Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (8)

 1. Bernarda Bevc Šekoranja: Uresničevanje načel trajnostnega razvoja v območjih varstva narave z aplikacijo na prostoru Alp
 2. Simon Rankel: LED- in OLED-svetila v urbanističnem oblikovanju ter njihov vpliv na urbane elemente bivalnega okolja
 3. Petra Vertelj Nared: Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji
 4. Dina Stober: Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin
 5. Nika Razpotnik Visković: Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij
 6. Alma Zavodnik Lamovšek: Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah
 7. Jure Zavrtanik: Upravljanje individualnih investitorskih pobud pri načrtovanju poselitev v razpršenem mestu
 8. Naja Marot: Presoja vloge prostorske zakonodaje v slovenskem sistemu prostorskega planiranja

Magistrska dela (25)

 1. Anton Štihec: Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji
 2. Borut Šoba: Problematika umeščanja romskih naselij na primeru občine Grosuplje
 3. Lea Divjak Radivojević: Prostorska organizacija planšarskih naselij
 4. Darko Šarac: Vojaški kompleksi v Ljubljani in njihove spremembe skozi čas
 5. Silva Strassberger: Sonaravno urejanje voda v načrtovanju podeželskega prostora
 6. Maša Majkić: Umeščanje daljnovodov v prostor
 7. Andrej Kobler: Sprejemljivost zaraščanja kot funkcija kakovosti kulturne krajine
 8. Jure Radišek: Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč
 9. Nika Kokalj: Javni prostor v podeželskem naselju
 10. Darko Šarac: Vojaški kompleksi v Ljubljani in njihove spremembe skozi čas
 11. Silva Strassberger: Sonaravno urejanje voda v načrtovanju podeželskega prostora
 12. Vlasta Miklavžin: Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč
 13. Branka Gradišnik: Lokacijske značilnosti slovenskih cerkva izven naselij
 14. Metka Harej: Odnosi med mestnimi in podeželskimi območji v Sloveniji
 15. Kristifor Pantelin: Bagranje in metode ravnanja s sedimentom ter potencial bagranja pri prostorskem urejanju
 16. Matija Kralj: Problematika načrtovanja prostorskih ureditev na lokalnem nivoju
 17. Sabina Mujkić: Možnosti uravnoteženega prostorskega razvoja Bosne in Hercegovine
 18. Katarina Ostruh: Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje
 19. Marijana Vugrin: Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje
 20. Kristina Onufrija: Strokovne osnove s področja demografije za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni
 21. Andrej Kobler: Sprejemljivost zaraščanja kot funkcija kakovosti kulturne krajine
 22. Denis Ambruš: Vpliv izgradnje kanala Donava - Sava na primarno strukturo regij Slavonije in Srema
 23. Anja Mozetič Lackovič: Analiza stroškov in koristi legalizacije oziroma odstranitev nelegalno zgrajenih objektov
 24. Mojmir Prelog: Razmerje med strateškim in normativnim vidikom v lokalnem prostorskem planu
 25. Nika Kokalj: Javni prostor v podeželskem naselju

Diplomska dela (9)

 1. Jernej Volk: Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem prostorskem razvoju Slovenije
 2. Špela Krivograd: Analiza energetske infrastrukture v Sloveniji s posebnim ozirom na vrednotenjuplaniranih omrežij elektrovodov in plinovodov
 3. Monika Rudolf: Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu
 4. Boštjan Klement: Vloga majhnih in srednje velikih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije
 5. Petra Predan: Invalidom prijazna Občina Ig
 6. Nina Komidar Šraj: Bilanca rabe površin kot sestavina urbanističnega načrta (na primerih v občini Ajdovščina)
 7. Ana Tivadar: Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava
 8. Gorazd Zupanc: Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov
 9. Petra Novak: Priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod

Druga dela (4)

 1. Martin Breskvar, Jure Zavrtanik, Andrej Pogačnik: Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja
 2. Andrej Pogačnik: Prispevek k integraciji prostorskega, socialnega, gospodarskega in okoljskega načrtovanja
 3. Andrej Pogačnik: Prispevek k integraciji prostorskega, socialnega, gospodarskega in okoljskega načrtovanja
 4. Nika Razpotnik Visković: Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi