Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Marta Božina Beroš: Regulation and supervision of financial assets, transactions and markets in EU countries and Croatia
 2. Besnik Fetai: Optimal strategy of monetary and fiscal policy in function of maintaining macroeconomics stability in the Republic of Macedonia
 3. Božo Jašovič: Uporaba tržnih informacij pri analizi finančne stabilnosti bank
 4. Janez Fabijan: Analiza vpliva denarne politike ECB na slovensko gospodarstvo s pomočjo sektorskih družbenih računov Slovenije
 5. Anita Angelovska Bežoska: Coordination of monetary and fiscal policies in Republic of Macedonia

Magistrska dela (50)

 1. Aleksandra Černjač: Vloga državne zakladnice pri upravljanju s sredstvi ožjega in širšega sektorja države
 2. Snježana Del Fabro Delević: Denarna in bančna statistika v Sloveniji
 3. Manica Novak: Primerjava ureditve bančnega sistema Evropske unije s slovensko
 4. Boštjan Herič: Upravljanje pokojninskih skladov
 5. Primož Dolenc: Upravljanje likvidnosti pri enotnem računu državne zakladnice
 6. Mojca Rudež: Ocenjevanje bonitete podjetij kot komitentov poslovne banke v primeru povezanih oseb
 7. Branko Gregorec: Primarni trg kapitala kot vir financiranja slovenskih podjetij
 8. Urban Golob: Kreditiranje prebivalstva v Sloveniji
 9. Lucija Škorjanc: Kreditno tveganje in zavarovanje posojil pri zavarovalnici
 10. Tina Filipan: Upravljanje kreditnega portfelja v poslovni banki
 11. Claude Nomsi: The CFA zone
 12. Jožica Vavpotič Srakar: Vpliv slovenske in tuje regulative na bančno prakso na področju trgovanja
 13. Mojca Roter: Inflacija in kvantitativna teorija denarja v tranzicijskih državah
 14. Matej Pirtovšek: Upravljanje vzajemnih skladov
 15. Andreja Opec: Privatizacija bank
 16. Katja Koren: Vloga zlata v mednarodnih denarnih rezervah
 17. Marta Strgar: Finančni sistem in globalno usmerjeno podjetje v Sloveniji
 18. Miha Kristl: Devizni tečaj, valutno tveganje in banke
 19. Mojca Lozar: Združevanje in prevzemi v bančnem sektorju
 20. Andreja Zupan Škof: Neizravnano stanje terjatev in obveznosti bank v tujem denarju doma in v tujini
 21. Uroš Ivanc: Optimalna struktura naložb pokojninskega sklada
 22. Marko Filipčič: Finančni posredniki v Združenih državah Amerike, v Evropski uniji in v Sloveniji
 23. Monika Kirbiš: Javnofinančni denarni tokovi v Evropski uniji in likvidnost državnega proračuna
 24. Leon Hodošček: Finančni konglomerati s poudarkom na bančnem zavarovalništvu
 25. Polona Černilec: Merjenje tržnih tveganj v bankah
 26. Mojca Berkovič Simeonov: Nadzor zavarovalnic in njegova prihodnost
 27. Simona Novak: Mesto in vloga vzajemnih skladov med finančnimi posredniki
 28. Vincenc Jamnik: Razvoj ruskega bančnega sistema in poslovne priložnosti Slovenije
 29. Simona Kovač: Vloga in razvoj mednarodnih rating agencij Moody's, Standard & Poor's in Fitch
 30. Simona Obreza: Maastrichtski konvergenčni kriteriji in Slovenija
 31. Lotti N. Zupančič: Investiranje v tuje dolžniške vrednostne papirje kot del naložbene politike pokojninskih družb v Sloveniji
 32. Barbara Žagar: Določanje bonitete banki
 33. Milan Stjepanović: Pozavarovanje naravnih katastrof
 34. Klemen Rangus: Ocenjevanje atraktivnosti tujih neživljenjskih zavarovalnih trgov
 35. Blanka Dornik: Vstop Slovenije v Evropsko unijo in prevzem evra
 36. Mitja Baša: Delniški vzajemni skladi v Sloveniji
 37. Štefan Volk: Sindicirana posojila
 38. Neven Vidaković: Theory of rational expectations and the choice of the monetary policy in a small open economy
 39. Marta Rebolj Zupančič: Bančno-podjetniško sodelovanje v Sloveniji s poudarkom na bančnem financiranju malih in srednje velikih podjetij pred in po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 40. Jaka Kirn: Valutna izpostavljenost kot del naložbene politike institucionalnih investitorjev
 41. Gorazd Jakše: Evropska centralna banka in ameriški Federalni rezervni sistem
 42. Špela Gros Vavpotič: Ciljanje inflacijske stopnje in zagotavljanje cenovne stabilnosti
 43. Žiga Žerjal: Globalizacija preprečevanja pranja denarja in izzivi bančnega sektorja
 44. Marija Žamut: Zavarovanje v kmetijski proizvodnji
 45. Matjaž Kalan: Pozavarovalna dejavnost v Sloveniji ter svetu
 46. Radivoj Pregelj: Upravljanje skladov delnic zaprtih delniških družb
 47. Nejka Štibernik: Vpliv vpeljave nove regulative Solventnosti 2 na zavarovalnice v Sloveniji
 48. Tomo Narat: Statistika finančnih računov Slovenije
 49. Anja Židanek: Zavarovanje bančnih posojil podjetjem
 50. Dejan Pejić: Finančni sistemi tranzicijskih držav

Diplomska dela (70)

 1. Dejan Divjak: Pooblaščene investicijske družbe, družbe za upravljanje in borznoposredniške hiše na trgu kapitala v Sloveniji
 2. Jernej Bakšič: Slovenska odškodninska družba in kapitalska družba na slovenskem kapitalskem trgu
 3. Jerica Anžin: Mednarodne denarne rezerve Slovenije
 4. Anja Kurečić: Nacionalna stanovanjska varčevalna shema
 5. Staša Lampret: Pokojninski skladi v ZDA
 6. Robert Kristanc: Dejavnost hranilnic v Sloveniji
 7. Igor Majcen: Finančni posredniki v Sloveniji
 8. Vasja Rant: Devizni tečaj v državah kandidatkah do vključitve v EMU
 9. Uroš Kavčnik: Struktura finančnega premoženja nefinančnih podjetij
 10. Igor Gabrijelčič: Lastništvo bank v Italiji
 11. Jožef Recek: Analiza bančnih posojil
 12. Mitja Baša: Obrestne mere in donosnosti obveznic v Republiki Sloveniji
 13. Petra Ogrinc: Najmanjši znesek kapitala bank v Sloveniji
 14. Damjana Lavrič: Sistemi jamstva za bančne vloge v Evropski uniji in Sloveniji
 15. Marko Vozelj: Pokojninski boni
 16. Polona Zbašnik: Struktura slovenskega finančnega premoženja v tujini in zunanje zadolženosti Slovenije
 17. Tadej Krašovec: Denarna politika Evropske centralne banke - operacije glavnega refinanciranja
 18. Matjaž Oberžan: Omejevanje bank pri njihovem izpostavljanju likvidnostnemu tveganju
 19. Alenka Petrovčič: Obrestne mere za državne obveznice v Sloveniji
 20. Maruša Tratnjek: Ruska finančna kriza leta 1998
 21. Kristina Kobe: Lastništvo bank v državah Evropske unije
 22. Tanja Razinger: Likvidnost poslovnih bank ter enotna likvidnostna lestvica
 23. Rok Perković: Sprememba lastništva v Kmečki banki v Gorici (Italija)
 24. Marko Rozman: Najmanjši znesek kapitala, ki ga mora imeti banka v skladu z Baselskimi standardi
 25. Simona Grobelnik: Vključevanje slovenskega zavarovalništva v Evropsko unijo
 26. Aleš Grm: Analiza zavarovalnic v Sloveniji
