Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Matjaž Prusnik: Povezava med davčno obrementvijo in izborom metod v računovodstvu
 2. Barbara Benedik: Emprična analiza povezanosti uspešnosti podjetja z dejavnostjo, velikostjo in davčno zakonodajo
 3. Jasna Ida Zafred: Prevzem mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v računovodske izkaze oseb javnega prava

Magistrska dela (86)

 1. Jernej Verčkovnik: Notranje revidiranje poslovanja izbranega javnega zavoda s poudarkom na notranjem revidiranju obračuna plač
 2. Matejka Kmetič: Kritičen pogled na davčno računovodstvo na primeru izbranega podjetja
 3. Andreja Bajuk Mušič: Revizorjevi postopki v primeru revidiranja poslovnih združitev po mednarodnem standardu računovodskega poročanja 3 - poslovne združitve
 4. Jana Vilfan Ažman: Vpliv solventnosti II na letno poročanje zavarovalnic namenjeno javnosti
 5. Sebastjan Hlede: Računovodske informacije za potrebe obvladovanja tveganj v zavarovalnicah s poudarkom na zavarovalno-tehničnih rezervacijah
 6. Klara Baran: Uvedba kontrolinga na primeru podjetja Marmor Hotavlje
 7. Petra Pretnar: Vpliv vrednotenja finančnih naložb na odloženi davek
 8. Dušanka Nardin: Vloga nadzornih institucij pri porabi EU sredstev v okviru politike razvoja podeželja v EU in Sloveniji
 9. Tereza Simčič: Davčna politika naročnikov računovodskih servisov
 10. Andrej Ribič: Analiza dobičkovnosti kupcev električne energije v podjetju Elektro Ljubljana, d. d.
 11. Špela Počivavšek: Računovodski vidik socialnega podjetništva
 12. Mihael Mitja Aškerc: Prihodkovni management v letalski dejavnosti
 13. Zdenka Sanković: Ocena vpliva družbeno odgovornega delovanja podjetij na njihovo boniteto
 14. Andreja Skuber: Letno poročilo občine
 15. Polona Pirš: Sistem kontrolinga v zavarovalnicah in njegova orodja
 16. Teja Skrt: Naloge računovodstva v družbah pred postopkom zaradi insolventnosti
 17. Simona Kropivšek: Analiza uporabe računovodskih metod v slovenskih podjetjih od leta 1995 do leta 2011
 18. Jernej Štekar: Spremembe računovodskih izkazov za nazaj po MRS 8
 19. Urša Schoener: Analiza računovodsko merjenje uspešnosti slovenskih bank v času finančne krize
 20. Jana Kotnik: Vpliv tržne dejavnosti na izplačilo delovne uspešnosti
 21. Helena Gojković: Povezanost poslovne in davčne bilance v Sloveniji in na Hrvaškem od leta 1991 do 2010
 22. Irena Komel: Pomen kontrolinga za merjenje dobičkovnosti bančnih komitentov v času krize
 23. Marko Lesar: Analiza kakovosti letnih poročil izbranih slovenskih zavarovalnic v letih 2005-2009
 24. Maja Krautberger: Reforme davčnih olajšav in njihov vpliv na uspešnost malih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Sloveniji
 25. Vanesa Čermelj: Analiza kriterijev za oceno kakovosti računovodskih servisov
 26. Andreja Štrukelj: Poročanje po odsekih v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
 27. Irena Ahačič Pipan: Računovodstvo zasebnih kmetijskih gospodarstev v Sloveniji
 28. Sonja Movrin: Prenos lastništva infrastrukturnih objektov iz javnih podjetij na občino
 29. Katja Virant: Ocena delovanja sistema notranjih kontrol v računovodstvu javnega zavoda
 30. Tanja Pivk: Javna naročila v javnem sektorju
 31. Polona Kozjek: Primerjava kontrolinga med podjetji v Sloveniji
 32. Mirjana Adlešič: Notranja revizija v lokalni samoupravi
 33. Tadeja Šteharnik: Izzivi računovodstva poštenih vrednosti na primeru finančnih sredstev
 34. Tjaša Sterle: Organizacija računovodstva v podjetju
 35. Vida Žurga: Analiza sprememb računovodskih usmeritev v zavarovalnici Vzajemna od njene ustanovitve dalje
 36. Bernard Bradeško: Prenova sistema računovodstva osnovnih sredstev - primer ministrstva
 37. Maja Krivec: Notranja revizija v javnem zavodu - primer Univerze v Ljubljani
 38. Nataša Bogataj: Analiza problemov pri konsolidaciji podjetij v skupini v državah z različnimi računovodskimi rešitvami
 39. Sergej Danč: Problemi določanja prodajnih cen v komunalnem podjetju
 40. Sonja Zver: Obvladovanje zalog v izbranem proizvodnem podjetju
 41. Darja Avguštin: Računovodsko spremljanje poslovanja zasebnih zavodov in društev
 42. Janja Knapič: Vpliv notranjega revizorja na optimiranje poslovanja podjetja
 43. Veronika Gerbič: Primerjava letnega poročila domače in tuje zavarovalnice
 44. Petra Vozel: Razvoj mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 45. Mateja Oman: Družbeno odgovorno poročanje neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna
 46. Bernarda Golob Hribar: Organizacija računovodstva javnega zavoda s samostojnimi poslovnoizidnimi enotami
 47. Tatjana Magdalenič: Transferne cene v luči nove davčne zakonodaje
 48. Nadja Čušin: Presoja kreditne sposobnosti podjetja po slovenskih računovodskih standardih in mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 49. Matjaž Štrukelj: Polna lastna cena kot podlaga za določanje prodajne cene
 50. Monika Renko: Problematika kalkulacij v gradbenem podjetju na primeru podjetja Promas
 51. Sonja Snedec: Vpliv tržne dejavnosti na poslovanje javnih zavodov v Sloveniji s poudarkom na visokošolskih zavodih
 52. Alojzija Strle: Pomen izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za kakovost letnega poročila javnega zdravstvenega zavoda
 53. Nataša Obreza: Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov mednarodnih družb
 54. Olessia Kiriliouk: Primerjava med razvojem in namenom računovodstva v Sloveniji in Rusiji
 55. Tatjana Poljak: Analiza nepravilnosti pri zbiranju in uporabi sredstev Evropske unije
 56. Danijela Drobnič: Na tveganjih zasnovano načrtovanje notranjega revidiranja
 57. Tina Koplan: Posebnosti letnega poročila javnega zavoda
 58. Sandi Lakner: Problemi pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov
 59. Tadeja Gornik: Računovodski vidik načrtovanja in vrednotenja investicij
 60. Polona Turšič: Pomembnost računovodskih informacij za nagrajevanje
 61. Barbara Dorić: Posebnosti računovodstva javnih zavodov s poudarkom na ugotavljanju gospodarnosti in uspešnosti
 62. Zlatko Grubar: Vpliv evidentiranja poslovnih dogodkov na možnost uvajanja in spremljanja poslovne odličnosti v javnem sktorju
 63. Katarina Lavrič: Vpliv računovodskih rešitev opredeljenih v pravilniku o računovodstvu na uspešnost in finančno stanje podjetja
