Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Daniela Ribeiro: Vpliv pokrajinskih prvin na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških območij
 2. Primož Medved: Strukturni model avtonomnih trajnostnih sosesk
 3. Bernarda Bevc Šekoranja: Uresničevanje načel trajnostnega razvoja v območjih varstva narave z aplikacijo na prostoru Alp
 4. Ana Vovk Korže: Trajnostna zasnova regionalne agende 21
 5. Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice
 6. Andreja Ferreira: Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske

Magistrska dela (7)

 1. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 2. Jožica Peljhan Korošec: Načrt za družbo brez odpadkov
 3. Borut Šoba: Problematika umeščanja romskih naselij na primeru občine Grosuplje
 4. Špela Eržen: Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole
 5. Suzana Vurunić: Razvojno in varovalno vrednotenje ekosistemskih storitev Slovenije
 6. Andreja Jagodic: Analiza konfliktov pri rabi gorskega prostora: primer gorsko kolesarstvo
 7. Matjaž Hribar: Trajnostni razvoj med teorijo in prakso - primer reke Iške

Diplomska dela (125)

 1. Robert Dremšak: Les
 2. Katja Košir: Geografski vidik čiščenja odpadnih vod naselij občine Škofja Loka
 3. Uroš Iskra: Geografsko stanje in možnosti sonaravne rabe jezov v zgornjem toku Krke
 4. Gregor Dolar: Geografske zasnove rabe obnovljivih virov v Sloveniji do leta 2030
 5. Žiga Dobaj: Hidroenergetski potencial vodotoka Lobnica
 6. Simona Bizjak: Geografski potenciali trajnostnega razvoja Zgornjega Posočja
 7. Nastja Sajovic: Stanje in sanacija okoljskih bremen (nelegalnih odlagališč odpadkov) v občini Trbovlje
 8. Miha Drobnič: Hidrogeografske značilnosti občine Grosuplje
 9. Katarina Lednik: Stanje in trajnostne strategije zmanjševanja onesnaženosti zraka v Celju
 10. Kaja Lipuš: Talna voda kot vir pitne vode na območju Mestne občine Ljubljana in vodnoekološka prebivalstvena ozaveščenost
 11. Jure Ladra: Obnovljivi viri energije v občini Dravograd in njihov potencial
 12. Jaka Štuflek: Možnosti za uporabo električne mobilnosti glede na poselitveni vzorec v Sloveniji
 13. Franci Špolar: Energetska samooskrba na primeru Občine Mirna Peč
 14. Barbara Žabota: Geografsko vrednotenje hidroelektrarn na Muri
 15. Anže Steiner: Geografski vidiki rabe lesne biomase občine Črnomelj
 16. Klemen Strmljan: Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje
 17. Staša Grajš: Geografski vidiki odlaganja visoko radioaktivnih odpadkov v Sloveniji
 18. Urška Kovačič: Geografska analiza rabe Vonarskega jezera
 19. Jurij Krajčič: Geografska analiza izjemno nizkih pretokov z vidika namakanja Slovenije na primeru porečij Vipave in Ledave
 20. Nina Alič: Načrtovanje in organizacija športnih prireditev z vidika trajnostnega razvoja
 21. Tea Erjavec: Geografska ocena ekoremediacijskih in konvencionalnih metod na primeru načrtovane rabe vodnega vira na Gorjušah
 22. Gregor Torkar: Raba vodnih virov za pitno vodo na širšem območju Novega mesta
 23. Nina Sterle: Sonaravna geografska zasnova čiščenja odpadnih voda v občini Loški Potok
 24. Gregor Bunčić: Geografski potencial za male hidroelektrarne v Zgornjesavski dolini
 25. Špela Božnar: Zasnova trajnostnega razvoja občine Horjul
 26. Zala Loparnik: Geografske zasnove sonaravnega razvoja v občini Slovenj Gradec
 27. Nadja Ostrožnik: Geografska primerjava okoljske politike občin Zagorje in Trbovlje
 28. Miha Varga: Geografski vidik ekoremediacij porečja Rinže
 29. Anja Šmit: Geografski potencial za sončne elektrarne na Zgornjem Gorenjskem
 30. Katarina Trstenjak: Pričakovani vplivi podnebnih sprememb na območju Nature 2000 v obalnem pasu Slovenske Istre
 31. Žiga Rešek: Gozd kot geografski dejavnik v trajnostno-sonaravnem razvoju občine Škofja Loka
 32. Urban Jensterle: Geografska analiza energetske oskrbe in potenciala za rabo sončne energije na planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka
 33. Anja Trobec: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
 34. Nina Jakovac: Geografske možnosti sonaravne rabe energije in razvoja rekreacije na Kolpi (Vinica - Dragoši)
 35. Anita Novak: Geografske zasnove sonaravnega razvoja občine Vrhnika
 36. Timotej Kolar-Erat: Geografski vzroki spreminjanja kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji
 37. Nastja Kunst: Trajnostni razvoj Obsotelja in Kozjanskega
 38. Špela Gorjanc: Geografska presoja vpliva družbenih dejavnikov na onesnaževanje Blejskega jezera
 39. Sandra Kavčič: Okoljevarstveni vidiki hidroelektrarn na srednji Savi s poudarkom na HE Trbovlje
 40. Brigita Videtič: Geografski pogoji za ekološko kmetijstvo v Beli krajini
 41. Sandra Pučko: Varovanje naravnih območij v porečju reke Mure med izlivoma Kučnice in Ščavnice
 42. Blaž Kastelic: Geografski vidiki oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri
 43. Mirjam Resman: Ogljični odtis gospodinjstev na primeru Koroške Bele
 44. Barbara Trnovec: Razvojne možnosti in problemi krajinskega parka Polhograjski dolomiti
 45. Žiga Ban: Sonaravno gospodarjenje z Ljubljanico na območju Mestne občine Ljubljana
 46. Mateja Pestotnik: Učinki kopališkega turizma na kakovost Kolpe v Beli krajini
 47. Matej Stele: Okoljevarstveni vidiki razvoja občine Kamnik
 48. Teja Drole: Geografske možnosti proizvodnje vetrne energije v Sloveniji
 49. Suzana Vurunić: Zasnova okoljske trajnosti kot prednostna naloga razvoja Celja
 50. Vesna Lipušček: Geografski in okoljevarstveni vidiki razvoja Tolmina
 51. Anja Šadl: Okoljevarstvena vloga Zdravilišča Radenci
 52. Igor Dražetić: Geografske možnosti rabe obnovljivih virov energije v Beli krajini
 53. Jadranka Kurtić: Stanje okolja in okoljska politika Švice
 54. Jasmina Mulc: Geografsko vrednotenje hidroenergetskega potenciala Slovenije
 55. Ines Ivanović: Geografske zasnove uvajanja ekološkega kmetijstva na Gorenjskem
 56. Gregor Kranjec: Geografsko - zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej
 57. Igor Kokol: Primerjava geografske primernosti in rentabilnosti sončnih elektrarn v Sloveniji
 58. Anja Čater: Geografski vidiki nedovoljenega odlaganja odpadkov v občini Šentjur
 59. Ajda Štern: Okoljevarstvena ocena daljinskega ogrevanja Preddvora
 60. Danijela Horvat: Značilnosti uporabe geotermalne energije v občini Moravske Toplice
 61. Monika Novak: Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji
 62. Maja Višček: Okoljevarstvena problematika občine Dol pri Ljubljani
 63. Ana Hace: Okoljsko stanje severnega Jadrana
 64. Tjaša Volk: Zasnova sonaravnega razvoja občine Ilirska Bistrica
 65. Jasmina Pečoler: Varovalno razvojne možnosti zahodnega dela Kozjaka
 66. Anja Abrahamsberg: Geografske možnosti rabe obnovljivih virov energije občine Ribnica
 67. Jure Niedorfer: Vpliv geografskih značilnosti na efektivnost pasivne gradnje na primeru Slovenije
 68. Klemen Stepišnik: Okoljevarstveni vidiki razvoja občine Žalec
 69. Katarina Klöckl: Geografska zasnova rabe alternativnih virov energije v občini Bled
 70. Mateja Muzik: Sonaravno fizičnogeografsko vrednotenje Tržiške Bistrice
 71. Jana Mohorič: Prostorski in okoljevarstveni vidiki sanacije kamnolomov v Sloveniji
 72. Ksenija Žagar: Geografski vidiki razvoja sonaravnih mest: Waitakere, Nova Zelandija
 73. Katarina Švab: Pokrajinsko in ekosistemsko vrednotenje mestnih parkov v Parizu in Ljubljani
 74. Dejan Zupanc: Geografska zasnova sanacije zaledij virov pitne vode Zasavja
 75. Miha Marolt: Okoljski vidiki lova in lovstva v Sloveniji
 76. Petra Šijanec: Geografske možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav v Mediteranski Sloveniji
 77. Žiga Prelec: Okoljski in razvojni vidiki območja Karavank
 78. Matjaž Rotenhajzer: Vpliv kmetijstva na pokrajinsko in biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja
 79. Tosja Vidmar: Sonaravna pokrajinska analiza in členitev za potrebe prostorskega načrtovanja
 80. Janja Šrubar: Presoja vplivov Lafarge cement d. d. na lokalno okolje
 81. Matej Simčič: Geografske smernice naravovarstveno primernega čolnarjenja na Kolpi (Dol pri Starem trgu - Vinica)
 82. Uroš Vrhunc: Varovanje naravnih območij v občini Radovljica
 83. Miha Gorenc: Geografski pogoji za sonaravno vinogradništvo na Dolenjskem
 84. Marija Šimenec: Regionalna zasnova ravnanja z odpadki na Gorenjskem
 85. Nina Langerholc: Geografska ocena možnosti rabe geotermalne energije na Islandiji in v Sloveniji
 86. Doris Gumilar: Možnosti regionalne rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji
 87. Barbara Vogrinec: Potencial lesne biomase pri daljinskem ogrevanju občine Ribnica
 88. Tatjana Štancar Poprask: Ekološko kmetovanje na vodovarstvenih območjih talne vode Slovenije
 89. Sara Strajnar: Okoljevarstvena problematika zasebnih vrtov na vodovarstvenih območjih Ljubljane
 90. Darko Štamcar: Ohranjanje lehnjaka in možnosti sonaravnega razvoja turizma v zgornjem toku Krke
 91. Aleš Krže: Geografski vidiki daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v občini Loški Potok
 92. Rok Ciglič: Sonaravne smernice za prostorski razvoj poselitve v občini Kočevje
 93. Ana Vučković: Okoljevarstvena analiza občine Medvode
 94. Mateja Ažman: Vpliv sprememb geografskih razmer na selitve rjavega medveda v Sloveniji
 95. Zala Ašič: Geografska zasnova zavarovanja reke Krke kot naravnega spomenika v Mestni občini Novo mesto
 96. Barbara Nagode: Geografsko vrednotenje možnih posledic suhih zadrževalnikov v porečju Gradaščice
 97. Petra Špiček: Okoljevarstveni vidiki suburbanizacije Kranja
 98. Dragan Šević: Možnosti rabe biodizla v ljubljanskem mestnem avtobusnem prometu
 99. Tajan Trobec: Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih pretokov v Sloveniji
 100. Jaka Šimnovec: Biomasa kot način regionalne sonaravne proizvodnje energije v Občini Vodice
 101. Matej Škafar: Problematika ravnanja z odpadki v severovzhodni Sloveniji
 102. Jurij Dobnik: Geografske značilnosti odlagališč odpadkov pri samotnih kmetijah na Dobrovljah
 103. Uroš Gramc: Regionalni pomen Krajinskega parka Šturmovci
 104. Metka Pogačnik: Vplivi odlagališča elektrofiltrskega pepela Termoelektrarne Trbovlje na okolje
 105. Polona Pekolj: Okoljevarstveni vidiki oskrbe z vodo v Suhi krajini
 106. Katarina Draksler: Sonaravne smernice za regionalni razvoj občine Škofljica
 107. Bojana Veršič: Geografske značilnosti Ptujskega jezera
 108. Sanela Bešić: Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja občine Jesenice
 109. Katja Žemva: Okoljevarstveni problemi in sonaravni razvoj turizma na Pokljuki
 110. Špela Zarnik: Razvojna in okoljska presoja širitve prometne infrastrukture na Gorenjskem
 111. Tatjana Benčina: Okoljevarstvene zasnove razvoja občine Idrija
 112. Nina Šrot: Geografski pogoji rabe sončne energije (fotovoltaika) v Sloveniji in na Portugalskem
 113. Matjaž Marsič: Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper
 114. Katja Klančišar: Zasnova sonaravnega okoljskega razvoja Zasavja
 115. Klemen Strmšnik: Pokrajinska sanacija peskokopov občine Moravče
 116. Jaka Pokorn: Samočistilne sposobnosti rek - na primeru reke Save
 117. Barbara Lotrič: Pokrajinska presoja vpliva hitre ceste Hajdina-Ormož na krajinski park Šturmovci
 118. Aljoša Jasim Tahir: Zasnova geografskega modela za določanje pokrajinske ranljivosti okolja
 119. Mojca Poženel: Okoljevarstvena presoja snovno - energetskih tokov
 120. Nataša Jagodic: Okoljevarstveni vidiki posledic poletne suše 2003
 121. Barbara Požar: Geografske metode popisa in sanacije odlagališč odpadkov kraških ekosistemov
 122. Anja Jakopin: Politično geografsko vrednotenje reševanja okoljskih problemov v Evropski uniji na primeru Severnega morja
 123. Tomo Vugrin: Pomen zavarovanih območij v regionalnem razvoju Slovenije
 124. Julija Sekirnik: Geografske zasnove lokalne agende občine Šmarje pri Jelšah
 125. Nataša Šekoranja: Sonaravni regionalni razvoj Bizeljskega

Druga dela (3)

 1. Dušan Plut: Planetarni ekosistem in Slovenija kot žrtveni ovci razvojnega modela trajne rasti
 2. Andrej Lukšič, Dušan Plut, Lidija Globevnik: Povzetki interdisciplinarne razprave Okoljske akademske mreže
 3. Peter Raspor, Edvard Kobal, Dušan Plut, Jernejka Drolec: Voda