Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Pavel Žvanut: Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad
 2. Aleš Golja: Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti
 3. Aleš Bizjak: Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji
 4. Mateja Škerjanec: Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri
 5. Simon Rusjan: Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih
 6. Sašo Petan: Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal

Magistrska dela (24)

 1. Boštjan Volk: Uporaba TBM tehnologije pri gradnji predorov in ocena vplivov na okolje
 2. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 3. Jadranka Novoselc: Onesnaženost z adsorbljivimi organskimi halogeni v vodah Dolenjske in Bele krajine
 4. Gordana Skenderović: Uporaba adsorpcije in membranske filtracije pri razbarvanju in razgradnji nekaterih vrst industrijskih odpadnih voda
 5. Andrej Biro: Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode prekmurskega polja
 6. Gordana Kurmanšek: Ocena vpliva zelenih streh na količino padavinskega odtoka
 7. Lučka Čampa: Proces odločanja in izbira tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitev o načinu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju Šaleške doline
 8. Valentina Kuzma: Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva
 9. Anton Štihec: Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji
 10. Janez Zakrajšek: Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave
 11. Branka Bračič-Železnik: Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja
 12. Jan Kristjan Juteršek: Zmanjšanje vplivov na okolje pri ravnanju s padavinsko odpadno vodo z javnih cest in javnih površin (parkirišč)
 13. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 14. Špela Eržen: Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole
 15. Maja Štajdohar: Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja
 16. Tanja Valcl Fifer: Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda
 17. Maja Koprivšek: Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka ter njen vpliv na biocenozo na primeru potoka Glinščica
 18. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji
 19. Neža Kodre: Analiza primernosti in možnosti uporabe metod vrednotenja naravnih dobrin - primer
 20. Gregor Kolman: Ribe in vzdolžna povezanost vodotokov na porečju Sore
 21. Jana Meljo: Možnosti rabe voda v Sloveniji
 22. Anja Horvat: Vloga snega v hidrološkem krogu na porečje Save
 23. Luka Štravs: Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi
 24. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji

Diplomska dela (89)

