Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nike Krajnc: Ocenjevanje izbranih socialno-ekonomskih in okoljskih posledic rabe lesne biomase

Magistrska dela (1)

 1. Janko Tavčar: Gozdnogospodarski vidiki izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti zasebnih gozdov

Diplomska dela (4)

 1. Gregor Danev: Slovensko gozdarstvo v Evropski Uniji
 2. Rok Jagodic: Gospodarski načrt za vrnjeno gozdno posest v Kolovcu
 3. Marko Plaznik: Ekonomičnost gospodarjenja na mali gozdni posesti v GE Radeče
 4. Mojca Strojinc: Poslovni načrt za učinkovitejši izkoristek gozdnih virov na kmetiji Strojinc

Druga dela (44)

 1. Iztok Winkler: Kakovost dela v gozdarstvu
 2. Iztok Winkler, Andrej Vovšek, Franci Furlan: Oddaja del in prodaja lesa iz javnih gozdov
 3. Iztok Winkler, Franc Bizjak, Zdenko Gasparič, Franc Mrzelj, Matej Notar, Sašo Pirkmaier, Rudi Povšič, Mirko Tratnik, Zmago Zakrajšek: Zagotavljanje sredstev za gozdno reprodukcijo
 4. Iztok Winkler: Zasebni gozdovi v SR Sloveniji kot družbeno-ekonomski problem
 5. Andrej Bončina, Ljuban Cenčič, Jurij Diaci, Leonarda Godler, Aleš Kadunc, Aleš Poljanec, Dušan Roženbergar, Savina Terlep, Iztok Winkler: Zasnova gozdarskega načrtovanja v Sloveniji
 6. Iztok Winkler: Organizacija gozdarskih del
 7. Prihodnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji
 8. Iztok Winkler, Boštjan Košir, Janez Krč, Mirko Medved: Kalkulacije stroškov gozdarskih del
 9. Iztok Winkler: Ekonomika gozdarstva
 10. Jurij Marenče, Iztok Winkler: Dejavniki in kriteriji, ki vplivajo na izbor delovnih sredstev pri pridobivanju lesa v zasebnih gozdovih
 11. Slavka Kavčič, Iztok Winkler, Janez Pogačnik, Boštjan Anko, Ivan Žonta, Franc Gašperšič, Andrej Dobre, Miha Adamič, Janez Božič, Milan Šinko: Strokovne podlage za oblikovanje gozdarske zakonodaje
 12. Iztok Winkler: Prof. dr. Franc Gašperšič - šestdesetletnik
 13. Iztok Winkler: Družbeni mehanizmi za zagotavljanje kakovosti dela v gozdu in gozdarstvu
 14. Boštjan Košir, Iztok Winkler, Mirko Medved: Kriteriji za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih del
 15. Iztok Winkler: Značilnosti in posebnosti lastnine gozdov
 16. Iztok Winkler, Mirko Medved: Spremembe lastninske strukture gozdov zaradi denacionalizacije in njihove gozdnogospodarske posledice
 17. Iztok Winkler: Zakup gozdov in koncesija za gospodarsko izkoriščanje državnih gozdov v Sloveniji
 18. Iztok Winkler: Družbeni in ekonomski vidiki mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi
 19. Iztok Winkler, Darij Krajčič: Stroški gozdnega dela
 20. Petdeset let univerzitetnega študija gozdarstva
 21. Iztok Winkler: Razvojne možnosti gozdarstva v srednjeročnem obdobju 1991-1995
 22. Iztok Winkler: Ekonomski položaj kmečkih gozdnih posestnikov v Sloveniji
 23. Iztok Winkler, Darij Krajčič: Stroški gozdnega dela v letu 1999
 24. Podiplomski študij - potreba in zahteva sodobnega časa
 25. Iztok Winkler, Andrej Vovšek, Franci Furlan: Oddaja del in prodaja lesa iz javnih gozdov
 26. Benjamin Leskovec, Iztok Winkler: Inclusion of consumers in the forming of wood fuel trade market on the pattern of questionnaired households
 27. Janez Krč, Iztok Winkler: Ugotavljanje povečane vrednosti gozdov v postopku denacionalizacije
 28. Darij Krajčič, Janez Krč, Iztok Winkler: Ocena povečane vrednosti gozdov nekdanje posesti barona Borna v Jelendolu
 29. Iztok Winkler, Darij Krajčič: Organizacija in stroški prevoza na delo delavcev v neposredni gozdni proizvodnji
 30. Marijan Kotar, Miha Adamič, Boštjan Anko, Andrej Bončina, Robert Brus, Jurij Diaci, Franc Gašperšič, Leonarda Godler, Darij Krajčič, Marjan Lipoglavšek, Dušan Mlinšek, Janez Pirnat, Vladimir Puhek, Dušan Robič, Iztok Winkler: Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja
 31. Iztok Winkler: Zasebni gozdovi v Sloveniji - stanje in novejša gibanja
 32. Franci Furlan, Iztok Winkler: Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006
 33. Franci Furlan, Iztok Winkler: Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2005
 34. Špela Pezdevšek Malovrh, Iztok Winkler: Stroški gozdnega dela
 35. Izpopolnjevanje sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji
 36. Iztok Winkler: Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi
 37. Jurij Marenče, Iztok Winkler: Izkoriščenost delovnih sredstev in gospodarnost dela gozdnih posestnikov v lastnih gozdovih
 38. Igor Potočnik, Milan Šinko, Iztok Winkler: Ekonomska narava naložb v gozdne ceste
 39. Milan Šinko, Iztok Winkler: Koncept nacionalnih gozdnih programov in primerjava s programom razvoja gozdov v Sloveniji
 40. Darij Krajčič, Iztok Winkler: Stroški gozdnega dela v letu 1997
 41. Iztok Winkler, Darij Krajčič: Stroški gozdnega dela
 42. Iztok Winkler, Darij Krajčič: Stroški gozdnega dela
 43. Igor Potočnik: Prof. dr. Iztok Winkler
 44. Maja Peteh: Iztok Winkler