Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Anton Polšak: Razvojni problemi kmetijstva na Kozjanskem s posebnim ozirom na socialnoekonomske razmere
 2. Boštjan Kefo Kerbler: Povezanost nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo

Magistrska dela (2)

 1. Helena Križaj Smrdel: Kulturne terase v slovenskih pokrajinah
 2. Apolonija Oblak Flander: Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin

Diplomska dela (50)

 1. Alja Rabzelj: Geografija Dobrniške uvale z možnostmi nadaljnjega razvoja
 2. Keli Jerman: Družbenogospodarski in prostorski vidiki oskrbe starejšega prebivalstva na koprskem podeželju
 3. Anja Volk: Brkini v postindustrijski dobi
 4. Urša Košir: Prostorska preobrazba zahodnega dela Sorškega polja
 5. Petra Kovač: Mobilne oskrbne dejavnosti v Halozah
 6. Peter Buhvald: Državna meja na Koroškem - most ali prepreka med občinama Pliberk in Prevalje?
 7. Davor Vodopija: Geopark Idrija
 8. Petra Podstenšek: Geografija Selovca
 9. Karmen Lešnik: Funkcionalna dvojezičnost v javnih ustanovah na avstrijskem Koroškem
 10. Samo Žerjav: Spreminjanje podeželja od 19. stoletja dalje na primeru vinorodnih Haloz
 11. Jasna Omerzu: Krško kot regionalni center
 12. Maruša Goluža: Funkcija počitniških bivališč na podeželju: primerjava stanja v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen
 13. Tjaša Učakar: Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok
 14. Nataša Škufca: Geografija Krajevne skupnosti Hinje: primerjava vasi Lazina in Visejec
 15. Jani Kozina: Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije Slovenije
 16. Robert Ivanc: Bivanjski pogoji Romov v Sloveniji
 17. Mihaela Mendelski: Funkcijska členitev Nove Gorice in odnos prebivalcev do okolja
 18. Andreja Kokol: Regionalna geografija lokalnih mineralnih izvirov na radgonskem območju
 19. Andrej Glasenčnik: Geografija samotnih kmetij na Razborju
 20. Špela Guštin: Uvajanje informacijske tehnologije na podeželje na primeru Loparja
 21. Barbara Rogina: Geografija krajevne skupnosti Šmarjeta
 22. Janja Lokovšek: Regionalni učinki rudnika Senovo
 23. Saša Pagon: Geografija občine Logatec
 24. Amadeja Tomelj: Družbenogospodarska preobrazba krajevne skupnosti Tunjice
 25. Matej Štepec: Razvojni potenciali podeželja občine Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma
 26. Romana Kramar: Suburbanizacija Tržiča
 27. Urška Magajne: Geografija Lokovca
 28. Nataša Zidar: Geografija Podgrajskega podolja
 29. Saša Eržen: Geografija Jelovice s poudarkom na možnostih razvoja turizma
 30. Polona Küssel: Razvojni procesi Škofjeloškega hribovja na primeru katastrskih občin Sv. Lenart in Podvrh
 31. Tina Peršolja: Geografija Breginjskega kota
 32. Danijela Gomboc: Vpliv prekomejnih tokov na regionalni razvoj občine Rogašovci
 33. Irena Zgonc: Spreminjanje naselij pod južnim robom Ratitovca
 34. Lidija Stenovec: Razvoj podeželja v Krajevni skupnosti Mavčiče
 35. Mojca Domijan: Spreminjanje kulturne pokrajine primestnega podeželja v primerjavi s perifernim podeželjem
 36. Martin Štukelj: Bohinjska Bistrica
 37. Gašper Rozenstein: Geografija občine Polzela
 38. Silva Babšek: Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
 39. Ivan Grandovec: Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
 40. Matej Cizelj: Gospodarski razvojni cikli v občini Sevnica
 41. Mirjam Hribernik: Možnosti razvoja občine Dobrova-Polhov Gradec s poudarkom na turizmu
 42. Petra Rus: Geografski vidiki globalizacije v Sloveniji
 43. Peter Zajc: Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjegraške kotline
 44. Maja Rupnik: Geografija Hotedršice
 45. Petra Makuc: Dojemanje pokrajine na primeru Mežiške doline
 46. Breda Čop: Preobrazba podeželja na primeru Krajevne skupnosti Gorje
 47. Tina Vuleta: Vizija razvoja občine Borovnica
 48. Nuša Mavrič: Geografija Šentviške planote in njen obrambno-strateški pomen
 49. Mateja Mudrič: Razvojni problemi Krope po poplavi septembra leta 2007
 50. Jernej Stojnšek: Prehodnost med Celjsko kotlino in Dravsko-Ptujskim poljem

Druga dela (30)

 1. Marijan M. Klemenčič: Starostna in narodnostna sestava prebivalcev Tržiča
 2. Marijan M. Klemenčič: Ob smrti Pavla Stranja
 3. Marijan M. Klemenčič: Nove smeri razvoja industrije
 4. Marijan M. Klemenčič: Drago Perko in Milan Orožen Adamič (glavna urednika): Slovenija - pokrajine in ljudje. Ljubljana 1988: Založba Mladinska knjiga, 735 str, 450 slik, 100 zemljevidov, 600 grafov, ISBN 86-11-15033-3
 5. Slavko Brinovec, Marijan M. Klemenčič, Marija Košak, Franc Lovrenčak, Mirko Pak: Geografija
 6. Marijan M. Klemenčič: Vincenc Cene Malovrh: Temelji gospodarnosti v pogojih industrializacijske civilizacije, Samozaložba, Ljubljana 1996, 270 str.
 7. Marijan M. Klemenčič: Kaos in geografija
 8. Marijan M. Klemenčič: Slovenija v globalizacijski pasti
 9. Marijan M. Klemenčič, Igor Lipovšek: Geografija Slovenije I
 10. Marijan M. Klemenčič: Sistemska teorija: pot k novi regionalni geografiji?
 11. Marijan M. Klemenčič: Socialnoekonomska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Črna
 12. Marijan M. Klemenčič: Družbenogospodarski prehod v Sloveniji
 13. Marijan M. Klemenčič: Družbenogospodarski razvoj obmejnih območij v Sloveniji
 14. Marijan M. Klemenčič: Krajevna identiteta na primeru srednje in zgornje Gorenjske
 15. Marijan M. Klemenčič: Geografski prehod
 16. Marijan M. Klemenčič: Civilizacijske razvojne stopnje in razvojni problemi obrobnih območij v Sloveniji
 17. Marijan M. Klemenčič: Fran Viljem Lipič: Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane, Ljubljana 2003: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 630 strani, ISBN 961-91101-0-2
 18. Marijan M. Klemenčič: Podiplomski študij na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 19. Marijan M. Klemenčič: Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih območij Slovenije
 20. Marijan M. Klemenčič: Regija in regionalna struktura Slovenije
 21. Marijan M. Klemenčič: Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja
 22. Marijan M. Klemenčič: Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič: Prizadevanje koroških Slovencev za narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni. Mohorjeva založba, Celovec-Ljubljana-Dunaj, 2006, 368 strani, ISBN 978-3-7086-0278-3
 23. Marijan M. Klemenčič: Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja
 24. Marijan M. Klemenčič: Regija in regionalna struktura Slovenije
 25. Marijan M. Klemenčič: Podiplomski študij na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 26. Marijan M. Klemenčič: Fran Viljem Lipič: Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane, Ljubljana 2003: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 630 strani, ISBN 961-91101-0-2
 27. Marijan M. Klemenčič: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 1999/2000. Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, http://www.ff.uni-lj.si/geo
 28. Marijan M. Klemenčič: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 1999/2000. Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, http://www.ff.uni-lj.si/geo
 29. Marijan M. Klemenčič: Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih območij Slovenije
 30. Marko Polič, Drago Kos, Marijan M. Klemenčič, Ana Kučan, Mirjana Ule: Spoznavni zemljevid Slovenije