Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Simon Rusjan: Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih
 2. Aleš Bizjak: Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji
 3. Aleš Golja: Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti
 4. Andrej Vidmar: Umerjanje delno distribuiranih hidroloških modelov

Magistrska dela (11)

 1. Luka Štravs: Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi
 2. Anja Horvat: Vloga snega v hidrološkem krogu na porečje Save
 3. Maja Koprivšek: Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka ter njen vpliv na biocenozo na primeru potoka Glinščica
 4. Jana Meljo: Možnosti rabe voda v Sloveniji
 5. Maja Štajdohar: Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja
 6. Špela Eržen: Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole
 7. Branka Bračič-Železnik: Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja
 8. Janez Zakrajšek: Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave
 9. Andrej Biro: Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode prekmurskega polja
 10. Yue Jia: Current and future extreme analysis of hourly precipitation from short records by metastatistical extreme value
 11. Sanaullah Salam: Water allocation analysis on a lower Danube stretch considering the water-energy-food-nexus approach

Diplomska dela (70)

 1. Daša Rogelj: Ohranjanje in urejanje poplavnih površin na primeru porečja Kamniške Bistrice
 2. Katarina Zabret: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 3. Aleš Košorog: Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda
 4. Polona Repnik: Urejanje mokrišč z namenom izboljšanja kvalitete vode - primer zadrževalnika visokih voda Podutik
 5. Martina Nartnik: Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče
 6. Peter Lebar: Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000
 7. Anton Čotar: Vodna bilanca reke Save
 8. Tadeja Tinta: Hidrogram enote v hidroloških modelih
 9. Rok Tanko: Poplavna varnost objekta v Grosupljem
 10. Anja Pugelj: Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu
 11. Andrej Golob: Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana porečja
 12. Tadej Kovačič: Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka
 13. Klemen Kestnar: Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih
 14. Domen Dolšak: Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj
 15. Matej Sečnik: Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času
 16. Vlado Savić: Analiza podatkov opazovanj in optimizacija merilne mreže glede na različne potrebe izkoriščanja voda
 17. Blaž Kohne: Uporaba programa R za hidrološko modeliranje
 18. Tina Kofol: Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM
 19. Bojana Tomc: Rekreativni potenciali reke Kolpe
 20. Petra Buček: Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna
 21. Matej Valenčič: Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren
 22. Boštjan Špacapan: Implementacija okvirne direktive o vodah v Sloveniji in na Švedskem
 23. Nejc Žura: Poplave in premostitveni objekti
 24. Maja Matič: Poplave na Krasu v Sloveniji leta 2014
 25. Klaudija Lebar: Stroški varstva pred poplavami v Sloveniji
 26. Boštjan Kolmanič: Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure
 27. Urša Šebenik: Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa
 28. Miha Kovačec: Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT
 29. Miha Ranfl: Idejna študija obnove male HE Kitič
 30. Miha Primožič: Umerjanje HBV modela za porečje reke Save v Sloveniji
 31. Blaž Blažič: Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane
 32. Alen Mejak: Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim mrilnikom in metodo razredčenja
 33. Mojca Štrukelj: Poplave v Sloveniji 18.9.2007
 34. Anja Horvat: Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim
 35. Aleš Lah: Meritve in analiza prestreženih padain
 36. Vasja Hrast: Ureditev plovbe na Ljubljanici
 37. Kristina Raspor: Meritve in analiza transpiracije listatega gozda na povodju Dragonje
 38. Sašo Klemenčič: Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja
 39. Jure Šimic: Uporaba valjanih betonov za nasipe
 40. Vladka Kržič: Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odej
 41. Luka Dirnbek: Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka
 42. Žiga Jeriha: Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki
 43. Maja Meze: Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji
 44. Simon Stušek: Uporabnost satelitskih posnetkov za potrebe snežne hidrologije v slovenskem prostoru
 45. Urban Benedičič: Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010
 46. Jure Bogataj: Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami
 47. Nina Goranc: Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev
 48. Rožle Lavrač: Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal
 49. Anja Žogan: Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice
 50. Barbara Legat: Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save
 51. Mateja Ribnikar: Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov
 52. Nejc Zupančič: Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju
 53. Rok Goltnik: Pregled izhodišč hidrologije od da Vincija do danes
 54. Matija Jože Šuklje: Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov
 55. Anja Kotar: Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave
 56. Leja Plesničar: Meritve in izračun izhlapevanja
 57. Anja Vihar: Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave
 58. Nejc Bezak: Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov
 59. Jovana Grubač: Hudourniške poplave
 60. Natalija Rupreht: Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu
 61. Mateja Kopinšek: Zelena delovna mesta - Doseganje ekološke podpore na vodnem področju
 62. Sabina Magyar: Definicija suše in njene posledice
 63. Polona Piltaver: Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015
 64. Luka Matjaž: Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav
 65. Karel Jurjevec: Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim
 66. Tomaž Žibert: Razsoljevanje kot nov vir pitne vode
 67. Tanja Mrak: Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti
 68. Klemen Ozimek: Izvajanje evropske poplavne direktive
 69. Elio Gregorič: Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje
 70. Darko Mutavčić: Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska

Druga dela (16)

 1. Matjaž Mikoš, Mitja Brilly, Mihael Ribičič: Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji
 2. Mojca Šraj, Mitja Brilly, Matjaž Mikoš: Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia
 3. Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Klaudija Lebar, Andrej Kryžanowski: Efficient calibration of a conceptual hydrological model based on the enhanced Gauss–Levenberg–Marquardt procedure
 4. Matjaž Mikoš, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Using a laser measurement system for monitoring morphological changes on the Strug rock fall, Slovenia
 5. Mojca Šraj, Luka Dirnbek, Mitja Brilly: The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph
 6. Martin Verstovšek, Mojca Šraj, Aleš Lah, Mitja Brilly: Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju
 7. Katarina Kavčič, Dušan Krnel, Barbara Bajd: Zgodnje učenje naravoslovja
 8. Matej Sečnik, Uršula Podobnik: Raznolikost in subjektivnost izražanja - porok likovne prepričljivosti in izvirnosti
 9. Anja Vihar, Mitja Brilly, Mojca Šraj: Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju rek Soče in Vipave
 10. Katarina Zabret, Mitja Brilly: Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji
 11. Klaudija Lebar, Katarina Zabret, Andrej Vidmar, Matej Sečnik, Mitja Brilly: Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici
 12. Klaudija Lebar, Mitja Brilly: Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji
 13. Mojca Šraj, Nejc Bezak, Mitja Brilly: Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcijekopula
 14. Maruša Špitalar, Mitja Brilly, Drago Kos, Aleš Žiberna: Analysis of flood fatalities
 15. Galina Sidorenko, Mitja Brilly, Boris Laptev, Nikolay Gorlenko, Leonid Antoshkin, Andrej Vidmar, Andrej Kryžanowski: The role of modification of the structure of water and water-containing systems in changing their biological, therapeutic, and other properties overview
 16. Nejc Bezak, Sašo Petan, Mira Kobold, Mitja Brilly, Zoltán Bálint, Snezhanka Balabanova, Valeriu Cazac, András Csík, Reinhold Godina, Petr Janál, Željka Klemar, Eva Kopáčiková, Philipp Liedl, Marius Matreata, Viktoriia Korniienko, Dejan Vladiković, Mojca Šraj: A catalogue of the flood forecasting practices in the Danube River Basin