Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Katarina Bitenc: Izpostavljenost prebivalcev Slovenije svincu v pitni vodi
 2. Darijo Ilić: Difuzno obremenjevanje hidrosfere s fosforjem in dušikom s kmetijskih površin v Krajinskem parku Goričko
 3. Aljaž Maslo: Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode
 4. Daniel Kozelj: Večkriterijska optimizacija umerjanja hidravličnih modelov vodooskrbnih sistemov
 5. Mateja Škerjanec: Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri
 6. Sabina Kolbl Repinc: Izboljšava anaerobne presnove blata iz komunalnih čistilnih naprav in lignoceluloznih substratov pri pridobivanju bioplina
 7. Tanja Prešeren: Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuirnim delovanjem

Magistrska dela (13)

 1. Jadranka Novoselc: Onesnaženost z adsorbljivimi organskimi halogeni v vodah Dolenjske in Bele krajine
 2. Gordana Skenderović: Uporaba adsorpcije in membranske filtracije pri razbarvanju in razgradnji nekaterih vrst industrijskih odpadnih voda
 3. Gordana Kurmanšek: Ocena vpliva zelenih streh na količino padavinskega odtoka
 4. Lučka Čampa: Proces odločanja in izbira tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitev o načinu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju Šaleške doline
 5. Jan Kristjan Juteršek: Zmanjšanje vplivov na okolje pri ravnanju s padavinsko odpadno vodo z javnih cest in javnih površin (parkirišč)
 6. Mitja Centa: Ugotavljanje koncentracij mikroplastike v slovenskih vodotokih in jezerih
 7. Matjaž Dolenec: Fizikalno kemijske karakteristike blata in možnosti končne dispozicije blata iz Centralne čistilne naprave Kranj
 8. Tanja Valcl Fifer: Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda
 9. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji
 10. Marta Malus: Primerjalna analiza in predlog obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije
 11. Tomaž Ervin Schwarzbartl: Zasnova baze podatkov in predlog metodologije za določitev prioritete obnove kanalizacijskega omrežja
 12. Mojca Vrbančič: Ravnanje s centratom iz obdelave blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana
 13. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji

Diplomska dela (126)

 1. Damir Heco: Določanje parametra CN za manjše porečje
 2. Blaž Anzeljc: Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije
 3. Polona Lunar: Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica
 4. Špela Bobnar: Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera
 5. Zoran Buzak: Recikliranje biorazgradljivih odpadkov
 6. Miha Slivar: Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice
 7. Jernej Možina: Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik
 8. Aleš Mlaker: Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD)
 9. Mitja Zupančič: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje
 10. Barbara Semen: Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor
 11. Martina Bakan: Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina
 12. Tadej Bizjak: Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije
 13. Petra Jesenko: Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero
 14. Uroš Fortun: Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega s istema Črnomlja, v reko Dobličico
 15. Andrej Melihen: Postopek H2O2/UV za odstranjevanje površinsko aktivnih snovi iz vode
 16. Barbara Ilić: Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih
 17. Filip Žitek: Optimizacija procesa proizvodnje bioplina na Bioplinarni Nemščak s predobdelavo substrata in kombiniranjem z odpadnim blatom
 18. Samo Miroševič: Uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za doseganje zahtevanih parametrov tehnoloških odpadnih voda pred priključevanjem na komunalni sistem
 19. Kaja Leban: Analiza pridobljenih predmetno-specifičnih kompetenc na univerzitetnem študiju Gradbeništvo - Komunalna smer
 20. Kristjan Cizara: Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo naselje in industrijske cone v Vipavi
 21. Dejan Kozakiv: Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja
 22. Mateja Godnič: Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža
 23. Denis Pečečnik: Primerjava med kompaktnimi, grajenimi in rastlinskimi čistilnimi napravami
 24. Aleš Jecl: Načrtovanje učinkovitega izpiranja vodovodnega sistema
 25. Anja Lešek: Vpliv prostorskega povprečenja vetra na cirkulacijo v Tržaškem zalivu
 26. Urban Jakop: Postopki in vrste malih čistilnih naprav
 27. Sabina Koplan: Varovanje vodnih virov v občini Črnomelj
 28. Anja Kitić: Idejna zasnova kanalskega sistema in čistilne naprave za naselje Lucija
 29. Enej Skuk: Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu
 30. Edo Đuvelek: Zasnova in idejna rešitv kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric
 31. Tadeja Zupančič: Anaerobni postopki čiščenja odpadnih voda
 32. Tamara Šuligoj: Obnašanje tlačno obremenjenih vzdolžno ojačenih pločevin
 33. Boris Košak: Optimizacija rabe vode na gorskih postojankah
 34. Alja Horvat: Primerjava metod izločanja baznega odtoka in analiza visokovodnih valov v Sloveniji
 35. Matija Colja: Ekološko recikliranje bioloških odpadkov iz gospodinjstva z avtomatskim kompostnikom
 36. Anja Praznik: Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev
 37. Suzana Pavlič: Zasnova pretočne in recirkulacijske ribogojnice za salmonidne ribe
 38. Špela Vrhovec: Zatiranje legionel: termična dezinfekcija omrežja pitne vode v bolnišnici
 39. Urška Mižigoj: Vpliv onesnaževalcev na vodno okolje v Krškem
 40. Anamarina Ljubić: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova
 41. Tina Kofol: Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM
 42. Mojca Gantar: Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju
 43. Haris Alič: Vpliv oglenenja na požarno odpornost lesenih stebrov
 44. Nina Milikič: Analiza potresne odpornosti gradu Grm glede na različne ravni poznavanja konstrukcije
 45. Svetlana Ilić: Idejna rešitev odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag
 46. Gorana Romčević: Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov prirazbarvanju odpadne vode
 47. Gašper Kokalj: Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal
 48. Anja Majcen: Analiza hidroloških metod za določanje ekološko sprejemljivega pretoka
 49. Anita Voh: Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje Ponikovske planote
 50. Jure Mlakar: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno
 51. Vesna Gros: Hidrološko hidravlična analiza ljubljanskega barja
 52. Andreja Bernjak: Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota
 53. Špela Tomažič: Izmenjava živega srebra med vodo in zrakom v Traškem zalivu
 54. Mateja Ribnikar: Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov
 55. Matjaž Ozbič: Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu
 56. Blaž Kogovšek: Primerjava med vodarstvom v Sloveniji in Avstriji
 57. Miha Žlindra: Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin
 58. Tjaša Šilc: Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje
 59. Andrej Golob: Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana porečja
 60. Urška Kocijančič: EU zakonodaja s področja odpadnih voda in medsebojna primerjava večjih mlekarn v Republiki Sloveniji
 61. Maja Bečaj: Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov
 62. Miran Boštjančič: Obdelava stranskih proizvodov oljarske industrije v Slovenski Istri
 63. Anže Podržaj: Izboljšanje vodotoka Višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu
 64. Gašper Malovrh: Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico
 65. Iztok Pečjak: Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka
 66. Nejc Vesel: Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave
 67. Vid Žgajner: Dimenzioniranje zadrževalnih bazenov deževnih voda pri zaščiti občutljivih vodotokov
 68. Benjamin Nučič: Kvaliteta reke Krke v srednjem toku
 69. Urška Martinčič: Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu
 70. Črt Pečar: Integralni sistemi za ravnanje z odpadki v Obalni regiji in možnosti njihove predelave
 71. Sandi Hribar: Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica
 72. Barbara Jerman: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo
 73. Simon Kersnič: Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku
 74. Damjan Gerljevič: Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline
 75. Nadja Košmrlj: Razvoj postopka zbiranja in recikliranja odpadnih nagrobnih sveč
 76. Urban Benedičič: Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010
 77. Eva Prošek: Testiranje membranskega modula za ultrafiltracijo
 78. Blaž Čubej: Idejna rešitev odvajanje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar
 79. Mitja Štangelj: Študija stabilizacije lesnega pepela s CO2 pod različnimi pogoji
 80. Domen Lajevec: Analiza vplivov onesnaženja voda s soljo iz cestišč na vodno okolje in čiščenje na komunalnih čistilnih napravah
 81. Aleš Zaviršek: Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje - Sap
 82. Gregor Bostič: Sanacija in zapiranje odlagališč komunalnih odpadkov
 83. Dejan Rep: Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in zadrževalnih bazenov
 84. Katja Novak: Predlog vodooskrbe v Javorniškem Rovtu
 85. Marko Žibret: Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest
 86. Andrej Biro: Modeliranje hidravličnega sistema Mlinščice
 87. Andreja Rutar: Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E
 88. Mojca Usenik Plečnik: Idejne rešitve odvajanja odpadnih voda v naseljih Breg, Pako, Dol in Laze pri Borovnici
 89. Metka Jereb: Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik
 90. Matjaž Špacapan: Izbira lokacij odlagališč komunalnih odpadkov
 91. Tijana Mićić: Matematični model kakovosti Treh ribnikov v mariborskem Mestnem parku
 92. Zoran Ofak: Tehnična, tehnološka in cenovna primerjava lastnosti in vgradnje kanalizacijskih cevi
 93. Pavel Debeljak: Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN
 94. Urška Brglez Noč: Sodobne metode vzdrževanja in sanacije kanalizacijskih sistemov
 95. Jernej Merzel: Primerjalna analiza cen stanovanj in zemljišč v občini Trebnje in Mestni občini Novo mesto v obdobju 2000-2008
 96. Vladka Mohorko: Vpliv izbora najugodnejšega ponudnika na uspešnost nepremičninskega projekta
 97. Sašo Klemenčič: Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja
 98. Primož Kaiser: Cenilne linije za izvedbo kanalizacije
 99. Aleš Kelhar: Benchmarking metoda pri komunalnih čistilnih napravah
 100. Janja Mlakar: Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih
 101. Eva Rotar: Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju
 102. Andrejka Gorše: Idejni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Veliki Slatnik in Križe
 103. Miha Prislan: Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata
 104. Tjaša Kuclar: Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih in rečnih voda zbiralnika A6 v Ljubljani
 105. Marija Zaletelj: Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice
 106. Judita Jordan: Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom
 107. Brigita Levstek: Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas
 108. Apolonija Lebeničnik: Idejna študija odvajanjan in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje
 109. Miha Melink: Termofilni anaerobni procesi
 110. Veronika Savnik: Razvoj biofilma v membranskih bioreaktorjih
 111. Katja Sovre: Hidrološka študija visokih voda Bistrice v porečju Sotle
 112. Petra Čepelnik: Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo
 113. Tomaž Žagar: Izgradnja malih čistilnih naprav za razpršeno gradnjo v Ljubljanski urbani regiji
 114. Miha Simončič: Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v Občini Šentjernej
 115. Matjaž Belca: Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja
 116. Jernej Hercog: Ocena možnosti izboljšave delovanja ČN mlekarske industrije
 117. Sabina Kolbl Repinc: Prezračevalni sistemi na KČN in njihova primerjava na CČN Ljutomer in Murska Sobota
 118. Metka Vojska: Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju
 119. Katja Čerkez: Analiza stroškov rabe vode v izbranih lokalnih skupnostih
 120. Miha Klemenčič: Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve
 121. Mihaela Ovčjak: Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer
 122. Martin Jazbec: Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane
 123. Petra Ivančič: Problemi z napihnjenim blatom na komunalnih čistilnih napravah
 124. Aleksandra Aubreht: Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja
 125. Miha Govejšek: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Velike Lašče
 126. Marjan Moderc: Analiza občutljivosti hidravličnega modeliranja za hrapavost poplavnih površin

