Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Florina Erbeli: Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav

MSc theses (11)

 1. Mangala Serčič: Komunikacijske značilnosti otroka z delecijo 19. kromosoma (19p13.13)
 2. Aneja Peršič: Vpliv izvajanja socialnih aktivnosti v razredu na psihosocialni položaj učencev s specifičnimi učnimi težavami
 3. Kristina Cigale: Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 4. Polona Pirš: Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda
 5. Lucija Polenik: Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom
 6. Ajda Krstulović: Oblika zaposlitve in njen vpliv na kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju
 7. Jasna Munda: Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 8. Jasmina Zupanič: Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami
 9. Urška Romih: Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami
 10. Aleksandra Škoflek: Spodbujanje začetne pismenosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju z logografsko metodo branja
 11. Darja Pekolj: Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami

Bsc theses (40)

 1. Kristina Čižman: Bralne učne strategije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami in brez specifičnih učnih težav v 7. razredu osnovne šole
 2. Katarina Škrbec: Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju
 3. Maja Škrubej Novak: Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra
 4. Barbara Hojs: Primerjava bralnega razumevanja med učenci s posebnimi potrebami dveh osnovnošolskih programov
 5. Katarina Bošnjak: Vstop mladostnika z lažjo motnjo v duševnem razvoju na trg delovne sile
 6. Elizabeta Godeša: Podporna skupina za starše otrok z motnjami v duševnem razvoju v Centru Janeza Levca OVI Jarše
 7. Erika Brudar: Obravnava otrok z disleksijo z vključevanjem elementov pedagogike Marie Montessori
 8. Klara Lozar: Vpliv vključevanja v delovne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju
 9. Sanja Koroman: Razvoj govora in jezika pri otroku z motnjo avtističnega spektra ter vpliv na učenje in komunikacijo
 10. Emina Begić: Podpora za izboljšanje bralne zmožnosti učenke, opismenjene v tujem jeziku
 11. Maja Štampar: Učiteljevo prepoznavanje dejavnikov hiperaktivnosti, impulzivnosti in agresije kot motečega vedenja učencev na razredni stopnji in strategije dela z njimi
 12. Nuša Otorepec: Poučevanje naglušnih otrok v prvi triadi in v četrtem ter petem razredu osnovne šole
 13. Ajda Petrič: Tipne ilustracije za slepe in slabovidne
 14. Zala Gerdej: Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju
 15. Špela Poljanec: Delo v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom
 16. Maja Obolnar Hrnjičić, Neža Pirih: Učinkovite strategije preprečevanja in premagovanja pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 17. Sandra Kolarič: Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju
 18. Anamarie Svetec: Komunikacija otrok z Downovim sindromom
 19. Petra Tot: Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji
 20. Jasna Zebec: Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju
 21. Neja Zupanc: Razvijanje veščin v obdobju porajajoče se pismenosti kot preventiva za nastanek učnih težav
 22. Tina Rajh: Prilagajanje prostorov za osebe s slepoto in slabovidnostjo
 23. Peter Rot: Načrtovanje projektnih delavnic za osebe s slepoto in slabovidnostjo
 24. Tara Koren: Priprava osebe s slepoto na pridobitev psa vodiča
 25. Maja Padar: Predbralne zmožnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 26. Barbara Može: Dojenje otrok z downovim sindromom
 27. Nina Rozina: Vključevanje otok s posebnimi potrebami v interesne dejavnosti
 28. Maša Dvornik: Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto
 29. Tjaša Skupek: Osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi
 30. Anica Podobnik: Analiza inkluzivne neravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov vprvem triletju osnovne šole
 31. Urška Ličef: Sodelovanje staršev in šolskih delavcev v primeru otroka z motnjami senzornega procesiranja
 32. Sanja Marn: Upoštevanje prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v 1. triletju osnovne šole
 33. Katja Tement: Učiteljevo pojmovanje pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli
 34. Katja Kumer: Program dela za spodbujanje bralne pismenosti četrtošolcev v redni osnovni šoli
 35. Jasmina Šket: Opismenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 36. Mirjam Pleterski: Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA
 37. Rebeka Vučko: Razsežnosti timskega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
 38. Tjaša Finc: Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 39. Ana Božič: Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv
 40. Silvia Kanič: Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

Other documents (6)

 1. Nika Jenko, Mojca Lipec-Stopar: Adapting creative and relaxation activities to students with cancer
 2. Stanislav Košir, Valerija Bužan, Mirjana Hafnar, Mojca Lipec-Stopar, Marta Macedoni-Lukšič, Lidija Magajna, Matej Rovšek: Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
 3. Ingrid Žolgar, Majda Končar, Mojca Lipec-Stopar, Roman Rener, Mirjana Hafnar, Luj Šprohar: Analiza in predlog nadgradnje socialega vključevanja slepih in slabovidnih oseb v sistem vzgoje in izobraževanja
 4. Mojca Lipec-Stopar: Good and poor readers - what can we learn from the structural analysis of their reading comprehension
 5. Mojca Lipec-Stopar, Nika Jenko: Bralna pismenost dijakov z intelektualnimi primanjkljaji
 6. Mojca Lipec-Stopar: Praktično pedagoško usposabljanje