Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Milena Valenčič Zuljan

Together there are 141 keywords, that are appearing 194 times.
21 of them (14.89 % of all) appear more than once, together appearing 74 times (38.14 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
23x31.08%profesionalni razvoj
6x8.11%specialni in rehabilitacijski pedagogi
4x5.41%rezilientnost
3x4.05%kakovosten pouk, prilagajanje pouka, sodelovalno učenje, inkluzija, učitelji
2x2.7%profesionalni razvoj vzgojitelja, kariera, didaktična načela, epidemija covida-19, učne oblike, kompetence, dejavniki profesionalnega razvoja, učenci s posebnimi potrebami, stres, učenčeva vprašanja, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, inoviranje, sodelovanje
1xsodelovanje med učitelji, kolegialne hospitacije, Romi, kombinirani pouk, učiteljeva kompetence, poslušanje, opazovanje pouka, sodelovanje s starši, delo v paru, preverjanje znanja, televizija, vpeljevanje sprememb, pedagoški proces, sodelovanje med učitelji in starši, učeča se organizacija, konstruktivističen model pouka, profesionalni razvoj učiteljev, modeli profesionalnega razvoja, razrednik, priseljenci, profesionalni razvoj učitelja, specialni in rehabilitacijski pedagog, učiteljski poklic, vloge razrednika, dokumentarne oddaje, življenjska prožnost, dejavniki tveganja, učna metoda razgovora, vizualizacija, časovni trak, vrtec, interaktivna tabla, zemljiški kataster, katastrski načrt, Danska, Švedska, kompetence učiteljev, Avstrija, Slovenija, digitalni kataster, izboljšava, vprašalnik, zdravstveno osebje, izobraževalne oddaje, učitelj, učne etape, skupinska učna oblika, učeča organizacija, pedagoška praksa, kolegialno sodelovanje, artikulacija pouka, učno delo, otroci, starši, zdravljenje, eksperiment, raziskave, trajnostni razvoj, nadarjeni, metakognicija, stresne poklicne situacije, rezilientnost vzgojiteljev, učiteljeva pojmovanja, inovacije, projektno učno delo, projekti na šolah, posledice stresa, kultura ustanove, pouk na daljavo, vzgojitelj, Obrnjeno učenje in poučevanje, medpredmetno povezovanje, Vzgojitelj predšolskih otrok, motivi poklicnega odločanja, strategije odprtega pouka, učiteljev profesionalni razvoj, gambijski učenci, učna pomoč, sodelovanje vzgojitelja in učitelja v 1. razredu osnovne šole, timsko delo, bolnišnični oddelki vrtcev, razvoj rezilientnosti, didaktični pripomočki, osnove matematike, dodatna strokovna pomoč v vrtcih, izobraževanje na daljavo, osnovnošolski učitelji, motivi za izbor poklica, sodelovanje med vzgojitelji in starši v vrtcih, Profesionalni razvoj, učna diferenciacija, Vzgojitelj, samoregulacija učenja, formativno preverjanje znanja, samoocenjevanje matematičnega znanja, vloga razrednika, dejavniki, razvijanje spretnosti samoocenjevanja, kakovosten učbenik, poklicna orientacija, redna osnovna šola, stališča učiteljev, izobraževanje učiteljev, učna diferenciacija in individualizacija, sodelovalno oz. kooperativno poučevanje, dodatna strokovna pomoč, konstruktivizem, učinkovitost pouka, domača naloga, didaktično metodična diferenciacija in individualizacija, profesionalni razvoj vzgojiteljev, kombiniran oddelek, učenci priseljenci, pouk matematike, domača pokrajina, učna individualizacija, problemski pouk, problemsko mišljenje, predmet družba, metoda poklicne biografije