Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (44)

 1. Vlasta Kučiš: Poklicne bolezni in pravo
 2. Ana Pavlovski: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z vidika gospodarskega stanja družbe
 3. Marko Aškerc: Socialni dialog in javni uslužbenci
 4. Dunja Kovač: Sklenitev pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca in delavca v gospodarski družbi
 5. Marica Mlakar: Trendi zavarovanja za primer brezposelnosti v Sloveniji in Evropi
 6. Kristina Jurinčič: Pokojninski sistem v Sloveniji in pridobitev pokojnine v primeru zaposlitve v tujini
 7. Tina Misajlovski: Uresničevanje ustavne pravice svobode dela v javnem sektorju
 8. Lavra Bogataj Derlink: Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter položaj ravnatelja
 9. Anja Meglič: Vpliv pokojninske reforme na socialni položaj starejšega prebivalstva in mladih
 10. Aleš Krenk: Država in reševanje nasilja v družini v Sloveniji in v Evropi
 11. Renata Potočnik Šeško: Invalidi in izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
 12. Aleksandra Železnik: Institucije socialne varnosti
 13. Marjana Šenica Jančar: Delovni invalidi z ohranjeno delovno zmožnostjo
 14. Ines Vodopivec: Modernizacija pokojninskega sistema in stališča slovenske družboslovne znanosti
 15. Irena Breznik: Pravna ureditev vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja
 16. Marjeta Pečarič: Usposabljanje za fleksibilno zaposlovanje na področju kulturnih dejavnosti
 17. Gordana Vladisavljević: Pravna ureditev fleksibilnih oblik zaposlovanja v Sloveniji
 18. Irena Weber: Spreminjanje sistema socialnega varstva
 19. Stanka Golob: Razvijanje prožnosti zaposlovanja v Sloveniji
 20. Vera Sušec: Pravni vidiki zasebnosti na delovnem mestu
 21. Mojca Borišek: Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva
 22. Vlasta Pozman: Spreminjanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
 23. Petra Božič: Načela javnih uslužbencev
 24. Martina Saje: Pravice invalidov in njihovo uresničevanje v praksi
 25. Benja Hrvatič: Posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
 26. Sabina Omić: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 27. Judita Kožuh: Možnosti za izobraževanje javnih uslužbencev za napredovanje na delovnem mestu
 28. Jana Brešar: Kakovost pravne ureditve osebne asistence in pomoči na domu v Sloveniji
 29. Branka Bobek: Razvoj pravice do pokojnine z vidika načel socialne varnosti
 30. Petra Poljanšek: Krepitev socialne varnosti brezposelnih
 31. Marina Maršič: Pravna ureditev zaposlovanja uradnikov v javnem sektorju in njeno izvajanje v praksi
 32. Urška Ferencek: Analiza spremenjenih pogojev za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 33. Breda Mrlak: Zaposlovanje v upravi in dostop ter ravnanje s tajnimi podatki
 34. Špela Markovič: Zdravstveno varstvo v Evropski uniji in Sloveniji
 35. Mateja Gorišek Hiršel: Pravni vidiki pokojninske reforme v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 36. Teja Zajec: Pomen zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
 37. Breda Sitar: Pravni temelji vključevanja ranljivih skupin brezposelnih oseb na trg dela
 38. Božica Mićić: Oblike in pravna ureditev izobraževanja javnih uslužbencev
 39. Simona Kralj-Karba: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 40. Milena Kokalj: Denarni prejemki za opravljeno delo v zdravstvu
 41. Valentina Gričnik: Nadomestila plač zaposlenih na področju zdravstvenega zavarovanja in starševstva
 42. Nataša Gorzeti: Možnosti uveljavljanja in varstva pravic javnih uslužbencev
 43. Ana Kavčič Mozetič: Prožna varnost zaposlitve v Sloveniji in izbranih državah EU
 44. Simona Buh: Zagotavljanje zdravstvenega varstva brezposelnih oseb v Sloveniji

Diplomska dela (107)

 1. Bojana Petelinšek: Socialno varstvo starejših ljudi v Upravni enoti Slovenska Bistrica
 2. Božana Šutić: Pogoji za pridobitev pokojnine
 3. Dejan Merlak: Sindikati v Republiki Sloveniji
 4. Sonja Rebov: Usposabljanje in izobraževanje kot ukrep aktivne politike zaposlovanja
 5. Borislav Josipović: Položaj brezposelnih oseb v sistemu socialne varnosti
 6. Petra Pogačar: Varstvo starejših v Sloveniji
 7. Jerneja Lekše: Sindikalne aktivnosti javnih uslužbencev
 8. Eva Jeromel: Zaposlitev s krajšim delovnim časom
 9. Tatjana Mikić: Novi plačni sistem v javnem sektorju
 10. Dragica Klinc: Gibljivi del plače v gospodarskih družbah
 11. Monika Cvetek: Prejemki iz delovnega razmerja in socialne varnosti
 12. Aleksandra Zver: Enake možnosti za moške in ženske v delovnih razmerjih
 13. Vesna Koželj: Uveljavljanje in varstvo pravic delavcev
 14. Martina Štupar: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca delodajalcu
 15. Katarina Abram: Mobbing
 16. Anica Vodeb: Starševstvo in delovna razmerja
 17. Damijana Rolih: Izredna odpoved pogodbe s strani delavca in delodajalca
 18. Maja Kaučič: Nočno delo, njegov vpliv in posledice
 19. Mojca Špolar: Pravni položaj javnih uslužbencev in karierne možnosti v javni upravi
 20. Špela Jerič: Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 21. Valentina Stopar: Nadomestila plač
 22. Lidija Razložnik: Opredelilni elementi sindikata in združenja delodajalcev
 23. Mitja Kragelj: Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
 24. Janja Gabršček: Spreminjanje sistema socialne varnosti
 25. Mateja Vadnal: Primerjava napredovanja sodnikov in javnih uslužbencev
 26. Manuela Strajnar: Pravna razmerja med subjekti obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji
 27. Tjaša Erjavec: Prispevki na področju socialne varnosti
 28. Brigita Perko: Javni socialno varstveni zavodi
 29. Anja Grašič: Brezposelnost in aktivna politika zaposlovanja v Republiki Sloveniji
 30. Mihaela Dervarič: Prenehanje delovnega razmerja, brezposelnost in nova zaposlitev
 31. Monika Kleč: Zaposlitev v zasebnem in javnem sektorju
 32. Mirnesa Grabkić: Spolna diskriminacija na delovnem mestu
 33. Sandra Miletić: Plačni sistem v javnem sektorju, napredovanje in nagrajevanje delovne uspešnosti
 34. Tjaša Vodan: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in recesija
 35. Andreja Hrovat: Brezposelnost v slovenskih regijah
 36. Nika Berk: Varstvo in zdravje pri delu posebej varovanih oseb
 37. Svjetlana Pavlović: Elementi plače v javnem sektorju
 38. Iris Pertoci: Izredna odpoved delavca zaradi kršitve njegovih pravic
 39. Klementina Godec: Zdravstveno zavarovanje
 40. Adrijana Mitrić: Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga
 41. Karmen Adamič: Sistem plač v javnem sektorju
 42. Amela Suljkanović: Zaposlovanje invalidov
 43. Vesna Panić: Obseg pravic na temelju starševstva in družinskih prejemkov
 44. Polona Bajec: Fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi v Sloveniji
 45. Tina Jakopič: Načela socialne varnosti
 46. Tadeja Ozebek: Letni dopust
 47. Petra Bratuša: Spolna diskriminacija na trgu dela
 48. Maja Žagar: Praksa Ustavnega sodišča na področju delovnega prava
 49. Tjaša Klepac: Omejitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 50. Alja Obranovič: Izobraževanje brezposelnih
 51. Andreja Perko: Diskriminacija v izbranem podjetju
 52. Jasmina Fric: Zaposlitvene možnosti mladih po končanem študiju v Sloveniji
 53. Katja Možina: Pravna ureditev starševskega varstva in družinskih prejemkov v Republiki Sloveniji
 54. Tamara Kimovec: Mobbing in varstvo duševne integritete zaposlenih oseb
 55. Doris Fatur: Varnost in zdravje pri delu ter položaj mladih
 56. Petra Poljanšek: Koncesije za posredovanje dela
 57. Duša Pejašinović: Psihično nasilje na delovnem mestu - mobbing
 58. Sabina Šumež: Pozitivne in negativne sankcije na področju dela
 59. Ivana Repinc: Napredovanje delavcev v visokem šolstvu
 60. Andreja Železnik: Sistem zavarovanja za primer brezposelnosti
 61. Sanja Stojanović: Izboljševanje nagrajevanja v javnem sektorju
 62. Jana Divjak: Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 63. Simona Bač: Preprečevanje in razreševanje delovnih sporov in inšpekcijski nadzor
 64. Lara Bremec: Spremenjena vloga centrov za socialno delo
 65. Maja Kralj: Zaposlovanje v državni upravi in javnih zavodih
 66. Barbara Vrhovnik: Napredovanje javnih uslužbencev v slovenski javni upravi
 67. Mojca Rijavec: Stranke pogodb v programih javnih del
 68. Matejka Bizjak: Nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih v upravi
 69. Mateja Šurla: Vzajemnost in solidarnost na področju socialne varnosti
 70. Janja Lukan: Denarni prejemki za brezposelne osebe
 71. Alenka Zavšek: Pravice iz zdravstvenega zavarovanja
 72. Irena Lepoša: Trajanje in izraba letnega dopusta
 73. Tanja Mirjačić: Diskriminacija na trgu dela
 74. Tina Gašperin: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev
 75. Ljubica Bezgovšek: Spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do pokojnin
 76. Bojan Kovačević: Zaposlovanje v javnih zavodih
 77. Anja Ucman: Svet delavcev in varstvo njegovih članov
 78. Suzana Dejić: Upokojevanje po ZPIZ-1 in modernizacija pokojninskega sistema v ZPIZ-2
 79. Kristina Milena Dimec Rozina: Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu
 80. Nina Žagar: Upokojevanje javnih uslužbencev v Sloveniji po predpisih interventne zakonodaje
 81. Damjana Gradišnik: Obseg zdravstvenih pravic
 82. Aleksandra Pintar: Brezposelnost in socialna varnost brezposelnih
 83. Mateja Novak: Zaposlovanje v Slovenski vojski
 84. Marjeta Pevnik: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev v Sloveniji in na Hrvaškem
 85. Katja Gobec: Institucionalno varstvo oseb s posebnimi potrebami in vloga samozagovorništva
 86. Andreja Turk: Cilji izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 87. Nejc Nadbath: Pravne posledice delavčeve bolezni
 88. Adriana Zelić: Pomoč na domu starejšim osebam v Občini Ljubljana
 89. Renata Štih Lesjak: Dopolnilno in dodatna zdravstvena zavarovanja
 90. Anja Peternelj: Pravice, obveznosti in odgovornosti strank pogodbe o zaposlitvi
 91. Manja Kos: Pravna ureditev varstva žensk zaradi nosečnosti in starševstva ter njeno uresničevanje
 92. Mateja Miklošič: Pripravništvo kot strateški ukrep za povečanje zaposljivosti mladih
 93. Branka Vračko: Ureditev uslužbenskih razmerij po letu 2002 v luči pravne stroke
 94. Tjaša Planinšec: Nagrajevanje delovne uspešnosti in motivacija zaposlenih na delovnem mestu v izbranem podjetju
 95. Hana Balog: Usposabljanje in izobraževanje kot ukrep aktivne politike zaposlovanja na primeru mladih
 96. Tina Trnovec: Pomanjkljivosti v pravni ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
 97. Barbara Cankar: Postopek zaposlovanja v zasebnem in javnem sektorju
 98. Natalija Jurko: Organizacije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem
 99. Vesna Pesek: Ureditev trga dela v Sloveniji
 100. Tina Šibenik: Delovna in socialna razmerja ter Ustava Republike Slovenije
 101. Tjaša Celec: Pravni položaj volonterskih pripravnikov na območju Republike Slovenije
 102. Doris Fras: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 103. Anja Pintar: Posledice Zakona za uravnoteženje javnih financ na socialno varnost ljudi
 104. Barbara Pogačar: Obseg družinskih prejemkov v zakonski zvezi in zunajzakonski skupnosti
 105. Suzana Pejčić: Dejavniki spreminjanja števila zaposlenosti v javni upravi
 106. Vojislav Pavlović: Posebnosti kolektivnih pogajanj v policiji in dejavnosti zasebnega varovanja
 107. Danijela Vasiljević Kertić: Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove