Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (232)

 1. Klemen Brglez: Optimizacija stroškov distribucije vozil v izbranem logističnem podjetju
 2. Zlatko Gjorgjijoski: Pomen izbranih državnih inštitucij pri odkrivanju gospodarskega kriminala v Sloveniji
 3. Dolores Pušaver: Poslovni in finančni vidiki sponzoriranja športa
 4. Hajdi Zajc: Izzivi merjenja ogljičnega odtisa v praksi
 5. Anja Ziherl: Primerjalno presojanje poslovanja elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji
 6. Ula Sovdat: Oblikovanje informacij za odločanje o investicijah v izbrani turistični destinaciji
 7. Luka Kotnik: Primerjava sistemov korporativnega upravljanja podjetji v državni lasti med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
 8. Andreja Zajc Šuštar: Analiza uporabe mehanizmov za odkrivanje in preprečevanje prevar v izbranem podjetju
 9. Eva Semenič: Kritična presoja študentskega dela v Sloveniji
 10. Robin Gorenšček: Analiza donosnosti vplivnih naložb v obdobju nizkih obrestnih mer
 11. Ana Grželj: Optimiziranje davčne osnove na primeru izbranega podjetja
 12. Urša Barborič: Kritična presoja davčnega postopka
 13. Gaja Pavzin: Računovodenje naložb v vrednostne papirje; primerjava računovodskih pravil evrosistema in mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 14. Klara Ribič: Analiza vpliva protikoronskih ukrepov na poslovanje in računovodsko poročanje izbranega podjetja
 15. Anamarija Balukčić: Analiza informacij za obvladovanje plačilne nediscipline kupcev
 16. Maja Plavšić: Dejavniki uspešnega uvajanja celovite programske rešitve v podjetje
 17. Domen Lepej: Analiza informacij za odločanje o investiranju v kriptovalute
 18. Nejc Planinšek: Posebnosti računovodenja poklicnih nogometnih igralcev
 19. Aljuška Petek: Notranje kontrole v računovodskem servisu
 20. Blaž Božič: Revizija procesa prodaje pri izbranem izvajalcu gospodarskih javnih služb
 21. Anette Merslavič: Pomen sponzoriranja za delovanje rokometnega kluba in sponzorskega podjetja
 22. Jaka Gerlica: Pomen računovodskih servisov za odločanje podjetnikov v času zdravstvene krize
 23. Marko Plevnik: Analiza javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji
 24. Marina Katić: Kritična presoja forenzičnega računovodstva v Sloveniji
 25. Karen Oštir Cian: Izzivi uvedbe mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v Sloveniji
 26. Barbara Flere: Posebnosti revidiranja neopredmetenih sredstev
 27. Anja Mijatović: Oblikovanje kontrolinga za potrebe nagrajevanja zaposlenih v izbranem proizvajalnem podjetju
 28. Aleksander Sašo Mladenović: Vpliv samozaposlovanja nogometnih trenerjev na njihovo delovanje
 29. Bojana Radovan: Analiza uspešnosti reorganizacije Centra za socialno delo Ljubljana
 30. Tadeja Sterle: Analiza obračuna plač v izbranem podjetju
 31. Eva Špalir: Ekonomika ekoloških kmetij
 32. Urban Dolar: Obvladovanje stroškov v podjetju Damatech
 33. Anja Bizjak: Kritična presoja kakovosti podatkov na primeru izbranega evropskega projekta
 34. Katja Kovič: Primerjava davka od dohodka fizičnih oseb med Slovenijo in Hrvaško
 35. Suzana Petrič: Priporočila za poročanje občin na podlagi analiz računskega sodišča
 36. Maruša Gliha: Primerjava poročil o trajnostnem razvoju izbranih farmacevtskih družb
 37. Mitja Jančar: Analiza pravice do uporabe sredstev za potrebe knjiženja
 38. Špela Kolarič: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov v izbranem društvu
 39. Bojan Lukić: Vpliv bančne regulative na revizijo
 40. Julian Miller: An analysis of a management control system in a manufacturing company
 41. Žiga Krajnc: Revidiranje kriptovalut v računovodskih izkazih
 42. Simona Medved: Kritična presoja regulacije računovodskega poklica v Sloveniji
 43. Joža Škerjanec: Vpliv avtomatizacije in robotizacije na delo računovodij
 44. Urša Puhar: Oblikovanje kontrolinga v izbrani trgovini na debelo
 45. Leon Senica: Davčne spodbude za zmanjšanje zavržene hrane v Sloveniji
 46. Mojca Žnidar: Primerjava davčne obveznosti podjetij v Sloveniji in Avstriji
 47. Matic Zagoričnik: Analiza implementacije programa SAP na področju kontrolinga v izbranem podjetju
 48. Maša Žižek: Revizija stroškov raziskav in razvoja
 49. Anja Grašič: Analiza dobičkonosnosti kupcev v izbranem podjetju
 50. Marjanca Gradišar: Primerjava notranjega in zunanjega izvajanja računovodstva z vidika kompetenc računovodij
 51. Lana Vencelj: Vpliv dejavnikov delovnega okolja na kakovost izvedbe revizije
 52. Simona Rojec: Posebnosti revizije računovodskih izkazov invalidske organizacije
 53. Tina Suhadolnik: Ekonomika agencijskega dela
 54. Žan Kompara: Analiza razvoja in uveljavitve revizorjeve neodvisnosti v Sloveniji v obdobju 2007 do 2017
 55. Eva Burger: Vpliv uvedbe davčnih blagajn na sivo ekonomijo na primeru slovenskih storitvenih podjetij
 56. Ilvana Kudić, Urška Suhadolnik: Analiza uvedbe standarda kakovosti na delovanje računovodskih servisov
 57. Anita Pavlin: Informacije za obvladovanje proizvodnega procesa v izbranem podjetju
 58. Tina Korošec: Revizorjevo presojanje predpostavke delujočega podjetja
 59. Aljaž Kavka: Kritična presoja zaposlovanja v Sloveniji
 60. Taja Brešan: Davčne posebnosti transportnih podjetij
 61. Katarina Dragar: Pomen računovodskih servisov za odločanje malih podjetnikov
 62. Dijana Kovačič: Nadgradnja operativnega kontrolinga stroškov za odločanje v Zdravstvenem domu Trbovlje
 63. Nina Peternel Arzenšek: Poslovni vidiki preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 64. Špela Brlečič: Dejavniki uspešnega zunanjega izvajanja računovodstva
 65. Mojca Kokelj: Analiza izbranega računalniškega programa za dokumentiranje izvajanja revizije manjših družb
 66. Tina Lazar: Poslovna analiza športnega dogodka
 67. Anja Trdin: Računovodstvo projektov sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi različnih finančnih mehanizmov
 68. Staša Svetec: Kalkuliranje stroškov po strankah v računovodskem servisu
 69. Tatjana Vošinek Pucer: Nadgradnja sistema obvladovanja odvisnih družb v skupini Intereuropa
 70. Darja Kastelic: Pomen stalnega predračunavanja za managersko odločanje
 71. Kaja Seničar: Kritična presoja računovodstva človeških zmožnosti
 72. Rok Brajnik: Obvladovanje tveganj Nogometne zveze Slovenije
 73. Damir Adrović: Vpliv lastniških povezav in privatnega kapitala na poslovanje slovenskih nogometnih klubov
 74. Tilen Tarman: Financiranje in vzdrževanje športnih objektov v Sloveniji na primeru nordijskega centra Planica
 75. Klavdija Hočevar: Posebnosti revidiranja invalidskih podjetij
 76. Eva Klampfer: Oblikovanje kontrolinga v izbranem podjetju
 77. Jerneja Kotnik: Kritična presoja ureditve računovodstva kmetijstva v Sloveniji
 78. Mateja Kroflič: Projektni kontroling z uporabo metode prislužene vrednosti
 79. Ivana Stoilkova: Primerjava obračuna davka na dobiček med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo
 80. Mihael Jambrošić, Denis Selimović: Vpliv finančnega fair playa na delovanje nogometnih klubov
 81. Urška Strojan: Analiza predračunavanja v izbranem javnem zavodu
 82. Sandi Brataševec: Analiza stroškovne cene javnega linijskega prometa v Sloveniji
 83. Miroslav Šmid: Analiza stroškov kakovosti podjetja Domel
 84. Anesa Ipavec: Davčno optimiziranje gospodarskega subjekta glede na njegovo pravnoorganizacijsko obliko
 85. Zala Janet: Pomen nabavne funkcije za obvladovanje stroškov - primer Metal Ravne d.o.o.
 86. Tanja Kaltnekar: Analiza izbranih oprostitev pri davku na dodano vrednost
 87. Irena Korenčan: Analiza posebnosti poslovanja javnih podjetij
 88. Tomaž Glažar: Načrtovanje in organiziranje knjigovodstva proizvodnje za potrebe notranjega poročanja
 89. Bojan Krajačič: Oblikovanje kontrolinga v manjših javnih organizacijah
 90. Mojca Kuzmički: Sistemske davčne zatajitve in vloga davčnega vrtiljaka
 91. Mateja Marković: Analiza razumevanja zakonskih sprememb pri obračunu davka na dodano vrednost v Sloveniji
 92. Nives Mlinar: Finančna analiza menedžerskega odkupa podjetij BTC in Merkur
 93. Aljoša Žerovnik: Računovodski in davčni vidik poslovanja samozaposlenih
 94. Primož Štrekelj: Primerjalna analiza slovenske športne stavnice z izbranimi tujimi športnimi stavnicami
 95. Špela Stojan: Analiza notranjih kontrol v javnem zavodu Triglavski narodni part
 96. Katja Šemrov: Oblikovanje informacij za kreditno odločanje bank
 97. David Slavec: Davčni ukrepi za omejevanje izpušnih emisij novih osebnih vozil Evropske unije ter držav članic
 98. Andrej Sraka: Analiza in razvoj delovanja kolektivnih organizacij v Sloveniji
 99. Metka Zalar: Celovita rešitev iskanja prihrankov za izboljšanje uspešnosti poslovanja v izbranem proizvodnem podjetju
 100. Zvonka Antonija Sterle Holc: Oblikovanje strateškega računovodstva v izbranem javnem zavodu
 101. Nina Poboljšaj: Analiza stroškov sodnih izterjav fizičnih oseb v izbrani banki
 102. Anja Mustar: Vpliv cenovne konkurence na kakovost storitev računovodskih servisov
 103. Nataša Poznič: Posebnosti poslovanja invalidskih podjetij v Sloveniji
 104. Kristijan Dragojević: Analiza izbranih oblik obnove voznega parka SV
 105. Blanka Črv: Vloga računovodstva v postopku prostovoljne likvidacije družbe na primeru izbranega podjetja
 106. Andreja Gršič: Obvladovanje stroškov gradbenih projektov v podjetju Hidrotehnik
 107. Nina Čapelnik: Primerjava vlog forenzičnega računovodstva in notranje revizije pri odkrivanju prevar
 108. Marina Mijić: Raziskava strokovnosti računovodij in njihovega izobraževanja v Sloveniji
 109. Jožica Belšak: Organiziranje računovodstva v JGZ Brdo
 110. Tea Odlazek Mesar: Analiza stroškov in dobrobiti prehoda iz papirnega v brezpapirno računovodstvo
 111. Maja Mihelič: Pomen ravnanja odnosov do kupcev za obvladovanje terjatev na primeru izbranega podjetja
 112. Sabina Franko: Presoja uspešnosti in učinkovitosti nabavne funkcije v izbranem podjetju
 113. Patricija Slokar: Vpliv spremembe Zakona o dohodnini na obdavčitev in vodenje poslovnih knjig kmetijskih subjektov
 114. Magdalena Denšer: Implementacija direktive EU 2013/34/EU v Sloveniji in njen vpliv na poenostavitev računovodenja v mikro in malih podjetjih
 115. Zvonka Lisjak: Nadgradnja računovodstva za potrebe načrtovanja v javnem zavodu
 116. Suzana Rodela: Oblikovanje operativnega kontrolinga za odločanje v Zavodu za zdravstveno varstvo Koper
 117. Nina Mitrović: Analiza stroškov kopiranja v primerih nakupa, najema in zunanjega izvajanja storitev
 118. Nežka Zadnikar: Učinki uvedbe davčnih blagajn na sivo ekonomijo v Sloveniji
 119. Martina Žigante: Analiza vpliva izbranih oblik zaposlovanja na stroške dela podjetja
 120. Špela Krže: Pomen računovodskih in neračunovodskih informacij za merjenje uspešnosti uprav izbranih slovenskih podjetij
 121. Manca Žerovnik: Analiza vpliva Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih na likvidnost podjetij
 122. Laura Gregorčič: Merjenje uspešnosti poslovanja občin na primeru jugovzhodne Slovenije
 123. Katja Turk: Organizacijski in vsebinski vidik kontrolinga in notranje revizije v slovenskih podjetjih
 124. Nives Fajfar: Računovodstvo odloženih davkov
 125. Iris Oražem: Analiza črpanja evropskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo
 126. Mateja Hafner: Kritična presoja popisa osnovnih sredstev v izbranem podjetju
 127. Kristijan Kolmančič: Planiranje davčnih obremenitev slovenskega mednarodnega podjetja na primeru hčerinskih družb v Južni Koreji in na Kitajskem
 128. Ana Arko: Računovodstvo v postopku prisilne poravnave
 129. Stanka Beguš: Vloga kontrolinga pri uresničevanju poslovne odličnosti izbranega podjetja
 130. Marijana Evđenić: Analiza ovir pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah
 131. Maja Mirič: Spremljanje in proučevanje stroškov raziskovalnih projektov 7. okvirnega programa
 132. Vesna Kuzmin: Analiza razkritij tveganj v letnih poročilih izbranih velikih trgovskih podjetij
 133. Ines Jeretina: Kritična presoja kakovosti revidiranja računovodskih izkazov in možnih predlogov nadaljnjega razvoja revizijske stroke
 134. Aleksija Metlika: Oblikovanje informacij za vodenje projektov v podjetju IMP
 135. Marko Lojak: Empirična raziskava vpliva stroškov raziskav in razvoja na uspešnost slovenskih podjetij v predelovalni industriji
 136. Sandra Zore: Izdelava modela oblikovanja cen vozovnic v javnem potniškem prometu
 137. Lea Vovko: Obvladovanje hčerinskega podjetja v tujini
 138. Jure Eržen: Sodobni trendi v delovanju bonitetne službe poslovne banke
 139. Saša Stoimenovski: Obvladovanje stroškov materiala v izbranem podjetju
 140. Kati Antunović: Pomen obvladovanja stroškov dela za uspešnost poslovanja javnega zdravstvenega zavoda
 141. Gregor Sabol: Presoja kakovosti računovodskih servisov v osrednjeslovenski regiji
 142. Eva Jamnik: Nadgradnja orodij kontrolinga v podjetju EGP
 143. Romana Omovšek: Analiza družbene odgovornosti bank v Sloveniji
 144. Melita Smolič: Učinkovita izterjava v malih podjetjih
 145. Mukesh Kumar Sinha: Outcome budget in Indian Union Budget
 146. Nina Kropivšek: Oblikovanje informacij za nabavne odločitve na primeru podjetja Tritech
 147. Rok Jeraj: Obvladovanje terjatev v izbranem podjetju
 148. Andreja Brezovnik: Uporaba metode ciljnih stroškov za obvladovanje projektov v gradbeništvu
 149. Mojca Debeljak Kozina: Kontroling projektov, financiranih s strukturnimi skladi
 150. Andreja Brinc: Analiza učinkovitosti in uspešnosti delovanja davčnih inšpektorjev na Davčnem uradu Novo mesto
 151. Teja Burja: Posebnosti revidiranja v času gospodarske krize
 152. Barbara Perčič: Posebnosti obračuna odbitnega deleža DDV v javnih zavodih
 153. Karmen Potisek: Vloga in pomen računovodstva v izbranem javnem podjetju
 154. Alenka Rošer: Finančni in računovodski vidik prevzemov s prikazom izbranega podjetja
 155. Katarina Kavkler: Uvedba informacijskega sistema za poročanje kontrolinga v podjetju Etol
 156. Janez Zajec: Učinkovitost organiziranja prvostopenjskih kontrol projektov, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike
 157. Barbara Bizjak: Analiza posebnosti letnega poročila javnega zavoda na primeru Ekonomske fakultete v Ljubljani
 158. Robert Potočki: Zagotavljanje kakovosti delovanja revizijskih družb
 159. Nina Gerželj: Primerjava delovanja institucij za opravljanje nadzora nad porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
 160. Iztok Žaberl: Kalkulacija stroškovne cene v podjetju Iskra Mehanizmi
 161. Silva Erjavec: Nadgradnja kontrolinga v podjetju Livar
 162. Darja Ziherl: Analiza uporabe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (2006)
 163. Aleksandra Abram: Analiza poslovanja podjetja Mlinotest z modelom ekonomske dodane vrednosti
 164. Katarina Žgajnar: Računovodenje poslovanja z nepremičninami
 165. Katarina Adžaga Uršič: Oblikovanje operativnega kontrolinga za poslovodsko obvladovanje projektov v podjetju Geoinženiring
 166. Janja Pegam: Analiza zunanjega in notranjega nadzora javnih financ pri neposrednem proračunskem uporabniku - upravni enoti
 167. Maja Gaber: Računovodenje osnovnih sredstev v trgovinski dejavnosti
 168. Tina Mulej: Metodika predračunavanja pri prevzemu podjetja
 169. Katja Tavčar: Nepravilnosti v računovodskih izkazih malih podjetij v Sloveniji
 170. Tanja Krebelj: Analiza poročanja o družbeni odgovornosti v letnih poročilih slovenskih podjetij
 171. Nataša Pustotnik: Izračun ekonomske dodane vrednosti za skupino Helios
 172. Borut Retelj: Sodobno ugotavljanje uspešnosti dobičkovnih mest odgovornosti v izbranem podjetju
 173. Tanja Tokić: Kritična presoja konsolidiranih računovodskih izkazov v primeru gradbene poslovne skupine
 174. Nataša Prijatelj Petelinkar: Prednosti in slabosti zunanjega izvajanja računovodenja
 175. Teja Šuster: Metodika revidiranja in revizorjeva odgovornost pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih
 176. Sanela Bajt: Možne smeri razvoja kontrolinga v telekomunikacijskem podjetju
 177. Marjetka Remar: Oblikovanje kontrolinga za obvladovanje hčerinskih družb v tujini na primeru družbe "Trimo Inženjering"
 178. Ines Bregar: Notranja revizija nabavne funkcije v podjetju Merkur
 179. Vesna Smrekar: Odločanje o investicijah v infrastrukturo v lokalnih gospodarskih družbah
 180. Primož Medjo: Analiza možnosti preživetja študentskih servisov v panogi posredovanja zaposlitev in dela
 181. Tjaša Milavec: Oblikovanje strateškega računovodstva za prodajne in nabavne odločitve v podjetju Avtera
 182. Petra Zagorc: Analiza poročanja o odloženih davkih v Sloveniji
 183. Peter Peternelj: Metodika izračunavanja ekonomske dodane vrednosti
 184. Katja Jelerčič: Oblikovanje kontrolinga v zavarovalnici
 185. Tomaž Gale: Oblikovanje informacijskega sistema za poslovno odločanje v malem rastočem podjetju
 186. Dušanka Luzar: Analiza ustreznosti določanja transfernih cen iz davčnega vidika v izbranem gradbenem podjetju
 187. Tamara Železnik Kohek: Operativna tveganja v Novi Ljubljanski banki, povezana s prevzemom evra
 188. Damjan Švigelj: Operativni kontroling za obvladovanje stroškov proizvodnje
 189. Nina Arnol: Analiza stroškov kakovosti v izbranem podjetju
 190. Barbara Podnar: Pomen kontrolinga pri spremljanju projektov v gradbenem podjetju IMP Montaža Koper
 191. Franc Poje: Analiza dobičkonosnosti kupcev v Kovinoplastiki Lož d.d. - PC Okovje
 192. Petra Fijavž: Oblikovanje neračunovodskih informacij za ugotavljanje dolgoročne uspešnosti podjetja X
 193. Tina Parcer: Oblikovanje računovodskih informacij s pomočjo informacijskega sistema SAS za potrebe odločanja v mednarodnem podjetju
 194. Anita Hvala: Računovodsko obravnavanje finančnih naložb in zahtevanih razkritij po slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih
 195. Andreja Mravinc: Vpliv vrednotenja naložb pokojninskih skladov na donosnost premoženja v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
 196. Anica Milčinovič: Kontroling polne lastne cene izdelka
 197. Tamara Šimunaci Boškin: Računovodski načini povečevanja dobička
 198. Romana Čaplo: Računovodski vidik zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in njegova uporaba pri davčnem poslovanju podjetij
 199. Andreja Mavčič: Uvajanje računovodstva aktivnosti s pomočjo informacijskega sistema Baan v podjetju Kovina
 200. Peter Papler: Računovodsko predračunavanje s simulacijskim modelom za odločanje o načrtih Slovenske vojske
 201. Renata Zupančič: Metodika notranjega revidiranja nabave v proizvodnem podjetju
 202. Mirjana Pustatičnik: Uvajanje samoocenjevanja notranjih kontrol v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 203. Vanja Žilnik: Izgradnja informacijskega sistema za potrebe kontrolinga poslovne skupine
 204. Ivan Maklič: Primerjalna presoja poslovanja družb Casino Portorož in HIT Nova Gorica
 205. Marko Drakulič: Kontroling v gradbenem podjetju
 206. Slađana Ivanović: Oblikovanje poslovodnega računovodstva v podjetju Ljubljanske mlekarne
 207. Matjaž Šivic: Metoda razvoja funkcij kakovosti - razvoj izdelka v lesni industriji
 208. Tatjana Možek: Vpliv vstopa Slovenije v EU in evro območje na računovodska pravila in poročanje Banke Slovenije
 209. Marjan Kešnar: Pomembnost pri revidiranju letnih poročil slovenskih gospodarskih družb
 210. Mateja Kovač: Revidiranje kapitalskega tveganja v banki s strani bančnega nadzornika
 211. Nataša Laure: Revidiranje kreditnega tveganja bank v Sloveniji
 212. Tatjana Žle: Računovodstvo prihodkovnih mest odgovornosti v trgovski dejavnosti
 213. Mojca Pipan: Vzpostavitev notranjega nadzora javnih financ v Sloveniji na podlagi zahtev Evropske unije in izkušenj držav članic
 214. Andreja Kraškovic: Notranje revidiranje življenjskega zavarovanja
 215. Urška Polšak Papič: Sodobno presojanje bonitete bančnih komitentov s pomočjo ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje
 216. Mojca Jančič: Razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih bank
 217. Marijana Vrtač: Raziskava upoštevanja načela neodvisnosti zunanjega revizorja v Sloveniji
 218. Igor Vajda: Notranje revidiranje kreditnega tveganja pri bančnem poslovanju
 219. Primož Butinar: Smernice za razvoj sodobne programske opreme za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov
 220. Alenka Pirc: Pomen računovodskih informacij za odločanje v NE Krško v razmerah odprtega trga električne energije
 221. Jerneja Orelj: Uporabnost letnih poročil slovenskih podjetij za borzno analizo
 222. Simona Korošec Lavrič: Ocenjevanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za namene računovodskega poročanja
 223. Alenka Šimc: Določanje prenosnih cen v mednarodnih podjetjih z upoštevanjem davčnega vidika
 224. Lea Stopar: Računovodski vidik razvoja novega izdelka v podjetju z dejavnostjo proizvodnje avtomobilskih delov
 225. Barbara Guzina: Vpliv davčne zakonodaje na oblikovanje prenosnih cen
 226. Monika Maleš: Računovodski in trženjski vidiki poslovnega skrbništva
 227. Cirila Kovačič: Računovodski vidik poslovnih združevanj
 228. Miroslava Drašler: Kontroling projektov v telekomunikacijskem podjetju
 229. Mojca Dolžan: Projektni kontroling
 230. Simona Čarman Poberaj: Oblikovanje računovodskih informacij za potrebe nadzornih svetov slovenskih podjetij
 231. Mojca Vrečar: Tveganja pri revidiranju slovenskih podjetij
 232. Jana Benčina Henigman: Uvajanje kontrolinga v proizvodnem podjetju v povezavi z zahtevami sistema kakovosti VDA 6.1 v avtomobilski industriji

Bsc theses (462)

 1. Aljaž Klemenčič: Stroškovna analiza projekta izbranega podjetja
 2. Rebeka Viktorija Porenta: Primerjava cen izbranih zavarovalnih storitev v Sloveniji
 3. Aldina Mušić: Vpliv digitalizacije na revizijo
 4. Maida Babača: Finančno opismenjevanje mladih
 5. Nik Dobnikar: Problematika izpolnjevanja rokov za predložitev davčnih obračunov v računovodskem servisu
 6. Urša Rode: Analiza finančne pismenosti v Sloveniji
 7. Valentina Kovačič: Računovodsko proučevanje izbranega podjetja
 8. Lea Matjašič: Ekonomika mrežnega marketinga
 9. Matej Filipović: Analiza postopkov sklenitve leasing posla
 10. Nika Pavlič Hren: Primerjava poslovanja dveh izbranih računovodskih podjetij
 11. Nejc Pahor: Kritična presoja organiziranja davčnih oaz
 12. Vanja Banjac: Revidiranje notranjih kontrol v procesu nabave v podjetju Mercator
 13. Uroš Savarin: Ekonomski vidiki preoblikovanja s.p. v d.o.o.
 14. Maja Mlinar: Analiza nagrajevanja v izbranem podjetju
 15. Patricija Bizjak: Analiza stroškov selitve proizvodnje izbranega podjetja
 16. Katarina Leskovec: Finančna analiza rekonstrukcije MHE Strmec
 17. Anja Močnik: Posebnosti računovodstva javnega zavoda
 18. Erika Stanković: Analiza proračuna izbrane občine
 19. Ameli Randelj: Ekonomika slovenskega primarnega zdravstva
 20. Tim Sajovic: Primerjava poslovanja dveh izbranih organizacij na področju izobraževanja odraslih
 21. Nataša Antonin: Računovodstvo in finance društev
 22. Matevž Kulot: Načrtovanje poslovanja novega podjetja za proizvodnjo zaščitnih mask
 23. Ajla Bajrektarević: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov za izbrano podjetje
 24. Agata Bojc: Oslabitev in odpis terjatev zaradi insolvenčnosti podjetja
 25. Andreja Gracar: Obračun stroškov dela
 26. Larisa Gunzek: Analiza stroškov osebnega prevoza
 27. Hajdi Zajc: Kalkuliranje stroškov na osnovi računovodstva aktivnosti
 28. Petra Kopač: Obdavčitev kulturnih delavcev v mednarodnem poslovanju
 29. Kristina Smrke: Izzivi sodobnega računovodskega servisa
 30. Gašper Mikuž: Analiza proračuna izbrane občine
 31. Pia Platiša: Vpliv epidemije covid-19 na stroške dela v izbranem podjetju
 32. Tinkara Kos: Analiza proračuna občine Borovnica
 33. Pia Novak: Posebnosti računovodstva trgovskega podjetja
 34. Dolores Pušaver: Analiza davčnih obveznosti pri preoblikovanju podjetja iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 35. Anja Udir: Sistem uravnoteženih kazalnikov v izbranem podjetju
 36. Michelle Kastelic: Poslovna analiza izbranega podjetja
 37. Vesna Paulić: Primerjalna analiza letnega poročila izbranih nogometnih klubov
 38. Katja Selan: Predračunavanje v izbranem podjetju
 39. Maja Cirnski: Vsebina in analiza letnega poročila izbranega podjetja
 40. Tina Slovša: Računovodstvo zalog v izbranem podjetju
 41. Maja Kržišnik: Analiza poslovanja izbranega družinskega podjetja
 42. Indira Ljubijankić: Analiza družbene odgovornosti izbrane banke
 43. Simon Hristov: Načrtovanje poslovanja novega podjetja
 44. Nina Gašperin: Amortizacija občinske gospodarske javne infrastrukture
 45. Špela Barborič: Kompetence revizorja
 46. Tanja Jug: Analiza računovodskih izkazov izbranega podjetja za potrebe menedžerskega odločanja
 47. Vesna Trbovc: Presojanje poslovanja bančnega komitenta X
 48. Erika Zaletel: Posebnosti računovodstva osnovnih sredstev javnega zavoda
 49. Nevenka Mustar: Posebnosti obračuna davka na dodano vrednost v transportu
 50. Urša Barborič: Prevare v računovodstvu
 51. Jaka Gerlica: Računovodski vidiki osebnega stečaja
 52. Nejc Brglez: Vpliv verižnih kompenzacij na likvidnost podjetja
 53. Anamarija Balukčić: Računovodske informacije za ugotavljanje pranja denarja in financiranja terorizma
 54. Hana Močnik: Analiza poslovanja družinskega podjetja Močnik z računovodskimi kazalniki
 55. Ula Habijanič: Analiza računovodskih izkazov izbranega podjetja
 56. Maja Klavs: Strateško računovodstvo izbranega podjetja
 57. Rok Golob: Primerjava računovodskih izkazov bank Wells Fargo & Company in Skupine NLB
 58. Andrej Stenko: Pospeševanje prodaje vozil v izbranem trgovskem podjetju
 59. Eva Lotrič: Posebnosti računovodstva društev
 60. Metka Bratok: Stroškovno računovodstvo izbranega podjetja
 61. Violeta Avramović Gašić: Analiza poslovanja izbranega nogometnega društva
 62. Franjo Rozman: Analiza računalniških računovodskih programov za društva
 63. Jaka Doljak: Sodobna orodja kontrolinga
 64. Petra Dolinar: Revizorjeva odgovornost pri pregledu poslovnega poročila
 65. Eva Žnidaršič: Pravna ureditev računovodskega poklica v Sloveniji
 66. Romana Glač: Etika v računovodstvu
 67. Luka Jurišić: Vpliv licenčnih postopkov na delovanje nogometnega kluba
 68. Janja Tovornik: Analiza ureditve računovodskega poklica v Sloveniji
 69. Lucija Kovič: Analiza poslovanja izbranega trgovskega podjetja
 70. Mira Lazarević: Računovodska analiza izbranih podjetij
 71. Igor Barukčić: Analiza licenciranja nogometnih klubov v Sloveniji
 72. Anita Balkovec: Obvladovanje stresa računovodje
 73. Špela Kolarič: Obračunavanje prihodkov in odhodkov v javnem zavodu
 74. Simon Kardoš: Davčni vidiki poslovanja kmetij
 75. Julijana Čadež: Obvladovanje likvidnosti malega podjetja
 76. Marija Maja Kos: Računovodska analiza podjetja Talum
 77. Janja Juretič: Računovodstvo človeških zmožnosti
 78. Matej Šurk: Kalkulacija stroškov v cestnem blagovnem prevozu
 79. Katja Mlinar: Analiza popisa osnovnih sredstev v izbranem podjetju
 80. Melita Čuden: Obračun stroškov proizvodnje v malem podjetju
 81. Tanja Kukovec: Preprečevanje utaj davka na dodano vrednost
 82. Alen Balažič: Analiza računovodskih podatkov nogometnih klubov prve slovenske lige za potrebe njihovega licenciranja
 83. Matjaž Smolič: Analiza poslovanja Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada
 84. Žan Logar: Poslovna sanacija izbranega športnega društva
 85. Tomislav Dražić: Analiza proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
 86. Jasna Rakanović: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 87. Klemen Rus: Poslovni načrt za izbrano podjetje
 88. Edina Mahmutagić: Računovodska analiza izbranega podjetja
 89. Marko Maučec: Analiza prihodkov in odhodkov v Mestni občini Ljubljana za leto 2010
 90. Goran Jovanović: Načrt razvoja lastnega računovodskega servisa
 91. Lucija Žunter: Analiza letnega poročila Mestne občine Celje
 92. Marjeta Krvina: Računovodstvo javnega zavoda na primeru osnovne šole
 93. Tanja Nedog: Analiza stroškov izbranega podjetja v obdobju 2008 do 2014
 94. Simona Ulen: Analiza proračuna Občine Tišina
 95. Žiga Bauer: Pomen zadovoljstva kupcev na uspešnost podjetja Kolesarski center
