Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (48)

 1. Špela Zakrajšek: Reforma davka na dodano vrednost in vzroki zanjo
 2. Jure Močnik: Selecting appropriate legal-organisational form of family business and the legal aspect of succession
 3. Ožbe Brezovec: Implementacija direktive sveta (EU) 2018/822 o obveznem poročanju o čezmejnih aranžmajih v pravno ureditev Republike Slovenije
 4. Marko Šola: Razvoj umetne inteligence in spremembe avtorskega prava
 5. Matevž Kadak: Vpliv splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov na trženje
 6. Rok Petrič: Ustreznost pravne ureditve javnega naročanja zdravil in drugega blaga v javnih lekarniških zavodih
 7. Senad Bašić: Pravna ureditev spremljanja in managementa s spletnim ugledom kot orodja trženja - primer hotelirstva
 8. Blaž Gorše: Iztisnitev manjšinskih delničarjev po prevzemu
 9. Simona Drndarevska: Methods used by multinational entities for avoiding the corporate income tax
 10. Jure Hočevar: Preventivni ukrepi banke za preprečevanje unovčenja izdanih garancij v primeru insolventnosti izvajalcev gradbenih del
 11. Branka Remškar: Uspešnost postopkov osebnih stečajev na podlagi določil slovenske zakonodaje
 12. Marija Habinc: Davčna olajšava gospodarskim družbam kot spodbuda za vlaganje v raziskave in razvoj v pravnem redu Republike Slovenije
 13. Jasna Džanković: Pomen notranje revizije pri obvladovanju tveganj v invalidskem podjetju
 14. Darja Petkovič: Pravna ureditev obdavčevanja nepremičnin v Sloveniji in nekaterih izbranih državah
 15. Sara Skopec: Analiza zaposlovanja invalidov preko invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov
 16. Majda Kerec: Obdavčitev nepremičnin z davkom na dodano vrednost
 17. Nina Malec: Analiza varstva osebnih podatkov potrošnikov pri trženju na spletu
 18. Matej Pustovrh: Primerjava pravnih podlag odkupa lastnih delnic v Sloveniji in ZDA
 19. Petra Ratajec: Pomen meril za optimalno izvedbo javnega naročila
 20. Ana Štrukelj: Instrumenti za utrditev pogodbenih obveznosti s poudarkom na bančni garanciji v postopkih javnega naročanja
 21. Nina Poboljšaj: Analiza stroškov sodnih izterjav fizičnih oseb v izbrani banki
 22. Nastja Jeraj: Davčno inšpekcijski pregled in njegove posledice
 23. Špela Trampuš: Plačilna nedisciplina dolžnikov in zmanjševanje sodnih zaostankov na področju civilne izvršbe
 24. Erika Filipič: Pravni in ekonomski vidiki osebnega stečaja
 25. Andreja Rituper: Reševanje zdravih jeder podjetja v postopku stečaja gospodarske družbe
 26. Maja Benko: Pogodbe o sindiciranem kreditu - strukturni in vsebinski vidiki
 27. Jerneja Lampret: Vloga Državnega zbora Republike Slovenije v procesu odločanja Evropskega parlamenta
 28. Katarina Hrovat: Ustavnost in zakonitost v postopku odmere davka s cenitvijo davčne osnove
 29. Petra Senica: Pravni vidik oglaševanja s poudarkom na prikritem oglaševanju
 30. Miha Svetek: Pravni vidiki transfernih cen
 31. Helena Kirn Batista: Reševanje gospodarskih sporov s poudarkom na mediaciji
 32. Mateja Kosmač Jarc: Razvoj pravne ureditve javnih naročil v Republiki Sloveniji
 33. Helena Kržišnik: Odgovornost davčnih zavezancev za davčne utaje "missing traderjev"
 34. Damir Cergol: Obdavčitev prevoznih storitev v mednarodni trgovini z davkom na dodano vrednost
 35. Matija Ukmar: Ekonomika javnega naročanja
 36. Tanja Pivk: Javna naročila v javnem sektorju
 37. Matjaž Marinčič: Stečajni postopek in pravice delavcev v primeru stečaja
 38. Nina Vončina: Insolvenčni postopki nad pravno osebo
 39. Tomislav Dimitrijević: Učinkovitost delovanja enotnega trga EU v luči poenotenja ureditve primerjalnega oglaševanja v državah članicah
 40. Boštjan Prtenjak: Učinkovitost in funcionalnost uporabe instrumentov zavarovanja plačil v mednarodnem poslovanju s poudarkom na akreditivih
 41. Ajda Martinuč: Analiza izbranih odločitev državne revizijske komisije
 42. Pavel Reberc: Povečanje učinkovitosti in uspešnosti procesov v sodstvu z informatizacijo
 43. Metod Drgan: Evropska delniška družba v praksi
 44. Simona Breščanski: Tržno komuniciranje in nakupno odločanje na področju odvetništva
 45. Maja Strnad Cestar: Javna naročila v zdravstvu in odzivi porabnikov
 46. Liljanca Vogrinec: Etični vidiki policijskih postopkov in vpliv na varovanje človekovih pravic
 47. Barbara Žemva: Analiza prostega pretoka finančnih storitev v Evropski uniji in Sloveniji s poudarkom na investicijskih storitvah
 48. Marko Rakovec: Mednarodno-pravni vidiki diplomacije pri gospodarskem razvoju Slovenije

Diplomska dela (27)

 1. Janez Kajzer: Pravne možnosti prenosa družinskega podjetja na potomce
 2. Jelka Kuzmič: Pravni promet s kmetijskimi zemljišči
 3. Miha Ruter: Zloraba dominantnega položaja - optimalna ocena tržne moči podjetja
 4. Eva Čufar: Vloga notarja pri sklepanju pravnih poslov
 5. Goran Bojić: Primerjava pravnih in davčnih vidikov izvajanja gospodarskih dejavnosti v različnih pravnoorganizacijskih oblikah
 6. Uroš Šparovec: Primerjava postopka računskega sodišča Slovenije in splošnega upravnega postopka
 7. Nataša Kastelic Plantan: Primernost ustanovitve društva, zasebnega zavoda ali samostojnega podjetnika
 8. Tadeja Trtnik: Pravna ureditev televizijskega oglaševanja v Sloveniji
 9. Janez Bergant: Alternativno reševanje domenskih sporov
 10. Katja Stopar Eržen: Trženje novega tehnološko inovativnega izdelka BFStimulator na slovenskem tržišču
 11. Tomaž Matevljič: Tržno komuniciranje pravnih storitev
 12. Niko Stojanovič: Zloraba v Republiki Sloveniji registriranih blagovnih znamk
 13. Nikola Janjić: Vloga in mesto sistemskih inženirjev na sodiščih v Sloveniji
 14. Helena Školc: Prenos lastninske pravice v zavarovanje
 15. Luka Collauti: Hipotekarne obveznice
 16. Maja Marinček: Izvajanje javnih naročil v skladu z Zakonom o javnem naročanju s poudarkom na izvedbi konkurenčnega dialoga
 17. Igor Perhavc: Uvajanje e-pravosodja na državnem pravobranilstvu Republike Slovenije
 18. Simon Šimonka: Finančna reorganizacija podjetja v prisilni poravnavi
 19. Urška Lupinc: Novi Zakon o javnem naročanju ZJN-2 in javna naročila v zdravstvenem sektorju
 20. Polona Horvat: Zaposlovanje delavcev iz držav članic EU
 21. Klemen Malovrh: Analiza virov stečajnega prava
 22. Nataša Zavec: Javna naročila v zdravstvu v Republiki Sloveniji
 23. Iztok Obal: Sprememba mednarodnega patentnega sistema
 24. Maja Strnad Cestar: Problematika javnih naročil v zdravstvu
 25. Jure Meden: Franšizing in konkurenčnopravne omejitve
 26. Nika Vidič: Problematika nepremičninskega trga v RS
 27. Jerneja Lampret: Javno naročilo male vrednosti

Druga dela (2)

 1. Branko Korže, Ivana Tucak: Justification of the citizens' right of access to public passenger transport services by the human rights to mobility and equality before the law
 2. Branko Korže: The right of small and medium-sized enterprises to positive discrimination in free market competition