Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Juriševič

Together there are 100 keywords, that are appearing 121 times.
12 of them (12 % of all) appear more than once, together appearing 33 times (27.27 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x15.15%nadarjeni učenci
4x12.12%učna uspešnost, učna motivacija
3x9.09%učne strategije, testna anksioznost
2x6.06%ustvarjalnost, medosebni odnosi, povratna informacija, razlike med spoloma, učna samopodoba, naravoslovni predmeti, osnovna šola
1xdiferenciacija, učenci osnovne šole, individualiziran program, hiperaktivnost, didaktične igre, individualizacija, odnos, čustveni razvoj, otroci s posebnimi potrebami, strah pred živalmi, modelno učenje, poučevanje, introvertiranost, socialni razvoj, teorije učenja, atribucije za učno uspešnost, samoocena učenja, oblike dela, vloga socialnega pedagoga, komunikacija, družina, dom, eksperimetiranje, učenje, konstruktivizem, samoregulacija, participacija, odkrivanje nadarjenih, kviz, prepoznavanje nadarjenih, spolne razlike, nebesedna sporočila, nadarjen otrok, preverjanje in ocenjevanje znanja biologije, otrokove potrebe, starši nadarjenih otrok, teorija samoodločanja, socialna prilagojenost, osnovnošolski učitelji, nebesedna komunikacija, zbranost, socialna sprejetost, sošolci, znanje, kemijsko izobraževanje, Basadurjev model, strokovna samopodoba, bralna samopodoba, orientacija k zmagi, lestvica za merjenje učiteljeve učinkovitosti, nadarjenost, preverjanje in ocenjevanje znanja, težave nadarjenih učencev, socialna vključenost, orientacija k cilju, tekmovalnost, strategije zapisovanja, učenec, samoregulacija učenja, razredna klima, agresivno vedenje, romski učenci, Romi, socialna samopodoba, odnos do šole in učenja, učiteljeva interakcija, Wubbelsov model, empatičnost, sistematičnost, preverjanje znanja, OLNAD07, srednja šola, glasbena nadarjenost, učitelji glasbene umetnosti, prepoznavanje glasbene nadarjenosti, glasbeni razvoj, RPM - Ravenove progresivne matrice, TTCT - Torranceov test ustvarjalnega mišljenja, učenci tekmovalci, osnovnošolska tekmovanja, družbeni lepotni ideal, adolescenca, bralna pismenost, anksioznost pri pouku tujega jezika, EPoC - Test za oceno ustvarjalnega potenciala, ustvarjalni potencial, učenje angleščine kot tujega jezika, 1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole