Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Andreja Ferreira: Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske
 2. Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice
 3. Ana Vovk Korže: Trajnostna zasnova regionalne agende 21
 4. Primož Medved: Strukturni model avtonomnih trajnostnih sosesk
 5. Daniela Ribeiro: Vpliv pokrajinskih prvin na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških območij

Magistrska dela (2)

 1. Matjaž Hribar: Trajnostni razvoj med teorijo in prakso - primer reke Iške
 2. Suzana Vurunić: Razvojno in varovalno vrednotenje ekosistemskih storitev Slovenije

Diplomska dela (125)

 1. Julija Sekirnik: Geografske zasnove lokalne agende občine Šmarje pri Jelšah
 2. Nataša Šekoranja: Sonaravni regionalni razvoj Bizeljskega
 3. Tomo Vugrin: Pomen zavarovanih območij v regionalnem razvoju Slovenije
 4. Anja Jakopin: Politično geografsko vrednotenje reševanja okoljskih problemov v Evropski uniji na primeru Severnega morja
 5. Barbara Požar: Geografske metode popisa in sanacije odlagališč odpadkov kraških ekosistemov
 6. Nataša Jagodic: Okoljevarstveni vidiki posledic poletne suše 2003
 7. Mojca Poženel: Okoljevarstvena presoja snovno - energetskih tokov
 8. Aljoša Jasim Tahir: Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja
 9. Barbara Lotrič: Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina-Ormož na krajinski park Šturmovci
 10. Jaka Pokorn: Samočistilne sposobnosti rek - na primeru reke Save
 11. Klemen Strmšnik: Pokrajinska sanacija peskokopov občine Moravče
 12. Matjaž Marsič: Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper
 13. Katja Klančišar Schneider: Zasnova sonaravnega okoljskega razvoja Zasavja
 14. Tatjana Benčina: Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija
 15. Nina Šrot: Geografski pogoji rabe sončne energije (fotovoltaika) v Sloveniji in na Portugalskem
 16. Špela Zarnik: Razvojna in okoljska presoja širitve prometne infrastrukture na Gorenjskem
 17. Sanela Bešić: Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja občine Jesenice
 18. Katja Žemva: Okoljevarstveni problemi in sonaravni razvoj turizma na Pokljuki
 19. Katarina Draksler: Sonaravne smernice za regionalni razvoj občine Škofljica
 20. Bojana Veršič: Geografske značilnosti Ptujskega jezera
 21. Uroš Gramc: Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
 22. Metka Pogačnik: Vplivi odlagališča elektrofiltrskega pepela Termoelektrarne Trbovlje na okolje
 23. Polona Pekolj: Okoljevarstveni vidiki oskrbe z vodo v Suhi krajini
 24. Jurij Dobnik: Geografske značilnosti odlagališč odpadkov pri samotnih kmetijah na Dobrovljah
 25. Matej Škafar: Problematika ravnanja z odpadki v severovzhodni Sloveniji
 26. Jaka Šimnovec: Biomasa kot način regionalne sonaravne proizvodnje energije v Občini Vodice
 27. Tajan Trobec: Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih pretokov v Sloveniji
 28. Dragan Šević: Možnosti rabe biodizla v ljubljanskem mestnem avtobusnem prometu
 29. Barbara Nagode: Geografsko vrednotenje možnih posledic suhih zadrževalnikov v porečju Gradaščice
 30. Petra Špiček: Okoljevarstveni vidiki suburbanizacije Kranja
 31. Zala Ašič: Geografska zasnova zavarovanja reke Krke kot naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto
 32. Mateja Ažman: Vpliv sprememb geografskih razmer na selitve rjavega medveda v Sloveniji
 33. Ana Vučković: Okoljevarstvena analiza občine Medvode
 34. Darko Štamcar: Ohranjanje lehnjaka in možnosti sonaravnega razvoja turizma v zgornjem toku Krke
 35. Aleš Krže: Geografski vidiki daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v občini Loški Potok
 36. Rok Ciglič: Sonaravne smernice za prostorski razvoj poselitve v občini Kočevje
 37. Sara Strajnar: Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov na vodovarstvenih območjih Ljubljane
 38. Tatjana Štancar Poprask: Ekološko kmetovanje na vodovarstvenih območjih talne vode Slovenije
