Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Katarina Prebil: Varstvo intelektualne lastnine subjektov s prevladujočim položajem na trgu

Magistrska dela (17)

 1. Lidija Andrašec: Iz krize s prisilno poravnavo
 2. Dimitrij Šegel: Mednarodno trgovanje z nevarnimi odpadki in Baselska konvencija
 3. Damjan Kralj: Korporacijsko upravljanje delniških družb v različnih pravnih sistemih
 4. Tatjana Černelič: Alternativni načini reševanja delovnih sporov
 5. Aleš Mirnik: Zavarovalna in pozavarovalna dejavnost v Sloveniji pred in po vstopu v Evropsko unijo
 6. Neda Grošelj: Neposestna zastava premičnin
 7. Mitja Cesar: Mednarodne investicije in reševanje sporov iz mednarodnih investicij
 8. Luka Vižintin: Varstvo pravic manjšinskih delničarjev v primerih koncentracije lastništva v podjetju
 9. Matevž Zgaga: Upniki v insolvenčnih postopkih z mednarodnim elementom
 10. Mojca Baloh-Urbančič: Primerjalnopravni vidiki varstva avtorske pravice in sorodnih pravic v Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji ter Bosni in Hercegovini
 11. Ignac Dolenšek: Primerjalnopravna ureditev (komercialnega) revidiranja računovodskih izkazov gospodarskih družb v zakonodajah Republike Slovenije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike
 12. Mojca Cafuta: Ocena ekonomske primernosti posameznih pravnih rešitev v prisilni poravnavi v slovenski pravni ureditvi
 13. Vanja Vozelj: Regulativa oglaševanja OTC zdravil širši javnosti v Sloveniji in Evropi
 14. Maja Stankić Rupnik: Ekonomske posledice kršitev nekaterih pravic intelektualne lastnine ter načini reševanja sporov s tega področja
 15. Mojca Aljančič: Vloga zakonodaje pri izvajanju projektov gospodarske javne infrastrukture in njen vpliv na projektni model javno zasebnega partnerstva v Sloveniji
 16. Saša Kovačić: Dejanski koncern in korporativno upravljanje v bančni skupini
 17. Sonja Kuhar: Obdavčitev avtorskih honorarjev v visokošolskem izobraževanju

Diplomska dela (25)

 1. Katja Lajovec: Računalniški programi
 2. Damjana Križman: Korporacije v ZDA
 3. Saša Keleman: Zavarovanje slovenskih investicij v državah bivše Jugoslavije
 4. Mojca Baloh-Urbančič: Primerjava rešitev v avtorsko pravni ureditvi Slovenije, Hrvaške, Makedonije ter Bosne in Hercegovine v zvezi z direktivo Sveta ES 93/98/EEC, z dne 29. oktobra 1993 Harmonizacija trajanja varstva avtorske pravice ter sorodnih pravic
 5. Dejan Bohak: Upravljanje s programsko opremo in preprečevanje uporabe nezakonite programske opreme
 6. Dubravka Oberžan: Varstvo potrošnikov s posebnim poudarkom na varstvu uporabnikov telekomunikacijskih storitev
 7. Jernej Kozlevčar: Nekateri pravni in ekonomski vidiki interneta in elektronskega poslovanja
 8. Katja Müller: Alternativno reševanje sporov iz poslovnih razmerij s tujepravno prvino
 9. Miroslav Nedeljkovič: Pravni vidiki zaposlovanja oseb z invalidnostjo
 10. Roman Hrastnik: Ekonomski in pravni vidiki sponzorskih pogodb na področju športa
 11. Larisa-Eva Ramovš: Vpliv davka na konkurenčno sposobnost podjetij
 12. Maja Stankić Rupnik: Poslovna skrivnost v podjetniški praksi
 13. Simona Varga: Pravni in ekonomski vidik odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 14. Katja Smole: Licenčno poslovanje
 15. Aleš Tomažič: Pravni vidiki bančnega sistema Evropske unije
 16. Lidija Dovgan Žvegla: Primerjalni vidik zavarovanja terjatev s hipoteko in zemljiškim dolgom
 17. Nejc Orel: Pravni vidik zavarovanje terjatev s hipoteko in zemljiškim dolgom na primeru afere Orion
 18. Andreja Zupan: Primerjalna analiza konkurenčno pravnih vidikov notranjega trga v Evropski skupnosti
 19. Kaja Primc: Nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril kot oblika gospodarskega kriminala
 20. Nataša Thuma: Delnice in vpliv Evropske unije
 21. Andrej Prosen: Vpliv večstranskih mednarodnih pogodb na razvoj letalskega prometa
 22. Tina Hladnič: Odgovornost delodajalcev za nesreče pri delu
 23. Saša Kovačič: Dejanski in pogodbeni koncern v bančni skupini
 24. Drago Menegalija: Mednarodni primerjalnopravni vidiki finančnih preiskav in odvzema premoženja, pridobljenega s hudimi kaznivimi dejanji
 25. Milomir Bubulj: Najnovejša sodna praksa v zvezi s skrbnostjo in odgovornostjo članov organov vodenja