Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Katja Vrtačnik Garbas: Posledice klimatske spremenljivosti v središčih zimsko-športne rekreacije v Sloveniji

Magistrska dela (8)

 1. Miha Osredkar: Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem
 2. Tilen Jernej Blatnik: Spreminjanje padavinskega režima v Sloveniji med obdobjema 1961-1990 in 1991-2016
 3. Sara Uhan: Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja
 4. Dina Vidan: Vpliv podnebnih sprememb na naravne nesreče v Sloveniji na primeru Pomurske statistične regije
 5. Tjaša Kodela: Factors affecting peat decomposition, stable isotopes and distribution of major and trace elements in two cases of ombrotrophic peat bogs in Šijec (Slovenia) and Harz (Germany)
 6. Miha Varga: Trendi temperature slovenskih voda kot posledica sodobnega spreminjanja podnebja
 7. Jurij Krajčič: Ugotavljanje primernih lokacij zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v porečju Vipave z uporabo podatkov lidar
 8. Matjaž Marsič: Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja

Diplomska dela (40)

 1. Jasna Sitar: Prostorska razporeditev temperature zraka v Loškem Potoku
 2. Anita Dacinger: Razumevanje podnebnih in atmosferskih procesov pri prebivalcih Loškega Potoka
 3. Tea Adamlje: Lokalne temperaturne značilnosti Ljubljanskega barja
 4. Sara Razem: Oljka v Slovenski Istri kot pokazatelj odziva globalnega segrevanja na lokalni ravni
 5. Vanja Fabjan: Prejeta Sončeva energija in trajanje Sončevega obsevanja na vrtovih izbranih gostinskih lokalov v središču Ljubljane
 6. Adam Gabrič: Spremembe padavinskega režima v Sloveniji v obdobju 1981-2010 v primerjavi z obdobjem 1961-1990
 7. Stanka Lapanja: Padavinski ekstremi na območju Idrijskega hribovja
 8. Žiga Škufca: Spreminjanje zimskega vremena in podnebja na Slovenskem v zadnjih 150 letih
 9. Jana Koruza: Trendi pri pojavu megle v Ljubljanski kotlini v obdobju 1970-2015
 10. Špela Jagodic: Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi
 11. Tea Horvat: Vpliv spreminjanja podnebja na vodne razmere v porečju Savinje po letu 1960
 12. Tadeja Golobič: Poplave ob Ledavi
 13. Patricija Pintar: Najnižje temperature na Jezerskem pozimi 2013/2014 in 2014/2015
 14. Nina Ozebek: Variabilnost padavin v Sloveniji
 15. Mateja Vrščaj: Spreminjanje podnebja v Beli krajini po 2. svetovni vojni in pomen za izginjanje čebel
 16. Marko Berkovič: Naravnogeografski dejavniki za razvoj peronospore pri vinski trti s posebnim ozirom na Bizeljsko
 17. Magda Grobelšek: Topoklimatske značilnosti Virštanja v času nevarnosti pozebe vinske trte
 18. Anže Rode: Geografske značilnosti požarov v naravi v osrednjeslovenski statistični regiji
 19. Miha Klemenčič: Sodobno spreminjanje podnebja na Gorenjskem in njegove pokrajinske posledice
 20. Juš Žnidaršič: Ogroženost Vipavske doline zaradi suše
 21. Matej Mihelin: Podnebje gozda na primeru mešanega gozda pri Sevnici
 22. Uršula Dačić: Deforestacija v Peruju
 23. Katarina Trstenjak: Pričakovani vplivi podnebnih sprememb na območju Nature 2000 v obalnem pasu Slovenske Istre
 24. Katarina Ziherl: Slovensko kmetijstvo v luči podnebnih sprememb
 25. Matej Jančič: Topoklima vzhodnega Pohorja
 26. Jaka Šporin: Prostorsko spreminjanje količine padavin na profilu od Tuhinjske doline do Golt
 27. Jaka Ortar: Tipizacija in regionalizacija slovenskih mrazišč
 28. Ana Zebec: Primerjava minimalnih temperatur med Babnim Poljem in Loškim Potokom
 29. Marko Čepelnik: Lokacijska primernost Letališča Šoštanj s poudarkom na klimatskih dejavnikih
 30. Sabina Bokal: Ekonomsko geografske posledice kmetijskih suš v Sloveniji
 31. Žiga Zwitter: Vpliv "male ledene dobe" na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije
 32. Ema Kozina: Bioklimatska karta Slovenije na osnovi fiziološkega ekvivalenta temperature
 33. Andrej Trošt: Mrazišča na Komni
 34. Simona Levec: Vreme in podnebje na Kranjskem od 14. do 18. stoletja s poudarkom na zapisih v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske
 35. Primož Kogovšek: Meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07, kot kazalec količine padavin
 36. Nejka Omahen: Visoka snežna odeja v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja
 37. Tomaž Peternel: Prostorsko spreminjanje padavin na profilu čez Trnovski gozd
 38. Orjana Jakomin: Geografski oris katastrske občine Kubed s poudarkom na problemu zaraščanja kmetijskih površin
 39. Polona Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu
 40. Mojca Bezovšek: Geografija Dravske doline s poudarkom na klimatskih razmerah

Druga dela (42)

 1. Marko Krevs, Darko Ogrin: Assessing urban heat island impact on long-term trends of air temperatures in Ljubljana
 2. Darko Ogrin: Onesnaženost zraka v Ljubljani. Koncentracije dušikovih oksidov, ozona, benzena in črnega ogljika v letih 2013 in 2014
 3. Darko Ogrin: Dendrokronologija in dendroklimatologija Planine pri jezeru v Julijskih Alpah
 4. Darko Ogrin: Slovenija: portret države
 5. Darko Ogrin: Slovenija in njene pokrajine
 6. Darko Ogrin: Tendence spreminjanja podnebja po 2. svetovni vojni na jugovzhodu Krasa
 7. Darko Ogrin: Podnebni tipi v Sloveniji
 8. Darko Ogrin: Ob osemdesetletnici dr. Danila Furlana
 9. Darko Ogrin: Jurij Senegačnik: Slovenija in njene pokrajine
 10. Darko Ogrin, Simona Levec: Valvasorjevi prikazi vremena in podnebja v Slavi vojvodine Kranjske
 11. Darko Ogrin: Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na debelinski prirastek dreves
 12. Darko Ogrin: Dendroklimatologija in možnosti uporabe njene metode v Sloveniji
 13. Darko Ogrin: Iz življenja komuna v Bezovici
 14. Darko Ogrin: Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji
 15. Darko Ogrin, Marko Krevs: Nekateri rezultati klimatskih meritev v Planici s poudarkom na meritvah terminalnih poganjkov dreves
 16. Darko Ogrin: Klimatska pogojenost debelinskega prirastka dreves ob slovenskih visokogorskih alpskih jezerih
 17. Darko Ogrin: Mirko Pak - častni doktor Univerze v Pécsu na Madžarskem
 18. Darko Ogrin: Pozebe v Primorju z vidika uspevanja mediteranskih kultur
 19. Darko Ogrin: Ob smrti dr. Danila Furlana
 20. Darko Ogrin: Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851-2002
 21. Darko Ogrin: Oljka v Slovenskem Primorju
 22. Darko Ogrin: Spreminjanje podnebja v holocenu
 23. Darko Ogrin, Matej Ogrin: Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005
 24. Matej Ogrin, Iztok Sinjur, Darko Ogrin: Minimalne temperature v slovenskih mraziščih pozimi 2005/2006
 25. Miha Staut, Gregor Kovačič, Darko Ogrin: The spatial cognition of Mediterranean in Slovenia: (in)consistency between perception and physical definitions
 26. Darko Ogrin: Uporabnost kartiranja vinogradov kot metode za ugotavljanje prostorskih značilnosti termalnega pasu
 27. Darko Ogrin: Severe storms and their efects in sub-Mediterranean Slovenia from the 14th to the mid-19th century
 28. Matej Ogrin, Darko Ogrin, Matic Močnik, Andraž Smolej, Rok Vengar: Prihodnost zimskega turizma na Planini pod Golico v luči globalnega segrevanja
 29. Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil: Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre
 30. Darko Ogrin: Podnebje in izredni vremenski dogodki ob Tržaškem zalivu pred letom 1841
 31. Darko Ogrin: Climate research on Slovenian territoty in pre-instrumental period
 32. Matej Ogrin, Darko Ogrin, Nastja Rodman, Matic Močnik, Rok Vengar, Andraž Smolej, Gregor Bunčić: Climate change and the future of winter tourism in Slovenia
 33. Miroslav Vysoudil, Darko Ogrin: Portable infrared camera as a tool in topoclimatic research
 34. Igor Jurinčič, Darko Ogrin, Tomi Brezovec, Zvonko Kribel: Managing the climate change impact on Slovenian coast
 35. Darko Ogrin: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2001/2002, Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, http://www.ff.uni-lj.si/geo
 36. Darko Ogrin: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001, Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, http://www.ff.uni-lj.si/geo
 37. Darko Ogrin: Mirko Pak - častni doktor Univerze v Pécsu na Madžarskem
 38. Darko Ogrin: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001, Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, http:www.ff.uni-lj.si/geo
 39. Darko Ogrin, Matej Ogrin: Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005
 40. Darko Ogrin: Ob smrti dr. Danila Furlana
 41. Darko Ogrin, Iztok Sinjur, Matej Ogrin: Extreme temperature minimums in Slovenian Alpine dolines
 42. Uroš Stepišnik, Manja Žebre: Glaciokras Lovčena