 39. Doris Gumilar: Možnosti regionalne rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji
 40. Barbara Vogrinec: Potencial lesne biomase pri daljinskem ogrevanju občine Ribnica
 41. Marija Šimenec: Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem
 42. Nina Langerholc: Geografska ocena možnosti rabe geotermalne energije na Islandiji in v Sloveniji
 43. Uroš Vrhunc: Varovanje naravnih območij v občini Radovljica
 44. Miha Gorenc: Geografski pogoji za sonaravno vinogradništvo na Dolenjskem
 45. Janja Šrubar: Presoja vplivov Lafarge cement d. d. na lokalno okolje
 46. Matej Simčič: Geografske smernice naravovarstveno primernega čolnarjenja na Kolpi (Dol pri Starem trgu - Vinica)
 47. Tosja Vidmar: Sonaravna pokrajinska analiza in členitev za potrebe prostorskega načrtovanja
 48. Matjaž Rotenhajzer: Vpliv kmetijstva na pokrajinsko in biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja
 49. Žiga Prelec: Okoljski in razvojni vidiki območja Karavank
 50. Petra Šijanec: Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji
 51. Dejan Zupanc: Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode Zasavja
 52. Miha Marolt: Okoljski vidiki lova in lovstva v Sloveniji
 53. Katarina Švab: Pokrajinsko in ekosistemsko vrednotenje mestnih parkov v Parizu in Ljubljani
 54. Ksenija Žagar: Geografski vidiki razvoja sonaravnih mest: Waitakere, Nova Zelandija
 55. Jana Mohorič: Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov v Sloveniji
 56. Klemen Stepišnik: Okoljevarstveni vidiki razvoja občine Žalec
 57. Katarina Klöckl: Geografska zasnova rabe alternativnih virov energije v občini Bled
 58. Mateja Muzik: Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice
 59. Jure Niedorfer: Vpliv geografskih značilnosti na efektivnost pasivne gradnje na primeru Slovenije
 60. Tjaša Volk: Zasnova sonaravnega razvoja občine Ilirska Bistrica
 61. Jasmina Pečoler: Varovalno razvojne možnosti zahodnega dela Kozjaka
 62. Anja Abrahamsberg: Geografske možnosti rabe obnovljivih virov energije občine Ribnica
 63. Ana Hace: Okoljsko stanje severnega Jadrana
 64. Maja Višček: Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani
 65. Monika Novak: Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji
 66. Danijela Horvat: Značilnosti uporabe geotermalne energije v občini Moravske Toplice
 67. Ajda Štern: Okoljevarstvena ocena daljinskega ogrevanja Preddvora
 68. Anja Čater: Geografski vidiki nedovoljenega odlaganja odpadkov v občini Šentjur
 69. Igor Kokol: Primerjava geografske primernosti in rentabilnosti sončnih elektrarn v Sloveniji
 70. Ines Ivanović: Geografske zasnove uvajanja ekološkega kmetijstva na Gorenjskem
 71. Gregor Kranjec: Geografsko - zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej
 72. Jasmina Mulc: Geografsko vrednotenje hidroenergetskega potenciala Slovenije
 73. Igor Dražetić: Geografske možnosti rabe obnovljivih virov energije v Beli krajini
 74. Jadranka Kurtić: Stanje okolja in okoljska politika Švice
 75. Anja Šadl: Okoljevarstvena vloga Zdravilišča Radenci
 76. Vesna Lipušček: Geografski in okoljevarstveni vidiki razvoja Tolmina
 77. Suzana Vurunić: Zasnova okoljske trajnosti kot prednostna naloga razvoja Celja
 78. Teja Drole: Geografske možnosti proizvodnje vetrne energije v Sloveniji
 79. Matej Stele: Okoljevarstveni vidiki razvoja občine Kamnik
 80. Žiga Ban: Sonaravno gospodarjenje z Ljubljanico na območju Mestne občine Ljubljana
 81. Mateja Pestotnik: Učinki kopališkega turizma na kakovost Kolpe v Beli krajini
 82. Barbara Trnovec: Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski dolomiti
 83. Mirjam Resman: Ogljični odtis gospodinjstev na primeru Koroške Bele
 84. Blaž Kastelic: Geografski vidiki oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri
 85. Sandra Pučko: Varovanje naravnih območij v porečju reke Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice
 86. Brigita Videtič: Geografski pogoji za ekološko kmetijstvo v Beli krajini
 87. Sandra Kavčič: Okoljevarstveni vidiki hidroelektrarn na srednji Savi s poudarkom na HE Trbovlje
 88. Špela Gorjanc: Geografska presoja vpliva družbenih dejavnikov na onesnaževanje Blejskega jezera
 89. Nastja Kunst: Trajnostni razvoj Obsotelja in Kozjanskega
 90. Timotej Kolar-Erat: Geografski vzroki spreminjanja kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji
 91. Anita Novak: Geografske zasnove sonaravnega razvoja občine Vrhnika
 92. Anja Trobec: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
 93. Nina Jakovac: Geografske možnosti sonaravne rabe energije in razvoja rekreacije na Kolpi (Vinica - Dragoši)
 94. Urban Jensterle: Geografska analiza energetske oskrbe in potenciala za rabo sončne energije na planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka
 95. Žiga Rešek: Gozd kot geografski dejavnik v trajnostno-sonaravnem razvoju občine Škofja Loka
 96. Katarina Trstenjak: Pričakovani vplivi podnebnih sprememb na območju Nature 2000 v obalnem pasu Slovenske Istre
 97. Anja Šmit: Geografski potencial za sončne elektrarne na Zgornjem Gorenjskem
 98. Miha Varga: Geografski vidik ekoremediacij porečja Rinže
 99. Nadja Ostrožnik: Geografska primerjava okoljske politike občin Zagorje in Trbovlje
 100. Zala Loparnik: Geografske zasnove sonaravnega razvoja v občini Slovenj Gradec
 101. Špela Božnar: Zasnova trajnostnega razvoja občine Horjul
 102. Gregor Bunčić: Geografski potencial za male hidroelektrarne v Zgornjesavski dolini
 103. Nina Sterle: Sonaravna geografska zasnova čiščenja odpadnih voda v občini Loški Potok
 104. Gregor Torkar: Raba vodnih virov za pitno vodo na širšem območju Novega mesta
 105. Tea Erjavec: Geografska ocena ekoremediacijskih in konvencionalnih metod na primeru načrtovane rabe vodnega vira na Gorjušah
 106. Nina Alič: Načrtovanje in organizacija športnih prireditev z vidika trajnostnega razvoja
 107. Jurij Krajčič: Geografska analiza izjemno nizkih pretokov z vidika namakanja Slovenije na primeru porečij Vipave in Ledave
 108. Urška Kovačič: Geografska analiza rabe Vonarskega jezera
 109. Staša Grajš: Geografski vidiki odlaganja visoko radioaktivnih odpadkov v Sloveniji
 110. Klemen Strmljan: Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje
 111. Anže Steiner: Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj
 112. Barbara Žabota: Geografsko vrednotenje hidroelektrarn na Muri
 113. Franci Špolar: Energetska samooskrba na primeru Občine Mirna Peč
 114. Jaka Štuflek: Možnosti za uporabo električne mobilnosti glede na poselitveni vzorec v Sloveniji
 115. Jure Ladra: Obnovljivi viri energije v občini Dravograd in njihov potencial
 116. Kaja Lipuš: Talna voda kot vir pitne vode na območju Mestne občine Ljubljana in vodnoekološka prebivalstvena ozaveščenost
 117. Katarina Lednik: Stanje in trajnostne strategije zmanjševanja onesnaženosti zraka v Celju
 118. Miha Drobnič: Hidrogeografske značilnosti občine Grosuplje
 119. Nastja Sajovic: Stanje in sanacija okoljskih bremen (nelegalnih odlagališč odpadkov) v občini Trbovlje
 120. Simona Bizjak: Geografski potenciali trajnostnega razvoja Zgornjega Posočja
 121. Uroš Iskra: Geografsko stanje in možnosti sonaravne rabe jezov v zgornjem toku Krke
 122. Gregor Dolar: Geografske zasnove rabe obnovljivih virov v Sloveniji do leta 2030
 123. Žiga Dobaj: Hidroenergetski potencial vodotoka Lobnica
 124. Katja Košir: Geografski vidik čiščenja odpadnih vod naselij občine Škofja Loka
 125. Robert Dremšak: Les

Druga dela (3)

 1. Andrej Lukšič, Dušan Plut, Lidija Globevnik: Povzetki interdisciplinarne razprave Okoljske akademske mreže
 2. Dušan Plut: Planetarni ekosistem in Slovenija kot žrtveni ovci razvojnega modela trajne rasti
 3. Peter Raspor, Edvard Kobal, Dušan Plut, Jernejka Drolec: Voda