Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Andrej Vidmar: Umerjanje delno distribuiranih hidroloških modelov
 2. Pavel Žvanut: Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad
 3. Aleš Golja: Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti
 4. Aleš Bizjak: Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji
 5. Mateja Škerjanec: Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri
 6. Simon Rusjan: Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih
 7. Sašo Petan: Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal

Magistrska dela (23)

 1. Boštjan Volk: Uporaba TBM tehnologije pri gradnji predorov in ocena vplivov na okolje
 2. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 3. Jadranka Novoselc: Onesnaženost z adsorbljivimi organskimi halogeni v vodah Dolenjske in Bele krajine
 4. Gordana Skenderović: Uporaba adsorpcije in membranske filtracije pri razbarvanju in razgradnji nekaterih vrst industrijskih odpadnih voda
 5. Andrej Biro: Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode prekmurskega polja
 6. Gordana Kurmanšek: Ocena vpliva zelenih streh na količino padavinskega odtoka
 7. Lučka Čampa: Proces odločanja in izbira tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitev o načinu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju Šaleške doline
 8. Valentina Kuzma: Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva
 9. Anton Štihec: Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji
 10. Janez Zakrajšek: Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave
 11. Branka Bračič-Železnik: Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja
 12. Jan Kristjan Juteršek: Zmanjšanje vplivov na okolje pri ravnanju s padavinsko odpadno vodo z javnih cest in javnih površin (parkirišč)
 13. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 14. Špela Eržen: Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole
 15. Maja Štajdohar: Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja
 16. Tanja Valcl Fifer: Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda
 17. Maja Koprivšek: Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka ter njen vpliv na biocenozo na primeru potoka Glinščica
 18. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji
 19. Neža Kodre: Analiza primernosti in možnosti uporabe metod vrednotenja naravnih dobrin - primer
 20. Gregor Kolman: Ribe in vzdolžna povezanost vodotokov na porečju Sore
 21. Jana Meljo: Možnosti rabe voda v Sloveniji
 22. Anja Horvat: Vloga snega v hidrološkem krogu na porečje Save
 23. Luka Štravs: Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi

Diplomska dela (89)

 1. Jaka Plečko: Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji
 2. Klemen Ozimek: Izvajanje evropske poplavne direktive
 3. Tanja Mrak: Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti
 4. Darko Mutavčić: Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska
 5. Tomaž Žibert: Razsoljevanje kot nov vir pitne vode
 6. Elio Gregorič: Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje
 7. Karel Jurjevec: Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim
 8. Luka Matjaž: Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav
 9. Bojana Tomc: Rekreativni potenciali reke Kolpe
 10. Polona Piltaver: Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015
 11. Natalija Rupreht: Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu
 12. Jovana Grubač: Hudourniške poplave
 13. Sabina Magyar: Definicija suše in njene posledice
 14. Mateja Kopinšek: Zelena delovna mesta - Doseganje ekološke podpore na vodnem področju
 15. Nejc Bezak: Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov
 16. Mateja Godnič: Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža
 17. Miha Kovačec: Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT
 18. Urša Šebenik: Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa
 19. Gregor Pogačar: Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica
 20. Nejc Majoranc: Idejne zasnove ureditve deponije usnjarskih odpadkov Rakovnik
 21. Boštjan Kolmanič: Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure
 22. Anja Vihar: Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave
 23. Klaudija Lebar: Stroški varstva pred poplavami v Sloveniji
 24. Maja Matič: Poplave na Krasu v Sloveniji leta 2014
 25. Nejc Žura: Poplave in premostitveni objekti
 26. Manica Martinčič: Metodologija za ocenjevanje tveganja porušitve hudourniških pregrad
 27. Jure Gombač: Sonaravna preureditev jezu na reki Reki
 28. Boštjan Špacapan: Implementacija okvirne direktive o vodah v Sloveniji in na Švedskem
 29. Anja Praznik: Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev
 30. Matej Valenčič: Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren
 31. Maja Šaponja: Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas
 32. Leja Plesničar: Meritve in izračun izhlapevanja
 33. Tina Kofol: Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM
 34. Blaž Kohne: Uporaba programa R za hidrološko modeliranje
 35. Matej Sečnik: Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času
 36. Anja Kotar: Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave
 37. Ester Džamastagić: Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček
 38. Viktor Torkar: Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS
 39. Matija Jože Šuklje: Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov
 40. Rok Goltnik: Pregled izhodišč hidrologije od da Vincija do danes
 41. Nejc Zupančič: Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju
 42. Mateja Ribnikar: Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov
 43. Barbara Legat: Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save
 44. Anja Žogan: Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice
 45. Rožle Lavrač: Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal
 46. Helena Šoško: Modeliranje širjenja nafte po metodi trajektorij v morskem okolju
 47. Domen Dolšak: Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj
 48. Klemen Kestnar: Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih
 49. Rok Ogrizek Woermann: Problematika in pregled naravno prisotnih radionuklidov ter njihova pojavnost v komunalnih dejavnostih
 50. Tadej Kovačič: Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka
 51. Jure Žižmond: Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe
 52. Andrej Golob: Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana porečja
 53. Maja Bečaj: Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov
 54. Nina Goranc: Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev
 55. Katja Krebl: Institucionalne ureditve vodnega gospodarstva na porečju Savinje
 56. Domen Mazalin: Meritve vodne bilance talnega profila in izdelava primerjalnega merilnika
 57. Anja Pugelj: Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu
 58. Jure Bogataj: Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami
 59. Rok Tanko: Poplavna varnost objekta v Grosupljem
 60. Tadeja Tinta: Hidrogram enote v hidroloških modelih
 61. Belmira Muratović: Razvoj postopkov predelave odpadnih lesnih pepelov
 62. Urban Benedičič: Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010
 63. Blaž Peterlin: Čiščenje odpadnih voda v Triglavskem narodnem parku
 64. Maja Meze: Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji
 65. Simon Stušek: Uporabnost satelitskih posnetkov za potrebe snežne hidrologije v slovenskem prostoru
 66. Žiga Jeriha: Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki
 67. Luka Dirnbek: Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka
 68. Petra Buček: Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna
 69. Jure Šimic: Uporaba valjanih betonov za nasipe
 70. Vladka Kržič: Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odej
 71. Sašo Klemenčič: Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja
 72. Anton Čotar: Vodna bilanca reke Save
 73. Kristina Raspor: Meritve in analiza transpiracije listatega gozda na povodju Dragonje
 74. Vasja Hrast: Ureditev plovbe na Ljubljanici
 75. Aleš Lah: Meritve in analiza prestreženih padain
 76. Anja Horvat: Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim
 77. Mojca Štrukelj: Poplave v Sloveniji 18.9.2007
 78. Alen Mejak: Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim mrilnikom in metodo razredčenja
 79. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 80. Miha Primožič: Umerjanje HBV modela za porečje reke Save v Sloveniji
 81. Peter Lebar: Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000
 82. Miha Ranfl: Idejna študija obnove male HE Kitič
 83. Martina Nartnik: Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče
 84. Polona Repnik: Urejanje mokrišč z namenom izboljšanja kvalitete vode - primer zadrževalnika visokih voda Podutik
 85. Aleš Košorog: Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda
 86. Vlado Savić: Analiza podatkov opazovanj in optimizacija merilne mreže glede na različne potrebe izkoriščanja voda
 87. Katarina Zabret: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 88. Gregor Podkrajšek: Račun masnih nihanj v vodostanih
 89. Daša Rogelj: Ohranjanje in urejanje poplavnih površin na primeru porečja Kamniške Bistrice

Druga dela (16)

 1. Maruša Špitalar, Mitja Brilly, Drago Kos, Aleš Žiberna: Analysis of flood fatalities
 2. Galina Sidorenko, Mitja Brilly, Boris Laptev, Nikolay Gorlenko, Leonid Antoshkin, Andrej Vidmar, Andrej Kryžanowski: The role of modification of the structure of water and water-containing systems in changing their biological, therapeutic, and other properties overview
 3. Nejc Bezak, Sašo Petan, Mira Kobold, Mitja Brilly, Zoltán Bálint, Snezhanka Balabanova, Valeriu Cazac, András Csík, Reinhold Godina, Petr Janál, Željka Klemar, Eva Kopáčiková, Philipp Liedl, Marius Matreata, Viktoriia Korniienko, Dejan Vladiković, Mojca Šraj: A catalogue of the flood forecasting practices in the Danube River Basin
 4. Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Klaudija Lebar, Andrej Kryžanowski: Efficient calibration of a conceptual hydrological model based on the enhanced Gauss–Levenberg–Marquardt procedure
 5. Katarina Zabret, Mitja Brilly: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 6. Mojca Šraj, Nejc Bezak, Mitja Brilly: Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcijekopula
 7. Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Andrej Vidmar, Matej Sečnik, Mitja Brilly: Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici
 8. Klaudija Lebar, Mitja Brilly: Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji
 9. Anja Vihar, Mitja Brilly, Mojca Šraj: Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju rek Soče in Vipave
 10. Matej Sečnik, Uršula Podobnik: Raznolikost in subjektivnost izražanja - porok likovne prepričljivosti in izvirnosti
 11. Katarina Kavčič, Dušan Krnel, Barbara Bajd: Zgodnje učenje naravoslovja
 12. Martin Verstovšek, Mojca Šraj, Aleš Lah, Mitja Brilly: Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju
 13. Mojca Šraj, Mitja Brilly, Matjaž Mikoš: Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia
 14. Mojca Šraj, Luka Dirnbek, Mitja Brilly: The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph
 15. Matjaž Mikoš, Mitja Brilly, Mihael Ribičič: Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji
 16. Matjaž Mikoš, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Using a laser measurement system for monitoring morphological changes on the Strug rock fall, Slovenia