Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. Žanin Čopi: Dejavniki okolja kot determinanta (ne)uspešnosti strokovnega delavca v vrtcu
 2. Tanja Cink: Organizacijski dejavniki stresa v profesiji socialnega dela
 3. Manca Maretič Paulus: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v osnovni šoli
 4. Matjaž Ogorevc: Organizacijska klima slovenskih centrov za socialno delo
 5. Polonca Černenšek: Analiza izvajanja pomoči na domu - starostniku na območjih Maribora, Ptuja in Majšperka

Diplomska dela (31)

 1. Maja Korošec: Kvaliteta delovnega življenja javnih delavcev v socialnem varstvu
 2. Silva Valtl: Značilnosti skupin za samopomoč ter njihova vloga in vpliv na življenje uporabnikov
 3. Tomaž Paulus: Medgeneracijska pomoč
 4. Tanja Podgornik: Pomoč starejšim občanom v okviru Centra za pomoč na domu Klas
 5. Natalija Žlebak: Čustvena inteligenca - obravnava obeh spolov
 6. Denis Leš: Evalvacija projekta Sporočilo v steklenici
 7. Mirjam Tavčar: Stres na delovnem mestu
 8. Rok Zupanc: Kvaliteta delovnega življenja varnostnikov
 9. Mojca Bohte: Življenje s celiakijo v Novem mestu
 10. Tomaž Stritar: Strateški načrt društva Zelena raketa
 11. Sabina Žolger: Stres na delovnem mestu
 12. Ivanka Matjašič: Izobraževanje za zaposlene v socialnem varstvu
 13. Vesna Jovandarić: Kakovostno bivanje stanovalcev Doma starejših občanov Grosuplje
 14. Klavdija Zver: Kakovost delovnega življenja zaposlenih v Domu Janka Škrabana Beltinci
 15. Nejc Borovničar: Dilema o potrebi dnevnega centra za stare ljudi v občini Tolmin
 16. Mateja Umek: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih
 17. Nena Korošec: Obšolske dejavnosti
 18. Kristjan Guček: Zadovoljstvo stanovalcev z bivanjem v Domu starejših Šentjur
 19. Gordana Juren: Stres in delovno okolje
 20. Simona Stegne: Primer socialne rehabilitacije brezdomcev
 21. Teja Poberaj: Zaposlitvena rehabilitacija na Goriškem
 22. Katja Zidar: Razvoj kadrov v založbi Rokus Klett d.o.o.
 23. Natalija Sagadin: Ključne dileme instituta družinskega pomočnika
 24. Tatjana Žalik: Izgorevanje medicinskih sester
 25. Rosana Gjura: Dojemanje priprav na posvojitev otroka pri strokovnih delavcih na CSD-jih
 26. Matej Peteh: Starostniki in učenje računalniških veščin
 27. Sandra Žlof: Kakovost življenja in prostega časa v tretjem življenjskem obdobju
 28. Urša Škornik: Delo in zaposlovanje na črno
 29. Franc Donko, Maja Podbrežnik: Vzgoja za socialno odgovornost v zadnji triadi devetletne osnovne šole
 30. Marija Podbevšek, Polona Šolar Meglič: Priprava na posvojitev v Sloveniji in Evropski uniji
 31. Danica Jakopič, Silva Piškur: Vpliv zadovoljstva pri delu na gradnjo kariernih sider

Druga dela (1)

 1. Janez Mekinc, Andrej Anžič, Roman Rep, Marija Ovsenik: Odnos policijskih managerjev v slovenski policiji do temeljnih vrednot