 64. Marjeta Bizjak: Prednosti in slabosti javnega naročanja v Sloveniji
 65. Irena Cestnik: Davčno nadziranje s poudarkom na inšpiciranju davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji in izbranih državah
 66. Boris Berločnik: Računovodski vidik vzpostavitve nadzornega sistema ob ustanovitvi poslovnega sistema
 67. Aleksandra Bohorč: Vrednotenje finančnih inštrumentov po mednarodnih računovodskih standardih v življenjski zavarovalnici
 68. Talija Merčun: Družbeno poročanje v Sloveniji
 69. Majda Janežič: Razvoj družbenega poročanja
 70. Barbara Žibret Kralj: Posebnosti pri reviziji zavarovalnic
 71. Irena Strajnar: Notranje revidiranje občin
 72. Tatjana Kirn Volk: Notranje revidiranje izvedenih finančnih instrumentov v bankah
 73. Sabina Knap: Poslovno poročilo zavarovalnice
 74. Marko Rozman: Uporaba ciljnih stroškov pri gradnji objektov za trg
 75. Zvonka Vidic: Analiza gibanja računovodskih kazalnikov podjetij v stečajnem postopku
 76. Irena Prelog: Klasifikacija in vrednotenje zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj v skladu z novimi mednarodnimi standardi in njihov vpliv na računovodenje v slovenskih zavarovalnicah
 77. Nežka Goli: Računovodsko proučevanje bonitete podjetja v povezavi s kreditnim tveganjem bank
 78. Apolonija Humar: Značilnosti metode določanja ciljnih stroškov in možnosti njene uporabe pri razvoju kozmetičnega izdelka
 79. Klementina Abolnar: Prikaz dobička pravnih oseb s poslovnega in davčnega vidika v Sloveniji in Italiji
 80. Helena Kralj: Posebnosti revidiranja javnih zavodov s področja zdravstva
 81. Alen Recelj: Sistem računovodskih poročil za poslovno odločanje na primeru podjetja Danfoss Compressors
 82. Boštjan Urbancl: Vpliv nabavne funkcije na zniževanje stroškov s primerom podjetja Gorenje
 83. Barbara Benedik: Ugotavljanje uspešnosti podjetij z računovodskimi in finančnimi kazalniki
 84. Frenk Kovač: Analiza stanja in možnosti izboljšanja poslovanja slovenske žagarske industrije
 85. Maja Jerič Turk: Ocena uporabnosti računovodskih računalniških programov za celovito spremljanje poslovnih dogodkov v podjetju
 86. Simona Hojak: Sprememba vloge računovodstva in oblike računovodskih informacij za poslovodstvo po uvedbi informacijskjega sistema Baan IV v družbi TALUM

Diplomska dela (194)

 1. Saša Drole: Letalska zavarovanja s primerom letalskega zavarovanja v izbrani zavarovalnici
 2. Tine Amon: Računovodske informacije za odločitev o uvedbi kogeneracijskega sistema pridobivanja energije
 3. Marija Stergar: Rezervacije za tožbe v farmacevtski industriji
 4. Vanja Lednik: Vpliv davčne zakonodaje na računovodsko politiko v podjetju
 5. Tatjana Ferjančič: Vzpostavitev sistema notranjih kontrol v podjetju
 6. Matic Zelnik: Revidiranje prihodkov in terjatev v javnih gospodarskih službah
 7. Jurij Pelc: Notranja revizija v banki
 8. Maja Ivanjko: Poslovno poročilo v javnem komunalnem podjetju
 9. Nataša Pantar: Računovodske informacije kot podlaga za investicijski načrt, primer IMOS, d.d.
 10. Špela Ponikvar: Kritična analiza letnega poročila podjetja Iskra Sistemi d.d. za leto 2008
