Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Klemen Eler: Dinamika vegetacije travišč v slovenskem Submediteranu

MSc theses (2)

 1. Špela Železnikar: Ekosistemske storitve in biotska pestrost na izbranih primerih zelene infrastrukture v Ljubljani
 2. Natalija Libnik: Razgradnja organske snovi pri zaraščanju travišč Primorskega krasa

Bsc theses (11)

 1. Nataša Mohorčič: Vegetacija in paša živali na rekultiviranih kraških pašnikih
 2. Robert Kavčič: Proizvodna in ekološka vrednost travinja na kmetiji Kavčič
 3. Ana Leskovšek: Zgodnji vpliv sistemov pridelovanja travniške krme na floristično sestavo in pridelek travne ruše
 4. Anja Žontar: Razširjenost in problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v upravni enoti Škofja Loka
 5. Andreja Krašovec: Agronomska in ekološka vrednost travinja na kmetiji Krašovec
 6. Katarina Turnšek: Agronomska in ekološka vrednost travinja na srednje intenzivni govedorejski kmetiji Turnšek
 7. Petra Berlec: Vpliv dveh sistemov kmetovanja na trajnostno rabo travinja
 8. Katarina Prezelj: Vegetacija in vlažnostne razmere na grbinastih travnikih v Zgornji Radovni in Krmi
 9. Matic Sever: Ugotavljanje posledic intenzivne paše ter smučarske dejavnosti na alpska travišča
 10. Karolina Bremec: Vpliv načina rabe nekaterih bohinjskih planin na vegetacijo in rastlinsko vrstno pestrost
 11. Brigita Prošt: Vpliv košnje in gnojenja na pridelek zelinja, strukturo travne ruše in botanično sestavo travnika zveze Arrhenatherion na Ljubljanskem barju

Other documents (17)

 1. Sara Pintarič, Marjetka Suhadolc, Klemen Eler: Straw management and slurry application affect the soil microbial community composition and its activity
 2. Jožica Gričar, Katarina Čufar, Klemen Eler, Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík, Martin De Luis, Peter Prislan: Transition dates from earlywood to latewood and early phloem to late phloem in Norway spruce
 3. Janez Kermavnar, Aleksander Marinšek, Klemen Eler, Lado Kutnar: Evaluating short-term impacts of forest management and microsite conditions on understory vegetation in temperate fir-beech forests
 4. Martina Lavrič, Klemen Eler, Mitja Ferlan, Dominik Vodnik, Jožica Gričar: Xylem sap flow and radial growth in Quercus pubescens Willd. from abandoned grasslands in Slovenian Karst region
 5. Koffi Dodji Noumonvi, Mitja Ferlan, Klemen Eler, Giorgio Alberti, Alessandro Peressotti, Sofia Cerasoli: Estimation of carbon fluxes from eddy covariance data and satellite-derived vegetation indices in a karst grassland (Podgorski Kras, Slovenia)
 6. Milan Kobal, Andrej Ceglar, Klemen Eler, Barbara Medved Cvikl, Luka Honzak, Primož Simončič, David Hladnik: On the use of R programming language in the analyses of spatial data
 7. Mojca Nastran, Milan Kobal, Klemen Eler: Urban heat islands in relation to green land use in European cities
 8. Klemen Eler, Milan Kobal, Hojka Kraigher, Primož Simončič: Assessment of organic matter changes in the soil of the Brdo plot under different climate change scenarios through the Yasso07 model application
 9. Karmen Ketiš, Klemen Eler, Andrej Udovč, Franc Batič: Dependence of the conservation status of acid grasslands at the Pohorje and Kozjak on socioeconomic parameters
 10. Gregor Plestenjak, Klemen Eler, Dominik Vodnik, Mitja Ferlan, Matjaž Čater, Tjaša Kanduč, Primož Simončič, Nives Ogrinc: Sources of soil CO2 in calcareous grassland with woody plant encroachment
 11. Klemen Eler, Gregor Plestenjak, Mitja Ferlan, Matjaž Čater, Primož Simončič, Dominik Vodnik: Soil respiration of karst grasslands subjected to woody-plant encroachment
 12. Peter Zadravec, Robert Veberič, Franci Štampar, Klemen Eler, Valentina Schmitzer: Fruit size prediction of four apple cultivars: accuracy and timing
 13. Jure Čop, Klemen Eler, Robert Golc, Marija Kalan, Martina Kanzian, Christian Keusch, Tilka Krivic, Klaus Krainer, Matjaž Meglič, Stane Rupnik, Lidija Šnut, Robert Schiegl, Andrej Varl, Gerhild Wulz-Primus, Robert Unglaub: Naturbasierte Wirtschaft in der europäischen Zukunftsregion Karawanken
 14. Dominik Vodnik, Jože Hladnik, Martina Vrešak, Klemen Eler: Interspecific variability of plant stomatal response to step changes of [CO2]
 15. Jože Hladnik, Klemen Eler, Kaja Kržan, Marina Pintar, Dominik Vodnik: Short-term dynamics of stomatal response to sudden increase in CO2 concentration in maize supplied with different amounts of water
 16. Dubravka Žgavec, Klemen Eler, Andrej Udovč, Franc Batič: Contribution of agricultural policy measures to maintain grassland areas (the case of Radensko Polje Landscape Park)
 17. Matej Vidrih, Jure Čop, Stanislav Trdan, Klemen Eler: Changes in floristic composition over three years of Ljubljana marsh grasslandin relation to cutting and fertilising management