Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Anton Polšak: Razvojni problemi kmetijstva na Kozjanskem s posebnim ozirom na socialnoekonomske razmere
 2. Boštjan Kefo Kerbler: Povezanost nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo

Magistrska dela (2)

 1. Helena Križaj Smrdel: Kulturne terase v slovenskih pokrajinah
 2. Apolonija Oblak Flander: Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin

Diplomska dela (49)

 1. Alja Rabzelj: Geografija Dobrniške uvale z možnostmi nadaljnjega razvoja
 2. Keli Jerman: Družbenogospodarski in prostorski vidiki oskrbe starejšega prebivalstva na koprskem podeželju
 3. Anja Volk: Brkini v postindustrijski dobi
 4. Urša Košir: Prostorska preobrazba zahodnega dela Sorškega polja
 5. Petra Kovač: Mobilne oskrbne dejavnosti v Halozah
 6. Peter Buhvald: Državna meja na Koroškem - most ali prepreka med občinama Pliberk in Prevalje?
 7. Davor Vodopija: Geopark Idrija
 8. Petra Podstenšek: Geografija Selovca
 9. Karmen Lešnik: Funkcionalna dvojezičnost v javnih ustanovah na avstrijskem Koroškem
 10. Samo Žerjav: Spreminjanje podeželja od 19. stoletja dalje na primeru vinorodnih Haloz
 11. Jasna Omerzu: Krško kot regionalni center
 12. Maruša Goluža: Funkcija počitniških bivališč na podeželju: primerjava stanja v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen
 13. Tjaša Učakar: Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok
 14. Nataša Škufca: Geografija Krajevne skupnosti Hinje: primerjava vasi Lazina in Visejec
 15. Jani Kozina: Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije Slovenije
 16. Robert Ivanc: Bivanjski pogoji Romov v Sloveniji
 17. Mihaela Mendelski: Funkcijska členitev Nove Gorice in odnos prebivalcev do okolja
 18. Andreja Kokol: Regionalna geografija lokalnih mineralnih izvirov na radgonskem območju
 19. Špela Guštin: Uvajanje informacijske tehnologije na podeželje na primeru Loparja
 20. Andrej Glasenčnik: Geografija samotnih kmetij na Razborju
 21. Barbara Rogina: Geografija krajevne skupnosti Šmarjeta
 22. Janja Lokovšek: Regionalni učinki rudnika Senovo
 23. Saša Pagon: Geografija občine Logatec
 24. Amadeja Tomelj: Družbenogospodarska preobrazba krajevne skupnosti Tunjice
 25. Matej Štepec: Razvojni potenciali podeželja občine Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma
 26. Romana Kramar: Suburbanizacija Tržiča
 27. Urška Magajne: Geografija Lokovca
 28. Nataša Zidar: Geografija Podgrajskega podolja
 29. Saša Eržen: Geografija Jelovice s poudarkom na možnostih razvoja turizma
 30. Tina Peršolja: Geografija Breginjskega kota
 31. Polona Küssel: Razvojni procesi Škofjeloškega hribovja na primeru katastrskih občin Sv. Lenart in Podvrh
 32. Danijela Gomboc: Vpliv prekomejnih tokov na regionalni razvoj občine Rogašovci
 33. Lidija Stenovec: Razvoj podeželja v Krajevni skupnosti Mavčiče
 34. Mojca Domijan: Spreminjanje kulturne pokrajine primestnega podeželja v primerjavi s perifernim podeželjem
 35. Irena Zgonc: Spreminjanje naselij pod južnim robom Ratitovca
 36. Martin Štukelj: Bohinjska Bistrica
 37. Gašper Rozenstein: Geografija občine Polzela
 38. Silva Babšek: Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
 39. Matej Cizelj: Gospodarski razvojni cikli v občini Sevnica
 40. Ivan Grandovec: Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
 41. Mirjam Hribernik: Možnosti razvoja občine Dobrova-Polhov Gradec s poudarkom na turizmu
 42. Petra Rus: Geografski vidiki globalizacije v Sloveniji
 43. Peter Zajc: Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjegraške kotline
 44. Maja Rupnik: Geografija Hotedršice
 45. Breda Čop: Preobrazba podeželja na primeru Krajevne skupnosti Gorje
 46. Petra Makuc: Dojemanje pokrajine na primeru Mežiške doline
 47. Tina Vuleta: Vizija razvoja občine Borovnica
 48. Nuša Mavrič: Geografija Šentviške planote in njen obrambno-strateški pomen
 49. Mateja Mudrič: Razvojni problemi Krope po poplavi septembra leta 2007