 11. Simona Kropivšek: Metode vrednotenja zalog in njihov vpliv na uspešnost podjetij
 12. Nada Ivkić: Analiza stroškov plač v storitvenem podjetju - primer čistilnega servisa
 13. Jana Nussdorfer: Računovodenje in notranje revidiranje v mikro podjetju
 14. Irena Justin: Analiza stroškov dela
 15. Polona Rožič: Posebnosti revidiranja zalog - primer podjetja
 16. Tanja Pečjak: Pregled sprememb v vrednotenju aktivnih postavk bilance stanja po slovenskih računovodskih standardih
 17. Nuša Vidmar: Razlika med poslovnim in davčnim dobičkom
 18. Tea Leskovar: Računovodska analiza v podjetju Savatech, d.o.o.
 19. Barbara Lampelj: Uporaba računovodskih kazalnikov za oceno poslovanja komitentov računovodskih servisov
 20. Jana Hribar: Poslovno in davčno poročanje podjetij v Sloveniji
 21. Mihael Mitja Aškerc: Vpliv sprememb Mednarodnih standardov računovodskega poročanja na poslovni izid
 22. Daša Radujko: Organizacija sektorja notranje revizije v Banki Koper
 23. Nataša Urankar: Računovodska in davčna obravnava prevrednotenja terjatev kupcev - primer podjetja
 24. Vanesa Čermelj: Analiza komitentov računovodskega servisa
 25. Katarina Gavrič: Davčno računovodstvo v Sloveniji
 26. Anja Čahuk: Revidiranje terjatev in prihodkov v trgovskem podjetju
 27. Maja Krautberger: Vpliv sprememb davčnih olajšav na uspešnost malih podjetij v Sloveniji
 28. Monika Čoh: Zunanja revizija aktivne strani bilance stanja banke
 29. Mitja Horvat: Zunanja revizija s poudarkom na ekološkem vidiku
 30. Romina Kikelj: Kritični pogled na obdavčitev plač v Sloveniji
 31. Mateja Jovanovič: Primerjava sistema obdavčitve davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji in v izbranih državah jugovzodne Evrope
 32. Mateja Rupnik: Posebnosti računovodstva pri obvladovanju tveganj bančnega poslovanja
 33. Tjaša Us: Prednosti in pomanjkljivosti zunanjega vodenja računovodstva
 34. Jožica Turk: Dokumentacija za pridobitev bančne garancije
 35. Mojca Marinko: Revidiranje prihodkov iz poslovanja in z njimi povezanih terjatev do kupcev
 36. Marko Černigoj: Problemi pri računovodski obravnavi sodobnih finančnih inovacij
 37. Snežana Glamočanin: Uvajanje e-poslovanja v računovodski servis
 38. Helena Nunar: Znanja, potrebna za kakovostno notranje revidiranje
 39. Anja Sušel: Analiza letnega poročila gospodarske družbe
 40. Saša Bašin: Pravilnik o notranjem revidiranju v javnem zdravstvenem zavodu-bolnišnici
 41. Mojca Gumilar: Revidiranje letnega poročila
 42. Željka Novaković: Vpliv e-poslovanja na računovodski servis
 43. Toni Šegatin: Računovodske informacije za nagrajevanje poslovodstva
 44. Maja Vidmar: Predračunavanje in spremljanje uresničenih denarnih tokov na primeru podjetja Energoplan d.d.
 45. Jana Arnšek: Plačni sistem za terenske vzdrževalce v malem podjetju
 46. Teja Skrt: Vpliv Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) na računovodske usmeritve podjetja
 47. Valentina Možina: Prednosti in slabosti zunanjega izvajanja notranjerevizijskih storitev
 48. Tina Šinkovec: Razmejevanje prihodkov in stroškov glede na stopnjo dokončanosti gradbenih projektov
 49. Katarina Pernuš: Znanja, ki jih potrebuje notranji revizor
 50. Klara Baran: Računovodski podatki za ugotavljanje kapitalske ustreznosti podjetij
 51. Ana Javornik: Vpliv davčne politike na vrednotenje sredstev podjetja
 52. Primož Visenjak: Analiza stroškov in možnih koristi pri ukinitvi obrata
 53. Nika Medveš: Vpliv davčnih predpisov na računovodske usmeritve podjetja
 54. Urša Schoener: Notranje revidiranje kreditnega tveganja v Banki X
 55. Mojca Simončič: Predračunavanje z vključevanjem nenehnih izboljšav (Kaizen Budgeting)
 56. Egon Zavnik: Spremembe novih slovenskih računovodskih standardov in njihov vpliv na davčni izkaz
 57. Irena Čeh: Problemi računovodstva samostojnega podjetnika posameznika
 58. Nuša Mežek: Naloge notranjega revizorja
 59. Tjaša Bitenc: Notranje revidiranje nabavne funkcije
 60. Božena Lugarič: Vpliv vrednotenja aktivnih postavk bilance stanja na davčni dobiček podjetja
 61. Vesna Hrovat: Analiza plač iz različnih zornih kotov
 62. Marko Simšič: Analiza pravne, računovodske in davčne zakonodaje za društva v Sloveniji, Italiji in Hrvaški
 63. Martina Oblak: Pomen računovodskih informacij za nagrajevanje zaposlencev
 64. Mateja Jerman: Razkritje tveganj v letnem poročilu
 65. Vojka Birsa: Vsebina in analiza letnega poročila v javnem podjetju
 66. Biljana Bajić: Kritična analiza letnega poročila 2005 podjetja Danfoss Trata d.o.o.
 67. Simon Šinkovec: Vpliv vrednotenja sredstev na davčni izkaz podjetja
 68. Irena Kotur: Notranja revizija javnih naročil s pomočjo COSO-metodologije
 69. Gašper Simončič: Pravilnik o notranjem revidiranju v javnem zavodu
 70. Klemen Čaleta: Računovodstvo opredmetenih osnovnih sredstev
 71. Melita Menard: Analiza primerljivosti letnega poročila portugalskega podjetja in slovenskega podjetja
 72. Petra Peternel: Odloženi davki s poudarkom na finančnih naložbah
 73. Vesna Borštnik: Elektronsko računovodstvo
 74. Tanja Dežman: Vpliv prenovljenih slovenskih računovodskih standardov na davčni izkaz
 75. Silvija Oštir: Notranja revizija javnih naročil v občini
 76. Metka Erlač: Računovodsko obravnavanje poslovnih združitev in primer pripojitve
 77. Andreja Ternik: Predlogi za razkritja k temeljnim računovodskim izkazom družbe Gorenje d.d.
 78. Barbara Malovrh: Vloga računovodstva pri obračunu davka od dobička
 79. Darja Krnc: Predračunavanje proračunskih uporabnikov
 80. Teja Slavič: Posebnosti revidiranja finančnih naložb
 81. Tjaša Jakšič: Revidiranje notranjih kontrol
 82. Maša Špacapan: Nadzor nad revizijsko stroko v Sloveniji v primerjavi z nadzorom na ravni Evropske unije
 83. Boštjan Kralj: Problemi pri uvedbi evra v Sloveniji - primer trgovine na drobno
 84. Jernej Česen: Vrednotenje najmanjše denar ustvarjajoče enote v trgovini na drobno v skladu z MSRP (donosnostni način)
 85. Marko Peterle: Vloga Računskega sodišča pri zagotavljanju gospodarske rabe javnih sredstev
 86. Judita Pekolj: Analiza uspešnosti poslovanja kmetijskih zadrug
 87. Jernej Štekar: Vpliv vrednotenja zalog po MSRP na poslovni in davčni izid v trgovskem podjetju
 88. Darja Urbančič: Novosti na področju računovodskih metod za obvladovanje stroškov
 89. Jernej Kos: Primerjava in sodelovanje med komercialno in državno revizijo
 90. Petra Marinč: Zunanja revizija podjetij v stečaju, likvidaciji in prisilni poravnavi (primer Slovenije)
 91. Katarina Knific: Transferne cene v mednarodnem okolju
 92. Mitja Krempl: Revidiranje stroškov dela ter povezanih poslovnih obveznosti in terjatev
 93. Blaženka Kožar: Kontroling na Hrvaškem
 94. Andreja Skubic: Analiza točke preloma na izbranem proizvodu podjetja Iskra Tela d.d.
 95. Sonja Zver: Spremembe računovodstva DDV ob vstopu Slovenije v EU
 96. Snežana Čeč: Dejavniki uspešnosti delovanja računovodskega servisa
 97. Karolina Strah: Analiza stroškov v proizvodnem podjetju
 98. Andreja Juretič: Posebnosti zunanje revizije v javnih zavodih
 99. Barbara Sikavica: Primerjava med davčnim in poslovnim izkazom v Sloveniji in Avstriji
 100. Petra Kozamernik: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja javnega zavoda
 101. Marko Žepič: Razvoj mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 102. Alenka Čebašek: Optimalni dobiček z davčnega vidika (primer Slovenije)
 103. Zlatko Grubar: Javni sektor na poti poslovne odličnosti
 104. Jaka Vidrih: Revizija v nepridobitni organizaciji ITF - Mednarodni ustanovi - fundaciji za razminiranje in pomoč žrtvam min
 105. Eva Bogataj: Revidiranje aktivnih postavk bilance stanja
 106. Tjaša Popovič: Razkritja v letnem poročilu
 107. Katarina Lavrič: Analiza poslovnega in finančnega izida
 108. Nina Blažič: Računovodstvo javnih podjetij
 109. Jana Trbižan: Računovodske informacije za nagrajevanje
 110. Anže Podnar: Informacije o uresničevanju ciljev - rezultatov javnega zavoda, primer Loški muzej
 111. Mojca Stariha: Računovodske informacije za odločanje o stečaju podjetja
 112. Anja Lavrič: Podobnosti in razlike med zunanjo in notranjo revizijo
 113. Božidar Jurglič: Revidiranje kratkoročnih terjatev iz poslovanja
 114. Andreja Abram: Kontroling v podjetju - primer družbe Intereuropa d.d.
 115. Barbara Perko Brvar: Računovodsko evidentiranje poslovnih združevanj
 116. Irena Pušar: Kontroling v Nemčiji - primer podjetja ALDI
 117. Jure Marko: Zunanje komercialno revidiranje javnega komunalnega podjetja X, d.o.o.
 118. Aljoša Ipavic: Analiza uspešnosti poslovanja družbe Petrol, d.d., Ljubljana
 119. Alenka Krkovič: Razkritja v letnih poročilih gospodarskih družb
 120. Anita Drčar: Uporaba ABC metode v izbranih slovenskih podjetjih
 121. Nina Kusterle: Izbrane razlike med mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in slovenskimi računovodskimi standardi ob uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja leta 2005
 122. Špela Anžič: Računovodstvo poslovnih združevanj
 123. Barbara Kuhar: Možnost uporabe obstoječih računovodskih računalniških rešitev v računovodskih servisih
 124. Tina Godina: Letno poročilo po prenovljenem Zakonu o gospodarskih družbah
 125. Tadeja Šteharnik: Računovodske informacije za določanje kapitalske ustreznosti bank
 126. Simon Jesenko: Vpliv sprememb slovenskih računovodskih standardov na delo zunanjega revizorja
 127. Urška Urankar: Razlike in podobnosti med notranjo in zunanjo revizijo
 128. Majda Janežič: Družbeno poročanje
 129. Petra Vozel: Primerjava slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov
 130. Lidija Markač: Posebnosti nadziranja zavarovalnic
 131. Nataša Bončar: Delitev računovodskih kazalnikov glede na vrste uporabnikov
 132. Matej Ušaj: Vpliv velikosti podjetja, tipa proizvodnje in povezanosti s tujim partnerjem in poslovodno računovodstvo
 133. Bogan Novak: Problematika cen v javnih podjetjih
 134. Nežka Končar: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih občin
 135. Vesna Belavić: Revidiranje aktive v trgovskih podjetjih
 136. Urška Mahkovic: Skupinski računovodski izkazi
 137. Tomaž Junkar: Računovodske informacije za ugotavljanje kapitalske ustreznosti podjetja
 138. Saša Kotar: Primerjava poslovne in davčne bilance v Sloveniji in v Avstriji
 139. Miha Berlič: Opredelitev stroškovnih mest v družbi storitvene dejavnosti
 140. Jasna Miklavič: Računovodske informacije za spremljanje vplivov delovanja podjetja na naravno okolje
 141. Helena Ferček: Smeri razvoja poslovodnega računovodstva
 142. Renata Plantan: Analiziranje računovodskih kazalnikov z vidika posameznih uporabnikov v podjetju Kolpa d.d.
 143. Meta Mele: Notranja revizija v zavarovalnici
 144. Jana Klemenčič: Povezanost zunanje in notranje revizije v javnih podjetjih
 145. Polona Turšič: Analiza uspešnosti poslovanja zavarovalnic
 146. Špela Pivk: Spremembe novih slovenskih računovodskih standardov povezave s pasivnimi postavkami bilance stanja
 147. Kristina Mavrič: Računovodske informacije za odločanje pri finančni funkciji
 148. Tomaž Kraševec: Revidiranje opredmetenih osnovnih sredstev
 149. Mojca Škerjanc: Kakovost računovodenja računovodskih servisov
 150. Nataša Golob: Revizijsko preverjanje ustreznosti računovodske predpostavke delujočega podjetja
 151. Martina Štravs: Posebnosti računovodstva v zavarovalnicah
 152. Tadeja Gornik: Izhodišča za pripravo pravilnika o računovodstvu za proizvajalno podjetje
 153. Andreja Istenič: Notranja revizija v trgovskem podjetju
 154. Matjaž Štrukelj: Temeljni računovodski izkazi in njihova informacijska vrednost
 155. Aleš Kavčič: Računovodski podatki in informacije za nadziranje poslovanja organizacijskih enot v Sloveniji in v tujini
 156. Matjaž Lapan: Spremembe, ki jih prinašajo novi Slovenski računovodski standardi na področju nadziranja, proučevanja (analiziranja) in informiranja
 157. Ana Kogovšek: Nadziranje bančnega poslovanja s poudarkom na notranji reviziji
 158. Jerneja Potočnik: Metodika revidiranja finančnega najema
 159. Mateja Bajde: Primerjava finančnih naložb po novih in starih SRS
 160. Maruša Taurer: Razvoj računovodstva v anglosaškem svetu in pri nas
 161. Katja Kolan: Spremljanje uspešnosti poslovanja organizacijskih enot
 162. Marija Srdarev: Razlike med slovenskim in hrvaškim računovodstvom v vrednotenju opredmetenih osnovnih sredstev
 163. Urška Grošelj: Revidiranje računovodskih izkazov v malem podjetju
 164. Klemen Bogataj: Novosti, ki jih prinašajo prenovljeni slovenski računovodski standardi na področju pasivnih postavk bilance stanja
 165. Zala Sonjak: Vpliv prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov na računovodstvo majhnega podjetja
 166. Nikolaj Petrišič: Računovodstvo ravnanja z okoljem z vidika države in podjetja
 167. Matjaž Žigon: Primerjava računovodstva samostojnega podjetnika v Italiji in Sloveniji
 168. Mitja Kepec: Vloga računovodskih informacij pri napovedovanju plačilne sposobnosti z izkazom finančnega izida
 169. Nika Drakulič: Računovodsko spremljanje financiranja cest
 170. Tina Kolenc: Revizija letnega poročila
 171. Mateja Podpečan: Analiza uspešnosti poslovanja Pivovarne Laško, d.d. z računovodskimi kazalniki
 172. Simona Rupnik: Novosti, ki jih prinašajo prenovljeni slovenski računovodski standardi na področju razkritij
 173. Sonia Vera Šerjak: Primerjava vplivnosti notranje in zunanje revizije na kakovost (odličnost) poslovanja podjetja
 174. Borut Šterbenc: Razlika v analizi uspešnosti poslovanja za podjetje Kolpa d.d. po slovenskih računovodskih standardih in mednarodnih računovodskih standardih
 175. Senahil Asanagić: Vpliv spremenjenega Zakona o revidiranju na kakovost delovanja revizijskih družb in nadzor nad njimi
 176. Peter Kelhar: Etični vidiki računovodskega informiranja
 177. Katarina Hafner: Povezanost analiz in računovodstva v slovenskih podjetjih
 178. Barbara Podgoršek: Primerjava komercialne revizije in revizije računskega sodišča
 179. Dragica Boncelj: Spremembe v vrednotenju in izkazovanju opredmetenih osnovnih sredstev, ki izhajajo iz prenovljenih SRS
 180. Talija Merčun: Novosti, ki jih za računovodstvo javnih podjetij prinašajo prenovljeni SRS
 181. Andreja Ličef: Posebnosti kalkulacij v gozdarstvu
 182. Romana Mrzlikar: Izkaz poslovnega izida po slovenskih računovodskih standardih in primerjava z ZDA
 183. Dejan Kolenc: Novosti, ki jih prinašajo prenovljeni slovenski računovodski standardi na področju vrednotenja in prikazovanja aktivnih postavk bilance stanja
 184. Vesna Derenčin: Računovodska proučitev stroškov dela v podjetju Ljubljanski potniški promet
 185. Mitja Cesar: Finančno in računovodsko obravnavanje prevzema
 186. Mija Bogataj Kopilović: Notranja revizija v bankah s poudarkom na revidiranju naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
 187. Katarina Valentinčič: Problematika računovodskih informacij v družinskih podjetjih
 188. Petra Podobnik: Problematika DDV v računovodstvu
 189. Marjeta Mlinar: Posebnosti računovodstva zavodov
 190. Matej Loncner: Razlike med revizijo poslovanja in revizijo računovodskih izkazov
 191. Ana Omladič: Revidiranje obveznosti do virov sredstev podjetja s poudarkom na kapitalu
 192. Špela Lunar: Povezanost notranje in zunanje revizije
 193. Dagmar Planko: Računovodske informacije za ugotavljanje bonitete dobaviteljev
 194. Petra Primožič: Ozaveščenost poslovodstva glede pomena notranje revizije

Druga dela (23)

 1. Slavka Kavčič: Osnove in merila za razdelitev premoženja gozdarskih podjetij
 2. Slavka Kavčič, Bogdan Kavčič, Darko Deškovič: Optimalna poslovna in samoupravna organiziranost gozdarstva : 2
 3. Slavka Kavčič, Janez Pogačnik, Andrej Dobre, Edvard Rebula, Toni Đukić, Zdenko Otrin: Merjenje gospodarske zmogljivosti gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji
 4. Slavka Kavčič: Težave pri merjenju uspešnosti poslovanja v gozdarstvu
 5. Slavka Kavčič: Težave pri merjenju uspešnosti poslovanja v gozdarstvu
 6. Slavka Kavčič, Sergeja Slapničar: Dobičkonosnost poslovanja gozdarskih družb s koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov
 7. Slavka Kavčič, Darjana Vidic: Metodologija za izračun dnine delavca sekača v koncesijskih gozdovih v Sloveniji
 8. Sabina Prelesnik: Računovodske informacije za nagrajevanje delovne uspešnosti
 9. Ljudmila Cotman: Vpliv ukinitve davčnih olajšav z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb na računovodsko politiko malega podjetja v Sloveniji
 10. Robert Kos: Poslovanje samostojnega podjetnika z računovodskim servisom
 11. Lea Jakopin: Primerjalna presoja prostovoljnih razkritij v letnih poročilih slovenskih zavarovalnic
 12. Nataša Marolt: Pomen, vloga in organizacija notranje revizije ter primerjava z zunanjim izvajanjem notranjerevizijskih storitev
 13. Sabina Vidmar: Stroški kakovosti v podjetju TPV Johnson Controls, d.o.o.
 14. Lola Novaković: Vpliv vrednotenja osnovnih sredstev na poslovni in davčni izid podjetja
 15. Barbara Dorić: Posebnosti računovodstva javnih zavodov
 16. Zdenka Škaler: Sistem obdavčitve plač v Sloveniji in izbranih državah
 17. Marija Dolžan: Letno poročilo javnega zavoda - primer Klinični center
 18. Alojzija Strle: Analiza usklajenosti dodeljenih in potrebnih sredstev za delovanje zdravstvenih zavodov Slovenije
 19. Tanja Pivk: Problematika javnih naročil v javnem sektorju
 20. Mihael Rot: Notranje kontrole - nova pravila za zaščito investitorjev
 21. Olivera Kastelic: Letno poročilo v zadrugi
 22. Nadja Čušin: Ocena kreditne sposobnosti podjetja po prenovljenih slovenskih računovodskih standardih
 23. Janez Ilnikar: Državna revizija in prikaz sistema notranjih kontrol in notranje revizije na primeru neposrednega uporabnika proračuna Republike Slovenije