Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (50)

 1. Meta Skumavc: Zelena pisarna slovenskega javnega sektorja
 2. Nataša Bučar: Organiziranost civilnega letalstva v Republiki Sloveniji
 3. Marija Berlec: Raziskava vpliva vrednostnega sistema na vedenje zaposlenih v lokalni skupnosti
 4. Matej Gibičar: Družbeno odgovorno delovanje podjetij in menedžerjev v Sloveniji
 5. Leopold Šturbej: Analiza in zasnova modela učeče se organizacije
 6. Nada Bjelica: Raziskava motivacije gledaliških igralcev na področju uprizoritvene dejavnosti
 7. Srečko Špolarič: Raziskava vpliva politike na organiziranost in delovanje državne uprave
 8. Robert Mohar: Pogajanje kot ključno orodje pri sklepanju poslov
 9. Metka Oder: Proučitev in zasnova kompetenčnega modela strokovnjakov za upravljanje človeških virov v slovenski državni upravi
 10. Mojca Matoz: Proučitev možnosti uporabe kompetenčnega modela vodenja v državni upravi za vodje upravnih enot
 11. Suzana Cvetič: Prilagoditev organiziranosti carinske službe spremenjenim razmeram s poudarkom na motivaciji zaposlenih
 12. Karmen Vaupotič: Primerjalna analiza fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Sloveniji in usklajevanje znanj ter spretnosti v izbranih državah
 13. Mateja Pamič: Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih na centrih za socialno delo v pomurski regiji
 14. Maša Jazbec: Organiziranje in upravljanje projektov razvoja podeželja v Republiki Sloveniji na primeru projekta "Od Pohorja do Bohorja"
 15. Bojana Arnuš: Oblike in možnosti ciljnega vodenja v izbrani invalidski organizaciji
 16. Vesna Lukić: Urejenost sistema štipendiranja v Sloveniji v primerjavi z izbranimi evropskimi državami
 17. Alenka Brezovec: Analiza učinkov spremenjene zakonodaje na trgu dela
 18. Aleksandra Kaučič: Primerjava uresničevanja ukrepov za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb v Sloveniji z izbranimi državami
 19. Maja Weber: Pridobitev certifikata družini prijazno podjetje
 20. Oldina Pehadžić: Primerjalna analiza kakovosti visokega šolstva na Univerzi v Ljubljani in drugih univerzah v izbranih državah
 21. Mateja Kaljevič: Problematika reševanja brezposelnosti v Pomurski regiji in načini reševanja le-te
 22. Petra Kuzmič: Primerjalna analiza absentizma in ukrepi za zmanjšanje v Sloveniji ter izbranih državah
 23. Maja Divjak: Raziskava kakovosti poslovanja po uravnoteženih kazalnikih v upravni enoti
 24. Nina Lugarič: Merjenje intelektualnega kapitala v lokalni samoupravi
 25. Špela Ložar: Sistem usposabljanja in vodstvenih kadrov na primeru Mestne občine Ljubljana
 26. Alenka Mužinčič Zver: Raziskava odnosa javnosti do javnih uslužbencev
 27. Dušan Hočevar: Organiziranost izvajanja in nadzora javnih naročil v javnem sektorju
 28. Klavdija Ceglar Perenič: Obvladovanje stresa na ministrstvu za finance in organih v sestavi
 29. Barbara Osredkar: Upravljanje z znanjem na upravnih enotah v Republiki Sloveniji
 30. Sonja Rebov: Raziskava etičnega ravnanja uslužbencev državne uprave in primerjava z zasebnim sektorjem
 31. Lidija Brunec: Raziskava organizacijske kulture s poudarkom na psihosocialnih tveganjih v Geodetski upravi
 32. Tina Wahl: Možnosti napredovanja žensk v organizacijah
 33. Milena Golouh: Analiza absentizma zaradi stresa v javnem zavodu in možnosti za njegovo preprečevanje
 34. Jožefa Eržen: Učeča se organizacija - Model Future-O in prisotnost elementov v državnem organu
 35. Jožica Štampar: Organiziranost in novi trendi zaposlovanja v Sloveniji in Evropski uniji
 36. Irena Grižonič: Varnost kot pomemben dejavnik turističnega obiska v občini
 37. Brane Golubovič: Raziskava možnosti soustvarjanja alternativnih organizacijskih oblik gospodarjenja v lokalni skupnosti
 38. Lidija Plut: Organizacija prostorskega načrtovanja na občini
 39. Herman Zakrajšek: Organiziranost in delovanje Policije kot prekrškovnega organa
 40. Franc Juteršek: Organiziranje avtomatizirane prodajalne v urbanem okolju
 41. Tadeja Koprivec: Raziskava varnostne kulture na sodiščih
 42. Barbara Lampe: Organiziranje in financiranje visokošolskega izobraževanja Slovencev v zamejstvu in po svetu
 43. Bojan Huzjan: Povezanost kompetenčnega modela za vodenje z uspešnostjo vodenja znanstvenoraziskovalnih institucij
 44. Lidija Zupančič: Poskus uvedbe modela učeče se organizacije v gospodarsko družbo v tuji lasti
 45. Ken Jože Jazbec: Reorganizacija slovenskih sodišč
 46. Danica Girandon: Nasilje na delovnem mestu v slovenskih organizacijah
 47. Franko Godina: Organiziranost gasilstva v Republiki Sloveniji v luči nove politične in upravne organiziranosti države
 48. Alenka Kveder: Proučitev in zasnova kompetenčnega modela vodij GURS
 49. Tina Menard: Raziskava znanj in sposobnosti vodij v javni upravi
 50. Franci Tomše: Preučitev in zasnova novega modela organiziranosti Geodetske uprave Republike Slovenije

Bsc theses (177)

 1. Nina Kumer: Dejavniki varnega in zdravega dela
 2. Nina Jerina: Analiza zadovoljstva z notranjim komuniciranjem v izbrani upravni enoti
 3. Tanja Kerić: Analiza motiviranosti zaposlenih v lokalni skupnosti
 4. Tomaž Gantar: Vpliv vodenja na komunikacijo v organizaciji
 5. Tanja Lipovec: Dejavniki vpliva na motivacijo zaposlenih v Domu starejših občanov Kočevje
 6. Natalija Pernek: Raziskava slogov vodenja v občini
 7. Alja Krančan: Analiza vpliva komuniciranja vodilnega kadra na vedenje zaposlenih
 8. Erika Oblak: Vpliv modela CAF in ISO standardov na kakovost storitev upravne enote
 9. Mitja Vodopivec: Primerjalna analiza modelov vodenja in njihov vpliv na zaposlene
 10. Petra Krvina: Raziskava obvladovanja stresa v lokalni samoupravi po metodi solve
 11. Andrej Lipuš: Analiza organiziranosti in delovanja prostovoljnega gasilskega društva
 12. Mirsa Hadžić: Raziskava vpliva odločanja na zaposlene v transportni organizaciji
 13. Gašper Rus: Vpliv odločanja na vedenje zaposlenih v podjetju SRC, d. o. o.
 14. Brigita Jagodic: Organizacija sistema varstva pred naravnimi nesrečami v Občini Kamnik
 15. Vesna Žitnik: Izboljšanje sodelovanja z delodajalci na Zavodu RS za zaposlovanje
 16. Sara Novakovič: Vpliv slogov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih
 17. Suzana Bračič: Analiza etike v obravnavani organizaciji
 18. Klavdija Mohar: Prilagoditev ISO 9001/2000 spremenjenim standardom ISO 9001/2008 v obravnavani organizaciji
 19. Ines Petelin: Poskus opredelitve in razmejitve organizacijskega vedenja, menedžmenta, vodenja in teorije organizacije
 20. Maja Podobnik: Ravnanje z ljudmi pri delu
 21. Tjaša Blaganje: Obvladovanje stresa v obravnavani organizaciji
 22. Jožica Bradeško: Vloga in pomen posameznika v organizaciji
 23. Elvedin Delić: Raziskava vpliva znanja in sposobnosti vodij na vedenje zaposlenih
 24. Barbara Resnik Tratnjek: Razvoj zaposlenih v obravnavani organizaciji
 25. Sabina Globočnik Dolhar: Pomen varnosti in zdravja voznikov v mednarodnem cestnem transportu
 26. Senta Čuš: Pomen komuniciranja pri delu policije
 27. Urška Smrkolj: Vodenje in motivacija zaposlenih v raziskovalni organizaciji
 28. Vanja Lončar: Obvladovanje stresa v izbrani organizacija
 29. Mateja Vrankar: Raziskava zadovoljstva študentov s študijem in z delom študentskega referata
 30. Darja Emeršič: Analiza uporabnosti organizacijskih struktur s poudarkom na virtualni organiziranosti
 31. Sabina Muminović: Karierni sistem v policiji
 32. Anja Oman: Raziskava motiviranosti tržnikov s poudarkom na ekonomski motivaciji
 33. Suzana Prepadnik: Vpliv neformalne organizacije na timsko delo v izbranem podjetju
 34. Sandra Daraboš: Raziskava etike in morale na policijski postaji
 35. Martin Zajc: Analiza organizacijske kulture v javnem in zasebnem sektorju na primeru izbranih podjetij
 36. Mihael Kurnik: Organizacijska klima na Zavarovalnici Triglav, OE Kranj, in njen vpliv na odnose
 37. Tea Maruško: Analiza organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih na centru za socialno delo
 38. Damjan Dukarić: Vloga in pomen timov v sodobni organizaciji
 39. Valerija Bricman: Analiza zadovoljstva zaposlenih in ukrepi za izboljšave
 40. Nataša Marinković: Obvladovanje stresa v trgovski organizaciji
 41. Dragana Nemet: Raziskava zadovoljstva strank v trgovski organizaciji
 42. Nina Modrinjak: Obvladovanje stresa v upravni enoti
 43. Janja Hafner: Obvladovanje konfliktov v Upravni enoti Brežice
 44. Blaž Mandeljc: Analiza upoštevanja čustvene inteligence pri vodenju ljudi v izbranem podjetju
 45. Darinka Zagorc: Vpliv množične brezposelnosti na povečano stopnjo uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
 46. Dejan Braniša: Analiza obvladovanja stresa v policiji
 47. Tanja Tomaževič: Vpliv rekreacije na delovno učinkovitost zaposlenih
 48. Nataša Blaževski: Analiza vpliva transakcijske analize na vodenje in vedenje zaposlenih
 49. Ana Bulat: Obvladovanje stresa v javnem zavodu
 50. Petra Palčič: Raziskava motiviranosti zaposlenih za povečanje kakovosti farmacevtskih izdelkov
 51. Maja Divjak: Mobing na delovnem mestu
 52. Sara Tekavec: Analiza zadovoljstva zaposlenih v Občini Vrhnika
 53. Martina Mišmaš: Dejavniki motivacije in zadovoljstva zaposlenih na občini Ivančna Gorica
 54. Mojca Markovič: Uvajanje nove blagovne znamke plinske jeklenke na slovenski trg
 55. Tina Babič: Dejavniki motivacije na delovnem mestu
 56. Anita Atelšek: Organiziranost malega podjetja
 57. Anja Kofol: Obvladovanje stresa v inženirski organizaciji
 58. Marjetka Posavec: Ravnanje z dokumentarnim gradivom v upravni enoti
 59. Danijela Raičković: Mobing kot posledica izkoriščanja vpliva in moči
 60. Amel Mrvoljak: Merjenje zadovoljstva strank javne uprave v praksi
 61. Špela Ponomarenko Janić: Vloga učinkovitega komuniciranja pri doseganju vrhunskih rezultatov v športu
 62. Ana Kovačič: Primerjava ocene kakovosti storitev med upravno enoto in občino po modelu CAF
 63. Ana Kastelic: Motivacija učiteljev za izobraževanje in delo v izbrani osnovni šoli
 64. Irena Košir: Raziskava organizacijske kulture
 65. Simona Krnjak: Raziskava stresa učiteljev v šoli za otroke s posebnimi potrebami
 66. Maruša Prosen: Vloga in pomen timov v sodobni organizaciji
 67. Mateja Repinc: Raziskava motivacije zaposlenih za izobraževanje v obravnavani organizaciji
 68. Anita Marc: Uspešno vodenje tima v javni upravi
 69. Orjana Persi: Mediacija kot oblika izvensodnega reševanja sporov v podjetjih
 70. Nejc Felicijan: Analiza ravnanja z dokumentarnim gradivom na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 71. Anja Berginc: Primerjalna analiza pripadnosti zaposlenih v majhnih in velikih organizacijah
 72. Jana Jerman: Vpliv organizacijske kulture na motiviranost zaposlenih na upravni enoti
 73. Matija Kren: Raziskava organizacijske klime v podjetju
 74. Gordana Ponorac: Vpliv vodje na psihično nasilje (mobing) vodenih
 75. Sandi Majc: Analiza izrabe intelektualnega kapitala v obravnavani organizaciji
 76. Ida Intihar: Raziskave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v izbrani upravni enoti
 77. Doroteja Nebec: Analiza motiviranosti zaposlenih v kriznih razmerah podjetja
 78. Ksenija Česnik: Analiza zadovoljstva oskrbovancev v izbrani organizaciji
 79. Ana Dragičević: Analiza dejavnikov stresa pri študentih
 80. Suzana Hafner: Analiza vpliva komuniciranja na vedenje zaposlenih v klicnem centru izbrane zavarovalnice
 81. Nataša Hrastar: Raziskava etičnega delovanja v zdravstveni organizaciji
 82. Katarina Žlebir: Etika in morala javnih uslužbencev
 83. Maja Tunja: Analiza usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v izbrani združbi
 84. Sašo Jakimov: Zadovoljstvo uporabnikov pošte 6230 Postojna
 85. Nevenka Vörös: Analiza organizacijske klime na centru za socialno delo
 86. Tea Pogorelčnik: Vpliv organizacijske kulture na vedenje zaposlenih v podjetju
 87. Simona Laboš: Merjenje uspešnosti vodenja tima v Društvu za odprto komunikacijo
 88. Nataša Roblek: Proučitev in uvedba HACCP sistema v otroški vrtec
 89. Žan Božič: Vpeljava izboljšav in racionalizacija dela v postopku E-Qalin
 90. Adisa Dizdarević: Preučitev in zasnova modela obvladovanja konfliktov na Zvezi študentskih klubov Slovenije
 91. Simona Gradišnik: Obvladovanje stresa v računalniškem podjetju
 92. Katja Krapež: Primerjalna analiza organiziranosti preprečevanja odvisnosti od prepovedanih drog
 93. Jana Horvat: Raziskava stresa učiteljev
 94. Suzana Horvat: Letni razgovori za dvig kakovosti dela v zavodu
 95. Lucija Liška: Raziskava etike in morale zaposlenih v upravni enoti
 96. Bojana Del Fabro: Organiziranje in delovanje hotelske recepcije
 97. Barbara Erjavec: Raziskava motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v obravnavani organizaciji
 98. Petra Kuzmič: Primerjalna analiza motivacije zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
 99. Sabina Rotar: Raziskava kakovosti storitev v upravnih enotah z uporabo ISO standardov
 100. Vanja Rajšp: Primerjalna analiza organiziranosti in delovanja policije
 101. Maja Galac: Analiza vpliva transakcijske analize na vodenje in vedenje zaposlenih
 102. Klara Vresk: Analiza prednosti in slabosti elektronske zemljiške knjige
 103. Frida Urbančič: Ravnanje s kadri na Upravi Republike Slovenije za javna plačila
 104. Irena Milivojević: Organiziranje leasing prodaje v poslovni banki
 105. Tadeja Petrovič: Poskus uvedbe timske organiziranosti v organu državne uprave
 106. Mitja Peterka: Organiziranost izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi
 107. Tina Lampret: Analiza znanj in sposobnosti menedžerjev po vplivnih ravneh v sodobni organizaciji
 108. Dejana Čavić: Vpliv vodilnih na odpravo stresa kot motivacija zaposlenih v trgovskem podjetju
 109. Adisa Orešek: Analiza organizacijske kulture Upravnega sodišča Republike Slovenije
 110. Iris Triller: Konflikti na delovnem mestu v podjetjih
 111. Jana Žmitek: Možnost uvedbe enotirnega sistema upravljanja v proučevani banki
 112. Mateja Vilman: Analiza odvetniške poklicne etike in morale
 113. Jerneja Kržan: Motiviranost dijakov za učenje
 114. Ivana Lukenda: Primerjalna analiza organiziranosti in ravnanja z intelektualno lastnino v Sloveniji
 115. Ina Brešar: Ocena zadovoljstva uporabnikov v javni upravi - primer Upravne enote Kranj
 116. Marina Gošnjak: Analiza vpliva odgovornosti na vedenje zaposlenih v cestninskem nadzoru
 117. Nina Kosi: Raziskava mobbinga na delovnem mestu v poslovni banki
 118. Evgen Primožič: Proučitev in zasnova izobraževalnega sistema oboroženih sil v Republiki Sloveniji
 119. Nataša Leskovšek: Raziskava motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v transportni organizaciji
 120. Jerneja Kumer: Pogoji zaposlovanja tujcev v Republiki Sloveniji
 121. Nika Čebulj: Vloga in pomen posameznika v sodobni organizaciji
 122. Doris Rižnik Solero: Analiza policijske etike in morale na policijski postaji
 123. Slađana Bijelić: Poskus uvedbe timske organiziranosti na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
 124. Eva Šuman: Raziskava kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti upravne enote (primer Upravna enota Grosuplje)
 125. Nataša Jordan: Raziskava motiviranosti v IT podjetju
 126. Senada Hasičić: Raziskava motiviranosti zaposlenih v proizvodni organizaciji
 127. Polonca Kantužar: Raziskava vodenja in komuniciranja v proizvodni organizaciji
 128. Suzana Odžić: Primerjalna analiza Likertovih modelov vodenja in njihovega vpliva na vedenje zaposlenih
 129. Mihela Brus: Analiza uporabnosti modelov ravnanja z ljudmi v osnovni šoli
 130. Jana Benčina: Organizacijska kultura
 131. Sergeja Hartman: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na občini
 132. Mojca Kobal: Pogajanja kot oblika komuniciranja za dosego namena in ciljev pogajanj
 133. Urška Kisovec: Raziskava motiviranosti v raziskovalni organizaciji
 134. Ana Jurjevčič: Primerjava organizacijske klime v medijski hiši s slovensko povprečno organizacijsko klimo
 135. Aleksandra Avbelj: Preučitev in zasnova modela učeče se organizacije za zavarovalno zastopniško agencijo
 136. Snežana Mačar: Analiza vpliva komuniciranja vodilnega kadra na vedenje in delovno učinkovitost zaposlenih
 137. Anja Čuk: Analiza slogov vodstvenega obnašanja v upravni enoti
 138. Tanja Keleman: Ocena kakovosti dela in poslovanja v upravni enoti po skupnem ocenjevalnem okviru (CAF)
 139. Ines Vrbec: Raziskava stresa v občini
 140. Alja Kavčič: Poskus uvedbe timske organiziranosti v izobraževalnem zavodu
 141. Alenka Bratovž: Motivacija zaposlenih za izobraževanje v podjetju NIL d.o.o.
 142. Sandra Medvešek: Vpliv vodij na motivacijo zaposlenih
 143. Tina Jenko: Vpliv menjave vodstva na organizacijsko klimo na Slovenski turistični organizaciji
 144. Lea Kraševec: Raziskava komuniciranja v trgovskem podjetju
 145. Marjan Rijavec: Usposabljanje varnostnikov na Uradu za varnost in zaščito
 146. Aleš Flisar: Raziskava vpliva inteligence na vedenje ljudi
 147. Karin Žalik: Motivacija zaposlenih v vrtcu
 148. Zlatka Pust: Analiza vzrokov za brezposelnost v obravnavani občini
 149. Nada Košir: Skladiščno poslovanje in pomen logistike v proizvodni organizaciji
 150. Silvija Gider Zamuda: Obvladovanje stresa v proizvodnem podjetju
 151. Ana Golja: Vodenje in inteligenca
 152. Azra Crnalić: Raziskava organizacijske kulture v proizvodni organizaciji
 153. Andreja Bevc: Analiza organizacijske klime na davčnem uradu Novo mesto
 154. Aida Ahmetovič: Raziskava kakovosti na zavodu z uporabo modela CAF
 155. Nataša Furjanič: Raziskava organizacijske klime v poslovni banki
 156. Aleš Hojnik: Karierna pot častnika v Slovenski vojski
 157. Sven Engelsberger: Organiziranost in delovanje službe za tajne podatke na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji
 158. Lidija Kelc: Organizacijska kultura v Upravni enoti Ptuj
 159. Simona Zalar: Raziskava organizacijske kulture v obravnavani organizaciji
 160. Minka Mušić: Raziskava motiviranosti zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje
 161. Sara Polovič: Zasnova timske organiziranosti v turistični organizaciji
 162. Romana Oberstar: Organiziranost upravljanja državnih poroštev
 163. Neža Pavzin: Pridobivanje nacionalne poklicne usposobljenosti v Sloveniji
 164. Špela Bohinc: Vpliv ISO standardov v proizvodnem podjetju na kakovost
 165. Ines Šardi: Raziskava stresa na Upravni enoti Kamnik
 166. Leopold Šturbej: Motivacija v proizvodni organizaciji
 167. Tjaša Klemenc: Proučitev in zasnova modela trženja tovornih pnevmatik
 168. Nina Grad: Reševanje konfliktov v sodobni organizaciji
 169. Špela Podgoršek: Vodenje v sodobnih organizacijah
 170. Tadeja Herman: Raziskava motiviranosti zaposlenih v upravni enoti
 171. Polona Carl: Motivacija zaposlenih na centru za socialno delo
 172. Karmen Lang: Vpliv motiviranosti na vedenje zaposlenih
 173. Mojca Sovič: Analiza organizacijske klime in motivacija zaposlenih v občini
 174. Jana Burgar: Elektronsko bančništvo na primeru poslovne banke
 175. Simona Jeler: Proučitev in zasnova timske organiziranosti storitvene organizacije
 176. Aleš Povše: Usposabljanje in izobraževanje policistov motoristov
 177. Helena Šlogar: Ohraniti dvotirni ali uvesti enotirni sistem upravljanja v Gorenju, d.d.