 96. Barbara Purkart: Davek od dohodka pravnih oseb podjetja Telemach Rotovž, d. d.
 97. Katja Pegam: Posebnosti računovodstva zasebnega zavoda s koncesijo
 98. Tina Wahl: Analiziranje uspešnosti poslovanja Občine Idrija
 99. Primož Repas: Posebnosti računovodstva upravne enote
 100. Jasminka Jusič: Kazalci odnosa do strank za merjenje uspešnosti prodajalcev
 101. Mirnes Vukalić: Analiziranje računovodskih izkazov košarkaških klubov za potrebe njihovega licenciranja
 102. Maja Erbežnik: Posebnosti računovodstva politične stranke
 103. Tina Jerič: Poslovni načrt za novo podjetje na primeru ročne avtopralnice
 104. Marjanca Fortuna: Kalkulacija stroškov izbranega protokularnega dogodka
 105. Tanja Derajić: Razporejanje stroškov v javnem zavodu na primeru Osnovne šole Danile Kumar
 106. Manuela Nabergoj Furlan: Posebnosti računovodstva kmetijskih gospodarstev
 107. Maja Mohorčič: Analiza proračuna občine Grosuplje
 108. Larisa Trobec: Analiza prihodkov in odhodkov Občine Logatec za leti 2008 in 2013
 109. Tadeja Štefanič: Računovodska analiza proračuna Občine Brežice
 110. Zala Jež: Računovodska analiza lovske družine Hubelj
 111. Urška Mahmić: Posebnosti računovodstva na primerih javnih zavodov
 112. Rok Primc: Posebnosti računovodstva javnega podjetja
 113. Erika Lampe: Oblikovanje proračuna Občine Ankaran
 114. Mojca Rant: Pridobitev strokovnega naziva v dejavnosti računovodskih servisov
 115. Sandra Dobrin: Kontroling razvoja novega izdelka v izbranem podjetju
 116. Damjana Oven Medmeš: Stroškovno računovodstvo v izbranem zdravstvenem zavodu
 117. Jerneja Kaplan: Merjenje uspešnosti in nagrajevanje zaposlenih v izbranem podjetju
 118. Nives Podbrežnik: Nadzor nad davčnimi utajami pri prometu z avtomobili
 119. Branka Ražem: Analiza proračuna Občine Ilirska Bistrica
 120. Vanja Kondić: Primerjava in analiziranje proračunov občin Jesenice, Bled in Kranjska Gora
 121. Larisa Kalin: Računovodska analiza poslovanja Občine Brežice
 122. Blaž Sabolek: Analiza spremenjenega merjenja na obračun stroškov ogrevanja
 123. Tanja Podkrajšek: Vpliv uvedbe novega davka na nepremičnine na prihodke Občine Žirovnica
 124. Brigita Žagar: Analiza razkritji k računovodskim izkazom izbranih osnovnih šol
 125. Barbara Fumić: Analiza uspešnosti črpanja evropskih sredstev na primeru splošne bolnišnice
 126. Jana Kadunc: Analiza proračuna občine Grosuplje
 127. Lucija Ravnikar: Posebnosti računovodstva stroškov dela
 128. Petra Sitar: Delovanje in razporejanje stroškov v izbranem javnem zavodu
 129. Anja Blatnik: Odločanje o zunanjem izvajanju računovodstva
 130. Andreja Gregorič: Analiza razkrivanj kreditnih tveganj v letnih poročilih slovenskih podjetij
 131. Laura Hrovat: Računovodstvo ekologije izbranega podjetja
 132. Gašper Klemen: Analiza zunanjega izvajanja računovodstva na izbranem primeru
 133. Irena Klemenčič: Stroškovno računovodstvo v vzgojno-izobraževalnem zavodu
 134. Irena Knapič: Konsolidirane bilance stanja
 135. Maja Knapič: Knjigovodstvo stroškov dela
 136. Lara Krapež Božnar: Finančna analiza
 137. Azra Lorbek: Vpliv elektronskega poslovanja na delo v računovodstvu
 138. Sašo Matko: Presojanje bonitet srednjih in malih podjetij na primeru izbranih bank
 139. Tadeja Orel: Obračun davka na dodano vrednost pri prometu z nepremičninami
 140. Sabina Rizvić: Obračun davka na dohodek pravnih oseb za leto 2014 podjetja Eko
 141. Tanja Zibelnik: Obvladovanje terjatev v izbranem podjetju
 142. Marko Mohar: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov za izbrano podjetje
 143. Tina Suhadolnik: Zunanje izvajanje računovodstva
 144. Boštjan Makovec: Primerjava poslovanja podjetij Telemach in Telekom
 145. Janez Žos: Kalkuliranje lastne cene tovornega prometa
 146. Vasja Rupnik: Analiza stroškov razvoja novega proizvoda
 147. Vid Hrstič: Poročanje o družbeni odgovornosti
 148. Urška Pečnik: Analiza notranjih kontrol finančne in računovodske funkcije v izbranem podjetju
 149. Lea Soklič: Analiza finančnega stanja klubov v prvi slovenski nogometni ligi
 150. Anja Grubišić: Dejavniki odličnosti poslovodnega računovodje
 151. Robert Fink: Revidiranje kontov kapitala
 152. Nina Smole: Odškodninski sistem za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih vrst
 153. Marko Šere: Obvladovanje zalog v podjetju Comshop d. o. o.
 154. Bojan Vilfan: Vloga zunanjega svetovalca pri procesih prodaje ali nakupa podjetij
 155. Tjaša Testen: Davčno optimiranje poslovanja malega podjetja
 156. Matic Žehelj: Analiza družbene odgovornosti podjetja BTC
 157. Boštjan Pečnik: Revidiranje v času krize
 158. Aleš Logar: Izdelava sistema uravnoteženih kazalnikov za podjetje Krka d.d.
 159. Tina Kališnik: Analiza poslovanja rent-a-car podjetij v Sloveniji
 160. Sebastjan Eržen: Kvantitativni in kvalitativni vidik nadzora Evropskega socialnega sklada
 161. Monika Kobal: Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih
 162. Davorin Klemen Blatnik: Trženje računovodskih storitev v podjetju Libres
 163. Andrej Zografski: Financiranje velikih infrastrukturnih projektov iz strukturnih skladov EU
 164. Tanja Hvala Janež: Analiza stroškov pisarniškega materiala v Občini Sežana
 165. Tina Miklavčič: Računovodstvo Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 166. Metka Jarc: Analiza stroškov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe vodenja s cilji v izbrani poslovni banki
 167. Polona Strehar: Finančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbe
 168. Marko Ujc: Analiza poročanja o družbeni odgovornosti v letnih poročilih Abanke Vipa, d. d.
 169. Dragica Roblek: Zaključni račun Občine Naklo za leto 2010
 170. Adrijana Ilievski: Oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov v bolnišnici
 171. Lina Jerman: Optimiranje davka od dohodka pravnih oseb na primeru podjetja Petrol d. d.
 172. Petra Ščuka: Temeljne razlike računovodstva v javnem in zasebnem sektorju
 173. Štefan Činč: Revidiranje poslovanja občin - primer Občine Beltinci
 174. Bojan Bertalanič: Priprava finančnega načrta za šolo Košarkarskega kluba Domžale
 175. Anbela Bajrić: Analiza poslovanja podjetja Helios Domžale, d. d.
 176. Anita Mulahmetović: Finančni vidik licenciranja nogometnega kluba
 177. Andreja Pozvek: Analiza proračuna Občine Grad
 178. Patrik Brdnik: Analiza dejavnosti iger na srečo v Sloveniji
 179. Mateja Mali: Računovodska analiza podjetja Sandvik, d. o. o.
 180. Alenka Ažman: Dokumentarni akreditiv kot sodobni plačilno-finančni instrument
 181. Marko Lavrič: Pomen sistema MFERAC pri izvrševanju proračuna Generalnega sekretariata Vlade RS
 182. Kaja Ložar: Davčni inšpekcijski nadzor nad davkom od dohodkov pravnih oseb
 183. Mateja Gabršček: Pomen menedžerskega planiranja in razvoj kadrov
 184. Mitja Remic: Obvladovanje terjatev v trgovskem sistemu
 185. Urška Bogataj: Razvoj in poslovanje občine Železniki ter njena vloga v gorenjski regiji
 186. Nikolaja Ovčak: Globalno segrevanje in ekonomske posledice
 187. Darja Pevcin: Analiza poslovanja podjetja Roletarstvo Arnuš Ivan s.p. v pogojih gospodarske krize
 188. Irena Koštomaj: Analiza poslovanja javnega zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij
 189. Alma Čaušević: Posebnosti računovodstva v zavarovalništvu
 190. Majda Resman: Računovodsko analiziranje poslovanja samostojnih podjetnikov
 191. Jerica Janc: Uvedba sistem uravnoteženih kazalnikov v Občini Tržič
 192. Vesna Lukan Oražem: Vpliv mednarodnih NATO predpisov na delo Slovenske vojske
 193. Tjaša Zelenko: Priprava in analiza letnega poročila
 194. Andreja Žakelj: Analiza računovodskih izkazov podjetja X in prikaz vzrokov slabšega poslovanja
 195. Adrijana Petek: Presojanje uspešnosti investicije v vetrno elektrarno
 196. Ljubinka Pančić: Vpliv sistema za merjenje uspešnosti poslovanja na uresničevanje strategije podjetja
 197. Helena Jagodnik Kuhar: Primerjava poslovanja skupine Gorenje in Whirlpool Corporation v letu 2011
 198. Monika Mrhar: Obvladovanje zalog dokončanih proizvodov v podjetju Iskra Mehanizmi
 199. Jani Krebelj: Kritična presoja vrednotenja po pošteni vrednosti
 200. Milena Štrajhar: Obračun osebnih prejemkov pri različnih oblikah zaposlitve
 201. Primož Ožura: Analiza uspešnosti različnih portfeljev vzajemnih skladov glede na ročnost naložb
 202. Tea Praprotnik: Računovodska analiza franšiznih prodajaln
 203. Ana Vuk: Vpliv sprememb prenovljenih računovodskih standardov na konsolidiranje računovodskih izkazov
 204. Franci Hočevar: Pomen revizorjevega pisma poslovodstvu za poslovodno in lastniško odločanje
 205. Aleksandar Fišakov: Analiza in razvoj iger na srečo v Sloveniji
 206. Petra Skok: Primerjava poslovanja podjetja Klasje s poslovanjem podjetja Blatnik
 207. Mojca Trkaj: Kontroling projektov v podjetju Api arhitekti
 208. Martin Igličar: Uvedba nove finančne regulative v evropski klubski nogomet
 209. Katarina Bizilj: Dejavniki kakovosti računovodskih servisov v Sloveniji
 210. Urša Puhar: Primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika v primerjavi z družbo z omejeno odgovornostjo
 211. Anja Bratož: Sodelovanje zunanjega revizorja z revizijsko komisijo
 212. Stojan Jaklič: Analiza poslovanja večjega farmacevtskega podjetja v letih 2008 in 2009
 213. Viktorija Krstevska: Analiza uspešnosti slovenskih investicij v Makedoniji
 214. Luka Kremžar: Pravilnik o računovodstvu za podjetja
 215. Lea Držečnik: Uravnoteženi sistem kazalnikov v podjetju GA, gospodinjski aparati
 216. Ana Pirc: Transferne cene med povezanimi osebami - študija primera
 217. Daša Jaklič: Analiza poslovanja podjetja za proizvodnjo in predelavo polimerov
 218. Nadia Mitkowa Blajevitch: Analiza konkurenčnih podjetij z računovodskimi kazalniki
 219. Tomislav Marinić: Analiza poslovanja podjetja Elektronček d.d. v letih 207 in 2008
 220. Dolores Tahirović Špolad: Mesečne računovodske informacije za poslovodno odločanje
 221. Alenka Vitez: Analiza poslovanja gospodarske družbe Geodetsko podjetje Sežana d.o.o. v letih 2007 in 2008
 222. Aleš Rancinger: Razvoj davčnega svetovanja v Sloveniji
 223. Metka Sušelj: Analiza javnih naročil v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 224. Blaž Kogovšek: Posebnosti in pomanjkljivosti revidiranja v slovenskem zavarovalništvu
 225. Katarina Benček: Poslovni načrt revije Hopla
 226. Kaja Dolinar: Družbeno odgovorno podjetje in družbeno poročanje
 227. Suzana Petrič: Kritični pogled na nove metode v poslovodnem računovodstvu
 228. Ajda Šamperl: Računovodska analiza poslovanja gradbenega podjetja Bauimex
 229. Matjaž Ekmečič: Revidiranje finančnih naložb
 230. Andrej Cerk: Ocenjevanje vrednosti podjetja na podlagi tržnih primerjav
 231. David Rozman: Obvladovanje finančne nediscipline
 232. Lea Potočnik: Projektni kontroling v podjetju Makro 5 investicije
 233. Suzana Zupančič: Vsebina in analiza letnega poročila
 234. Marjeta Gorinšek: Ocenjevanje podjetja Center naložbe v insolventnem postopku
 235. Špela Kobe: Metode revidiranja opredmetenih osnovnih sredstev
 236. Jani Borjančič: Upravičenost investicije v mikro fotovoltaično elektrarno
 237. Anita Milavec: Finančna analiza podjetja Turizem Kras s predlogi ukrepov za izboljšanje poslovanja
 238. Polona Zore: Analiziranje poslovanja farmacevtskega podjetja X
 239. Eva Knez: Nadzor terjatev do kupcev v podjetju Colgate-Palmolive Adria d.o.o.
 240. Ante Viličić: Analiza letnih poročil Krke in Leka
 241. Nika Mušič: Davčni vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika pos[a]meznika v družbo z omejeno odgovornostjo
 242. Maja Breskvar: Posebnosti računovodstva javnih zavodov
 243. Tina Tuhtar: Obračunavanje DDV pri storitvah s praktičnimi primeri
 244. Mojca Puc: Računovodsko obravnavanje finančnih naložb s praktičnimi primeri
 245. Petra Hajdinjak: Analiza razkrivanja operativnega tveganja v letnih poročilih slovenskih bank
 246. Simon Bobošević: Analiza poslovanja izbranih podjetij v slovenski oblačilni industriji
 247. Tamara Pavlič: Računovodsko spremljanje in proučevanje terjatev v izbranem podjetju
 248. Lidija Seršen: Davčni postopek v praksi
 249. Alenka Klinar: Računovodsko evidentiranje davka na dodano vrednost
 250. Gašper Krejan: Obvladovanje stroškov v podjetju
 251. Marta Kafrle: Računovodske informacije za potrebe odločanja o nakupu delnic Krke d.d.
 252. Kristina Korelc: Obračunavanje dohodnine
 253. Darja Vrbinc: Analiza plačilne sposobnosti podjetja X
 254. Dajana Fatorič: Posebnosti računovodstva davkov v pomorskem prometu
 255. Žarko Rankov: Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
 256. Katja Zadnikar: Primerjava družbene odgovornosti podjetij Mobitel, d.d. in Si.mobil, d.d.
 257. Grega Stalowsky: Analiza poslovanja podjetja Plutal 2000, d.o.o. v letih 2007 in 2008
 258. Manfred Furjan: Financiranje sanacije malih in srednjih podjetij
 259. Špela Narat: Revidiranje notranjih kontrol obračuna plač
 260. Gal Krušič: Računovodstvo trgovskega podjetja
 261. Jaka Carič: Analiza ekonomske upravičenosti franšizinga v podjetju Trgoavto Koper d.d
 262. Mateja Weisseisen: Analiza družbene odgovornosti izbranih podjetij v farmacevtski dejavnosti
 263. Matej Pavlovič: Pomen družbene odgovornosti za dolgoročno uspešnost podjetja
 264. Katja Blagotinšek: Obračun davka od dohodka pravnih oseb
 265. Špela Majcen: Primerjava davčnega svetovanja med Slovenijo in Avstrijo
 266. Tatjana Juriševič: Sodobno ob[v]ladovanje stroškov
 267. Sandra Zore: Analiza stroškov izvajanja javnega linijskega avtobusnega prometa
 268. Rada Djukič: Primerjava računovodskih kategorij po Slovenskih računovodskih standardih 2006 in po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb-2 v Sloveniji
 269. Tina Korošec: Računovodska analiza plačilne sposobnosti podjetja XY d.o.o.
 270. Saša Umek Knez: Kontroling investicijskih projektov v javnem zavodu
 271. Nina Breznik: Računovodski vidik izterjav v slovenskem podjetju
 272. Rok Hladnik: Finančna reorganizacija podjetja s prisilno poravnavo
 273. Aleš Zavrl: Finančni vidiki licenciranja nogometnih klubov
 274. Denis Selimović: Sistem licenciranja nogometnih klubov v Sloveniji
 275. Miha Zupančič: Analiza poslovnega poročila družbe Si.mobil d.d.
 276. Erna Dodič: Kontroling odvisnih podjetij v multinacionalki
 277. Gregor Sabol: Analiza poslovanja in nadaljnji razvoj računovodskih servisov v Sloveniji
 278. Jasmina Šterk Jereb: Priprava dokumentacije za dokazovanje primerne transferne cene
 279. Teja Burja: Oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov
 280. Boštjan Zupančič: Notranje revidiranje javnih naročil v izbranem javnem podjetju
 281. Dejan Hercigonja: Analiza financiranja Plavalnega kluba Olimpija
 282. Urška Dugulin: Analiza davčnih utaj pri davku od dohodka pravnih oseb
 283. Jerneja Šisernik: Oblikovanje informacij za poslovodsko odločanje v podjetju Lesna TIP
 284. Manita Šajn: Oblikovanje kakovostnega letnega poročila v društvih
 285. Miha Brus: Skrbni pregled premoženja podjetja
 286. Renata Lampret: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 287. Janja Mikec: Kontroliranje knjigovodskih listin
 288. Petra Petek: Dohodnina - davek od dohodkov fizičnih oseb
 289. Eva Resman: Revidiranje notranjih kontrol prodaje v elektropodjetju
 290. Špela Lindav: Posebnosti računovodstva v nepridobitnih organizacijah
 291. Beti Jovanović: Upravljanje z operativnimi tveganji v banki
 292. Petra Janković: Obdavčitev plač
 293. Janja Hlede: Proučevanje stroškov v izbranem javnem zavodu za šport
 294. Lucija Gobec Zidar: Vloge in metode notranjega revizorja pri odkrivanju, preiskovanju in preprečevanju prevar in korupcije
 295. Irena Magušar: Pristojnosti in delovanje računskega sodišča
 296. Jerneja Jančar: Računovodstvo človeških zmožnosti
 297. Miha Skale Dolinšek: Prikaz primera davčnega načrtovanja z uporabo davčnih oaz
 298. Anja Pliberšek: Oblikovanje službe kontrolinga na osnovi informacijskega sistema
 299. Nada Burja: Analiza financiranja predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana
 300. Petra Kovač: Ugotavljanje stroškov po procesih v podjetju Studio Moderna
 301. Sebastjan Nemeček: Oblikovanje strateškega kontrolinga v Papirnici Vevče
 302. Senada Striković: Izdelava poslovnega načrta s pomočjo analize poslovanja samostojnega podjetnika Denis s.p.
 303. Lidija Vogrinc: Poslovodsko nadziranje odvisnih podjetij
 304. Elis Ušaj: Raziskava razkritij pri poročanju o intelektualnem premoženju v slovenskih delniških družbah
 305. Nena Marinič: Računovodski in davčni vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 306. Maja Bračko: Družbeno odgovorno računovodstvo
 307. Mateja Gorup: Primerjava poslovne in davčne bilance v Slovenji in Italiji
 308. Maja Gaber: Analiza in vrednotenje osnovnih sredstev v trgovinski dejavnosti
 309. Helena Robnik: Primerjava delovanja slovenskega in evropskega računskega sodišča
 310. Špela Počivavšek: Računovodski vidik povezovanja bančnih institucij
 311. Saša Stoimenovski: Analiza stroškov izbranega podjetja za potrebe odločanja uprave podjetja
 312. Jožef Režek: Kontroling v podjetju Bramac strešni sistemi, d.o.o.
 313. Anja Kolander: Računovodstvo trgovskega blaga
 314. Tina Logar: Posebnosti računovodstva gospodarskih javnih služb
 315. Simona Okorn: Razvoj in stanje davčnega svetovanja v Sloveniji in Veliki Britaniji
 316. Darko Recek: Davčni in računovodski vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 317. Tatjana Černič: Revidiranje davka od dohodka pravnih oseb
 318. Marjan Rupnik: Metodika izdelave občinskega proračuna
 319. Tina Mulej: Računovodsko predračunavanje v trgovini na debelo
 320. Helena Kržišnik: Računovodska obravnava prehoda na evro
 321. Katja Tavčar: Prevare v računovodskih izkazih
 322. Milan Perović: Oblikovanje računovodskih informacij za poslovodsko nadziranje poslovno izidnih enot v podjetju Sinfonika
 323. Mitja Čermelj: Trženjski in računovodski vidiki življenjskega cikla proizvoda
 324. Špela Hiti: Razvoj revizije v svetu in Sloveniji
 325. Sonja Štefančič: Kontroling stroškov projektov
 326. Petra Lešnik: Optimiranje davka od dohodkov pravnih oseb
 327. Vesna Zupanek: Računovodstvo odloženih davkov
 328. Lili Kotnik: Računovodski in davčni vidik poslovanja z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
 329. Adrijana Mavretič: Poklicna etika revizorja
 330. Simon Radovanović: Računovodska in davčna obravnava opcijskega nagrajevanja
 331. Valentina Matekovič: Revidiranje poštene vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
 332. Valerija Pečnik: Posebnosti revizije javnega sektorja
 333. Barbara Pajk: Obvladovanje stroškov slabe kakovosti v podjetju Lek
 334. Marjanca Košir: Razlika med poslovno in davčno bilanco
 335. Vladka Drgestin: Primerjalna presoja poslovanja družb Terme Čatež in Terme 3000
 336. Andrej Krivec: Primerjava računovodskih kazalnikov uspešnosti izbranih družb
 337. Vlasta Kuzmički: Analiza občinskega proračuna Občine Sevnica za leto 2005
 338. Marja Zupančič: Vsebina letnega poročila borzno posredniške družbe
 339. Janja Kristančič: Računovodstvo v javnem zavodu
 340. Rok Cerar: Računovodstvo opredmetenih osnovnih sredstev
 341. Suzana Friegl: Pomen notranjerevizijske službe pri proračunskih uporabnikih
 342. Matija Batagelj: Računovodstvo prihodkovnih mest odgovornosti v podjetju Trgoavto d.d.
 343. Mitja Šuligoj: Stroškovni vidik zunanjega izvajanja dejavnosti
 344. Maja Dobravec: Analiza poslovnega poročila podjetja Kolinska d.d.
 345. Suzana Kovačič: Primerjava med računovodenjem opredmetenih osnovnih sredstev po slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih
 346. Irena Cestnik: Posebnosti nadziranja davka od dohodkov pravnih oseb
 347. Peter Butala: Metode in dokumentiranje transfernih cen v izbranem podjetju
 348. Katja Divjak: Oblikovanje stroškovnega računovodstva v Narodni galeriji
 349. Tanja Krebelj: Analiza letnih poročil slovenskih podjetij na internetu
 350. Vanja Makaj: Primerjava in računovodsko analiziranje poslovanja dveh družinskih podjetij
 351. Barbara Berkopec: Analiza izkaza finančnega izida za potrebo presojanja plačilne sposobnosti podjetja
 352. Urška Marinič: Razlike med računovodskim in davčnim dobičkom
 353. Tatjana Poljak: Vloga Računskega sodišča Republike Slovenije pri revidiranju upravljanja in nadzora strukturnih skladov
 354. Ivan Adamič: Računovodstvo dobičkovnih mest odgovornosti Kovinoplastike Lož
 355. Katarina Štrlekar: Analiza vpliva novega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb na davčno bilanco
 356. Tanja Robek: Vloga notranje revizije pri obvladovanju operativnih tveganj banke
 357. Dorica Oman Brank: Uvajanje nefinančnih pokazateljev uspešnosti v storitvenem podjetju
 358. Tanja Galun: Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih
 359. Tina Zaletelj: Notranja revizija družb za upravljanje
 360. Anita Krek: Razvoj davčnega svetovanja v Sloveniji
 361. Metka Kralj: Posebnosti računovodskega poročanja centralne banke
 362. Martin Nadoh: Analiza razkrivanja tveganj v letnih poročilih slovenskih bank
 363. Nives Lukan: Oblikovanje prodajne cene v trgovskem podjetju
 364. Tjaša Milavec: Oblikovanje strateškega računovodstva za prodajne odločitve v podjetju Avtera
 365. Nataša Prijatelj Petelinkar: Oblikovanje računovodskih informacij za odločanje v podjetju
 366. Vesna Kelher: Operativni kontroling v telekomunikacijskem podjetju
 367. Tatjana Krašna: Kontroling projektov v Cestnem podjetju Ljubljana
 368. Sabina Koprivec: Načrt razvojnih programov v okviru proračuna Republike Slovenije
 369. Gregor Planinšič: Prostovoljna razkritja v letnem poročilu
 370. Sandra Špehar: Revidiranje bančnih tveganj
 371. Aleš Maslaćević: Revizija stroškov dela
 372. Mateja Kralj: Stroški kakovosti v povezavi s sistemom zagotavljanja celovite kakovosti po ISO 9001 v podjetju Cementarna Trbovlje d.d. (Lafarge Cement)
 373. Damir Kapitanović: Ugotavljanje stroškov aktivnosti v trgovskem podjetju z rezervnimi deli za motorna vozila
 374. Nadja Šarotar: Kontroling v Radenska Radenci
 375. Maja Topolovšek: Finančne posledice prisilne poravnave
 376. Jure Doler: Informacije za kadrovsko odločanje v športnem klubu
 377. Nina Vončina: Posebnosti računovodstva sindikatov
 378. Tatjana Povšič: Računovodsko poročanje o zunanjetrgovinskih poslih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 379. Sara Raspor: Obračunavanje stroškov po stroškovnih nosilcih v podjetju Droga d.d.
 380. Rok Mesar: Davčno izogibanje in pranje denarja v offshore centrih
 381. Jasna Černe: Računovodstvo mest odgovornosti v podjetju Šampionka, d.d.
 382. Aleš Prosenc: Posebnosti računovodstva malih podjetij
 383. Petra Bonifer: Obračun dohodka iz zaposlitve
 384. Borut Retelj: Računovodske informacije za poslovodsko odločanje v podjetju Varnost Kranj
 385. Goran Simčič: Analiza računovodskih izkazov za odločanje v malih podjetjih
 386. Matevž Frece: Računovodski in neračunovodski vidik spremljanja uspešnosti prodaje
 387. Mojca Bergant: Sodobne metode kontrolinga
 388. Tadeja Menard: Razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih finančnih družb
 389. Zurifa Ćeman: Računovodske informacije za strateško odločanje
 390. Andreja Škripec: Pomen in vsebina kontrolinga za poslovodsko odločanje
 391. Neža Lango: Računalniško računovodenje osnovnih sredstev
 392. Primož Medjo: Analiza delovanja centra za razvoj malega gospodarstva v Ljubljani
 393. Slavica Pečovnik: Posebnosti računovodstva društev
 394. Mihaela Bregar: Izdelava modela optimalne količine naročila v podjetju Inženiring Plus d.o.o.
 395. Petra Hočevar: Računovodski in trženjski vidik oblikovanja cene v časopisno-založniškem podjetju
 396. Benjamin Korenjak: Analiza programskega paketa za vodenje poslovnih knjig za mala in srednja podjetja
 397. Darija Kvartič: Posebnosti notranje revizije v bankah
 398. Barbara Pušar: Analiza dobičkonosnosti kupcev v podjetju Elma TT
 399. Andreja Udir: Konsolidirani računovodski izkazi
 400. Martina Krašovec: Računovodsko analiziranje s programom Firma
 401. Mija Peček: Vrste in vsebine računovodskih poročil malih podjetij v Sloveniji
 402. Rok Tomšič: Izdelava in izvrševanje proračuna v lokalni skupnosti
 403. Kristian Passero: Vpliv obračunavanja tveganj na računovodske izkaze banke
 404. Nina Klobučarič: Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja v sporazumih o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 405. Smiljana Zajec: Računovodsko vrednotenje zaposlenih
 406. Martina Japelj: Vpliv novih slovenskih računovodskih standardov na poslovni izid in davčni izkaz podjetja
 407. Boštjan Pečenko: Vpliv financiranja družbe z omejeno odgovornostjo na njene računovodske izkaze
 408. Andrej Kraševec: Računovodstvo družbene odgovornosti podjetja
 409. Tadeja Fortuna: Kritični pregled novih pristopov pri spremljanju uspešnosti poslovanja
 410. Borut Šimenc: Pomen neračunovodskih informacij v letnem poročilu gospodarske družbe
 411. Tanja Marinko: Računovodstvo davkov gospodarskih družb
 412. Nada Snoj: Računovodstvo kupcev v kabelsko komunikacijskem sistemu
 413. Jernej Kokošar: Presoja bonitete podjetja in analiza bonitetnih ponudnikov v Sloveniji
 414. Tamara Železnik Kohek: Informacije za presojanje bonitet bančnih komitentov
 415. Borut Vidmar: Oblikovanje računovodskih informacij za spremljanje uspešnosti poslovanja oddelčnih poslovodij
 416. Božidar Hodnik: Vsebina in pomen izkaza finančnega izida pri sprejemanju odločitev
 417. Varja Kamenšek: Vsebina in analiza letnega poročila podjetja
 418. Nina Arnol: Stroški kakovosti v podjetju
 419. Petra Fijavž: Pomen neračunovodskih informacij za odločanje
 420. Darja Renčelj: Proračun in računovodstvo proračunskih uporabnikov
 421. Marta Lukančič: Računovodsko spremljanje poslovnoizidnih enot v podjetju KLI Logatec
 422. Katja Kraškovic: Primerjava konsolidacije računovodskih izkazov med ZDA in Nemčijo
 423. Maja Čad: Vsebina in analiza izkaza finančnega izida
 424. Duša Marjetič: Gospodarski kriminal in preprečevalna vloga računovodstva in revizije
 425. Karmen Kostanjšek: Metodika revidiranja notranjih kontrol v proizvajalnem podjetju
 426. Aleš Škerlak: Posebnosti revidiranja borznoposredniških družb
 427. Petra Kočevar: Računovodske rešitve v društvih
 428. Maja Korošec: Prenova slovenskih računovodskih standardov
 429. Ana Frankovič: Računovodstvo ekologije
 430. Jana Rupnik: Računovodstvo najemov
 431. Barbara Bajuk: Spremljanje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa v podjetju Tehnounion
 432. Lucija Ogrinc: Računovodstvo stroškov kakovosti
 433. Nataša Pugelj: Razumevanje vsebine davka od dohodkov pravnih oseb pri davčnih zavezancih
 434. Tina Tratnjek: Analiza proračuna Občine Domžale
 435. Petra Žejavac: Obračun in kontrola potnih stroškov
 436. Sandra Klinar: Finančno poslovanje v Slovenski vojski - primer izvrševanja funkcije v enoti Slovenske vojske
 437. Miha Širca: Analiza poslovanja podjetja Schiki d. o. o.
 438. Anka Jenko: Analiza vpliva gospodarske krize na podjetje Signum, d. o. o., Škofja Loka
 439. Darko Stojnić: Finančni vidik spletnih športnih stavnic
 440. Nataša Pavčnik: Posebnosti računovodstva društev s primerom Društva gluhih in naglušnih Celje
 441. Marjetka List: Analiza računovodskih izkazov družbe z omejeno odgovornostjo pri odobravanju kratkoročnih naložb
 442. Primož Mesarič: Analiza proračuna občine Murska Sobota
 443. Tjaša Starčič: Računovodstvo pravne osebe zasebnega prava - primer
 444. Špela Tomšič: Računovodstvo društva
 445. Mateja Sbrizaj: Računovodstvo stroškov javnega zavoda - primer Dijaški dom Vič
 446. Jožefa Mlakar: Računovodsko spremljanje poslovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 447. Nataša Možina: Računovodska analiza podjetja Elbi d.o.o.
 448. Barbara Nemec: Osebni stečaj kot posledica prezadolženosti prebivalstva v povezavi s svetovno krizo
 449. Metka Majdič: Primerjava proračunov občin Zagorje ob Savi in Trbovlje
 450. Lucija Polak: Nadzor nad davčnimi utajami pri prometu z avtomobili
 451. Ana Gabor: Notranja revizija v javnem zavodu
 452. Petra Djuras: Spremljanje uspešnosti gradbenih projektov preko stroškovnih nosilcev in stroškovnih mest
 453. Doroteja Meglič: Računovodska analiza javnega podjetja - Komunala Kranj
 454. Saša Sušnik: Proračun občine Vodice
 455. Goran Ilić: Analiza prihodkov in odhodkov mestne občine Maribor
 456. Jože Pečnik: Tehnični kontroling v Lafarge Cement, d. d.
 457. Saška Bencik: Davčne utaje s pomočjo slamnatih podjetij v Sloveniji
 458. Sabina Vidmar: Računovodski in finančni vidik poslovanje društev na primeru Nogometnega kluba Idrija
 459. Tanja Peternelj: Problematika poslovanja računovodskih servisov v Sloveniji
 460. Jožefa Likar: Računovodstvo javnega zavoda
 461. Darja Mikolič: Davčni inšpekcijski nadzor davka od dohodka pravnih oseb
 462. Tea Sodja: Ravnanje s knjigovodskimi listinami

Other documents (2)

 1. Marko Hočevar: Kalkulacija stroškov za določanje prodajnih cen in odnosa s kupci
 2. Marko Hočevar: Prednosti in omejitve metode BSC