Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Simona Strgulc-Krajšek: Sistematika vrbovcev (Epilobium) v Sloveniji
 2. Jernej Jogan: Sistematika in horologija skupine navadne pasje trave (Dactylis glomerata agg.) v Sloveniji

Magistrska dela (8)

 1. Polona Petrovič Erlah: Vloga civilne družbe pri ohranjanju narave in varstvu naravne dediščine v Sloveniji
 2. Mateja Poljanšek: Prenos Evropske strategije o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenski prostor
 3. Lucija Batič: Semenska banka pelinolistne žvrklje na različnih rastiščih v Sloveniji
 4. Aljoša Medveš: Popis drevesnih vrst v občini Kobarid
 5. Manica Balant: Potencialno invazivni vrsti Fallopia baldschuanica in Fallopia multiflora v Sloveniji
 6. Polona Sušnik: Revizija skupine gozdne spominčice (Myosotis sylvatica agg.) v Sloveniji
 7. Tadeja Balanč: Pestrost združb kremenastih alg v različnih habitatih limnokrenega izvira Zelenci
 8. Maarten De Groot: Insect responses to invasive plant species

Diplomska dela (18)

 1. Sonja Petelin: Naravovarstveni pomen flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici
 2. Katarina Medved: Določljivost vrst kosmuljkov (Anthericum spp.) po fotografijah
 3. Tadej Lainšček: Popis flore na ekstenzivnih travnikih izbranega območja pri Kobilju
 4. Tina Kurent: Obravnava invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli
 5. Peter Glasnović: Flora slovenskega dela Miljskega polotoka (kvadranta 0448/1 in 0448/2)
 6. Jasna Besednjak: Mahovi kvadranta 0148/2
 7. Martin Turjak: Revizija petoprstnikov (Potentilla) skupine Aureae na območju Slovenije
 8. Katja Janša: Revizija španske detelje (Dorycnium spp.) v Sloveniji
 9. Nina Juvan: Vegetacija skalnih razpok silikatnega skalovja
 10. Tadeja Rakar: Revizija rodu Viola v Sloveniji
 11. Nadja Rejec: Ovrednotenje opredelitve NATURA 2000 območja "Soča z Volarjo" na primeru habitatnega tipa nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov
 12. Jošt Stergaršek: Flora okolice kraja Dutovlje (kvadrant 0248/2)
 13. Ana Kuhelj: Morfometrična analiza močvirnic (Epipactis) na območju Slovenije
 14. Andreja Papež Kristanc: Uporaba divje rastočih rastlin v prehrani
 15. Helena Bavec: Predlog za naravoslovno učno pot na vzhodnem robu Cerkniškega jezera
 16. Sanja Behrič: Raznolikost pravih sluzavk (Myxomycetes) v okolici Mengša
 17. Nina Doles: Revizija rodu Polygala v Sloveniji
 18. Petra Sladek: Revizija rizomatoznih vrst luka (Allium) v Sloveniji

Druga dela (16)

 1. Katja Janša: Revizija španske detelje (Dorycnium spp.) v Sloveniji
 2. Jošt Stergaršek: Flora okolice kraja Dutovlje (kvadrant 0248/2)
 3. Mariana Cecilia Grohar, Aljaž Medič, Tea Burin, Robert Veberič, Jernej Jogan: Color variation and secondary metabolites’ footprint in a taxonomic complex of Phyteuma sp. (Campanulaceae)
 4. Jernej Jogan: Flora Ljubljanskega gradu stoletje po Vossu
 5. Jernej Jogan: Yellow goatsbeard Tragopogon dubius Scop. (Asteraceae)
 6. Simona Strgulc-Krajšek, Jernej Jogan: Rod Fallopia Adans. v Sloveniji
 7. Jošt Stergaršek, Jernej Jogan: Flora okolice Pliskovice (kvadrant 10248/2)
 8. Martina Bačič, Jernej Jogan: Bibliografija dr. Toneta Wraberja (ob njegovi 70-letnici)
 9. Simona Strgulc-Krajšek, Jernej Jogan: Skupina pegaste krčnice (Hypericum maculatum agg.) v Sloveniji
 10. Jasna Besednjak, Andrej Martinčič, Jernej Jogan: Mahovna flora okolice Branika (kvadrant 0148/2)
 11. Simona Strgulc-Krajšek, Jernej Jogan: Epilobium obscurum Schreb., new species in the flora of Slovenia
 12. Valerija Babij, Jernej Jogan: Ricciocarpos natans (L.) Corda - novoodkrita vrsta jetrenjaka v flori Slovenije
 13. Božo Frajman, Jernej Jogan: Mlečki (rod Euphorbia) Slovenije
 14. Simona Strgulc-Krajšek, Martina Bačič: Sistematska botanika
 15. Tadej Lainšček, Martina Bačič, Jernej Jogan: Juncus atratus Krock. (Juncaceae) rediscovered in Slovenia
 16. Martina Bačič, Branka Trčak, Jernej Jogan: Damage by Pests in Herbarium LJU