Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (16)

 1. Tilen Dernovšek: Bom moral poskrbeti zase, ko bom star? Analiza diskurza vloge trga znotraj pokojninskega sistema
 2. Asja Fabijan: Dohodkovna neenakost v Italiji po gospodarski krizi leta 2008
 3. Anita Zupanič: Pogledi študentov Univerze v Ljubljani o prekomernem pitju alkoholnih pijač med študenti
 4. Tjaša Rupar: Primerjava držav blaginje pri naslavljanju socialne izključenosti
 5. Katja Kočevar: Paliativna oskrba v domovih za starejše
 6. Mateja Benko: Diskurzi o evtanaziji v slovenskih tiskanih medijih
 7. Tjaša Egart: Socialna izključenost starejših ljudi v času krize
 8. Anja Kovačič: Poročanje o socialni problematiki na komercialnih televizijah
 9. Jasna Kolar: Čustvene in socialne stiske starostnikov v institucionalnem varstvu
 10. Maja Brusnjak Hrastar: Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov
 11. Darja Plank: Izvajanje paliativne oskrbe v slovenskih bolnišnicah
 12. Tjaša Drešček: Stanovanjska problematika žensk, ki doživljajo nasilje
 13. Lea Tomažinčič: Socialna omrežja starejših, ki živijo v domu za starejše
 14. Sabina Letnar: Brezdomstvo med mladimi
 15. Nika Ločniškar: Ambivalentne predstavitve samskosti in samskih žensk v sodobnih družbah
 16. Petra Jovan: Intersekcijska perspektiva v razumevanju in reševanju izključenosti mladih žensk na trgu delovne sile

Diplomska dela (30)

 1. Tjaša Miklič: Starostne pokojnine v Sloveniji in mladi
 2. Janez Rozman: Privatizacija zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji
 3. Neja Rozman: Stres na delovnem mestu in usklajevanje dela in družine
 4. Patricija Šafranič: Integracija starejših na delovno mesto
 5. Tilen Dernovšek: Neoliberalizacija sistema blaginje Slovenije? Spremljanje sprememb družinskih prejemkov po letu 2008
 6. Maruša Štirn: Razlike v oskrbi ostarelih staršev glede na spol odraslih otrok
 7. Tina Tehovnik: Analiza sprememb na področju socialne varnosti v Sloveniji
 8. Aleksandra Kopavnik: Socialno podjetništvo in zaposlovanje ranljivih skupin v Sloveniji
 9. Neža Peklaj: Časovne spremembe socialno-ekonomskih neenakosti v zdravju v Sloveniji
 10. Tadeja Gotar: Primerjava učinkov krize na socialno izključenost mladih ter starejših v Sloveniji
 11. Asja Fabijan: Prostovoljno delo kot oblika neformalnega izobraževanja
 12. Mateja Poniž: Razumevanje aktivnega staranja med starimi v Sloveniji
 13. Alen Udovč: Kakovost življenja starejšega prebivalstva v Kočevju
 14. Nataša Seražin Grmek: Deinstitucionalizacija psihiatričnih ustanov
 15. Nina Gašperšič: Spremembe v sistemu zdravstvenega zavarovanja
 16. Monika Zazvonil: Medgeneracijsko povezovanje in kakovost življenja starih ljudi
 17. Katja Magister: Socialna politika v Sloveniji
 18. Valentin Lapanja Furlan: Preprečevanje deložacij, evropska in slovenska politika
 19. Nina Pust: Socialna izključenost oseb z avtizmom na področju dela
 20. Tamara Prah: Analiza rejništva v Sloveniji
 21. Jožica Skube: Pomen emocionalne opore pri aktivnem staranju
 22. Špela Kač: Socialna izključenost starejših brezposelnih oseb
 23. Tanja Hanžič: Stanovanjska politika in neprofitni najemni sektor na državni in lokalni ravni
 24. Valentina Berden: Vloga medgeneracijskih centrov pri zmanjševanju socialne izključenosti starejših v družbi
 25. Mateja Hren: Družbeno aktivni starostniki in njihova kakovost življenja v občini Moravče
 26. Mateja Benko: Družabne dejavnosti in njihova dostopnost starejšim v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
 27. Anica Blažič: Vključenost slepih in slabovidnih v visokošolske izobraževalne sisteme
 28. Maja Čolić: Socialna izključenost romskih otrok na področju izobraževanja
 29. Martina Lozej: Socialna opora uporabnikov Dnevnega centra za brezdomce
 30. Petra Jovan: Socialna izključenost mladih in stanovanjska problematika

