Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. Tadej Recek: Testiranje učinkovitosti slovenskega delniškega trga v obdobju 2008-2013 z uporabo metode študije portfelja
 2. Nina Kelemen: Ameriška hipotekarna kriza - analiza kompleksnosti in identifikacija pomanjkljivosti finančnega sistema
 3. Barbara Cikanek Furman: Management tveganj v borznoposredniških družbah
 4. Dag Flajs: Izgradnja, optimizacija in vrednotenje finančnih trgovalnih sistemov
 5. Aleš Ipavec: Učinkovito obvladovanje obrestnega tveganja s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov
 6. Maja Lavrič: Opredelitev modela oblikovanja cene nafte
 7. Vasja Jurkas: Naložbe v vrednostne papirje s pomočjo tehnične analize
 8. Janez Ferbar: Teoretična in praktična izhodišča špekulacij z delnicami
 9. Martina Matevljič: Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije in pokojninski boni

Diplomska dela (21)

 1. Nastja Modic: Privatizacija bank in javna prodaja Nove kreditne banke Maribor, d.d.
 2. Alenka Kržišnik: Ameriška finančna kriza in njena razširitev v svetovno finančno in gospodarsko krizo
 3. Aljoša Tomič: Globalna finančna kriza, njen vpliv na poslovanje največjih svetovnih bank ter ameriško in evropsko gospodarstvo
 4. Janja Končan: Uravnavanje obrestnega tveganja na primeru velike slovenske banke
 5. Klemen Razboršek: Ocena vrednosti Pozavarovalnice Sava
 6. Janža Krasnič: Viri financiranja majhnih gospodarskih družb s poudarkom na Sloveniji
 7. Nejka Bolčič Gajšek: Vpliv zakonodaje na razvoj nebančnih borznoposredniških hiš v Sloveniji
 8. Andrej Koprivec: Zakladništvo in upravljanje s finančnim tveganjem v slovenskih multinacionalkah
 9. Aleš Lasič: Polom delnic spletnih podjetij na ameriškem kapitalskem trgu
 10. Gregor Pipan: Primerjava ATVP (Agencija za trg vrednostnih papirjev) in SEC (Securities and Exchange Commission)
 11. Jasna Tjaša Kesič: Analiza donosnosti vzajemnih skladov v primerjavi z bančnimi vlogami v Sloveniji
 12. Andrej Jovanovič: Vzajemni skladi in alternativne oblike varčevanja
 13. Matija Šimenc: Ciljno investiranje
 14. Darja Jermaniš: Temeljna primerjalna analiza delnic podjetij Lek d.d. in Krka d.d. na podlagi konsolidiranih izkazov
 15. Marko Štor: Največje ekonomske krize in njihov vpliv na svetovne kapitalske trge
 16. Andrej Janša: Trgovanje z električno energijo
 17. Nataša Kržišnik: Razvitost slovenskega trga lastniških dolgoročnih vrednostnih papirjev v primerjavi z EU
 18. Andrej Benedik: Tehnična analiza delnice Leka
 19. Kaja Raner: Problematika upravljanja likvidnosti v manjši poslovni banki v Sloveniji v večinski tuji lasti
 20. Matej Vertelj: Uporabnost tehnične analize delnic na slovenskem finančnem trgu
 21. Peter Južnič: Analiza strukture kapitala

Druga dela (1)

 1. Jasna Auer Antončič, Draško Veselinovič, Boštjan Antončič, Dalma Lorena Grbec, Zhaoyang Li: Financial self-efficacy in family business environments