 27. Tjaša Mavrin: Struktura finančnega premoženja finančnih in nefinančnih podjetij
 28. Uroš Petrovič: Glavni mehanizem refinanciranja in ustrezni instrument denarne politike Banke Slovenije
 29. Slavica Markelj: Slovenske zavarovalnice pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo
 30. Peter Šajn: Operacije dolgoročnega refinanciranja Evropske centralne banke
 31. Mateja Vičič: Plačilni sistemi med državami EMU
 32. Malči Grivec: Denarna politika Banke Slovenije v letih njenega obstoja
 33. Katja Plevel: Pregled nad delovanjem plačilnih sistemov
 34. Maja Ferjančič: Kanali transmisijskega mehanizma denarne politike in analiza posojilnega kanala v državah EMU
 35. Aleksandar Ivanović: Interni rating v bankah po Baslu II
 36. Sabina Šafhalter: Analiza finančnih naložb Slovenije v tujini
 37. Urška Ocvirek: Lastništvo bank v tranzicijskih državah
 38. Damjan Žnidarčič: Obrestne mere ECB in njihov vpliv na obrestne mere v državah EMU
 39. Mateja Mavrič: Bančna struktura v Evropski uniji in Sloveniji
 40. Jana Suhadolnik: Ustrezna finančna aktiva, ki jih od bank začasno kupuje Evropska centralna banka
 41. Miha Potrpin: Tolarski blagajniški zapisi Banke Slovenije
 42. Karmen Leban: Obrestne mere Banke Slovenije
 43. Rok Uratnik: Upravljanje finančnega premoženja za bančne komitente
 44. Helena Velikonja: Analiza slovenskega bančnega sistema
 45. Matjaž Kalan: Pozavarovanje
 46. Brigita Škodnik: Bančno-zavarovalne integracije
 47. Nataša Colja: Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke Evrosistema
 48. Andrej Poredoš: Denarna politika Banke Slovenije od leta 1991 do leta 2003
 49. Goran Subotič: Vzajemni skladi v Sloveniji in EU
 50. Dejan Pejić: Uganka premije na lastniški kapital
 51. Nataša Božović: Vzajemni skladi v Sloveniji danes in v prihodnje
 52. Martina Meglen: Zavarovanje kot ključni element obvladovanja operativnega tveganja v bankah
 53. Tjaša Keber: Denarna politika Evropske centralne banke v letih 2002 in 2003
 54. Ana Vodopivec Tušar: Obrestne mere Evropske centralne banke
 55. Gašper Svoljšak: Mednarodne denarne rezerve Evrosistema
 56. Bijanka Pavšič: Deželno tveganje Republike Hrvaške
 57. Tanja Manfreda: Tolarski blagajniški zapisi Banke Slovenije
 58. Sabina Vodlan: Banke v Sloveniji od leta 1998 do leta 2003
 59. Nataša Janežič: Slovenija v ERM 2
 60. Zorica Vasić: Centralne banke na ozemlju nekdanje SFRJ
 61. Petra Klančar: Denarni nominalizem
 62. Borut Perko: Zavarovalnice v Sloveniji kot finančni posredniki
 63. Andraž Doležal: Monetarna politika Velike Britanije
 64. Uroš Štimulak: Denarna ureditev Slovenije kot dela Avstrije in zatem Avstro-Ogrske v devetnajstem stoletju in do prve svetovne vojne
 65. Jure Narobe: Kapitalske zahteve za banke po Baslu II
 66. Nina Ardalič: Enotno območje plačil v evrih - Simple Euro Payments Area (SEPA)
 67. Sabina Kozinc: Delitev "monetarnega" dohodka Evrosistema med posamezne nacionalne centralne banke
 68. Matjaž Kaurin: Zavarovanje kreditnih operacij evropskega sistema centralnih bank na osnovi korespondenčnega centralnobančnega modela
 69. Bojana Vukman: Življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
 70. Dunja Britovšek: Monetarne finančne institucije v območju evra