 1. Jaka Plečko: Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji
 2. Klemen Ozimek: Izvajanje evropske poplavne direktive
 3. Tanja Mrak: Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti
 4. Darko Mutavčić: Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska
 5. Tomaž Žibert: Razsoljevanje kot nov vir pitne vode
 6. Elio Gregorič: Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje
 7. Karel Jurjevec: Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim
 8. Luka Matjaž: Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav
 9. Bojana Tomc: Rekreativni potenciali reke Kolpe
 10. Polona Piltaver: Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015
 11. Natalija Rupreht: Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu
 12. Jovana Grubač: Hudourniške poplave
 13. Sabina Magyar: Definicija suše in njene posledice
 14. Mateja Kopinšek: Zelena delovna mesta - Doseganje ekološke podpore na vodnem področju
 15. Nejc Bezak: Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov
 16. Mateja Godnič: Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža
 17. Miha Kovačec: Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT
 18. Urša Šebenik: Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa
 19. Gregor Pogačar: Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica
 20. Nejc Majoranc: Idejne zasnove ureditve deponije usnjarskih odpadkov Rakovnik
 21. Boštjan Kolmanič: Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure
 22. Anja Vihar: Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave
 23. Klaudija Sapač: Stroški varstva pred poplavami v Sloveniji
 24. Maja Matič: Poplave na Krasu v Sloveniji leta 2014
 25. Nejc Žura: Poplave in premostitveni objekti
 26. Manica Martinčič: Metodologija za ocenjevanje tveganja porušitve hudourniških pregrad
 27. Jure Gombač: Sonaravna preureditev jezu na reki Reki
 28. Boštjan Špacapan: Implementacija okvirne direktive o vodah v Sloveniji in na Švedskem
 29. Anja Praznik: Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev
 30. Matej Valenčič: Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren
 31. Maja Šaponja: Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas
 32. Leja Plesničar: Meritve in izračun izhlapevanja
 33. Tina Kofol: Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM
 34. Blaž Kohne: Uporaba programa R za hidrološko modeliranje
 35. Matej Sečnik: Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času
 36. Anja Kotar: Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave
 37. Ester Džamastagić: Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček
 38. Viktor Torkar: Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS
 39. Matija Jože Šuklje: Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov
 40. Rok Goltnik: Pregled izhodišč hidrologije od da Vincija do danes
 41. Nejc Zupančič: Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju
 42. Mateja Ribnikar: Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov
 43. Barbara Legat: Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save
 44. Anja Žogan: Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice
 45. Helena Šoško: Modeliranje širjenja nafte po metodi trajektorij v morskem okolju
 46. Domen Dolšak: Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj
 47. Rožle Lavrač: Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal
 48. Klemen Kestnar: Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih
 49. Rok Ogrizek Woermann: Problematika in pregled naravno prisotnih radionuklidov ter njihova pojavnost v komunalnih dejavnostih
 50. Tadej Kovačič: Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka
 51. Jure Žižmond: Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe
 52. Andrej Golob: Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana porečja
 53. Maja Bečaj: Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov
 54. Katja Krebl: Institucionalne ureditve vodnega gospodarstva na porečju Savinje
 55. Nina Goranc: Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev
 56. Domen Mazalin: Meritve vodne bilance talnega profila in izdelava primerjalnega merilnika
 57. Anja Pugelj: Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu
 58. Jure Bogataj: Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami
 59. Rok Tanko: Poplavna varnost objekta v Grosupljem
 60. Tadeja Tinta: Hidrogram enote v hidroloških modelih
 61. Belmira Muratović: Razvoj postopkov predelave odpadnih lesnih pepelov
 62. Urban Benedičič: Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010
 63. Blaž Peterlin: Čiščenje odpadnih voda v Triglavskem narodnem parku
 64. Maja Meze: Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji
 65. Simon Stušek: Uporabnost satelitskih posnetkov za potrebe snežne hidrologije v slovenskem prostoru
 66. Žiga Jeriha: Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki
 67. Luka Dirnbek: Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka
 68. Petra Buček: Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna
 69. Vladka Kržič: Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odej
 70. Jure Šimic: Uporaba valjanih betonov za nasipe
 71. Sašo Klemenčič: Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja
 72. Anton Čotar: Vodna bilanca reke Save
 73. Kristina Raspor: Meritve in analiza transpiracije listatega gozda na povodju Dragonje
 74. Vasja Hrast: Ureditev plovbe na Ljubljanici
 75. Aleš Lah: Meritve in analiza prestreženih padain
 76. Anja Horvat: Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim
 77. Mojca Štrukelj: Poplave v Sloveniji 18.9.2007
 78. Alen Mejak: Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim mrilnikom in metodo razredčenja
 79. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 80. Miha Primožič: Umerjanje HBV modela za porečje reke Save v Sloveniji
 81. Peter Lebar: Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000
 82. Miha Ranfl: Idejna študija obnove male HE Kitič
 83. Martina Nartnik: Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče
 84. Polona Repnik: Urejanje mokrišč z namenom izboljšanja kvalitete vode - primer zadrževalnika visokih voda Podutik
 85. Aleš Košorog: Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda
 86. Vlado Savić: Analiza podatkov opazovanj in optimizacija merilne mreže glede na različne potrebe izkoriščanja voda
 87. Katarina Kavčič: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 88. Gregor Podkrajšek: Račun masnih nihanj v vodostanih
 89. Daša Rogelj: Ohranjanje in urejanje poplavnih površin na primeru porečja Kamniške Bistrice

Druga dela (13)

 1. Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Klaudija Sapač, Andrej Kryžanowski: Efficient calibration of a conceptual hydrological model based on the enhanced Gauss - Levenberg - Marquardt procedure
 2. Katarina Zabret, Mitja Brilly: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 3. Mojca Šraj, Nejc Bezak, Mitja Brilly: Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcijekopula
 4. Klaudija Sapač, Katarina Kavčič, Andrej Vidmar, Matej Sečnik, Mitja Brilly: Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici
 5. Klaudija Sapač, Mitja Brilly: Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji
 6. Anja Vihar, Mitja Brilly, Mojca Šraj: Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju rek Soče in Vipave
 7. Matej Sečnik, Uršula Podobnik: Raznolikost in subjektivnost izražanja - porok likovne prepričljivosti in izvirnosti
 8. Katarina Kavčič, Dušan Krnel, Barbara Bajd: Zgodnje učenje naravoslovja
 9. Martin Verstovšek, Mojca Šraj, Aleš Lah, Mitja Brilly: Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju
 10. Mojca Šraj, Mitja Brilly, Matjaž Mikoš: Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia
 11. Mojca Šraj, Luka Dirnbek, Mitja Brilly: The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph
 12. Matjaž Mikoš, Mitja Brilly, Mihael Ribičič: Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji
 13. Matjaž Mikoš, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Using a laser measurement system for monitoring morphological changes on the Strug rock fall, Slovenia