         
občinska uprava 11         
davčna uprava 11         
sodni postopki11          
davek  1 1       
inšpekcija   11       
e-uprava     11     
pravice    1 1     
javna pooblastila 1    1     
izobraževanje   1  1     
otroci s posebnimi potrebami 1    1     
otroški vrtci    1 1     
gradbeni objekti 1     1    
posebni upravni postopki     1 1    
komunalni prispevek      11    
transparentnost   1   1    
šolstvo  1    1    
davčni sistemi    1  1    
promet   1  1     
cestni transport     11     
uradne osebe   11       
modernizacija     2      
državne štipendije 1  1       
stranke v postopku  1 1       
dostop do informacij javnega značaja   11       
zdravstvena komisija  1  1      
zdravstveno zavarovanje  1  1      
kazniva dejanja   1 1      
davčna obveznost    11      
migracije 1   1      
redarstvo 1   1      
davčna reforma1      1    
pravo     11     
Zavod RS za zaposlovanje           2
varstvo okolja         11 
visoko šolstvo     1     1
inšpektor  1        1
socialna varnost  1       1 
brezposelnost    1      1
Evropsko sodišče za človekove pravice     1    1 
notranji nadzor      1    1
sodni postopek      1   1 
stranka  1       1 
izredna pravna sredstva     1     1
poslovna sposobnost          2 
administrativne ovire         1 1
letno poročilo          2 
kršitve         11 
plačilni nalog 1         1
sodišča 1        1 
občinska inšpekcija         11 
občinsko redarstvo  1       1