Druga dela (36)

 1. Maša Filipovič Hrast, Richard Sendi, Boštjan Kefo Kerbler: Housing choices of older people
 2. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast: Ovrednotenje dostopa do socialne oskrbe na domu z vidika uporabnikov
 3. Maša Filipovič Hrast: Opolnomočenje posameznikov na ravni soseske
 4. Valentina Hlebec, Mateja Nagode, Maša Filipovič Hrast: Care for older people between state and family
 5. Maša Filipovič Hrast, Srna Mandič: Alternative socialnemu stanovanju
 6. Matjaž Uršič, Karien Dekker, Maša Filipovič Hrast: Spatial organization and youth participation
 7. Maša Filipovič Hrast: Družbena kohezija in soseska v pozni moderni
 8. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, Tina Kogovšek, Maša Filipovič Hrast, Barbara Lužar, Tjaša Toni: Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu
 9. Valentina Hlebec, Matic Kavčič, Maša Filipovič Hrast, Andreja Vezovnik, Martina Trbanc: Samo da bo denar in zdravje
 10. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko: Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
 11. Patricija Zbičajnik, Bojan Dekleva, Maša Filipovič Hrast, Mateja Nagode, Špela Razpotnik, Simona Smolej Jež: Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji
 12. Maša Filipovič Hrast, Srna Mandič: Stanovanjska ranljivost v Mestni občini Ljubljana
 13. Maša Filipovič Hrast, Srna Mandič: Mesto Ljubljana: njegova stanovanja, prebivalstvo in stanovanjske razmere
 14. Matic Kavčič, Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec: Starejši ljudje in njihove strategije shajanja s tveganji za zdravje
 15. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec, Matic Kavčič: The social exclusion of the elderly
 16. Maša Filipovič Hrast, Valentina Hlebec: Intergenerational transfers and solidarity systems in Slovenia
 17. Bill Edgar, Maša Filipovič Hrast, Iskra Dandolova: Home ownership and marginalisation
 18. Maša Filipovič Hrast, Karien Dekker: Old habits die hard? Neighbourhood participation in Slovenia and the Netherlands
 19. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness
 20. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness
 21. Henk Meert, Maša Filipovič Hrast: The changing profiles of homeless people
 22. Maša Filipovič Hrast: Spremembe sosedskih omrežij v Sloveniji
 23. Maša Filipovič Hrast: Stanovanjska neenakost in brezdomstvo
 24. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness: statistics review 2005
 25. Maša Filipovič Hrast: European observatory on homelessness: policy update 2005
 26. Maša Filipovič Hrast: Importance of community and local social networks for the elderly in Slovenia and their change in times
 27. Srna Mandič, Valentina Hlebec, Andreja Cirman, Kaliopa Dimitrovska Andrews, Maša Filipovič Hrast, Drago Kos, Richard Sendi: Stanovanjska anketa 2005
 28. Maša Filipovič Hrast: Chiara Saraceno (ed.), Families, ageing and social policy: intergenerational solidarity in European welfare states
 29. Maša Filipovič Hrast: Spremembe sosedskih odnosov kot odziv na zahteve delovnega življenja?
 30. Maša Filipovič Hrast: Prostorska determiniranost omrežij starejših in vloga sosedov v časovni perspektivi
 31. Srna Mandič, Maša Filipovič Hrast: Stanovanjski primanjkljaj v Sloveniji: problem, ki ga ni?
 32. Maša Filipovič Hrast, Tina Kogovšek, Valentina Hlebec: Starostniki in njihova vpetost v sosedska omrežja
 33. Maša Filipovič Hrast: Analiza koncepta družbena kohezija skozi prizmo ločitve vsakdanjega sveta in sistema
 34. Mojca Novak, Ružica Boškić, Maša Filipovič Hrast: Družbena kakovost, priložnost za razmislek o novih možnostih uporabe znanih socioloških konceptov
 35. Maša Filipovič Hrast: Srečo Dragoš, Vesna Leskošek: Družbena neenakost in socialni kapital
 36. Maša Filipovič Hrast: Miroljub Ignjatović: Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile. Ljubljana: Založba FDV, zbirka Znanstvena knjižnica, 2002, 242 strani