Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Maja Simoneti: Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih

Magistrska dela (11)

 1. Matija Kralj: Problematika načrtovanja prostorskih ureditev na lokalnem nivoju
 2. Julijana Barkovič: Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste
 3. Silva Strassberger: Sonaravno urejanje voda v načrtovanju podeželskega prostora
 4. Nika Kokalj: Javni prostor v podeželskem naselju
 5. Katarina Ostruh: Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje
 6. Marijana Vugrin: Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje
 7. Jurij Režek: Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji
 8. Jure Radišek: Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč
 9. Tomaž Biščak: Razvoj podeželskih naselij ob upoštevanju tradicije in zahtev submikroregije
 10. Mateja Kaudek: Problematika urejanja vinogradniških območij in pogoji za legalizacijo zidanic na primeru Mestne občine Novo mesto
 11. Tatjana Kerčmar: Prostorski razvoj turizma na zavarovanem območju na primeru Krajinski park Goričko

Diplomska dela (33)

 1. Irena Kosič: Vloga gornje gorenjskega somestja v urbanem omrežju
 2. Nika Jereb: Prostorski razvoj krajevne skupnosti Lig s poudarkom na ohranjanju in obnovi stavbne dediščine
 3. Peter Cafuta: Prostorski razvoj naselja Grajana
 4. Urša Gruden: Nastavitev evidence nepremičnin v lasti lokalne skupnosti za potrebe prostorskega načrtovanja
 5. Petra Žitnik: Vpliv izgradnje avtoceste na razvoj naselij ob priključku Šmarje-SAP
 6. Uroš Drobež: Instrumenti celostnega razvoja podeželja na Bavarskem in v Sloveniji
 7. Kristina Pirih: Razvoj podeželja v strateških dokumentih severno Primorske regije za obdobje 2007-2013
 8. Tadej Kraker: Razvoj podeželja in čezmejno sodelovanje na primeru občine Radlje ob Dravi
 9. Borut Hojnik: Ureditev lastniškega stanja zemljiških parcel in statusa javnega dobra za občinske ceste
 10. Angelca Borštnar: Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji
 11. Andreja Uljan: Posledice strukturnih sprememb na prostoru občine Ilirska Bistrica
 12. Julijana Barkovič: Merila za določanje meje mestnih območij
 13. Miha Muck: Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra
 14. Sonja Vončina: Uporaba geografskih informacijskih sistemov v prostorskem planiranju na primeru občine Dobrna
 15. Irena Šeruga: Prostorska preureditev deponije odpadkov na primeru Vranovičev
 16. Emil Adamič: Postopek umeščanja deponije komunalnih odpadkov v prostor, na primeru Mala Gora
 17. Mojca Turk: Problematika terminologije v prostorsko načrtovalski stroki
 18. Jernej Bevc: Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in Bavarski
 19. Alojz Knavs: Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci
 20. Patricija Kresevič: Popis nepremičnin kot metoda nabora podatkov za izdelavo strokovnih podlag za prostorsko planiranje
 21. Ana Janša Jurjevič: Vzpostavitev in vzdrževanje evidence urejenosti cest in uporaba le te pri prostorskem načrtovanju
 22. Nevenka Logar: 50 let geodetske sluzbe v Trebnjem
 23. Janez Rom: Analiza dostopnosti do javnih dejavnosti z javnimi prevoznimi sredstvi
 24. Branka Zalar: Program razvoja podeželja Notranjske
 25. Peter Lamovec: Sprejemljivost večstanovanjske gradnje v Občini Žiri s preveritvijo na območju Ž-S7
 26. Polona Strmčnik: Trajnostni razvoj podeželja 2007-2013 na Koroškem
 27. Nika Belaj: Ekološko pravo in kmetijska zemljišča - vplivi določil ZVO in ZON na kmetijska zemljišča
 28. Marija Sajovic: Varstvo kmetijskih zemljišč v strategiji prostorskega razvoja na primeru občine Hrastnik
 29. Bojana Benko: Predlog ureditve naselja Moravske Toplice
 30. Aleš Rob: Predlog ureditve in širitve naselja Gibina z vidika razvoja turizma v občini Razkrižje
 31. Romana Žepič: Prenova in razvoj vasi ter koriščenje evropskih kohezijskih sredstev
 32. Nataša Tul: Vinogradniška območja kot posebne oblike poselitve - na primeru mestne občine Novo mesto
 33. Natalija Malnarič: Razvoj podeželja v skladu z direktivami Evropske unije

Druga dela (1)

 1. Anton Prosen, Maca Jogan: Ana Barbič, Izzivi in priložnosti podeželja, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2005