Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (12)

 1. Martina Cvetković: Development of the method for ballast water treatment on sea vessels for the protection of marine ecosystems from the inroduction of alien species
 2. Matej Čehovin: Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode
 3. Katarina Bitenc: Izpostavljenost prebivalcev Slovenije svincu v pitni vodi
 4. Martina Oder: Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave
 5. Aleš Bizjak: Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji
 6. Mateja Škerjanec: Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri
 7. Gorazd Novak: Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva
 8. Nataša Sirnik: Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju
 9. Vanja Ramšak: Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti
 10. Nataša Atanasova: Priprava in uporaba ekspertnega predznanja za avtomatizirano modeliranje vodnih ekosistemov
 11. Sašo Petan: Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal
 12. Matej Uršič: Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza

Magistrska dela (8)

 1. Katarina Kacjan Žgajnar: Kakovost vode v Cerkniškem jezeru v odvisnosti od sezone in vodnega režima
 2. Maja Koprivšek: Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka ter njen vpliv na biocenozo na primeru potoka Glinščica
 3. Jana Meljo: Možnosti rabe voda v Sloveniji
 4. Andrea Cesar: Postopki čiščenja podtalnice onesnažene z atrazinom in njegovimi metaboliti
 5. Miha Ulčar: Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo
 6. Mojca Vrbančič: Ravnanje s centratom iz obdelave blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana
 7. Simon Kač: Matematični model podzemne vode na območju Medloga v Spodnji Savinjski dolini in simulacija umetnega bogatenja
 8. Luka Štravs: Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi

Diplomska dela (108)

 1. Mateja Založnik: Padavinska voda kot dejavnik oblikovanja stanovanjske krajine na primeru soseske BS7
 2. Dejan Kozakiv: Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja
 3. Tanja Hrast: Osnutek smernice za projektiranje rastlinskih čistilnih naprav v Sloveniji na osnovi primerjave praks v Evropi
 4. Mateja Godnič: Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža
 5. David Pavlin: Primerjava naprednih oksidacijskih procesov pri čiščenju odpadne komunalne vode
 6. Boris Košak: Optimizacija rabe vode na gorskih postojankah
 7. Matija Colja: Ekološko recikliranje bioloških odpadkov iz gospodinjstva z avtomatskim kompostnikom
 8. Suzana Pavlič: Zasnova pretočne in recirkulacijske ribogojnice za salmonidne ribe
 9. Andrej Hercog: Rastlinska čistilna naprava Grborezi
 10. Katja Žilavec: Tehnologije priprave bazenske kopalne vode in ukrepi za zmanjševanje nastanka kloriranih stranskih produktov dezinfekcije (SPD) na primeru Term Sončni park Vivat
 11. Špela Vrhovec: Zatiranje legionel: termična dezinfekcija omrežja pitne vode v bolnišnici
 12. Andrej Andoljšek: Rekonstrukcija delovanja vodovodnega sistema v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu
 13. Anže Urevc: Upravljanje z jezerom - primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji
 14. Nika Murovec: Odstranjevanje železa iz odpadne vode v livarski industriji
 15. Katja Tomažič: Ugotavljanje razmer na javnem hidrantnem omrežju
 16. Anja Dokl: Priprava pitne vode iz površinske z uporabo ultrafiltracije in reverzne osmoze
 17. Urban Čepon: Analiza delovanja čistilnih naprav za odpadne vode pri planinskih kočah
 18. Nuša Brolih: Analiza fizičnih kazalcev opremljanja stavbnih zemljišč v izbranih ureditvenih območjih
 19. Gregor Robič: Hidravlično modeliranje obratovanja črpalk na cevovodnih omrežjih
 20. Marijan Gorjup: Zgodovinski pregled in trenutno stanje vodopreskrbe v vodovodnem sistemu Kranj
 21. David Božiček: Geometrija lupinastih konstrukcij
 22. Barbara Kukovec: Analiza projektov preskrbe prebivalcev s pitno vodo na desnem bregu Mure - Sistem C
 23. Miha Žlindra: Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin
 24. Blaž Kogovšek: Primerjava med vodarstvom v Sloveniji in Avstriji
 25. Andrej Golob: Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana porečja
 26. Maja Bečaj: Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov
 27. Miran Boštjančič: Obdelava stranskih proizvodov oljarske industrije v Slovenski Istri
 28. Maja Klančar: Analiza razpoložljivosti in rabe vode na reki Krki
 29. Urša Vidmar: Primerjava vertikalnih in horizontalnih sistemov rastlinskih čistilnih naprav
 30. Jernej Muhič: Sanacija vaškega vodovoda Veliki Slatnik-Križe
 31. Andrej Opara: Rehabilitacija primarnega cevovoda v naselju Karlovc v Škofji Loki
 32. Andrej Opara: Rehabilitacija primarnega cevovoda v naselju Karlovc v Škofji Loki
 33. Jaka Cunk: Uporaba elektrofotografije za oceno kvalitete vode
 34. Simona Pestotnik: Hidrološki model Glinščice s programom Flo-2D
 35. Iztok Pečjak: Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka
 36. Nejc Vesel: Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave
 37. Benjamin Nučič: Kvaliteta reke Krke v srednjem toku
 38. Urška Martinčič: Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu
 39. Črt Pečar: Integralni sistemi za ravnanje z odpadki v Obalni regiji in možnosti njihove predelave
 40. Sandi Hribar: Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica
 41. Josip Radman: Razvoj instrumenta za oceno učinkovitosti javnih služb pri ravnanju s komunalnimi odpadki
 42. Barbara Jerman: Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo
 43. Polona Cesar: Primerjava različnih metod izračuan evapotranspiracije
 44. Nadja Košmrlj: Razvoj postopka zbiranja in recikliranja odpadnih nagrobnih sveč
 45. Urban Benedičič: Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010
 46. Eva Prošek: Testiranje membranskega modula za ultrafiltracijo
 47. Blaž Čubej: Idejna rešitev odvajanje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar
 48. Blaž Peterlin: Čiščenje odpadnih voda v Triglavskem narodnem parku
 49. Marko Berčon: Ocena delovanja javnega vodovodnega sistema Golišče
 50. Katja Novak: Predlog vodooskrbe v Javorniškem Rovtu
 51. Marko Žibret: Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest
 52. Blaž Horvat: Aktivna zaščita vodarne Hrastje
 53. Jana Skubic: Vpliv obremenitve in morfologije jezera na kakovost jezera
 54. Martin Ponikvar: Tehnologije odstranjevanja metana na odlagališčih
 55. Andreja Žerjav: Račun obratovalnih valov v delni verigi HE na spodnji Savi
 56. Matjaž Horvat: Idejna študija sanacije čistilne naprave za pitno vodo Mrzlek
 57. Helena Ugrin: Variantne izvedbe odvajanja in čiščenjaodpadnih voda za naselje Poletiči in Beli kamen
 58. Petra Stropnik: Hidravlična analiza vodovodnega sistema Šmartno ob Paki
 59. Jerneja Čepon: Hidravlični preračun vodovodnega omrežja Vodice
 60. Tijana Mićić: Matematični model kakovosti Treh ribnikov v mariborskem Mestnem parku
 61. Lara Flis: Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva
 62. Tadej Brežan: Hidravlični matematični model vodovodnega sistema mesta Piran
 63. Irena Ranfl: Razvejana struga Soče v Bovški kotlini
 64. Robert Grnjak: Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela MONKI na primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 65. Vladka Kržič: Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odej
 66. Marko Trampuž: Ureditev Savinje v območju Luč
 67. Sonja Pirečnik: Vodarna Grmov vrh - analiza delovanja in rekonstrukcija
 68. Uroš Peklaj: Matematični model vodovodnega omrežja Dravlja
 69. Eva Rotar: Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju
 70. Ana Šivic: Certificiranje male čistilne naprave v SBR
 71. Gregor Mavrič: Idejni načrt odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vasi Račice in Starod
 72. Mitja Centa: Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu
 73. Tjaša Kuclar: Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih in rečnih voda zbiralnika A6 v Ljubljani
 74. Aljaž Verdev: Vpliv povprečevanja vetrana hidrodinamiko Sredozemskega morja
 75. Matjaž Šauta: Hidrološka analiza hudournika Kroparica s pritoki
 76. Rok Avsec: Idejne rešitve odvodnje odpadnih voda za naselja od Golnika do Mlake pri Kranju
 77. Andraž Hribar: Vplivi vodarskih posegov na rečno morfologijo notranje Mure
 78. Alen Mejak: Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim mrilnikom in metodo razredčenja
 79. Sara Potočnik: Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici
 80. Marija Zaletelj: Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice
 81. Simon Mrak: Večkriterijska analiza za malo hidroelektrarno Kokra
 82. Judita Jordan: Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom
 83. Bojan Jakopič: Vpliv odtoka meteornih voda iz urbanih območij na spreminjanje poplavne varnosti
 84. Teja Jeglič: Modeliranje razlitja nafte v Tržašem zalivu
 85. Marko Degenek: Zbiranje in ravnanje z odpadnimi baterijami
 86. Matej Sila: Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja
 87. Matej Kocjan: Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja
 88. Srečko Lipovšek: Vzpostavitev katastrain podatkovne strukture za hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov
 89. Brigita Levstek: Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas
 90. Apolonija Lebeničnik: Idejna študija odvajanjan in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje
 91. Boris Bruderman: Gradnja pomola III v Luki Koper
 92. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 93. Miha Melink: Termofilni anaerobni procesi
 94. Igor Bertok: Denitrifikacija pitnih vod
 95. Vanja Ramšak: Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu
 96. Andrej Škofljanec: Vpliv pojezerja na kakovost jezera - primer akumulacije Padež s Suhorko
 97. Matej Čehovin: Uporaba UV svetlobe v zdravstveni hidrotehniki - tehnološki, tehnični in inženirski vidiki
 98. Blaž Ivanuša: Primerjava postopkov za zmanjšanje koncentracije atrazina in nitratov na vodarni Skorba
 99. Aleš Košorog: Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda
 100. Peter Stopar: Priprava pitne vode na zajetju Jama
 101. Boris Plohl: Priprava pitne vode iz vodnih virov na levem bregu Mure
 102. Mateja Škerjanec: Primerjava simulacijskih orodij WEST in GPS-X na primeru MBBR reaktorja
 103. Sabina Arh: Vpliv gojitvenih ribnikov na evtrofikacijo površinskih voda
 104. Mihaela Ovčjak: Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer
 105. Martin Jazbec: Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane
 106. Petra Ivančič: Problemi z napihnjenim blatom na komunalnih čistilnih napravah
 107. Gašper Jarc: Podpora nadzornega sistema predelave odvečnega blata čistilnih naprav v trdno gorivo
 108. Jakob Koruza: Gradnja prehodov za ribe po sodobnih smernicah

Druga dela (2)

 1. Cities of the future
 2. Jože Panjan, Marija Bogataj, Boris Kompare: Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov