Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Tomaž Šturm: Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji
 2. Branko Pavlin: Uporaba podatkov zemeljskoopazovalnih satelitov za izdelavo digitalnih tematskih kart

MSc theses (3)

 1. Simon Starček: Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil
 2. Polona Lovišček: Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS
 3. Alenka Lebeničnik: Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS

BSc theses (37)

 1. Jurij Nemanič: Primerjava internetnih GIS rešitev za potrebe občinskih uprav
 2. Katjuša Majerič: Uporabnost programske opreme autodesk za potrebe zbirnega katastra gospodarskejavne infrastrukture
 3. Janez Novak: Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto
 4. Mateja Kos: Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji
 5. Marjan Uljančič: Uporaba tehnologije GIS na medmežju
 6. Jernej Bavdek: Vklop lokalnih podatkov v Google Earth
 7. Primož Melanšek: Standard ISO 9001:2000 in geodezija
 8. Sabina Belinc: Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS
 9. Blaž Vičič: Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi
 10. Vasja Holc: Različne možnosti vključevanja lokalnih prostorskih podatkov v Google Earth
 11. Tjaša Cerar: Izdelava osnovnega GIS tečaja v slovenskem jeziku za objavo na svetovnem spletu
 12. Sašo Poljanšek: Funkcionalnosti programa GRASS za topografske analize po metodologiji sledenja vodnega toka
 13. Matjaž Fekonja: Izdelava digitalnega modela višin Šaleške doline s programskim okoljem Manifold System
 14. Janez Dular: Uporaba metod večkriterijskega vrednotenja v geografskem informacijskem sistemu
 15. Vladimir Zorman: Postopek vzpostavitve topološko urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 16. Igor Oblak: Internatna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine
 17. Damjan Marković: Možnosti uporabe mobilnega GIS
 18. Matej Čelik: Način priprave tras telekomunikacijskega omrežja za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 19. Lian Kenda: Vektorska podatkovna baza za cestni navigaciski sistem
 20. Matej Mišvelj: Geodetski načrti kot del geografskega informacijskega sistema
 21. Matija Mlakar: Uporaba odprte kode v okoljih GIS
 22. Tomaž Potočnik: Razvoj informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukt
 23. Boštjan Hrovat: Uporaba metapodatkovnega standarda ISO 19115 v geodetski praksi
 24. Marko Dolgan: Mobilni način izmere katastrskih meja v postopkih ureditve parcelne meje
 25. Simon Jud: Izdelava GIS-aplikacije za potrebe vzdrževanja osi državnih cest z dostopom do odprtokodne podatkovne baze Postgre SQL
 26. Katja Tič: Cenovna politika za prostorske podatke v RS
 27. Peter Možina: Algoritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR
 28. Jaka Gregorič: Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika
 29. Marko Zore: Izdelava 3D-modela mesta za spletno uporabo
 30. Jana Nakrst: Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov
 31. Jure Kop: Spletno orodje za učenje kot uporabni GIS
 32. Simon Sevnšek: Informacijski sistem za projektni management v geodeziji
 33. Katja Bajec: Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML programov
 34. Matej Drnovšček: Možnosti predstavitve različnih prostorskih podatkov v programu Google Earth
 35. Marko Zore: Izdelava spletnega tematskega portala z interaktivno karto
 36. Klemen Špruk: Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS
 37. Gregor Čurk: Prenos dokumentacije telekomunikacijskega omrežja v geografski informacijski sistem

Other documents (6)

 1. Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada: Geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra
 2. Radoš Šumrada: Prosti standardni spletni servisi OGC za prostorske podatke
 3. Nada Razpet, Miran Ferlan, Anka Lisec, Marjan Čeh, Radoš Šumrada: Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami za javno korist
 4. Barbara Štih, Miran Ferlan, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Anka Lisec: Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah
 5. Mateja Kos, Uršula Podobnik, Rajka Bračun Sova: Likovno-pedagoška praksa v slovenskih vrtcih skozi prizmo pedagoškega pristopa Reggio Emilia
 6. Miran Ferlan, Radoš Šumrada: Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe