Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jana Grah: Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami

Magistrska dela (25)

 1. Sabina Gruden: Zdravi sorojenci v družini, ki ima otroka z motnjo v duševnem razvoju
 2. Janez Rankelj: Otrok med socialno in socialnopedagoško obravnavo
 3. Andreja Troppan: Družbena konstrukcija stisk mater po porodu
 4. Klara Škvarč Kirn: Vloga skupine za zasvojene z alkoholom in njihove družine
 5. Katarina Tomažič: Odražanje procesov preoblikovanja družine v vedenju in zavedanju ljudi različnih generacij
 6. Jasna Kofol: Socialno delo v procesih podpore in pomoči uporabnikom v varstveno delovnem centru
 7. Tadeja Skoko: Kakovost življenja žensk pred in po razpadu partnerskega odnosa
 8. Anton Kustec: Kariera otroka z učnimi težavami
 9. Franci Pivk: Ulično nasilje otrok in mladoletnikov
 10. Vesna Mejak: Doživljanje materinstva in potrebe po pomoči pri ženskah, odvisnih od prepovedanih drog
 11. Nuša Benko: Potrebe in možnosti sodelovanja med programi učne pomoči in programi podpore družinam
 12. Barbara Žgajner Tavš: Vloga politike v kontekstu varovanja otrokovih pravic
 13. Damjana Govekar: Problemi uresničevanja novega koncepta šolskega svetovalnega dela
 14. Barbara Sadar: Glas otroka nekoč in danes
 15. Ivanka Berčan: Vloga skupin za starše pri reševanju problema zasvojenosti
 16. Anka Fingušt: Soustvarjanje pomoči družini v socialnem delu na področju rejništva
 17. Metoda Bambič: Proces žalovanja
 18. Janez Görgner: Družina, prostor medgeneracijskega sodelovanja in konflikta
 19. Emilija Toplak: Ukrepi in storitve centra za socialno delo za zaščito dekleta z izkušnjo spolne zlorabe v družini
 20. Veronika Bernjak: Učinkoviti procesi podpore in pomoči stanovalkam v materinskem domu
 21. Ana Likar: Vpliv izkušnje nasilja v primarni družini na nasilje v partnerskem odnosu
 22. Urška Blatnik: Razumevanje in uporaba perspektive moči pri delu z nemirnim učencem z učnimi težavami
 23. Jana Grah: Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi
 24. Jana Grah: Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi
 25. Polonca Černenšek: Analiza izvajanja pomoči na domu - starostniku na območjih Maribora, Ptuja in Majšperka

Diplomska dela (30)

 1. Nadja Kačič: Stališča do pitja alkohola v družini
 2. Vinko Keržan: Rejništvo skozi oči bivših rejencev
 3. Ivanka Venišnik: Rejniška družina kot najboljša možnost za Tejo - prikaz primera
 4. Željka Kovačević: Odnos oče - hči
 5. Vesna Ristič: Konstruktivni partnerski odnosi
 6. Tadeja Janežič: Varovalni dejavniki v procesu reševanja učnih težav v osnovni šoli.
 7. Tadeja Šinkovec: Socialno delo z osebami z demenco v pomurskih domovih za stare
 8. Erika Erpe: Nuklearna družina - kmalu pozabljena institucija?
 9. Tanja Likovič: Nekatere značilnosti življenja starejšega kmečkega prebivalstva v Pomurju
 10. Vanja Švajger: Vključevanje otrok migrantov v šolski sistem
 11. Andreja Domanjko: Socialno delo z družino
 12. Klara Jelenc: Star človek v skupnosti
 13. Andreja Jazbinšek: Pomoč družini otroka z motnjo avtističnega spektra
 14. Martina Pustotnik: Ocena centrov za socialno delo v Sloveniji o kakovosti storitev na področju rejništva
 15. Sanja Kavaš: Pomoč družini
 16. Emina Bosnić: Osamljenost stanovalcev Doma starejših občanov Ljubljanaž-Šiška
 17. Simona Ratajc: Uporaba metod socialnega dela pri delu z družino
 18. Barbara Kreš: Svetovanje in psihoterapija v Sloveniji - primer centrov za relacijsko družinsko terapijo
 19. Tina Lap: Zagovorniki otrok v Sloveniji
 20. Špela Zupančič: Glas otrok v rejništvu in pogledi rejnic na spremembe zakonodaje
 21. Mojca Jurkovič: Védenje in razmišljanje študentk in študentov Fakultete za socialno delo o problematiki spolnih zlorab otrok
 22. Urška Leskovar: Porod in poporodne stiske
 23. Vesna Zajc: Asertivnost v različnih življenjskih obdobjih
 24. Mateja Švajger: Soočenje z rakom
 25. Klavdija Jelen: Otrok kot sogovornik v procesu razveze zakonske zveze - intervjuji s študenti z lastno izkušnjo
 26. Andreja Pajenk, Suzana Platovšek: Od zdravljenja v bolnišnici Topolščica do dolgotrajne oskrbe
 27. Mojca Čavničar, Tina Mojškerc: Projekt ZID: Zapor Ima Dušo - usposabljanje prostovoljcev za svetovanje osebam na prestajanju kazni zapora
 28. Branka Kunstelj, Nina Levstek: Pojav zlorab v domovih za stare
 29. Vesna Bobek, Sanja Pustišek: Ločitev in reorganizacija družine
 30. Mateja Vidner, Elizabeta Sodin: Življenjske usode otrok s posebnimi potrebami po končanem rejništvu

Druga dela (3)

 1. Gabi Čačinovič Vogrinčič: Pomembna variabla raziskovanja v psihologiji družine: pravica do resničnosti
 2. Lidija Magajna, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Marija Kavkler, Sonja Pečjak, Ksenija Bregar Golobič: Učne težave v osnovni šoli : koncept dela : program osnovnošolskega izobraževanja
 3. Lidija Magajna, Sonja Pečjak, Cirila Peklaj, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Ksenija Bregar Golobič, Marija Kavkler, Simona Tancig: Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila