Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jana Grah: Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami

Magistrska dela (25)

 1. Polonca Černenšek: Analiza izvajanja pomoči na domu - starostniku na območjih Maribora, Ptuja in Majšperka
 2. Jana Grah: Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi
 3. Jana Grah: Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi
 4. Urška Blatnik: Razumevanje in uporaba perspektive moči pri delu z nemirnim učencem z učnimi težavami
 5. Ana Likar: Vpliv izkušnje nasilja v primarni družini na nasilje v partnerskem odnosu
 6. Veronika Bernjak: Učinkoviti procesi podpore in pomoči stanovalkam v materinskem domu
 7. Emilija Toplak: Ukrepi in storitve centra za socialno delo za zaščito dekleta z izkušnjo spolne zlorabe v družini
 8. Janez Görgner: Družina, prostor medgeneracijskega sodelovanja in konflikta
 9. Metoda Bambič: Proces žalovanja
 10. Anka Fingušt: Soustvarjanje pomoči družini v socialnem delu na področju rejništva
 11. Ivanka Berčan: Vloga skupin za starše pri reševanju problema zasvojenosti
 12. Barbara Sadar: Glas otroka nekoč in danes
 13. Damjana Govekar: Problemi uresničevanja novega koncepta šolskega svetovalnega dela
 14. Barbara Žgajner Tavš: Vloga politike v kontekstu varovanja otrokovih pravic
 15. Nuša Benko: Potrebe in možnosti sodelovanja med programi učne pomoči in programi podpore družinam
 16. Vesna Mejak: Doživljanje materinstva in potrebe po pomoči pri ženskah, odvisnih od prepovedanih drog
 17. Franci Pivk: Ulično nasilje otrok in mladoletnikov
 18. Anton Kustec: Kariera otroka z učnimi težavami
 19. Tadeja Skoko: Kakovost življenja žensk pred in po razpadu partnerskega odnosa
 20. Jasna Kofol: Socialno delo v procesih podpore in pomoči uporabnikom v varstveno delovnem centru
 21. Katarina Tomažič: Odražanje procesov preoblikovanja družine v vedenju in zavedanju ljudi različnih generacij
 22. Klara Škvarč Kirn: Vloga skupine za zasvojene z alkoholom in njihove družine
 23. Andreja Troppan: Družbena konstrukcija stisk mater po porodu
 24. Janez Rankelj: Otrok med socialno in socialnopedagoško obravnavo
 25. Sabina Gruden: Zdravi sorojenci v družini, ki ima otroka z motnjo v duševnem razvoju

Diplomska dela (30)

 1. Klavdija Jelen: Otrok kot sogovornik v procesu razveze zakonske zveze - intervjuji s študenti z lastno izkušnjo
 2. Mateja Švajger: Soočenje z rakom
 3. Mateja Vidner, Elizabeta Sodin: Življenjske usode otrok s posebnimi potrebami po končanem rejništvu
 4. Vesna Zajc: Asertivnost v različnih življenjskih obdobjih
 5. Urška Leskovar: Porod in poporodne stiske
 6. Mojca Jurkovič: Védenje in razmišljanje študentk in študentov Fakultete za socialno delo o problematiki spolnih zlorab otrok
 7. Špela Zupančič: Glas otrok v rejništvu in pogledi rejnic na spremembe zakonodaje
 8. Tina Lap: Zagovorniki otrok v Sloveniji
 9. Barbara Kreš: Svetovanje in psihoterapija v Sloveniji - primer centrov za relacijsko družinsko terapijo
 10. Simona Ratajc: Uporaba metod socialnega dela pri delu z družino
 11. Emina Bosnić: Osamljenost stanovalcev Doma starejših občanov Ljubljanaž-Šiška
 12. Sanja Kavaš: Pomoč družini
 13. Martina Pustotnik: Ocena centrov za socialno delo v Sloveniji o kakovosti storitev na področju rejništva
 14. Andreja Jazbinšek: Pomoč družini otroka z motnjo avtističnega spektra
 15. Klara Jelenc: Star človek v skupnosti
 16. Andreja Domanjko: Socialno delo z družino
 17. Vesna Bobek, Sanja Pustišek: Ločitev in reorganizacija družine
 18. Vanja Švajger: Vključevanje otrok migrantov v šolski sistem
 19. Tanja Likovič: Nekatere značilnosti življenja starejšega kmečkega prebivalstva v Pomurju
 20. Erika Erpe: Nuklearna družina - kmalu pozabljena institucija?
 21. Branka Kunstelj, Nina Levstek: Pojav zlorab v domovih za stare
 22. Mojca Čavničar, Tina Mojškerc: Projekt ZID: Zapor Ima Dušo - usposabljanje prostovoljcev za svetovanje osebam na prestajanju kazni zapora
 23. Tadeja Šinkovec: Socialno delo z osebami z demenco v pomurskih domovih za stare
 24. Tadeja Janežič: Varovalni dejavniki v procesu reševanja učnih težav v osnovni šoli.
 25. Andreja Pajenk, Suzana Platovšek: Od zdravljenja v bolnišnici Topolščica do dolgotrajne oskrbe
 26. Vesna Ristič: Konstruktivni partnerski odnosi
 27. Željka Kovačević: Odnos oče - hči
 28. Ivanka Venišnik: Rejniška družina kot najboljša možnost za Tejo - prikaz primera
 29. Vinko Keržan: Rejništvo skozi oči bivših rejencev
 30. Nadja Kačič: Stališča do pitja alkohola v družini

Druga dela (3)

 1. Lidija Magajna, Sonja Pečjak, Cirila Peklaj, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Ksenija Bregar Golobič, Marija Kavkler, Simona Tancig: Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila
 2. Lidija Magajna, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Marija Kavkler, Sonja Pečjak, Ksenija Bregar Golobič: Učne težave v osnovni šoli : koncept dela : program osnovnošolskega izobraževanja
 3. Gabi Čačinovič Vogrinčič: Pomembna variabla raziskovanja v psihologiji družine: pravica do resničnosti