Druga dela (9)

 1. Darko Drev, Jože Panjan: Učinkovito predhodno čiščenje mlekarskih odpadnih vod
 2. Svetlana Ilić, Nina Koželj: Disonance
 3. Miha Žlindra, Alenka Polak: Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj
 4. Jože Panjan, Marija Bogataj, Boris Kompare: Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov
 5. Darko Drev, Jože Panjan: Teoretične in eksperimentalne osnove za izdelavo mehanskih izolacijskih pen
 6. Darko Drev, Danijel Vrhovšek, Jože Panjan: Raziskave možnosti uporabe porozne keramike kot podstave ali filtrirne snovi pri čiščenju odpadnih vod
 7. Viktorija Batagelj, Igor Bizjak, Alenka Cof, Darko Drev, Barbara Černič Mali, Damjana Gantar, Andrej Gulič, Tomaž Guzelj, Aleksander Jakoš, Damjan Kavaš, Davor Kontić, Branko Kontić, Naja Marot, Luka Mladenovič, Sabina Mujkić, Jože Panjan, Nadja Penko Seidl, Sergeja Praper, Franci Steinman, Franc Trček: Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije
 8. Aljaž Maslo, Jože Panjan, Dušan Žagar: Large-scale oil spill simulation using the lattice Boltzmann method, validation on the Lebanon oil spill case
 9. Jože Panjan, Marija Bogataj, Boris Kompare: Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov