Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tjaša Filipčič

Together there are 150 keywords, that are appearing 194 times.
23 of them (15.33 % of all) appear more than once, together appearing 67 times (34.54 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x8.96%arhitektonske ovire, inkluzija
4x5.97%kakovost življenja, gibanje, gibalna oviranost, dostopnost prostorov
3x4.48%ravnotežje, stres, multipla skleroza, gibalno ovirani učenci, športna dejavnost
2x2.99%osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z gibalno oviranostjo, judo, senzorna integracija, športna aktivnost, specialni in rehabilitacijski pedagogi, gibalne sposobnosti, razvojna motnja koordinacije, gibalno ovirani, gibalni razvoj, motorične sposobnosti, gibalno ovirani mladostniki
1xaktivnosti, vzdržljivost, čutila, senzomotorični razvoj, veščine, poklicna izgorelost, rehabilitacijski pedagogi, spretnosti, zaznavanje, plesne dejavnosti, multisenzorne izkušje, ustvarjalni gib, delovne in sprostitvene možnosti na kmetiji, delovno okolje, prilagojeno alpsko smučanje, zadovoljstvo z življenjem, vključevanje v družbo, Downov sindrom, dijaki, terapija, športna identiteta, debelost, navade, prekomerna telesna teža, tek na 600 m, refleksi, kakovost geodetskega podatka, referenčni podatek, hierarhija, telovadnice, prilagojenost opreme, hipoterapija, testni inštrumetnarij ABC gibanja, kaskadni prenos napak, Specialna olimpijada, tabor, prostovoljstvo, akcijsko raziskovanje, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo, prilagojena športna vzgoja, specialne olimpijske igre, Sožitje (društvo), spektroavtistične motnje, zakonodaja, medicina, astma, vprašalnik, otroci, koordinacija, učenje, odrasli, socialna interakcija, igra, srednje šole, invalidi, športni objekti, Sevnica, prostorsko načrtovanje, urbanizem, terapevtsko kmetijstvo, gibalne aktivnosti, celostni razvoj, zaostanek v razvoju, fina motorika, specifične učne težave, test ABC gibanja 2, plesna vadba, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učna uspešnost, ABC gibanja 2, prilagoditve, gibalna aktivnost, predmet šport, individualiziran program, Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti, učenci s slepoto in slabovidnostjo, učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ženske z multiplo sklerozo, motnja v duševnem razvoju, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, pohodništvo, dostopnost javnih zgradb, kvaliteta življenja, zdrav vedenjski slog, otroci z gibalno oviranostjo, lažja motnja v duševnem razvoju, družina, sladkorna bolezen, motnje avtističnega spektra, končna ledvična odpoved, gibalna nespretnost, lažje motnje v duševnem razvoju, inkluzivni judo, dolgotrajno bolni mladostniki, spina bifida in hidrocefalus, kronične bolezni, ABC gibanja, gibalne spretnosti in sposobnosti, zdrav življenjski slog, športnorekreativno udejstvovanje, učenci z motnjami avtističnega spektra, avtizem, gibalne sposobnosti in spretnosti, Specialna olimpiada, standardi, pogoji, športni pripomočki, športna oprema, izgorelost, vadbeni prostor, motnje senzorne integracije, ples, učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, športne dejavnosti, motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), Winnickov model, prilagojene aktivnosti, prilagoditve pouka, folklora, Inštrumentarij ABC gibanja, nabor aktivnosti, aerobika, boccia, zdrava prehrana, Gorenjska, telesna dejavnost, joga