Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (18)

 1. Katarina Zorko: Preureditev gena IGH pri bolnikih s kronično limfatično levkmeijo
 2. Veronika Mikolič: Vrednotenje citotoksičnosti učinkovin pri malignih krvnih boleznih ex vivo
 3. Judita Nussdorfer: Preureditve gena MYC pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom
 4. Maja Kambič: Izguba in preureditve gena TET2 pri bolnikih z mielodiplastičnim sindromom
 5. Špela Dravinec: Ovrednotenje uporabnosti parametra >>nezreli granulociti<<
 6. Katja Kosmatin: Ločevanje krvnih celic s konvektivnimi poroznimi nosilci
 7. Karmen Dežman: Določanje nezrelih granulacitov s hematološkim analizatorjem in mikroskopskim pregledom krvnega razmaza
 8. Jerneja Slevec: Opredelitev in ovrednotenje nekaterih kriterijev za mikroskopski pregled krvnega razmaza
 9. Nuša Kosednar: Vloga molekularne citogenetike pri opredelitvi kromosomskih preureditev pri hematoloških novotvorbah
 10. Eva Jarc: Uporabnost eritrocitnih in retikulocitnih parametrov pri opredelitvi anemije
 11. Katarina Zorko: Preureditev gena IGH pri bolnikih s kronično limfatično levkmeijo
 12. Anja Kušar: Razvoj imunohistokemične metode za celični označevalec CD204 na celicah z visokim izražanjem lipoproteinske lipaze v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 13. Lidija Pušnik: Določanje deleža fragmentiranih eritrocitov z mikroskopskim pregledom krvnega razmaza in hematološkim analizatorjem
 14. Alenka Ambrožič: Določanje mutacij v genu TP53 pri bolnikih s kronično limfatično levkemijo
 15. Tina Malavašič: Prikaz makrofagno specifičnih membranskih označevalcev na celicah z visokim izražanjem mRNA LPL v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 16. Hermina Čibej: Določanje klinično pomembnih kromosomskih preureditev pri nevroblastomu
 17. Jasmina Farič: Stimulacija limfocitov B pri kronični limfocitni levkemiji s CpG-oligodeoksinukleotidi in interlevkinom 2
 18. Grega Konda: Vrednotenje avtomatiziranega sistema za izdelavo, barvanje in mikroskopski pregled krvnega razmaza

Diplomska dela (12)

 1. Tomaž Lokar: Razvoj imunohistokemične metode za celični označevalec CD163 na celicah z visokim izražanjem lipoproteinske lipaze v nedrobnceličnem pljučnem rakavem tkivu
 2. Natalija Frankovič: Določanje povprečne fluorescence eritrocitov z eosin -5- maleimidom
 3. Špela Oberstar: Priprava DNA-sond za fluorescenčno hibridizacijo in situ
 4. Nina Janžič: Določanje deleža levkemičnih matičnih celic s pretočno citometrijo pri bolnikih z akutno levkemijo
 5. Tina Malavašič: Sinteza mRNA LPL v makrofagih nedrobnoceličnega pljučnega rakavega tkiva
 6. Elza Osterman: Stimulacija malignih limfocitov B v gojišču z 12-O-tetradekanoil-forbol-13-acetatom
 7. Urška Turnšek: Določanje z arzenovim trioksidom povzročene apoptoze plazmocitomskih celic
 8. Dunja Rustja: Primerjava enostopenjskega in dvostopenjskega določanja koncentracije krvotvornih matičnih celic po Ishage protokolu
 9. Petra Rakuša: Določitev mejnih vrednosti pri preiskavi fluorescentna in situ hibridizacija
 10. Karmen Dežman: Diferencialna krvna slika soočena s petbarvno pretočno citometrijo
 11. Polona Kranjčič: Uporaba pretočne citometrije za določanje apoptoze pri diseminiranem plazmocitomu
 12. Saša Javorac: Uporaba eksperimentalnih parametrov hematološkega analizatorja pri spremljanju bolnikov z mielodisplastičnim sindromom