Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Melita Rozman Cafuta: Vzdržno upravljanje s svetlobo v mestih

Magistrska dela (5)

 1. Manja Pečkaj: Oblikovanje odprtega prostora med Gospodarskim razstaviščem in Pionirskim domom v Ljubljani
 2. Eva Strgar: Začasne rešitve gradbene jame na primeru Ljubljane
 3. Sandra Pintar: Permakulturni vrt v občini Sodražica
 4. Anja Škerlj: Oblikovanje speleoterapevtskega parka pri Bolnišnici Sežana
 5. Darja Pergovnik: Plečnikove ureditve odprtega prostora v Ljubljani

Diplomska dela (44)

 1. Mojca Balant: Usmerjanje urejanja reguliranih vodotokov v primestnem in mestnem prostoru - primer urejanja doline Glinščice
 2. Sergej Hiti: Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom
 3. Špela Kragelj: Prostorska problematika mrliških vežic na manjših pokopališčih
 4. Ines Unetič: Oblikovanje mestnega središča Ljubljane kot protokolarnega prostora Republike Slovenije
 5. Urška Podlogar-Kos: Možnosti gradnje enodružinskih hiš na gozdnatih pobočjih
 6. Katja Senekovič: Manjši javni odprti prostori v mestu; primer Ljubljane
 7. Petra Ereš: Možnosti vključevanja plantažnih nasadov v mestno krajino na primeru Brežic in Krškega
 8. Urška Ivanovič: Primerjava tradicionalne kitajske metode feng shui in slovenske tradicije umeščanja naselij v prostor
 9. Tanja Berčič: Umeščanje novih turističnih objektov v območje ob Bohinjskem jezeru (znotraj Triglavskega narodnega parka)
 10. Nika Cigoj: Gradnja enodružinskih hiš v Sloveniji po l. 1990 in oblikovanje zelenih površin
 11. Bojan Balen: Krajinsko urbanistično oblikovanje obalnega pasu mesta Reke
 12. Anja Hlade: Trajnostna raba vodnih virov s pomočjo oblikovanja umetnih mokrišč - primer urejanja obrečnega pasu reke Wenyu
 13. Eva Zupan: Oblikovanje reprezentančnega odprtega prostora ljubljanskih poslovnih stavb
 14. Rock Finale: Golfigrišče kot sanacija odlagališča odpadkov na Ljubljanskem barju
 15. Nastja Iskra: Krajinsko oblikovanje daljinskih cest
 16. Eva Prosen: Preureditev blejskega mestnega središča za potrebe turizma
 17. Nuša Britovšek: Videzne značilnosti krajine kot dejavnik umeščanja različic trase Koroške hitre ceste v prostor
 18. Vesna Draksler: Prestrukturiranje odprtega prostora stanovanjskih sosesk zgrajenih od 1960 do 1980 v Ljubljani
 19. Heli Manfreda: Oblikovanje reprezentančnega prostora športnih stavb
 20. Matej Zuljan: Krajinsko urejanje levega brega Save od Sp. Gameljn vse do severne obvoznice mesta Ljubljane
 21. Mojca Smrkolj: Oblikovanje univerzitetnega kampusa v gozdu na primeru novomeškega visokošolskega centra
 22. Katarina Horaček: Prostorska in prometna ureditev turističnega dostopa do Postojnske jame
 23. Martina Pišlar: Krajinska ureditev in sanacija nasipov odpadnega materiala RŽS Idrija
 24. Matjaž Gašperlin: Romantičnost v oblikovanju vrtov
 25. Katja Mikoš: Krajinsko urejanje športno-rekreacijskih območij v Zgornjesavski dolini (Planica-Kranjska Gora)
 26. Meta Petrič: Ureditev turistično rekreacijske infrastrukture v krajinskem parku Ljubljansko barje
 27. Nuša Dremelj: Ureditev obvodnega prostora Kamniške Bistrice v Kamniku za rekreacijo
 28. Nuša Voda: Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču
 29. Mojca Gruden: Uporaba krajinskih prvin v delu arhitekta Jožeta Plečnika
 30. Urša Habič: Premični kontejnerski vrt
 31. Ana Herman: Večnamenska ureditev Slivniškega jezera z upoštevanjem ekoremediacijskih ukrepov
 32. Tanja Oberžan: Preobrazba počitniških hišic v stanovanjska naselja na območju Polževa
 33. Mateja Filipič: Potencial za krajinsko oblikovanje valobranov ob slovenski obali
 34. Aleksandra Perpar: Oblikovanje izbranih turističnih ureditev v Kostanjevici na Krki
 35. Marko Turkuš: Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj
 36. Rebeka Ul: Oblikovanje terapevtskega parka na Schöcklu (Avstrija)
 37. Tanja Primc: Urejanje obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta
 38. Eva Erženičnik: Možnosti za izboljšavo mikroklimatskih razmer v Ljubljani
 39. Tina Kuhar: Vrt ob enodružinski hiši
 40. Petra Benedik: Problematika urejanja zimskih vrtov v individualnih vrtovih v Ljubljani
 41. Tomaž Rižnar: Osvetlitev Mariborskega parka
 42. Barbara Dobič: Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem
 43. Andrej Bašelj: Tematski park - primer svetopisemskega parka
 44. Meta Božič: Vključevanje krajinskih značilnosti pri oblikovanju golfskih igrišč v Sloveniji

Druga dela (3)

 1. Nika Cigoj, Davorin Gazvoda: Spreminjanje podobe naselij enodružinskih hiš: primerjalna analiza naselij v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu
 2. Sedemdesetletnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 3. Seventieth anniversary of the Biotechnical Faculty, University of Ljubljana