Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Ana Javh: Delitev solastne nepremičnine
 2. Maja Čarni Pretnar: Civilnoprocesni vidik mednarodne ugrabitve otrok

Magistrska dela (35)

 1. Špela Markočič Skalamera: Brezplačna pravna pomoč v civilnih postopkih
 2. Špela Kotar Javornik: Mednarodna pristojnost ter priznanje in izvršitev tujih odločb v preživninskih zadevah
 3. Andraž Janežič: Pritožbeni razlogi v pravdnem postopku
 4. Polona Kveder: Spor majhne vrednosti
 5. Urša Brinovec: Norme neposredne uporabe v mednarodnem zasebnem pravu
 6. Hana Palčič Vilfan: Teoriji ustanovitve in dejanskega sedeža v luči čezmejnega prenosa statutarnega in dejanskega sedeža družbe v pravu EU
 7. Ana Clemente: Dokaz z izvedencem v postopkih za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih
 8. Vesna Rome: Kvalifikacija v mednarodnem zasebnem pravu
 9. Sara Mauser: Uporaba mediacije pri mednarodni ugrabitvi otrok
 10. Pika Pia Šekoranja: Nadomestno materinstvo v mednarodnem zasebnem pravu
 11. Nejc Širec: Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
 12. Kaja Grča: Pomen Haaških konvencij v slovenskem mednarodnem zasebnem pravu
 13. Tea Čebulj: PRIZNANJE IN IZVRŠITEV ODLOČB PO UREDBI BRUSELJ I BIS - SODNA PRAKSA SEU 2010 - 2016
 14. Nina Čeferin: Izčrpanje domačih pravnih sredstev in šestmesečni rok kot merili dopustnosti pritožbe na ESČP
 15. Jure Mirtič: Izvršba na delež družbenika : (magistrsko diplomsko delo)
 16. Anja Drečnik: Neomejenost upnika pri izbiri sredstev izvršbe in primer Vaskrsić proti Sloveniji
 17. Juš Bočko Kuhar: Prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku
 18. Jasmina Gracar: Odgovornost družbenikov za dolgove družb, izbrisanih po ZFPPod
 19. Nataša Levstek: Stroški postopka - primerjalnopravni pogled
 20. Tajda Venko: Ugovor tretjega v civilnem izvršilnem postopku
 21. Anja Škof: Ustavna procesna jamstva v arbitražnih postopkih
 22. Nina Turk: Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze in registrirane partnerske skupnosti v mednarodnem zasebnem pravu
 23. Iana Skorjanc: vročanje v pravdnem postopku - primerjalnopravni pogled
 24. Anja Lovka: Uporaba Uredbe Bruselj IIa v slovenski sodni praksi
 25. Neža Strmole: Razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe
 26. Ana Auer: Tehnike mediacije glede na različnost spora.
 27. Maja Bucik: Dokaz z izvedencem
 28. Saša Jug: Pravice industrijske lastnine v mednarodnem zasebnem pravu
 29. Maša Gerdin: Zavarovanje za pravdne stroške
 30. Larisa Sotošek: Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku
 31. Iva Puhov: Kaznovanje strank v pravdnih postopkih s primerjavo hrvaške ureditve
 32. Tamara Mihajlović: Prenova sodnih postopkov v luči novega Družinskega zakonika
 33. Ajda Cizej: Spori o nepremičninah s čezmejnim elementom
 34. Nadja Fajfar: Običajno prebivališče po Uredbi EU o dedovanju (št. 650/2012)
 35. Anđa Radujko: Vročanje v pravdnem postopku: primerjava slovenskega in francoskega prava